Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je Me Sens Mal…

Le Poème

Je commence à perdre ma confiance en moi
Je vais mal c’est si dur de continuer le chemin
Seule sans personne pour me réconforter
Je voudrais reposer chez quelqu’un un peu de mes peines…

J’ai des pieds pour avancer, des mains pour m’accrocher
Mais la volonté pour continuer m’a échappée
Elle s’est enfuie loin de ce qui la rendait moins forte
Mon cœur ensanglanté, mon âme fracturée…

J’attends toujours que quelqu’un me délivre
Qu’il vienne briser les chaines autour de mon âme
Qu’il m’emmene aussi loin de mon cœur
Habitat des blessures que j’avais lontemps collectionnée…

Je suis la et pourtant ailleurs
Assise à feuilleter la mémoir de mon cœur
Qu’à t-il récolté de bon cette année ? ?
Indifférence, blessures et larmes de sang…

Jusqu’à quand continurai-je à accepter tout ces « cadeaux du destin » ?
Le temps d’esquisser les coups s’est limité
Je ressens de plus en plus la douleur de son couteau
Je suis épuisée, trop fatiguée et morte debout…

J’ai beau me cacher derrière quelques mots appaisants
Ils me donnaient pendant un petit temps
L’envie de continuer et d’accepter ma vie
Mais ils deviennent aprés si idiots devant l’absudrité du present…

Je me sens de plus en plus mal
De plus en plus seule dans mon petit coin
Ou le silence et le refus de me confier s’obstine
Mais personne ne vient chercher comment je vais…

Et c’est ce qui me rend de plus en plus distante
De plus en plus fragile aux petites remarques
Un long et interminable face à face à moi-même
Je me sens mal trés mal mal mal…

J’ai besoin que quelqu’un me rappelle
Qu’est-ce qu’on ressent lorsqu’on est aimé
Comment le cœur bat lors d’un vrai bonheur
Sentir que mon âme a vraiment envie de rester en vie…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

(u) . . . (u) . . . (u)

Poeme de (F)Fleurlune Mimi(F)

Poète (F)Fleurlune Mimi(F)

(F)Fleurlune Mimi(F) a publié sur le site 261 écrits. (F)Fleurlune Mimi(F) est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je Me Sens Mal…je=com=men=ce=à=perdre=ma=con=fian=ce=en=moi 12
je=vais=mal=cest=si=dur=de=con=ti=nuer=le=che=min 13
seu=le=sans=per=son=ne=pour=me=ré=con=for=ter 12
je=vou=drais=re=po=ser=chez=quel=quun=un=peu=de=mes=peines 14

jai=des=pieds=pour=a=van=cer=des=mains=pour=mac=cro=cher 13
mais=la=vo=lon=té=pour=con=ti=nuer=ma=é=chap=pée 13
elle=sest=en=fuie=loin=de=ce=qui=la=ren=dait=moins=forte 13
mon=cœur=en=san=glan=té=mon=â=me=frac=tu=rée 12

jat=tends=tou=jours=que=quel=quun=me=dé=li=vre 11
quil=vienne=bri=ser=les=chai=nes=au=tour=de=mon=âme 12
quil=mem=me=ne=aus=si=loin=de=mon=cœur 10
ha=bi=tat=des=bles=sures=que=ja=vais=lon=temps=col=lec=tion=née 15

je=suis=la=et=pour=tant=ail=leurs 8
as=sise=à=feu=ille=ter=la=mé=moir=de=mon=cœur 12
quà=t=il=ré=col=té=de=bon=cet=te=an=née 12
in=dif=fé=ren=ce=bles=sures=et=lar=mes=de=sang 12

jus=quà=quand=con=ti=nu=rai=jeà=ac=cep=ter=tout=ces=ca=deaux=du=des=tin 18
le=temps=des=quis=ser=les=coups=sest=li=mi=té 11
je=res=sens=de=plus=en=plus=la=dou=leur=de=son=cou=teau 14
je=suis=é=pui=sée=trop=fa=ti=guée=et=morte=de=bout 13

jai=beau=me=ca=cher=der=rière=quel=ques=mots=ap=pai=sants 13
ils=me=don=naient=pen=dant=un=pe=tit=temps 10
len=vie=de=con=ti=nuer=et=dac=cep=ter=ma=vie 12
mais=ils=de=viennent=a=prés=si=i=diots=de=vant=lab=su=dri=té=du=pre=sent 18

