Poeme : Ma Plus Grande Peur

Ma Plus Grande Peur

Ma plus grande peur n’est pas de mourir,
Ce n’est pas non plus de tomber et de ne pas me relever.
Ma plus grande peur hante mes jours et mes nuits.
Pourtant certains vous dirons que c’est ce qu’il y a de plus beau.

Riez bien si vous voulez.
Mais moi je n’en dors plus.
La nuit ce n’est qu’a cela que je pense.
Et le jour, je n’ose même pas en parler.

Je regarde vers le ciel.
Je me demande pourquoi cette peur m’habite.
Parce que ma plus grande peur peut parraître insignifiante a vos yeux.
Mais dites vous alors qu’un jour vous comprendrez peut-être.

Ma plus grande peur, qui est le plus grand bonheur de certains,
C’est de tomber en amour.
Tomber dans ce piège infernal.
Là ou l’erreur est fatale puisque la souffrance est inévitable.

Le mot briser se conjugue seulement près du mot cœur.
Puisque lorsque l’amour nous atteind,
Nous pouvons compter les jours avant que les larmes ne coulent.
Impossible d’y échapper, c’est une règle.

C’est pour cela que j’ai peur d’aimer,
J’ai tellement peur de connaître la souffrance,
Alors je n’oserai jamais m’avouer vaincu par l’amour,
Cette bataille, et même cette guerre, je vais tout faire pour la gagner.

Pourtant avec lui je suis tellement bien.
Les mots deviennent indescriptible lorsque je voudrais parler de lui.
Avec lui, je reste moi-même.
Il représente pour moi le bonheur extrème.

Un simple bonheur qui a débuté par un sourire.
Pour ensuite se transformer par un baiser.
Qui aujourd’hui ne fait que grandir.
Il est ce dont j’ai toujours rêver… ou plutot, il est ce à quoi je n’ai jamais ôser rêver.

Un rêve innacessible est maintenant réalité.
Mais vais-je tomber dans le piège de l’amour ?
Celui qui est tellement cruel.
Ou bien… est-ce déja fait ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Plus Grande Peur

  ma=plus=gran=de=peur=nest=pas=de=mou=rir 10
  ce=nest=pas=non=plus=de=tom=ber=et=de=ne=pas=me=re=le=ver 16
  ma=plus=gran=de=peur=han=te=mes=jours=et=mes=nuits 12
  pour=tant=cer=tains=vous=di=rons=que=cest=ce=quil=y=a=de=plus=beau 16

  riez=bien=si=vous=vou=lez 6
  mais=moi=je=nen=dors=plus 6
  la=nuit=ce=nest=qua=ce=la=que=je=pen=se 11
  et=le=jour=je=no=se=mê=me=pas=en=par=ler 12

  je=re=gar=de=vers=le=ciel 7
  je=me=de=mande=pour=quoi=cet=te=peur=m=ha=bite 12
  par=ce=que=ma=plus=grande=peur=peut=par=raî=trein=si=gni=fian=te=a=vos=yeux 18
  mais=dites=vous=a=lors=quun=jour=vous=com=pren=drez=peut=têtre 13

  ma=plus=grande=peur=qui=est=le=plus=grand=bon=heur=de=cer=tains 14
  cest=de=tom=ber=en=a=mour 7
  tom=ber=dans=ce=pi=è=ge=in=fer=nal 10
  là=ou=ler=reur=est=fa=tale=puis=que=la=souf=fran=ceest=i=né=vi=table 17

  le=mot=bri=ser=se=con=ju=gue=seule=ment=près=du=mot=cœur 14
  puis=que=lors=que=la=mour=nous=at=teind 9
  nous=pou=vons=comp=ter=les=jours=a=vant=que=les=lar=mes=ne=coulent 15
  im=pos=si=ble=dy=é=chap=per=cest=u=ne=règle 12

  cest=pour=ce=la=que=jai=peur=dai=mer 9
  jai=tel=le=ment=peur=de=con=naî=tre=la=souf=france 12
  a=lors=je=nose=rai=ja=mais=ma=vouer=vain=cu=par=la=mour 14
  cette=ba=taille=et=mê=me=cet=te=guer=re=je=vais=tout=fai=re=pour=la=ga=gner 19

  pour=tant=a=vec=lui=je=suis=tel=le=ment=bien 11
  les=mots=de=viennent=in=des=crip=ti=ble=lors=que=je=vou=drais=par=ler=de=lui 18
  a=vec=lui=je=res=te=moi=mê=me 9
  il=re=pré=sen=te=pour=moi=le=bon=heur=ex=trème 12

