Poeme-France : Lecture Écrit Viol

Poeme : Depuis Ce Jour-Là

Poème Viol
Publié le 26/12/2019 12:02

L'écrit contient 115 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Eva.383

Depuis Ce Jour-Là

Tu as posé tes mains sur moi alors que je te l’interdisais.
Tu as continué alors que je te suppliais d’arrêter.
Cette nuit là, à jamais, tu as volé mon âme.
Tes mains ont encore sur moi l’effet d’une lame.
Qui creuse dans mon être ces entailles qui se morfondent.
Lorsque la nuit tombe, au creux de mes cauchemars je retombe.
Je n’étais qu’une enfant, alors que tu étais déjà parent.
Passer une nuit sans te voir ou te sentir m’est impossible dorénavant.
J’espère qu’un jour de mes pensées tu t’en iras.
Que la roue tournera et qu’a bout de souffle tu t’effondreras.
 • Pieds Hyphénique: Depuis Ce Jour-Là

  tu=as=po=sé=tes=mains=sur=moi=a=lors=que=je=te=lin=ter=di=sais 17
  tu=as=con=ti=nué=a=lors=que=je=te=sup=plia=is=dar=rê=ter 16
  cet=te=nuit=là=à=ja=mais=tu=as=vo=lé=mon=âme 13
  tes=mains=ont=en=co=re=sur=moi=lef=fet=du=ne=la=me 14
  qui=creu=se=dans=mon=ê=tre=ces=en=tail=les=qui=se=mor=fondent 15
  lors=que=la=nuit=tom=be=au=creux=de=mes=cau=che=mars=je=re=tombe 16
  je=né=tais=quu=ne=en=fant=a=lors=que=tu=é=tais=dé=jà=parent 16
  pas=ser=une=nuit=sans=te=voir=ou=te=sen=tir=mest=im=pos=sible=do=ré=na=vant 19
  jes=pè=re=quun=jour=de=mes=pen=sées=tu=ten=i=ras 13
  que=la=roue=tourne=ra=et=qua=bout=de=souf=fle=tu=tef=fon=dre=ras 16
 • Phonétique : Depuis Ce Jour-Là

  ty a poze tε mɛ̃ syʁ mwa alɔʁ kə ʒə tə lɛ̃tεʁdizε.
  ty a kɔ̃tinye alɔʁ kə ʒə tə sypljε daʁεte.
  sεtə nɥi la, a ʒamε, ty a vɔle mɔ̃n- amə.
  tε mɛ̃z- ɔ̃ ɑ̃kɔʁə syʁ mwa lefε dynə lamə.
  ki kʁøzə dɑ̃ mɔ̃n- εtʁə sεz- ɑ̃tajə ki sə mɔʁfɔ̃de.
  lɔʁskə la nɥi tɔ̃bə, o kʁø də mε koʃəmaʁ ʒə ʁətɔ̃bə.
  ʒə netε kynə ɑ̃fɑ̃, alɔʁ kə ty etε deʒa paʁɑ̃.
  pase ynə nɥi sɑ̃ tə vwaʁ u tə sɑ̃tiʁ mεt- ɛ̃pɔsiblə dɔʁenavɑ̃.
  ʒεspεʁə kœ̃ ʒuʁ də mε pɑ̃se ty tɑ̃n- iʁa.
  kə la ʁu tuʁnəʁa e ka bu də suflə ty tefɔ̃dʁəʁa.
 • Pieds Phonétique : Depuis Ce Jour-Là

  ty=a=po=ze=tε=mɛ̃=syʁ=mwa=a=lɔʁkə=ʒə=tə=lɛ̃=tεʁ=di=zε 16
  ty=a=kɔ̃=ti=ny=e=a=lɔʁ=kə=ʒə=tə=sy=pljε=da=ʁε=te 16
  sε=tə=nɥi=la=a=ʒa=mε=ty=a=vɔ=le=mɔ̃=na=mə 14
  tε=mɛ̃=zɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=syʁ=mwa=le=fε=dy=nə=la=mə 14
  ki=kʁø=zə=dɑ̃=mɔ̃=nε=tʁə=sε=zɑ̃=ta=jə=ki=sə=mɔʁ=fɔ̃=de 16
  lɔʁ=skə=la=nɥi=tɔ̃=bə=o=kʁø=də=mε=ko=ʃə=maʁ=ʒə=ʁə=tɔ̃bə 16
  ʒə=ne=tε=kynə=ɑ̃=fɑ̃=a=lɔʁ=kə=ty=e=tε=de=ʒa=pa=ʁɑ̃ 16
  pase=ynə=nɥi=sɑ̃tə=vwaʁ=u=tə=sɑ̃=tiʁ=mε=tɛ̃=pɔ=si=blə=dɔ=ʁe=na=vɑ̃ 18
  ʒεs=pε=ʁə=kœ̃=ʒuʁ=də=mε=pɑ̃=se=ty=tɑ̃=ni=ʁa 13
  kə=la=ʁu=tuʁnə=ʁa=e=ka=bu=də=su=flə=ty=te=fɔ̃=dʁə=ʁa 16

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/01/2020 17:14Pehel

Le tragique de ce vécu un jour s’estompera, joli texte, un exutoire, un exorcisme. J’ai un texte sur ce sujet "sens interdit"
Merci pour ce partage