Poeme : My Words Of Love

My Words Of Love

I say I love you more
But I need to adore
A woman who’s not a fool
But pretty and respectful

When I look at you on the mirror
I am in love in the hour
When I kiss your crazy lips
I go to unexpected trips

You are my friend, my dearest
That I respect you for the best.
You are my girl and my light
That I love you all my life.

I’m not your prince charming
But I am only a man loving.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: My Words Of Love

  i=say=i=lo=ve=you=mo=re 8
  but=i=ne=ed=to=a=do=re 8
  a=wo=man=w=hos=not=a=fool 8
  but=pret=ty=and=res=pect=ful 7

  when=i=look=at=you=on=the=mir=ror 9
  i=am=in=lo=ve=in=the=hour 8
  when=i=kiss=your=cra=zy=lips 7
  i=go=to=u=nex=pec=ted=trips 8

  you=a=re=my=friend=my=dea=rest 8
  that=i=res=pect=you=for=the=best 8
  you=a=re=my=girl=and=my=light 8
  that=i=lo=ve=you=all=my=life 8

  im=not=your=prin=ce=char=ming 7
  but=i=am=on=ly=a=man=lo=ving 9
 • Phonétique : My Words Of Love

  i sε i lɔvə iu mɔʁə
  byt i nid to adɔʁə
  a wɔmɑ̃ wɔεs no a ful
  byt pʁεti ɑ̃d ʁεspεktfyl

  wɛ̃ i luk a iu ɔ̃ tə miʁɔʁ
  i am ɛ̃ lɔvə ɛ̃ tə uʁ
  wɛ̃ i kisz- iuʁ kʁazi lip
  i ɡo to ynεkspεktεd tʁip

  iu aʁə mi fʁjɛ̃d, mi dəaʁεst
  ta i ʁεspε iu fɔʁ tə bεst.
  iu aʁə mi ʒiʁl ɑ̃d mi liɡt
  ta i lɔvə iu al mi lifə.

  iεm no iuʁ pʁɛ̃sə ʃaʁmiŋ
  byt i am ɔ̃li a mɑ̃ lɔviŋ.
 • Syllabes Phonétique : My Words Of Love

  i=sε=i=lɔ=və=i=u=mɔʁə 8
  byt=i=nid=to=a=dɔ=ʁə 7
  a=wɔ=mɑ̃=wɔ=εsə=no=a=ful 8
  byt=pʁε=ti=ɑ̃d=ʁεs=pεk=tfyl 7

  wɛ̃=i=luk=a=i=u=ɔ̃tə=mi=ʁɔʁ 9
  i=am=ɛ̃=lɔ=və=ɛ̃=tə=uʁ 8
  wɛ̃=i=kis=zi=uʁ=kʁa=zi=lip 8
  i=ɡo=to=y=nεk=spεk=tεd=tʁip 8

  i=u=aʁə=mi=fʁjɛ̃d=mi=dəa=ʁεst 8
  ta=i=ʁεs=pε=i=u=fɔʁtə=bεst 8
  i=u=aʁə=mi=ʒiʁl=ɑ̃d=mi=liɡt 8
  ta=i=lɔvə=i=u=al=mi=lifə 8

  i=εm=no=i=uʁ=pʁɛ̃sə=ʃaʁ=miŋ 8
  byt=i=am=ɔ̃=li=a=mɑ̃=lɔ=viŋ 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/08/2012 23:53Melly-Mellow

Le message est là, l’anglais un peu moins... Sadly. Il a quelques fautes à corriger, et aussi, comme beaucoup ne sont pas, ou très peu bilingues, une traduction en postcriptum serait la bienvenue.
Bises, bonne continuation & amitié.