Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Invocation

Poème - Sans Thème -
Publié le 01/04/2013 14:20

L'écrit contient 239 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Noumarks.kams.7

Invocation

Quand l’été sur le paysage luit encore,
Faisant éclore les fleurs de ses doux rayons d’or,
J’aime à entendre chanter dans les bois,
Ces musiciens de la nature dans leur divine voix.

Ô vous Musiciens de la mystérieuse Nature,
Qui de vos voix aigüe et pure,
Faites frissonner toute la création,
Dites-moi encore vos mélodieuses chansons.

Je vous veux me psalmodier,
Vous et votre divin orchestre,
Sur ces nuages terrestres,
Les ères de la vérité !

Ô habitants des bois ! Ô magnifiques créatures,
Mon âme nue invoque votre clémence :
- Venez dans l’écho de vos sublimes stances,
Guérir toutes mes sanglantes blessures.

Vous êtes semblables aux célestes Musiciens,
Ceux qui dans l’âme repose,
Essaim de sons, d’images, et de roses,
Que le roi a gravé en leur sein.

Vous êtes à la timide nature
Ce qu’ils sont au Dieu créateur :
Ces Poètes divins dont l’âme pure,
Est l’écho du Grand Sauveur !

Ô Grand Maître du Temps,
Ô toi que la bouche ne peut nommer,
Du haut de tes cieux d’éternité,
Oint mon pauvre âme en tourment.

Comme jadis tu envoya au monde,
Tes Saints Prophètes flottant dans les ondes,
Portant ton message sur leur front,
Ô Père, envois-nous tes musiciens en ton nom.

Nous, ceux à tes lois obéissons,
Nous, les enfants de ta maison,
Nous, le froment que tu assemble dans ton grenier,
Nous, héritiers de ton éternité.
 • Pieds Hyphénique: Invocation

  quand=lé=té=sur=le=pa=y=sage=luit=en=core 11
  fai=sant=é=clore=les=fleurs=de=ses=doux=rayons=dor 11
  jaimeà=en=tendre=chan=ter=dans=les=bois 8
  ces=mu=si=ciens=de=la=na=ture=dans=leur=di=vine=voix 13

  ô=vous=mu=si=ciens=de=la=mys=té=rieuse=na=ture 12
  qui=de=vos=voix=aigüe=et=pu=re 8
  faites=fris=son=ner=toute=la=cré=a=tion 9
  dites=moi=en=co=re=vos=mé=lo=dieu=ses=chan=sons 12

  je=vous=veux=me=p=sal=mo=dier 8
  vous=et=votre=di=vin=or=ches=tre 8
  sur=ces=nu=a=ges=ter=res=tres 8
  les=è=res=de=la=vé=ri=té 8

  ô=ha=bi=tants=des=bois=ô=ma=gni=fi=ques=cré=a=tures 14
  mon=â=me=nuein=vo=que=votre=clé=mence 9
  ve=nez=dans=lé=cho=de=vos=su=blimes=stances 10
  gué=rir=toutes=mes=san=glan=tes=bles=sures 9

  vous=êtes=sem=bla=bles=aux=cé=les=tes=mu=si=ciens 12
  ceux=qui=dans=lâ=me=re=po=se 8
  es=saim=de=sons=di=mages=et=de=roses 9
  que=le=roi=a=gra=vé=en=leur=sein 9

  vous=êtes=à=la=ti=mi=de=na=ture 9
  ce=quils=sont=au=dieu=cré=a=teur 8
  ces=po=ètes=di=vins=dont=lâ=me=pure 9
  est=lé=cho=du=grand=sau=veur 7

