Poème-France.com

Poeme : Ne Pleure Pas Sur Ma TombeNe Pleure Pas Sur Ma Tombe

Je dois partir une fois pour toute
Pour te dire que sans doute
Je t’ai aimé même si tu n’as pas fait

Ce n’est pas de ta faute si je pars
Car je me presse pour mon départ
Je t’ai trop attendu mais tu n’es pas venu

Tout le monde se moquait de moi
Que l’amour de ma vie n’est pas toi
Je te dis tout mais tu t’en fou

Peut être tu ne sais pas c’est quoi
Ces sentiments que j’ai pour toi
Je suis fatiguée de vous deux

Car chacun pense pour lui-même
Et pas a ce que j’aime
Je dois être entre vous la marionnette

Je suis fatiguée de vous et de ma vie
Je ne veux plus de cette vie
Si ma mort t’emmènera pour moi
Ne laisse pas tes larmes tombent
Sur ma tombe
Car je ne mérite pas la grâce

D’une personne qui ne connaît pas l’amour
Qui ne sait pas offrir du bonheur
Que je n’étais jamais dans son cœur
Enigma_23M

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə dwa paʁtiʁ ynə fwa puʁ tutə
puʁ tə diʁə kə sɑ̃ dutə
ʒə tε εme mεmə si ty na pa fε

sə nε pa də ta fotə si ʒə paʁ
kaʁ ʒə mə pʁεsə puʁ mɔ̃ depaʁ
ʒə tε tʁo atɑ̃dy mε ty nε pa vəny

tu lə mɔ̃də sə mɔkε də mwa
kə lamuʁ də ma vi nε pa twa
ʒə tə di tu mε ty tɑ̃ fu

pø εtʁə ty nə sε pa sε kwa
sε sɑ̃timɑ̃ kə ʒε puʁ twa
ʒə sɥi fatiɡe də vu dø

kaʁ ʃakœ̃ pɑ̃sə puʁ lɥi mεmə
e pa a sə kə ʒεmə
ʒə dwaz- εtʁə ɑ̃tʁə vu la maʁjɔnεtə

ʒə sɥi fatiɡe də vuz- e də ma vi
ʒə nə vø plys də sεtə vi
si ma mɔʁ tɑ̃mεnəʁa puʁ mwa
nə lεsə pa tε laʁmə- tɔ̃be
syʁ ma tɔ̃bə
kaʁ ʒə nə meʁitə pa la ɡʁasə

dynə pεʁsɔnə ki nə kɔnε pa lamuʁ
ki nə sε pa ɔfʁiʁ dy bɔnœʁ
kə ʒə netε ʒamε dɑ̃ sɔ̃ kœʁ