Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Mon Frere

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/09/2004 18:16

L'écrit contient 306 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Emmy

Mon Frere

Chaque fois que je sens le lacoste booster
Ca me rapelle ta merveilleuse odeur !
La voiture de tes rêves c’était une subaru
Cette voiture avec laquelle tu aurais roulé comme un fou !
Mais tu n’auras même pas cette chance !
Mais pourquoi es-tu parti ?
J’en ai marre de ne plus te voir ici !
Jte promet comment c’est trop sucidaire
Et cmt j’en ai trop marre d’être sans toi sur cette terre !
Avant que tu partes je n’ai pas pu te dire au revoir
Et maintenant malheuresement il est tro tard !
Je ne peux plus vivre sans toi !
Ca fait vrèmant trop mal crois moi !
Mais pourquoi toi ? prq m’avez vous enlevez mon frère ?
Il était dure avec moi mai il se comprtai come un père !
Celui qui aujourd’hui je ne vois
Et qui de ces nouvelles ne me donnent plus !
A l’heure où ; je t’écris mes larmes ne cessent de couler
Mais malheuresment sa ne te fera pas ramener !
Pourquoi ce virage existe-t-il ? ? ? ?
Sans toi mon cœur je V finir à l’asile.
Que tu reviennes je ne m’y atd plus tellement ! ? !
Et pourtant je l’espère ; si seulement !
Quand je suis au bahut je ne cesse de pensé a toi
Et je laisserai bien coulé mes larmes qq fois !
Qd on m’a annoncé que tu étais parti,
J’ai cru qu’on m’avait arraché une partie de ma vie !
Mais c’était bien vrai, ce n’était pas une allusion
Quand je suis rentré, il n’y avait pus personne à la maison !
Mon amour pour toi sera tjr très très fort
Et ceci je pense que tu l’as compris jusK ma mort !
Ce merveilleux jour ou je te rejoindrai au paradis
Malgré comme toi, toutes mes conneries ! ! !
 • Pieds Hyphénique: Mon Frere

  cha=que=fois=que=je=sens=le=la=cos=te=boos=ter 12
  ca=me=ra=pel=le=ta=mer=veil=leu=se=o=deur 12
  la=voi=tu=re=de=tes=rêves=cé=tait=u=ne=su=ba=ru 14
  cette=voi=tu=rea=vec=la=quel=le=tu=au=rais=rou=lé=com=me=un=fou 17
  mais=tu=nau=ras=mê=me=pas=cet=te=chan=ce 11
  mais=pour=quoi=es=tu=par=ti 7
  jen=ai=mar=re=de=ne=plus=te=voir=i=ci 11
  jte=pro=met=com=ment=cest=trop=su=ci=dai=re 11
  et=c=m=t=jen=ai=trop=mar=re=dêtre=sans=toi=sur=cet=te=terre 16
  avant=que=tu=par=tes=je=nai=pas=pu=te=dire=au=re=voir 14
  et=main=te=nant=mal=heu=re=se=ment=il=est=tro=tard 13
  je=ne=peux=plus=vi=vre=sans=toi 8
  ca=fait=vrè=mant=trop=mal=crois=moi 8
  mais=pour=quoi=toi=p=r=q=ma=vez=vous=enle=vez=mon=frère 14
  il=é=tait=durea=vec=moi=mai=il=se=com=pr=tai=co=me=un=père 16
  ce=lui=qui=au=jourd=hui=je=ne=vois 9
  et=qui=de=ces=nou=vel=les=ne=me=don=nent=plus 12
  a=lheureoù=je=té=cris=mes=lar=mes=ne=ces=sent=de=cou=ler 14
  mais=mal=heu=res=ment=sa=ne=te=fe=ra=pas=ra=me=ner 14
  pour=quoi=ce=vi=ra=ge=exis=te=til 9
  sans=toi=mon=cœur=je=v=fi=nir=à=la=si=le 12
  que=tu=re=vien=nes=je=ne=my=atd=plus=tel=le=ment 13
  et=pour=tant=je=les=pè=re=si=seu=le=ment 11
  quand=je=suis=au=ba=hut=je=ne=ces=se=de=pen=sé=a=toi 15
  et=je=lais=se=rai=bien=cou=lé=mes=lar=mes=q=q=fois 14
  q=d=on=ma=an=non=cé=que=tu=é=tais=par=ti 13
  jai=cru=quon=ma=vait=ar=ra=ché=une=par=tie=de=ma=vie 14
  mais=cé=tait=bien=vrai=ce=né=tait=pas=u=ne=al=lu=sion 14
  quand=je=suis=ren=tré=il=ny=a=vait=pus=per=sonneà=la=mai=son 15
  mon=a=mour=pour=toi=se=ra=t=j=r=très=très=fort 13
  et=ce=ci=je=pen=se=que=tu=las=com=pris=jusk=ma=mort 14
  ce=mer=veilleux=jour=ou=je=te=re=join=drai=au=pa=ra=dis 14
  mal=gré=com=me=toi=tou=tes=mes=con=ne=ries 11
 • Phonétique : Mon Frere

