Poeme : Ce N’était Pas De L’amour Mais Juste Un Drame

Ce N’était Pas De L’amour Mais Juste Un Drame

Mes jours sont meilleurs,
Mais sans toi sont un malheur.
Je dois donner un sourire
Dire que tout vient de finir,
Oui devant tout le monde
Mais je suis sur une ligne ronde,
Me ranger après cette blessure
C’est difficile mais sure.
Chaque jour je lutte contre ton amour
Des fois je dis on fait un retour
Malgré tout j’essaye de me souvenir
Combien j’aimais être entre tes bras et me tenir
J’essaye d’oublier ma solitude à tes cotés
Et me manipuler et dire quelle heureuse j’étais,
Entre mes barreaux pour avoir une lettre
A la fin de la journée, et me renaître
Le matin en pensant a tes yeux,
Et dire qu’on reviendra au même lieu.
Maintenant je préfère d’être silencieuse
Et cacher l’amour et de se montrer heureuse
Entre toi et mes douleurs un désert de larmes
Ce n’était pas de l’amour mais juste un drame

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ce N’était Pas De L’amour Mais Juste Un Drame

  mes=jours=sont=meil=leurs 5
  mais=sans=toi=sont=un=mal=heur 7
  je=dois=don=ner=un=sou=ri=re 8
  di=re=que=tout=vient=de=fi=nir 8
  oui=de=vant=tout=le=mon=de 7
  mais=je=suis=sur=une=li=gne=ronde 8
  me=ran=ger=a=près=cette=bles=sure 8
  cest=dif=fi=ci=le=mais=su=re 8
  cha=que=jour=je=lut=te=contre=ton=a=mour 10
  des=fois=je=dis=on=fait=un=re=tour 9
  mal=gré=tout=jes=saye=de=me=souve=nir 9
  com=bien=jai=mais=êtreen=tre=tes=bras=et=me=te=nir 12
  jes=saye=dou=blier=ma=so=li=tude=à=tes=co=tés 12
  et=me=ma=ni=pu=ler=et=dire=quel=le=heu=reu=se=jé=tais 15
  en=tre=mes=bar=reaux=pour=a=voir=u=ne=let=tre 12
  a=la=fin=de=la=jour=née=et=me=re=naî=tre 12
  le=ma=tin=en=pen=sant=a=tes=y=eux 10
  et=di=re=quon=re=vien=dra=au=mê=me=lieu 11
  main=te=nant=je=pré=fè=re=dê=tre=si=len=cieuse 12
  et=ca=cher=la=mour=et=de=se=mon=trer=heu=reuse 12
  en=tre=toi=et=mes=dou=leurs=un=dé=sert=de=larmes 12
  ce=né=tait=pas=de=la=mour=mais=jus=te=un=drame 12
 • Phonétique : Ce N’était Pas De L’amour Mais Juste Un Drame

  mε ʒuʁ sɔ̃ mεjœʁ,
  mε sɑ̃ twa sɔ̃t- œ̃ malœʁ.
  ʒə dwa dɔne œ̃ suʁiʁə
  diʁə kə tu vjɛ̃ də finiʁ,
  ui dəvɑ̃ tu lə mɔ̃də
  mε ʒə sɥi syʁ ynə liɲə ʁɔ̃də,
  mə ʁɑ̃ʒe apʁε sεtə blesyʁə
  sε difisilə mε syʁə.
  ʃakə ʒuʁ ʒə lytə kɔ̃tʁə tɔ̃n- amuʁ
  dε fwa ʒə di ɔ̃ fε œ̃ ʁətuʁ
  malɡʁe tu ʒesεj də mə suvəniʁ
  kɔ̃bjɛ̃ ʒεmεz- εtʁə ɑ̃tʁə tε bʁaz- e mə təniʁ
  ʒesεj dublje ma sɔlitydə a tε kɔte
  e mə manipyle e diʁə kεllə œʁøzə ʒetε,
  ɑ̃tʁə mε baʁo puʁ avwaʁ ynə lεtʁə
  a la fɛ̃ də la ʒuʁne, e mə ʁənεtʁə
  lə matɛ̃ ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a tεz- iø,
  e diʁə kɔ̃ ʁəvjɛ̃dʁa o mεmə ljø.
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə pʁefεʁə dεtʁə silɑ̃sjøzə
  e kaʃe lamuʁ e də sə mɔ̃tʁe œʁøzə
  ɑ̃tʁə twa e mε dulœʁz- œ̃ dezεʁ də laʁmə
  sə netε pa də lamuʁ mε ʒystə œ̃ dʁamə
 • Syllabes Phonétique : Ce N’était Pas De L’amour Mais Juste Un Drame

  mε=ʒuʁ=sɔ̃=mε=jœ=ʁə 6
  mε=sɑ̃=twa=sɔ̃=tœ̃=ma=lœ=ʁə 8
  ʒə=dwa=dɔ=ne=œ̃=su=ʁi=ʁə 8
  di=ʁə=kə=tu=vjɛ̃=də=fi=niʁ 8
  u=i=də=vɑ̃=tu=lə=mɔ̃=də 8
  mεʒə=sɥi=syʁ=y=nə=li=ɲə=ʁɔ̃də 8
  mə=ʁɑ̃=ʒe=a=pʁε=sεtə=ble=syʁə 8
  sε=di=fi=si=lə=mε=sy=ʁə 8
  ʃakə=ʒuʁ=ʒə=lytə=kɔ̃=tʁə=tɔ̃=na=muʁ 9
  dε=fwaʒə=di=ɔ̃=fε=œ̃=ʁə=tuʁ 8
  mal=ɡʁe=tu=ʒe=sεj=də=mə=suvə=niʁ 9
  kɔ̃=bjɛ̃=ʒε=mε=zεtʁəɑ̃=tʁə=tε=bʁa=ze=mə=tə=niʁ 12
  ʒe=sεj=du=blje=ma=sɔ=li=tydəa=tε=kɔ=te 11
  e=mə=ma=ni=py=le=e=diʁə=kεllə=œ=ʁø=zə=ʒe=tε 14
  ɑ̃tʁə=mε=ba=ʁo=puʁ=a=vwaʁ=y=nə=lεtʁə 10
  a=la=fɛ̃də=la=ʒuʁ=ne=e=mə=ʁə=nεtʁə 10
  lə=ma=tɛ̃=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=tε=ziø 9
  e=diʁə=kɔ̃ʁə=vjɛ̃=dʁa=o=mε=mə=ljø 9
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=pʁe=fε=ʁə=dε=tʁə=si=lɑ̃=sjøzə 11
  e=ka=ʃe=la=muʁ=e=də=sə=mɔ̃=tʁe=œ=ʁøzə 12
  ɑ̃tʁə=twa=e=mε=du=lœʁ=zœ̃=de=zεʁ=də=laʁmə 11
  sə=ne=tε=padə=la=muʁ=mε=ʒys=təœ̃=dʁamə 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/03/2012 17:44Lorette

l’amour est beau et parfois si cruel