Poeme : Rien Que Pour Toi

Rien Que Pour Toi

Si tu étais l’eau
Je me désaltérerai
Que de cette eau là
Si tu etais la nuit
J’empecherai le soleil de se levé
Pour rester avec toi
Si tu etais une riviere
Je m’y baignerai pour
Sentir tes carresses sur moi
Si tu etais l’air
Je ne respirerai que par toi
Si tu etais un arc en ciel
J’irai te trouver et
Je te serrerai dans mes bras
Si tu etais le soleil
Je t’empecherai de te coucher
Pour te garder près de moi
Mais voilà t’es rien de tout ça
Mais sa m’empechera pas de t’aimer
Sculte moi faconne moi de tes doigts
Joue avec tous mes sens met les en emoi
Comme un artiste en pleine inspiration creatrice
Déclenche moi des tempetes devastatrices
Sentir ton index qui lentement m’effleure
Pour attiser les cendres de mon feu interieur
Fait rougir ma peau sous les longues flammes
De tes yeux ou langui mon image de femme
Sculte moi faconne moi du bout des cils
Que je frissonne sous leur battement gracile
Entendre ta respiration lente qui s’active
Quand la mienne devient si lascive
Sentir ton pouce redessiner ma bouche boudeuse
Entrouvrir les levres sous tes caresses sinueuses
Je t’implore d’y introduire ta langue impertinente
Pour une joute gourmande presage d’une suite exitante
Sculte moi faconne moi de ton odeur epicé
Je desir avidement te lecher, te gouter
Melangeons ensemble nos parfums charnels
Dans un corps a corps passionnel sentir ta paume
Chaude recouvrir mes rondeurs
Qui se tende sous l’exquise chaleur
De tes pressions insolentes qui se promene
De mes epaules denudées a mes hanches pleine
Sculte moi faconne moi de tes levres sensuelles
Sous l’humidité de ta bouche je me rebelle
La pointe de mes seins ne peux retenir l’envie de se dresser
Sous la moiteur de ta langue experimentée
Sentir ton majeur me parcourir partout
Outrageusement qui descend et remonte sur mes cuisse
Negligemment faire naitre en moi se besoin indecent
De les ouvrir pour pouvoir enfin t’y acceullir
Sculte moi faconne moi de ton regard magnetique
Je veux etre l’esclave de ton emprise erotique
Transforme moi au gré de tes fantaisies
Pour que sous ton corps