  ʃakə fwa kə ʒə sɑ̃s lə lakɔstə buste
  ka mə ʁapεllə ta mεʁvεjøzə ɔdœʁ !
  la vwatyʁə də tε ʁεvə setε ynə sybaʁy
  sεtə vwatyʁə avεk lakεllə ty oʁε ʁule kɔmə œ̃ fu !
  mε ty noʁa mεmə pa sεtə ʃɑ̃sə !
  mε puʁkwa ε ty paʁti ?
  ʒɑ̃n- ε maʁə də nə plys tə vwaʁ isi !
  ʒtə pʁɔmε kɔmɑ̃ sε tʁo sysidεʁə
  e se εm te ʒɑ̃n- ε tʁo maʁə dεtʁə sɑ̃ twa syʁ sεtə teʁə !
  avɑ̃ kə ty paʁtə- ʒə nε pa py tə diʁə o ʁəvwaʁ
  e mɛ̃tənɑ̃ maləʁəzəmɑ̃ il ε tʁo taʁ !
  ʒə nə pø plys vivʁə sɑ̃ twa !
  ka fε vʁεmɑ̃ tʁo mal kʁwa mwa !
  mε puʁkwa twa ? pe εʁ ky mave vuz- ɑ̃ləve mɔ̃ fʁεʁə ?
  il etε dyʁə avεk mwa mε il sə kɔ̃pʁtε kɔmə œ̃ pεʁə !
  səlɥi ki oʒuʁdɥi ʒə nə vwa
  e ki də sε nuvεllə nə mə dɔne plys !
  a lœʁ u, ʒə tekʁi mε laʁmə- nə sese də kule
  mε maləʁεsme sa nə tə fəʁa pa ʁaməne !
  puʁkwa sə viʁaʒə εɡzistə til ? ? ?
  sɑ̃ twa mɔ̃ kœʁ ʒə ve finiʁ a lazilə.
  kə ty ʁəvjεnə ʒə nə mi atd plys tεllmɑ̃ ! ! !
  e puʁtɑ̃ ʒə lεspεʁə, si sələmɑ̃ !
  kɑ̃ ʒə sɥiz- o bay ʒə nə sεsə də pɑ̃se a twa
  e ʒə lεsəʁε bjɛ̃ kule mε laʁmə- ky ky fwa !
  ky de ɔ̃ ma anɔ̃se kə ty etε paʁti,
  ʒε kʁy kɔ̃ mavε aʁaʃe ynə paʁti də ma vi !
  mε setε bjɛ̃ vʁε, sə netε pa ynə alyzjɔ̃
  kɑ̃ ʒə sɥi ʁɑ̃tʁe, il ni avε py pεʁsɔnə a la mεzɔ̃ !
  mɔ̃n- amuʁ puʁ twa səʁa te ʒi εʁ tʁε tʁε fɔʁ
  e səsi ʒə pɑ̃sə kə ty la kɔ̃pʁi ʒysk ma mɔʁ !
  sə mεʁvεjø ʒuʁ u ʒə tə ʁəʒwɛ̃dʁε o paʁadi
  malɡʁe kɔmə twa, tutə mε kɔnəʁi ! ! !
 • Pieds Phonétique : Mon Frere