  un=simple=bon=heur=qui=a=dé=bu=té=par=un=sou=rire 13
  pour=en=sui=te=se=trans=for=mer=par=un=bai=ser 12
  qui=au=jourd=hui=ne=fait=que=gran=dir 9
  il=est=ce=dont=jai=tou=jours=rê=ver=ou=plu=tot=il=est=ceà=quoi=je=nai=ja=mais=ô=ser=rê=ver 24

  un=rêvein=na=ces=si=ble=est=main=te=nant=ré=a=li=té 14
  mais=vais=je=tom=ber=dans=le=piè=ge=de=la=mour 12
  ce=lui=qui=est=tel=le=ment=cru=el 9
  ou=bien=est=ce=dé=ja=fait 7
 • Phonétique : Ma Plus Grande Peur

  ma plys ɡʁɑ̃də pœʁ nε pa də muʁiʁ,
  sə nε pa nɔ̃ plys də tɔ̃be e də nə pa mə ʁələve.
  ma plys ɡʁɑ̃də pœʁ-ɑ̃tə mε ʒuʁz- e mε nɥi.
  puʁtɑ̃ sεʁtɛ̃ vu diʁɔ̃ kə sε sə kil i a də plys bo.

  ʁje bjɛ̃ si vu vule.
  mε mwa ʒə nɑ̃ dɔʁ plys.
  la nɥi sə nε ka səla kə ʒə pɑ̃sə.
  e lə ʒuʁ, ʒə nozə mεmə pa ɑ̃ paʁle.

  ʒə ʁəɡaʁdə vεʁ lə sjεl.
  ʒə mə dəmɑ̃də puʁkwa sεtə pœʁ mabitə.
  paʁsə kə ma plys ɡʁɑ̃də pœʁ pø paʁεtʁə ɛ̃siɲifjɑ̃tə a voz- iø.
  mε ditə vuz- alɔʁ kœ̃ ʒuʁ vu kɔ̃pʁɑ̃dʁe pø tεtʁə.

  ma plys ɡʁɑ̃də pœʁ, ki ε lə plys ɡʁɑ̃ bɔnœʁ də sεʁtɛ̃,
  sε də tɔ̃be ɑ̃n- amuʁ.
  tɔ̃be dɑ̃ sə pjεʒə ɛ̃fεʁnal.
  la u leʁœʁ ε fatalə pɥiskə la sufʁɑ̃sə εt- inevitablə.

  lə mo bʁize sə kɔ̃ʒyɡ sələmɑ̃ pʁε dy mo kœʁ.
  pɥiskə lɔʁskə lamuʁ nuz- atɛ̃d,
  nu puvɔ̃ kɔ̃te lε ʒuʁz- avɑ̃ kə lε laʁmə- nə kule.
  ɛ̃pɔsiblə di eʃape, sεt- ynə ʁεɡlə.

  sε puʁ səla kə ʒε pœʁ dεme,
  ʒε tεllmɑ̃ pœʁ də kɔnεtʁə la sufʁɑ̃sə,
  alɔʁ ʒə nozəʁε ʒamε mavue vɛ̃ky paʁ lamuʁ,
  sεtə batajə, e mεmə sεtə ɡeʁə, ʒə vε tu fεʁə puʁ la ɡaɲe.

  puʁtɑ̃ avεk lɥi ʒə sɥi tεllmɑ̃ bjɛ̃.
  lε mo dəvjεne ɛ̃dεskʁiptiblə lɔʁskə ʒə vudʁε paʁle də lɥi.
  avεk lɥi, ʒə ʁεstə mwa mεmə.
  il ʁəpʁezɑ̃tə puʁ mwa lə bɔnœʁ εkstʁεmə.

  œ̃ sɛ̃plə bɔnœʁ ki a debyte paʁ œ̃ suʁiʁə.
  puʁ ɑ̃sɥitə sə tʁɑ̃sfɔʁme paʁ œ̃ bεze.
  ki oʒuʁdɥi nə fε kə ɡʁɑ̃diʁ.
  il ε sə dɔ̃ ʒε tuʒuʁ ʁεve… u plyto, il ε sə a kwa ʒə nε ʒamεz- oze ʁεve.

