Poème-France.com

Poeme : Meme Quand Je Suis Entre Tes BrasMeme Quand Je Suis Entre Tes Bras

Tu t’assois juste en face de moi
Ta cigarette entre tes doigts
Tu tiens ton bloc-notes
Et avec ma famille je papote
Même quand je suis entre tes bras
Je ne dors que pour rêver de toi,
C’est vrai que je te pique les draps
Et je te laisse au froid
Le matin dès que je sors de notre chambre,
Je deviens comme ton ombre
Courir vers la machine à café
Qu’avec Amour que je l’ai fait
Chéri et Amour ne sont que des mots sonores
Mais l’amour que j’ai pour toi est très fort
Si j’arriverai à inventer un mot plus fort qu’amour,
Je n’hésiterai pas à te le dire chaque jour.

Juste pour te dire tout simplement : JE T’AIME AMOUR
Enigma_23M

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty taswa ʒystə ɑ̃ fasə də mwa
ta siɡaʁεtə ɑ̃tʁə tε dwa
ty tjɛ̃ tɔ̃ blɔk nɔtə
e avεk ma famijə ʒə papɔtə
mεmə kɑ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃tʁə tε bʁa
ʒə nə dɔʁ kə puʁ ʁεve də twa,
sε vʁε kə ʒə tə pikə lε dʁa
e ʒə tə lεsə o fʁwa
lə matɛ̃ dε kə ʒə sɔʁ də nɔtʁə ʃɑ̃bʁə,
ʒə dəvjɛ̃ kɔmə tɔ̃n- ɔ̃bʁə
kuʁiʁ vεʁ la maʃinə a kafe
kavεk amuʁ kə ʒə lε fε
ʃeʁi e amuʁ nə sɔ̃ kə dε mo sonoʁə
mε lamuʁ kə ʒε puʁ twa ε tʁε fɔʁ
si ʒaʁivəʁε a ɛ̃vɑ̃te œ̃ mo plys fɔʁ kamuʁ,
ʒə nezitəʁε pa a tə lə diʁə ʃakə ʒuʁ.

ʒystə puʁ tə diʁə tu sɛ̃pləmɑ̃ : ʒə tεmə amuʁ