Je cris ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! …

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Rien Que Pour Toi

  si=tu=é=tais=leau 5
  je=me=dé=sal=té=re=rai 7
  que=de=cet=te=eau=là 6
  si=tu=e=tais=la=nuit 6
  jem=pe=che=rai=le=so=leil=de=se=le=vé 11
  pour=res=ter=a=vec=toi 6
  si=tu=e=tais=u=ne=ri=viere 8
  je=my=bai=gne=rai=pour 6
  sen=tir=tes=car=res=ses=sur=moi 8
  si=tu=e=tais=lair 5
  je=ne=res=pire=rai=que=par=toi 8
  si=tu=e=tais=un=arc=en=ciel 8
  ji=rai=te=trou=ver=et 6
  je=te=ser=re=rai=dans=mes=bras 8
  si=tu=e=tais=le=so=leil 7
  je=tem=pe=che=rai=de=te=cou=cher 9
  pour=te=gar=der=près=de=moi 7
  mais=voi=là=tes=rien=de=tout=ça 8
  mais=sa=mem=pe=che=ra=pas=de=tai=mer 10
  scul=te=moi=fa=conne=moi=de=tes=doigts 9
  jouea=vec=tous=mes=sens=met=les=en=e=moi 10
  commeun=ar=tis=te=en=plei=ne=ins=pi=ra=tion=crea=trice 13
  déclen=che=moi=des=tem=pe=tes=de=vas=ta=trices 11
  sen=tir=ton=in=dex=qui=lente=ment=mef=fleure 10
  pour=at=ti=ser=les=cendres=de=mon=feu=inte=rieur 11
  fait=rou=gir=ma=peau=sous=les=lon=gues=flammes 10
  de=tes=yeux=ou=lan=gui=mon=i=mage=de=femme 11
  scul=te=moi=fa=conne=moi=du=bout=des=cils 10
  que=je=fris=sonne=sous=leur=bat=te=ment=gra=cile 11
  enten=dre=ta=res=pi=ra=tion=len=te=qui=sac=tive 12
  quand=la=mienne=de=vient=si=las=cive 8
  sen=tir=ton=pouce=re=des=si=ner=ma=bou=che=bou=deuse 13
  en=trou=vrir=les=le=vres=sous=tes=cares=ses=si=nueuses 12
  je=tim=plore=dy=in=tro=dui=re=ta=lan=gueim=per=ti=nente 14
  pour=une=jou=te=gour=man=de=pre=sa=ge=du=ne=sui=te=exi=tante 16
  scul=te=moi=fa=conne=moi=de=ton=o=deur=e=pi=cé 13
  je=de=sir=a=vide=ment=te=le=cher=te=gou=ter 12
  me=lan=geons=en=sem=ble=nos=par=fums=char=nels 11
  dans=un=corps=a=corps=pas=sion=nel=sen=tir=ta=paume 12
  chau=de=re=cou=vrir=mes=ron=deurs 8
  qui=se=tende=sous=lex=qui=se=cha=leur 9
  de=tes=pres=sions=in=solen=tes=qui=se=pro=mene 11
  de=mes=e=paules=de=nu=dées=a=mes=han=ches=pleine 12
  scul=te=moi=fa=conne=moi=de=tes=le=vres=sen=suelles 12
  sous=lhu=mi=di=té=de=ta=bouche=je=me=re=belle 12
  la=pointe=de=mes=seins=ne=peux=re=te=nir=len=vie=de=se=dres=ser 16
  sous=la=moi=teur=de=ta=lan=gue=ex=pe=rimen=tée 12
  sen=tir=ton=ma=jeur=me=par=cou=rir=par=tout 11
  ou=tra=geuse=ment=qui=des=cend=et=re=mon=te=sur=mes=cuisse 14
  ne=gli=gem=ment=faire=naitreen=moi=se=be=soin=in=decent 12
  de=les=ou=vrir=pour=pou=voir=en=fin=ty=ac=ceul=lir 13
  scul=te=moi=fa=conne=moi=de=ton=re=gard=ma=gne=tique 13
  je=veux=e=tre=les=clave=de=ton=em=pri=se=e=ro=tique 14
  trans=for=me=moi=au=gré=de=tes=fan=tai=sies 11
  pour=que=sous=ton=corps 5