  ô=grand=maî=tre=du=temps 6
  ô=toi=que=la=bouche=ne=peut=nom=mer 9
  du=haut=de=tes=cieux=dé=ter=ni=té 9
  oint=mon=pau=vre=â=me=en=tourment 8

  comme=ja=dis=tu=en=voya=au=monde 8
  tes=saints=pro=phètes=flot=tant=dans=les=ondes 9
  por=tant=ton=mes=sage=sur=leur=front 8
  ô=père=en=vois=nous=tes=mu=si=ciens=en=ton=nom 12

  nous=ceux=à=tes=lois=o=béis=sons 8
  nous=les=en=fants=de=ta=mai=son 8
  nous=le=froment=que=tu=as=sem=ble=dans=ton=gre=nier 12
  nous=hé=ri=tiers=de=ton=é=ter=ni=té 10
 • Phonétique : Invocation

  kɑ̃ lete syʁ lə pεizaʒə lɥi ɑ̃kɔʁə,
  fəzɑ̃ eklɔʁə lε flœʁ də sε du ʁεjɔ̃ dɔʁ,
  ʒεmə a ɑ̃tɑ̃dʁə ʃɑ̃te dɑ̃ lε bwa,
  sε myzisjɛ̃ də la natyʁə dɑ̃ lœʁ divinə vwa.

  o vu myzisjɛ̃ də la misteʁjøzə natyʁə,
  ki də vo vwa εʒy e pyʁə,
  fεtə fʁisɔne tutə la kʁeasjɔ̃,
  ditə mwa ɑ̃kɔʁə vo melɔdjøzə ʃɑ̃sɔ̃.

  ʒə vu vø mə psalmɔdje,
  vuz- e vɔtʁə divɛ̃ ɔʁkεstʁə,
  syʁ sε nɥaʒə teʁεstʁə,
  lεz- εʁə də la veʁite !

  o-abitɑ̃ dε bwa ! o maɲifik kʁeatyʁə,
  mɔ̃n- amə nɥ ɛ̃vɔkə vɔtʁə klemɑ̃sə :
  vəne dɑ̃ leʃo də vo syblimə stɑ̃sə,
  ɡeʁiʁ tutə mε sɑ̃ɡlɑ̃tə blesyʁə.

  vuz- εtə sɑ̃blabləz- o selεstə myzisjɛ̃,
  sø ki dɑ̃ lamə ʁəpozə,
  esɛ̃ də sɔ̃, dimaʒə, e də ʁozə,
  kə lə ʁwa a ɡʁave ɑ̃ lœʁ sɛ̃.

  vuz- εtəz- a la timidə natyʁə
  sə kil sɔ̃t- o djø kʁeatœʁ :
  sε pɔεtə divɛ̃ dɔ̃ lamə pyʁə,
  ε leʃo dy ɡʁɑ̃ sovœʁ !

  o ɡʁɑ̃ mεtʁə dy tɑ̃,
  o twa kə la buʃə nə pø nɔme,
  dy-o də tε sjø detεʁnite,
  wɛ̃ mɔ̃ povʁə amə ɑ̃ tuʁme.

  kɔmə ʒadi ty ɑ̃vwaja o mɔ̃də,
  tε sɛ̃ pʁɔfεtə flɔtɑ̃ dɑ̃ lεz- ɔ̃də,
  pɔʁtɑ̃ tɔ̃ mesaʒə syʁ lœʁ fʁɔ̃,
  o pεʁə, ɑ̃vwa nu tε myzisjɛ̃z- ɑ̃ tɔ̃ nɔ̃.

  nu, søz- a tε lwaz- ɔbeisɔ̃,
  nu, lεz- ɑ̃fɑ̃ də ta mεzɔ̃,
  nu, lə fʁɔme kə ty asɑ̃blə dɑ̃ tɔ̃ ɡʁənje,
  nu, eʁitje də tɔ̃n- etεʁnite.
 • Pieds Phonétique : Invocation

  kɑ̃=le=te=syʁ=lə=pε=i=zaʒə=lɥi=ɑ̃kɔʁə 10
  fə=zɑ̃=e=klɔʁə=lε=flœʁ=də=sε=du=ʁε=jɔ̃=dɔʁ 12
  ʒε=mə=a=ɑ̃=tɑ̃dʁə=ʃɑ̃=te=dɑ̃=lε=bwa 10
  sε=my=zi=sjɛ̃də=la=na=ty=ʁə=dɑ̃=lœʁ=di=vi=nə=vwa 14

  o=vu=my=zi=sjɛ̃də=la=mis=te=ʁjø=zə=na=tyʁə 12
  ki=də=vo=vwa=ε=ʒy=e=pyʁə 8
  fε=tə=fʁi=sɔ=ne=tutə=la=kʁe=a=sjɔ̃ 10
  ditə=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=vo=me=lɔ=djø=zə=ʃɑ̃=sɔ̃ 12

