Poème-France.com

Poeme : Le ManqueLe Manque

Oui je te le dis maintenant
Tu me manques énormément
Malgré que tu es négligent
Mais se sont mes sentiments malheureusement

Le manque me déchire en morceaux
Je ne suis plus dans mon berceau
Et je ne te manque pas surement
Car les femmes sont réellement
Que des meubles pour vous malheureusement

Je me demande même pourquoi
Que tu me manques sans avoir un droit
Car à la fin je n’ai défendu que mes droits
Croire à tes promesses et d’être attendue
C’est comme s’accrocher aux cordes fondues

Le manque doit se disparaître
Pour offrir le cœur a celui qui mérite de l’être
Même que ta place restera réserver
Malgré que tu es un lâche énervé

J’ai un long chemin pour réparer
Ce que tu as cassé en moi et me préparer
Pour un lendemain sans toi
Pour un bonheur seulement à moi

Un jour où je dis que Pascal Feixes
N’est qu’un Homme X
Qui n’existera plus dans mon cœur
Car il est parti ailleurs.
Enigma_23M

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ui ʒə tə lə di mɛ̃tənɑ̃
ty mə mɑ̃kz- enɔʁmemɑ̃
malɡʁe kə ty ε neɡliʒe
mε sə sɔ̃ mε sɑ̃timɑ̃ maləʁøzəmɑ̃

lə mɑ̃kə mə deʃiʁə ɑ̃ mɔʁso
ʒə nə sɥi plys dɑ̃ mɔ̃ bεʁso
e ʒə nə tə mɑ̃kə pa syʁəmɑ̃
kaʁ lε famə sɔ̃ ʁeεllmɑ̃
kə dε məblə puʁ vu maləʁøzəmɑ̃

ʒə mə dəmɑ̃də mεmə puʁkwa
kə ty mə mɑ̃k sɑ̃z- avwaʁ œ̃ dʁwa
kaʁ a la fɛ̃ ʒə nε defɑ̃dy kə mε dʁwa
kʁwaʁə a tε pʁɔmesəz- e dεtʁə atɑ̃dɥ
sε kɔmə sakʁoʃe o kɔʁdə- fɔ̃dɥ

lə mɑ̃kə dwa sə dispaʁεtʁə
puʁ ɔfʁiʁ lə kœʁ a səlɥi ki meʁitə də lεtʁə
mεmə kə ta plasə ʁεstəʁa ʁezεʁve
malɡʁe kə ty ε œ̃ laʃə enεʁve

ʒε œ̃ lɔ̃ ʃəmɛ̃ puʁ ʁepaʁe
sə kə ty a kase ɑ̃ mwa e mə pʁepaʁe
puʁ œ̃ lɑ̃dəmɛ̃ sɑ̃ twa
puʁ œ̃ bɔnœʁ sələmɑ̃ a mwa

œ̃ ʒuʁ u ʒə di kə paskal fεksə
nε kœ̃n- ɔmə iks
ki nεɡzistəʁa plys dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
kaʁ il ε paʁti ajœʁ.