  je=cris 2
 • Phonétique : Rien Que Pour Toi

  si ty etε lo
  ʒə mə dezalteʁəʁε
  kə də sεtə o la
  si ty ətε la nɥi
  ʒɑ̃pεʃəʁε lə sɔlεj də sə ləve
  puʁ ʁεste avεk twa
  si ty ətεz- ynə ʁivjəʁə
  ʒə mi bεɲəʁε puʁ
  sɑ̃tiʁ tε kaʁesə syʁ mwa
  si ty ətε lεʁ
  ʒə nə ʁεspiʁəʁε kə paʁ twa
  si ty ətεz- œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl
  ʒiʁε tə tʁuve e
  ʒə tə seʁəʁε dɑ̃ mε bʁa
  si ty ətε lə sɔlεj
  ʒə tɑ̃pεʃəʁε də tə kuʃe
  puʁ tə ɡaʁde pʁε də mwa
  mε vwala tε ʁjɛ̃ də tu sa
  mε sa mɑ̃pεʃəʁa pa də tεme
  skyltə mwa fakɔnə mwa də tε dwa
  ʒu avεk tus mε sɑ̃s mεt lεz- ɑ̃n- əmwa
  kɔmə œ̃n- aʁtistə ɑ̃ plεnə ɛ̃spiʁasjɔ̃ kʁəatʁisə
  deklɑ̃ʃə mwa dε tɑ̃pətə dəvastatʁisə
  sɑ̃tiʁ tɔ̃n- ɛ̃dεks ki lɑ̃təmɑ̃ meflœʁə
  puʁ atize lε sɑ̃dʁə- də mɔ̃ fø ɛ̃təʁjœʁ
  fε ʁuʒiʁ ma po su lε lɔ̃ɡ flamə
  də tεz- iøz- u lɑ̃ɡi mɔ̃n- imaʒə də famə
  skyltə mwa fakɔnə mwa dy bu dε sil
  kə ʒə fʁisɔnə su lœʁ batəmɑ̃ ɡʁasilə
  ɑ̃tɑ̃dʁə ta ʁεspiʁasjɔ̃ lɑ̃tə ki saktivə
  kɑ̃ la mjεnə dəvjɛ̃ si lasivə
  sɑ̃tiʁ tɔ̃ pusə ʁədesine ma buʃə budøzə
  ɑ̃tʁuvʁiʁ lε ləvʁə- su tε kaʁesə sinɥøzə
  ʒə tɛ̃plɔʁə di ɛ̃tʁɔdɥiʁə ta lɑ̃ɡ ɛ̃pεʁtinɑ̃tə
  puʁ ynə ʒutə ɡuʁmɑ̃də pʁəzaʒə dynə sɥitə εɡzitɑ̃tə
  skyltə mwa fakɔnə mwa də tɔ̃n- ɔdœʁ əpise
  ʒə dəziʁ avidəmɑ̃ tə ləʃe, tə ɡute
  məlɑ̃ʒɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə no paʁfœ̃ ʃaʁnεl
  dɑ̃z- œ̃ kɔʁz- a kɔʁ pasjɔnεl sɑ̃tiʁ ta pomə
  ʃodə ʁəkuvʁiʁ mε ʁɔ̃dœʁ
  ki sə tɑ̃də su lεkskizə ʃalœʁ
  də tε pʁesjɔ̃z- ɛ̃sɔlɑ̃tə ki sə pʁɔmənə
  də mεz- əpolə dənydez- a mεz- ɑ̃ʃə plεnə
  skyltə mwa fakɔnə mwa də tε ləvʁə- sɑ̃sɥεllə
  su lymidite də ta buʃə ʒə mə ʁəbεllə
  la pwɛ̃tə də mε sɛ̃ nə pø ʁətəniʁ lɑ̃vi də sə dʁese
  su la mwatœʁ də ta lɑ̃ɡ εkspəʁimɑ̃te
  sɑ̃tiʁ tɔ̃ maʒœʁ mə paʁkuʁiʁ paʁtu
  utʁaʒøzəmɑ̃ ki desɑ̃t- e ʁəmɔ̃tə syʁ mε kɥisə
  nεɡliʒamɑ̃ fεʁə nεtʁə ɑ̃ mwa sə bəzwɛ̃ ɛ̃dəse
  də lεz- uvʁiʁ puʁ puvwaʁ ɑ̃fɛ̃ ti aksəliʁ
  skyltə mwa fakɔnə mwa də tɔ̃ ʁəɡaʁ maɲətikə
  ʒə vøz- εtʁə lεsklavə də tɔ̃n- ɑ̃pʁizə əʁɔtikə
  tʁɑ̃sfɔʁmə mwa o ɡʁe də tε fɑ̃tεzi
  puʁ kə su tɔ̃ kɔʁ

