Poeme-France : Lecture Écrit Echapatoire

Poeme : Purgatoire

Poème Echapatoire
Publié le 11/02/2018 03:05

L'écrit contient 156 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Damiano

Purgatoire

Éternel ancrée dans le monde de mes peines
Tristement accompagné par dame noirceur,
Je rôdais sans fin entre solitude et haine
Rejetant toutes lumière dans mon coeur.

Ténèbres illusoire qui m’assaille de caresses
Me couvrant d’un voile tellement apaisant
Sentiment infaillible forgeant ma forteresse
Retirant chaque sentiment nuisant, blessant.

Perdre un peu plus ma part de lumière
Pour laisser la place à ma part d’ombre,
Noirceur ancrée un peut plus dans ma chaire
Coeur plongé un peu plus dans la pénombre.

Chaîne invisible, qui me retient sans scrupule
Seul volontaire d’un monde dépourvus d’émotion,
La colère aveuglante et la solitude qui me manipule
Inspirant en moi une perverse incompréhension.

Défoncé à la rime pour oublier que ce monde est moche
Éternel poète déchus, écrivant sa peine en lettre noir,
Écrivain du coeur et de l’âme espérant que ça le rabiboche
Éternel poète, écrivant en attente sur le banc du purgatoire.
 • Pieds Hyphénique: Purgatoire

  é=ter=nel=an=crée=dans=le=mon=de=de=mes=peines 12
  tris=te=ment=ac=com=pa=gné=par=da=me=noir=ceur 12
  je=rô=dais=sans=fin=en=tre=so=li=tu=deet=haine 12
  re=je=tant=tou=tes=lu=miè=re=dans=mon=coeur 11

  té=nè=bres=illu=soi=re=qui=mas=sail=le=de=ca=resses 13
  me=cou=vrant=dun=voi=le=tel=le=ment=a=pai=sant 12
  sen=ti=ment=in=failli=ble=for=geant=ma=for=te=resse 12
  re=ti=rant=cha=que=sen=ti=ment=nui=sant=bles=sant 12

  per=dreun=peu=plus=ma=part=de=lu=mière 9
  pour=lais=ser=la=pla=ceà=ma=part=dombre 9
  noir=ceur=an=créeun=peut=plus=dans=ma=chaire 9
  coeur=plon=gé=un=peu=plus=dans=la=pé=nombre 10

  chaî=ne=in=vi=si=ble=qui=me=re=ti=ent=sans=s=cru=pu=le 16
  seul=vo=lon=tai=re=dun=mon=de=dé=pour=vus=dé=mo=tion 14
  la=co=lè=rea=veu=glan=teet=la=so=li=tu=de=qui=me=ma=ni=pu=le 18
  ins=pi=rant=en=moi=u=ne=per=ver=se=in=com=pré=hen=sion 15

  dé=fon=cé=à=la=ri=me=pour=ou=blier=que=ce=mon=deest=moche 15
  é=ter=nel=po=è=te=dé=chus=é=cri=vant=sa=pei=neen=let=tre=noir 17
  écri=vain=du=coeur=et=de=lâ=mees=pé=rant=que=ça=le=ra=bi=boche 16
  é=ter=nel=po=è=te=é=cri=vant=en=at=ten=te=sur=le=banc=du=pur=ga=toire 20
 • Phonétique : Purgatoire

  etεʁnεl ɑ̃kʁe dɑ̃ lə mɔ̃də də mε pεnə
  tʁistəmɑ̃ akɔ̃paɲe paʁ damə nwaʁsœʁ,
  ʒə ʁodε sɑ̃ fɛ̃ ɑ̃tʁə sɔlitydə e-εnə
  ʁəʒətɑ̃ tutə lymjεʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.

  tenεbʁəz- ilyzwaʁə ki masajə də kaʁesə
  mə kuvʁɑ̃ dœ̃ vwalə tεllmɑ̃ apεzɑ̃
  sɑ̃timɑ̃e ɛ̃fajiblə fɔʁʒɑ̃ ma fɔʁtəʁεsə
  ʁətiʁɑ̃ ʃakə sɑ̃timɑ̃e nɥizɑ̃, blesɑ̃.

  pεʁdʁə œ̃ pø plys ma paʁ də lymjεʁə
  puʁ lεse la plasə a ma paʁ dɔ̃bʁə,
  nwaʁsœʁ ɑ̃kʁe œ̃ pø plys dɑ̃ ma ʃεʁə
  kœʁ plɔ̃ʒe œ̃ pø plys dɑ̃ la penɔ̃bʁə.