  œ̃ ʁεvə inasesiblə ε mɛ̃tənɑ̃ ʁealite.
  mε vε ʒə tɔ̃be dɑ̃ lə pjεʒə də lamuʁ ?
  səlɥi ki ε tεllmɑ̃ kʁyεl.
  u bjɛ̃… ε sə deʒa fε ?
 • Syllabes Phonétique : Ma Plus Grande Peur

  ma=plys=ɡʁɑ̃=də=pœ=ʁə=nε=pa=də=mu=ʁiʁ 11
  sə=nε=pa=nɔ̃=plys=də=tɔ̃=be=e=də=nə=pa=mə=ʁə=lə=ve 16
  ma=plys=ɡʁɑ̃=də=pœʁ-ɑ̃=tə=mε=ʒuʁ=ze=mε=nɥi 12
  puʁ=tɑ̃=sεʁ=tɛ̃=vu=di=ʁɔ̃=kə=sε=sə=kil=i=a=də=plys=bo 16

  ʁj=e=bjɛ̃=si=vu=vu=le 7
  mε=mwa=ʒə=nɑ̃=dɔʁ=plys 6
  la=nɥi=sə=nε=ka=sə=la=kə=ʒə=pɑ̃=sə 11
  e=lə=ʒuʁ=ʒə=no=zə=mε=mə=pa=ɑ̃=paʁ=le 12

  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=vεʁ=lə=sjεl 7
  ʒə=mə=də=mɑ̃=də=puʁ=kwa=sε=tə=pœʁ=ma=bitə 12
  paʁsə=kə=ma=plys=ɡʁɑ̃=də=pœʁ=pø=pa=ʁε=tʁəɛ̃=si=ɲi=fjɑ̃=tə=a=vo=ziø 18
  mε=ditə=vu=za=lɔʁ=kœ̃=ʒuʁ=vu=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁe=pøtεtʁə 12

  ma=plys=ɡʁɑ̃də=pœʁ=ki=εlə=plys=ɡʁɑ̃=bɔ=nœʁ=də=sεʁ=tɛ̃ 13
  sε=də=tɔ̃=be=ɑ̃=na=muʁ 7
  tɔ̃=be=dɑ̃=sə=pj=ε=ʒə=ɛ̃=fεʁ=nal 10
  la=u=le=ʁœʁ=ε=fa=talə=pɥis=kə=la=su=fʁɑ̃=səε=ti=ne=vi=tablə 17

  lə=mo=bʁi=ze=sə=kɔ̃=ʒyɡ=sə=lə=mɑ̃=pʁε=dy=mo=kœʁ 14
  pɥis=kə=lɔʁ=skə=la=muʁ=nu=za=tɛ̃d 9
  nu=pu=vɔ̃=kɔ̃=te=lε=ʒuʁ=za=vɑ̃kə=lε=laʁ=mə=nə=ku=le 15
  ɛ̃=pɔ=si=blə=di=e=ʃa=pe=sε=ty=nə=ʁεɡlə 12

  sε=puʁ=sə=la=kə=ʒε=pœ=ʁə=dε=me 10
  ʒε=tεl=lmɑ̃=pœʁ=də=kɔ=nε=tʁə=la=su=fʁɑ̃=sə 12
  a=lɔʁʒə=no=zə=ʁε=ʒa=mε=ma=vu=e=vɛ̃=ky=paʁ=la=muʁ 15
  sεtə=ba=tajə=e=mε=mə=sε=tə=ɡe=ʁə=ʒə=vε=tu=fε=ʁə=puʁ=la=ɡa=ɲe 19

  puʁ=tɑ̃=a=vεk=lɥi=ʒə=sɥi=tεl=lmɑ̃=bj=ɛ̃ 11
  lε=modə=vjε=ne=ɛ̃=dεs=kʁip=ti=blə=lɔʁ=skə=ʒə=vu=dʁε=paʁ=le=də=lɥi 18
  a=vεk=lɥi=ʒə=ʁεs=tə=mwa=mε=mə 9
  il=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=puʁ=mwa=lə=bɔ=nœʁ=εk=stʁεmə 12

  œ̃=sɛ̃plə=bɔ=nœʁ=ki=a=de=by=te=paʁ=œ̃=suʁiʁə 12
  puʁ=ɑ̃s=ɥi=tə=sə=tʁɑ̃s=fɔʁ=me=paʁ=œ̃=bε=ze 12
  ki=o=ʒuʁ=dɥi=nə=fε=kə=ɡʁɑ̃=diʁ 9
  il=εsə=dɔ̃=ʒε=tu=ʒuʁ=ʁε=ve=u=ply=to=il=ε=səa=kwa=ʒə=nε=ʒa=mε=zo=ze=ʁε=ve 23

  œ̃=ʁεvə=i=na=se=si=bləε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʁe=a=li=te 14
  mε=vε=ʒə=tɔ̃=be=dɑ̃=lə=pjε=ʒə=də=la=muʁ 12
  səl=ɥi=ki=ε=tεl=lmɑ̃=kʁy=εl 8
  u=bj=ɛ̃=ε=sə=de=ʒa=fε 8

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 28/09/2005 04:11

L'écrit contient 329 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Emmy Noname

Récompense

0
0
0