  ʒə kʁi ! ! ! …
 • Syllabes Phonétique : Rien Que Pour Toi

  si=ty=e=tε=lo 5
  ʒə=mə=de=zal=te=ʁə=ʁε 7
  kə=də=sε=tə=o=la 6
  si=ty=ə=tε=la=nɥi 6
  ʒɑ̃=pε=ʃə=ʁεlə=sɔ=lεj=də=sə=lə=ve 10
  puʁ=ʁεs=te=a=vεk=twa 6
  si=ty=ə=tε=zy=nə=ʁi=vj=ə=ʁə 10
  ʒə=mi=bε=ɲə=ʁε=puʁ 6
  sɑ̃=tiʁ=tε=ka=ʁe=sə=syʁ=mwa 8
  si=ty=ə=tε=lεʁ 5
  ʒə=nə=ʁεs=pi=ʁə=ʁε=kə=paʁ=twa 9
  si=ty=ə=tε=zœ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl 8
  ʒi=ʁε=tə=tʁu=ve=e 6
  ʒə=tə=se=ʁə=ʁε=dɑ̃=mε=bʁa 8
  si=ty=ə=tε=lə=sɔ=lεj 7
  ʒə=tɑ̃=pε=ʃə=ʁε=də=tə=ku=ʃe 9
  puʁ=tə=ɡaʁ=de=pʁε=də=mwa 7
  mε=vwa=la=tε=ʁj=ɛ̃=də=tu=sa 9
  mε=sa=mɑ̃=pε=ʃə=ʁa=pa=də=tε=me 10
  skyl=tə=mwa=fa=kɔ=nə=mwa=də=tε=dwa 10
  ʒu=a=vεk=tus=mε=sɑ̃s=mεt=lε=zɑ̃nə=mwa 10
  kɔməœ̃=naʁ=tis=tə=ɑ̃=plε=nə=ɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=kʁə=a=tʁisə 14
  de=klɑ̃ʃə=mwa=dε=tɑ̃=pə=tə=də=vas=tatʁisə 10
  sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=nɛ̃=dεks=ki=lɑ̃tə=mɑ̃=me=flœʁə 10
  puʁ=a=ti=ze=lεsɑ̃dʁə=də=mɔ̃=fø=ɛ̃=tə=ʁjœʁ 11
  fε=ʁu=ʒiʁ=ma=po=su=lε=lɔ̃ɡ=fla=mə 10
  də=tε=ziø=zu=lɑ̃=ɡi=mɔ̃=ni=maʒə=də=famə 11
  skyl=tə=mwa=fa=kɔnə=mwa=dy=bu=dε=sil 10
  kə=ʒə=fʁi=sɔnə=su=lœʁ=ba=tə=mɑ̃=ɡʁasilə 10
  ɑ̃=tɑ̃dʁə=ta=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=lɑ̃=tə=ki=sak=tivə 12
  kɑ̃=la=mjε=nə=də=vjɛ̃=si=la=si=və 10
  sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=pusə=ʁə=de=si=ne=ma=bu=ʃə=budøzə 12
  ɑ̃=tʁu=vʁiʁ=lεlə=vʁə=su=tε=ka=ʁe=sə=sin=ɥøzə 12
  ʒə=tɛ̃=plɔʁə=di=ɛ̃=tʁɔd=ɥi=ʁə=ta=lɑ̃ɡ=ɛ̃=pεʁ=ti=nɑ̃tə 14
  puʁ=ynə=ʒu=tə=ɡuʁ=mɑ̃=də=pʁə=za=ʒə=dy=nə=sɥi=təεɡ=zi=tɑ̃tə 16
  skyl=tə=mwa=fa=kɔnə=mwa=də=tɔ̃=nɔ=dœʁ=ə=pise 12
  ʒə=də=ziʁ=a=vidə=mɑ̃=tə=lə=ʃe=tə=ɡu=te 12
  mə=lɑ̃=ʒɔ̃=zɑ̃=sɑ̃blə=no=paʁ=fœ̃=ʃaʁ=nεl 10
  dɑ̃=zœ̃=kɔʁ=za=kɔʁ=pa=sjɔ=nεl=sɑ̃=tiʁ=tapomə 11
  ʃo=də=ʁə=ku=vʁiʁ=mε=ʁɔ̃=dœ=ʁə 9
  ki=sə=tɑ̃=də=su=lεk=ski=zə=ʃa=lœʁ 10
  də=tε=pʁe=sjɔ̃=zɛ̃=sɔ=lɑ̃tə=ki=sə=pʁɔ=mə=nə 12
  də=mεzə=po=lə=də=ny=de=za=mε=zɑ̃=ʃə=plεnə 12
  skyl=tə=mwa=fa=kɔnə=mwa=də=tε=lə=vʁə=sɑ̃s=ɥεllə 12
  su=ly=mi=di=te=də=ta=buʃə=ʒə=mə=ʁə=bεllə 12
  la=pwɛ̃tə=də=mε=sɛ̃=nə=pø=ʁə=tə=niʁ=lɑ̃=vi=də=sə=dʁe=se 16
  su=la=mwa=tœʁ=də=ta=lɑ̃ɡ=εk=spə=ʁi=mɑ̃=te 12
  sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=ma=ʒœʁ=mə=paʁ=ku=ʁiʁ=paʁ=tu 11
  u=tʁa=ʒøzə=mɑ̃=ki=de=sɑ̃=te=ʁə=mɔ̃=tə=syʁ=mε=kɥisə 14
  nε=ɡli=ʒa=mɑ̃=fεʁə=nε=tʁəɑ̃=mwa=sə=bə=zwɛ̃=ɛ̃=də=se 14
  də=lε=zu=vʁiʁ=puʁ=pu=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=ti=ak=sə=liʁ 13
  skyl=tə=mwa=fa=kɔnə=mwa=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=ma=ɲə=tikə 13
  ʒə=vø=zεtʁə=lεs=kla=və=də=tɔ̃=nɑ̃=pʁi=zə=ə=ʁɔ=tikə 14
  tʁɑ̃s=fɔʁmə=mwa=o=ɡʁe=də=tε=fɑ̃=tε=zi 10
  puʁ=kə=su=tɔ̃=kɔʁ 5

  ʒə=kʁi 2

PostScriptum

j ai oublie de dire que le poemes si et lidee de ma grande soeure dsl

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/12/2004 00:00Damiano

oui c est ma soeur ki en au l idee