  ʃεnə ɛ̃viziblə, ki mə ʁətjɛ̃ sɑ̃ skʁypylə
  səl vɔlɔ̃tεʁə dœ̃ mɔ̃də depuʁvys demɔsjɔ̃,
  la kɔlεʁə avøɡlɑ̃tə e la sɔlitydə ki mə manipylə
  ɛ̃spiʁɑ̃ ɑ̃ mwa ynə pεʁvεʁsə ɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃.

  defɔ̃se a la ʁimə puʁ ublje kə sə mɔ̃də ε moʃə
  etεʁnεl pɔεtə deʃys, ekʁivɑ̃ sa pεnə ɑ̃ lεtʁə nwaʁ,
  ekʁivɛ̃ dy kœʁ e də lamə εspeʁɑ̃ kə sa lə ʁabiboʃə
  etεʁnεl pɔεtə, ekʁivɑ̃ ɑ̃n- atɑ̃tə syʁ lə bɑ̃ dy pyʁɡatwaʁə.
 • Pieds Phonétique : Purgatoire

  e=tεʁ=nεl=ɑ̃=kʁe=dɑ̃=lə=mɔ̃=də=də=mε=pεnə 12
  tʁis=tə=mɑ̃=a=kɔ̃=pa=ɲe=paʁ=da=mə=nwaʁ=sœʁ 12
  ʒə=ʁo=dε=sɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=tʁə=sɔ=li=ty=dəe-ε=nə 12
  ʁə=ʒə=tɑ̃=tu=tə=ly=mjε=ʁə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 11

  te=nε=bʁə=zi=ly=zwa=ʁə=ki=ma=sa=jə=də=ka=ʁe=sə 15
  mə=ku=vʁɑ̃=dœ̃=vwa=lə=tεl=lmɑ̃=a=pε=zɑ̃ 11
  sɑ̃=ti=mɑ̃=e=ɛ̃=fa=ji=blə=fɔʁ=ʒɑ̃=ma=fɔʁ=tə=ʁε=sə 15
  ʁə=ti=ʁɑ̃=ʃa=kə=sɑ̃=ti=mɑ̃=e=nɥi=zɑ̃=ble=sɑ̃ 13

  pεʁ=dʁəœ̃=pø=plys=ma=paʁ=də=ly=mjε=ʁə 10
  puʁ=lε=se=la=pla=səa=ma=paʁ=dɔ̃bʁə 9
  nwaʁ=sœʁ=ɑ̃=kʁe=œ̃=pø=plys=dɑ̃=ma=ʃε=ʁə 11
  kœʁ=plɔ̃=ʒe=œ̃=pø=plys=dɑ̃=la=pe=nɔ̃bʁə 10

  ʃε=nə=ɛ̃=vi=zi=blə=ki=mə=ʁə=tj=ɛ̃=sɑ̃=skʁy=py=lə 15
  səl=vɔ=lɔ̃=tε=ʁə=dœ̃=mɔ̃=də=de=puʁ=vys=de=mɔ=sjɔ̃ 14
  la=kɔ=lε=ʁəa=vø=ɡlɑ̃=təe=la=sɔ=li=ty=də=ki=mə=ma=ni=py=lə 18
  ɛ̃s=pi=ʁɑ̃=ɑ̃=mwa=y=nə=pεʁ=vεʁ=sə=ɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃ 15

  de=fɔ̃=se=a=la=ʁi=mə=puʁ=u=blj=e=kə=sə=mɔ̃=dəε=mo=ʃə 17
  e=tεʁ=nεl=pɔ=ε=tə=de=ʃys=e=kʁi=vɑ̃=sa=pε=nəɑ̃=lε=tʁə=nwaʁ 17
  e=kʁi=vɛ̃=dy=kœʁ=e=də=la=məεs=pe=ʁɑ̃=kə=sa=lə=ʁa=bi=bo=ʃə 18
  e=tεʁ=nεl=pɔ=ε=tə=e=kʁi=vɑ̃=ɑ̃=na=tɑ̃=tə=syʁ=lə=bɑ̃=dy=pyʁ=ɡa=twa=ʁə 21

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/02/2018 10:26Mick-Jhon

Un poème tout en noirceur, pour un poète brillant.