Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Maryline Mon Amie

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/03/2012 22:50

L'écrit contient 104 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Lorette

Maryline Mon Amie

Demain, raconte moi
Ce que tu penseras
Ce que tu aimeras manger
Ce que tu pourrais rever
Emmene moi Marie
Allons nous promener
Je t’attends, prenons un café

Je voudrais inventer chaque fois
Des mots de toutes les couleurs
Pour te voir toujours en joie
Et t’observer au fil de tes humeurs

Viens me dire ma marie
Ce que tu ne veux jamais dire
Viens me le dire

Moi, je te dirais
Je te dirais…
Tu le sais
Viens prendre une biere
Et parle moi d’hier
Refaisons le monde
Ma marie quelques secondes

Puisque j’aime
Savoir que tu existes
Orianne
 • Pieds Hyphénique: Maryline Mon Amie

  de=main=ra=con=te=moi 6
  ce=que=tu=pen=se=ras 6
  ce=que=tu=aime=ras=man=ger 7
  ce=que=tu=pour=rais=re=ver 7
  em=me=ne=moi=ma=rie 6
  al=lons=nous=pro=me=ner 6
  je=tat=tends=pre=nons=un=ca=fé 8

  je=vou=drais=inven=ter=cha=que=fois 8
  des=mots=de=toutes=les=cou=leurs 7
  pour=te=voir=tou=jours=en=joie 7
  et=tob=ser=ver=au=fil=de=tes=hu=meurs 10

  viens=me=dire=ma=ma=rie 6
  ce=que=tu=ne=veux=ja=mais=dire 8
  viens=me=le=di=re 5

  moi=je=te=di=rais 5
  je=te=di=rais 4
  tu=le=sais 3
  viens=pren=dre=u=ne=biere 6
  et=par=le=moi=d=hier 6
  re=fai=sons=le=mon=de 6
  ma=ma=rie=quel=ques=se=condes 7

  puis=que=jai=me 4
  sa=voir=que=tu=exis=tes 6
  ori=an=ne 3
 • Phonétique : Maryline Mon Amie

  dəmɛ̃, ʁakɔ̃tə mwa
  sə kə ty pɑ̃səʁa
  sə kə ty εməʁa mɑ̃ʒe
  sə kə ty puʁʁε ʁəve
  amənə mwa maʁi
  alɔ̃ nu pʁɔməne
  ʒə tatɑ̃, pʁənɔ̃z- œ̃ kafe

  ʒə vudʁεz- ɛ̃vɑ̃te ʃakə fwa
  dε mo də tutə lε kulœʁ
  puʁ tə vwaʁ tuʒuʁz- ɑ̃ ʒwa
  e tɔpsεʁve o fil də tεz- ymœʁ

  vjɛ̃ mə diʁə ma maʁi
  sə kə ty nə vø ʒamε diʁə
  vjɛ̃ mə lə diʁə

  mwa, ʒə tə diʁε
  ʒə tə diʁε…
  ty lə sε
  vjɛ̃ pʁɑ̃dʁə ynə bjəʁə
  e paʁlə mwa djεʁ
  ʁəfəzɔ̃ lə mɔ̃də
  ma maʁi kεlk səɡɔ̃də

  pɥiskə ʒεmə
  savwaʁ kə ty εɡzistə
  ɔʁjanə
 • Pieds Phonétique : Maryline Mon Amie

  də=mɛ̃=ʁa=kɔ̃=tə=mwa 6
  sə=kə=ty=pɑ̃=sə=ʁa 6
  sə=kə=ty=εmə=ʁa=mɑ̃=ʒe 7
  sə=kə=ty=puʁ=ʁεʁə=ve 6
  a=mə=nə=mwa=ma=ʁi 6
  a=lɔ̃=nu=pʁɔ=mə=ne 6
  ʒə=ta=tɑ̃=pʁə=nɔ̃=zœ̃=ka=fe 8

  ʒə=vu=dʁε=zɛ̃=vɑ̃=te=ʃakə=fwa 8
  dε=modə=tu=tə=lε=ku=lœʁ 7
  puʁtə=vwaʁ=tu=ʒuʁ=zɑ̃=ʒwa 6
  e=tɔp=sεʁ=ve=o=fil=də=tε=zy=mœʁ 10

  vjɛ̃mə=di=ʁə=ma=ma=ʁi 6
  sə=kə=tynə=vø=ʒa=mεdiʁə 6
  vj=ɛ̃=mə=lə=di=ʁə 6

  mwa=ʒə=tə=di=ʁε 5
  ʒə=tə=di=ʁε 4
  ty=lə=sε 3
  vjɛ̃=pʁɑ̃dʁə=y=nə=bjə=ʁə 6
  e=paʁ=lə=mwa=djεʁ 5
  ʁə=fə=zɔ̃=lə=mɔ̃=də 6
  ma=ma=ʁi=kεl=kə=sə=ɡɔ̃də 7

  pɥis=kə=ʒε=mə 4
  sa=vwaʁ=kə=ty=εɡ=zistə 6
  ɔ=ʁj=a=nə 4

Récompense

0
0
2

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/03/2012 22:56Moz

Douce lecture...
Amicalement Moz...