  ʒə=vu=vø=mə=psal=mɔ=dj=e 8
  vu=ze=vɔ=tʁə=di=vɛ̃=ɔʁ=kεstʁə 8
  syʁ=sε=nɥ=a=ʒə=te=ʁεs=tʁə 8
  lε=zε=ʁə=də=la=ve=ʁi=te 8

  o-a=bi=tɑ̃=dε=bwa=o=ma=ɲi=fik=kʁe=atyʁə 12
  mɔ̃=namə=nɥ=ɛ̃=vɔ=kə=vɔ=tʁə=kle=mɑ̃sə 10
  və=ne=dɑ̃=le=ʃodə=vo=sy=bli=mə=stɑ̃sə 10
  ɡe=ʁiʁ=tu=tə=mε=sɑ̃=ɡlɑ̃=tə=ble=syʁə 10

  vu=zεtə=sɑ̃=bla=blə=zo=se=lεs=tə=my=zi=sjɛ̃ 12
  sø=ki=dɑ̃=la=mə=ʁə=po=zə 8
  e=sɛ̃=də=sɔ̃=di=ma=ʒə=e=də=ʁozə 10
  kə=lə=ʁwa=a=ɡʁa=ve=ɑ̃=lœ=ʁə=sɛ̃ 10

  vu=zε=tə=za=la=ti=mi=də=na=tyʁə 10
  sə=kil=sɔ̃=to=dj=ø=kʁe=a=tœ=ʁə 10
  sε=pɔ=ε=tə=di=vɛ̃=dɔ̃=la=mə=pyʁə 10
  ε=le=ʃo=dy=ɡʁɑ̃=so=vœ=ʁə 8

  o=ɡʁɑ̃=mε=tʁə=dy=tɑ̃ 6
  o=twa=kə=la=bu=ʃə=nə=pø=nɔ=me 10
  dy-o=də=tε=sj=ø=de=tεʁ=ni=te 10
  wɛ̃=mɔ̃=po=vʁə=a=mə=ɑ̃=tuʁ=me 9

  kɔ=mə=ʒa=di=ty=ɑ̃=vwa=ja=o=mɔ̃də 10
  tε=sɛ̃=pʁɔ=fε=tə=flɔ=tɑ̃=dɑ̃=lε=zɔ̃də 10
  pɔʁ=tɑ̃=tɔ̃=me=sa=ʒə=syʁ=lœ=ʁə=fʁɔ̃ 10
  o=pεʁə=ɑ̃=vwa=nu=tε=my=zi=sjɛ̃=zɑ̃=tɔ̃=nɔ̃ 12

  nu=sø=za=tε=lwa=zɔ=be=i=sɔ̃ 9
  nu=lε=zɑ̃=fɑ̃=də=ta=mε=zɔ̃ 8
  nu=lə=fʁɔ=me=kə=ty=a=sɑ̃blə=dɑ̃=tɔ̃=ɡʁə=nje 12
  nu=e=ʁi=tje=də=tɔ̃=ne=tεʁ=ni=te 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/04/2013 02:58Lumière

C’est tres beau. Félicitations. Oui nous sommes le froment qu’il assemble dans son grenier. Gloire à Son grenier, le divin laboureur.
Aida

Auteur de Poésie
02/04/2013 22:27Eden33

beau partage
merci ... gmlavie

Auteur de Poésie
12/04/2013 18:20Noumarks.Kams.7

Merci à vous deux 🙂