  ʃa=kə=fwa=kə=ʒə=sɑ̃s=lə=la=kɔs=tə=bus=te 12
  ka=mə=ʁa=pεl=lə=ta=mεʁ=vε=jø=zə=ɔ=dœʁ 12
  la=vwa=ty=ʁə=də=tε=ʁεvə=se=tε=y=nə=sy=ba=ʁy 14
  sεtə=vwa=ty=ʁəa=vεk=la=kεllə=ty=o=ʁε=ʁu=le=kɔ=mə=œ̃=fu 16
  mε=ty=no=ʁa=mε=mə=pa=sε=tə=ʃɑ̃=sə 11
  mε=puʁ=kwa=ε=ty=paʁ=ti 7
  ʒɑ̃=nε=ma=ʁə=də=nə=plys=tə=vwaʁ=i=si 11
  ʒtə=pʁɔ=mε=kɔ=mɑ̃=sε=tʁo=sy=si=dεʁ=ə 11
  e=se=εm=te=ʒɑ̃=nε=tʁo=maʁə=dε=tʁə=sɑ̃=twa=syʁ=sε=tə=te=ʁə 17
  a=vɑ̃kə=ty=paʁ=tə=ʒə=nε=pa=py=tə=di=ʁəo=ʁə=vwaʁ 14
  e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ma=lə=ʁə=zə=mɑ̃=il=ε=tʁo=taʁ 13
  ʒə=nə=pø=plys=vi=vʁə=sɑ̃=twa 8
  ka=fε=vʁε=mɑ̃=tʁo=mal=kʁwa=mwa 8
  mε=puʁ=kwa=twa=pe=εʁ=ky=ma=ve=vu=zɑ̃lə=ve=mɔ̃=fʁεʁə 14
  il=e=tε=dyʁəa=vεk=mwa=mε=il=sə=kɔ̃pʁ=tε=kɔ=mə=œ̃=pεʁə 15
  səl=ɥi=ki=o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=nə=vwa 9
  e=ki=də=sε=nu=vεl=lə=nə=mə=dɔ=ne=plys 12
  a=lœʁ=u=ʒə=te=kʁi=mε=laʁmə=nə=se=se=də=ku=le 14
  mε=ma=lə=ʁεs=me=sa=nə=tə=fə=ʁa=pa=ʁa=mə=ne 14
  puʁ=kwa=sə=vi=ʁa=ʒə=εɡ=zis=tə=til 10
  sɑ̃=twa=mɔ̃=kœ=ʁə=ʒə=ve=fi=niʁ=a=la=zi=lə 13
  kə=ty=ʁə=vj=ε=nə=ʒə=nə=mi=atd=plys=tεl=lmɑ̃ 13
  e=puʁ=tɑ̃=ʒə=lεs=pεʁ=ə=si=sə=lə=mɑ̃ 11
  kɑ̃ʒə=sɥi=zo=ba=y=ʒə=nə=sε=sə=də=pɑ̃=se=a=twa 14
  e=ʒə=lε=sə=ʁε=bjɛ̃=ku=le=mε=laʁ=mə=ky=ky=fwa 14
  ky=de=ɔ̃=ma=a=nɔ̃=se=kə=ty=e=tε=paʁ=ti 13
  ʒε=kʁy=kɔ̃=ma=vε=a=ʁa=ʃe=ynə=paʁ=ti=də=ma=vi 14
  mε=se=tε=bjɛ̃=vʁε=sə=ne=tε=pa=y=nə=a=ly=zjɔ̃ 14
  kɑ̃ʒə=sɥi=ʁɑ̃=tʁe=il=ni=a=vε=py=pεʁ=sɔ=nəa=la=mε=zɔ̃ 15
  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=sə=ʁa=te=ʒi=εʁ=tʁε=tʁε=fɔʁ 13
  e=sə=si=ʒə=pɑ̃=sə=kə=ty=la=kɔ̃=pʁi=ʒysk=ma=mɔʁ 14
  sə=mεʁ=vε=jø=ʒuʁ=uʒə=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁε=o=pa=ʁa=di 14
  mal=ɡʁe=kɔ=mə=twa=tu=tə=mε=kɔ=nə=ʁi 11

PostScriptum

Alex, mon frère que j’aimerais toujours

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/09/2004 00:00José Azevedo

Très bel hommage à ton frère, c’est très touchant = j’aime beaucoup!. . Il te guidera toute ta vie.
Amitiés
José