je=me=sens=de=plus=en=plus=mal 8
de=plus=en=plus=seu=le=dans=mon=pe=tit=coin 11
ou=le=silen=ceet=le=re=fus=de=me=con=fier=sobs=tine 13
mais=per=son=ne=ne=vient=cher=cher=com=ment=je=vais 12

et=cest=ce=qui=me=rend=de=plus=en=plus=dis=tante 12
de=plus=en=plus=fra=gile=aux=pe=ti=tes=re=marques 12
un=long=et=in=ter=mi=nable=fa=ceà=fa=ce=à=moi=même 14
je=me=sens=mal=trés=mal=mal=mal 8

jai=be=soin=que=quel=quun=me=rap=pelle 9
quest=ce=quon=res=sent=lors=quon=est=ai=mé 10
com=ment=le=cœur=bat=lors=dun=vrai=bon=heur 10
sen=tir=que=mon=â=mea=vraiment=en=vie=de=res=ter=en=vie 14
Phonétique : Je Me Sens Mal…ʒə kɔmɑ̃sə a pεʁdʁə ma kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa
ʒə vε mal sε si dyʁ də kɔ̃tinɥe lə ʃəmɛ̃
sələ sɑ̃ pεʁsɔnə puʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte
ʒə vudʁε ʁəpoze ʃe kεlkœ̃ œ̃ pø də mε pεnə…

ʒε dε pje puʁ avɑ̃se, dε mɛ̃ puʁ makʁoʃe
mε la vɔlɔ̃te puʁ kɔ̃tinɥe ma eʃape
εllə sεt- ɑ̃fɥi lwɛ̃ də sə ki la ʁɑ̃dε mwɛ̃ fɔʁtə
mɔ̃ kœʁ ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te, mɔ̃n- amə fʁaktyʁe…

ʒatɑ̃ tuʒuʁ kə kεlkœ̃ mə delivʁə
kil vjεnə bʁize lε ʃεnəz- otuʁ də mɔ̃n- amə
kil mamənə osi lwɛ̃ də mɔ̃ kœʁ
abita dε blesyʁə kə ʒavε lɔ̃tɑ̃ kɔlεksjɔne…

ʒə sɥi la e puʁtɑ̃ ajœʁ
asizə a fœjte la memwaʁ də mɔ̃ kœʁ
ka te il ʁekɔlte də bɔ̃ sεtə ane ? ?
ɛ̃difeʁɑ̃sə, blesyʁəz- e laʁmə- də sɑ̃…

ʒyska kɑ̃ kɔ̃tinyʁε ʒə a aksεpte tu səs « kado dy dεstin » ?
lə tɑ̃ dεskise lε ku sε limite
ʒə ʁəsɛ̃ də plysz- ɑ̃ plys la dulœʁ də sɔ̃ kuto
ʒə sɥiz- epɥize, tʁo fatiɡe e mɔʁtə dəbu…

ʒε bo mə kaʃe dəʁjεʁə kεlk moz- apεzɑ̃
il mə dɔnε pɑ̃dɑ̃ œ̃ pəti tɑ̃
lɑ̃vi də kɔ̃tinɥe e daksεpte ma vi
mεz- il dəvjεne apʁe si idjo dəvɑ̃ labsydʁite dy pʁəze…

ʒə mə sɑ̃s də plysz- ɑ̃ plys mal
də plysz- ɑ̃ plys sələ dɑ̃ mɔ̃ pəti kwɛ̃
u lə silɑ̃sə e lə ʁəfy də mə kɔ̃fje sɔpstinə
mε pεʁsɔnə nə vjɛ̃ ʃεʁʃe kɔmɑ̃ ʒə vε…

e sε sə ki mə ʁɑ̃ də plysz- ɑ̃ plys distɑ̃tə
də plysz- ɑ̃ plys fʁaʒilə o pətitə ʁəmaʁk
œ̃ lɔ̃ e ɛ̃tεʁminablə fasə a fasə a mwa mεmə
ʒə mə sɑ̃s mal tʁe mal mal mal…

ʒε bəzwɛ̃ kə kεlkœ̃ mə ʁapεllə
kε sə kɔ̃ ʁəse lɔʁskɔ̃n- εt- εme
kɔmɑ̃ lə kœʁ ba lɔʁ dœ̃ vʁε bɔnœʁ
sɑ̃tiʁ kə mɔ̃n- amə a vʁεmɑ̃ ɑ̃vi də ʁεste ɑ̃ vi…
Syllabes Phonétique : Je Me Sens Mal…ʒə=kɔ=mɑ̃=sə=a=pεʁdʁə=ma=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=mwa 12
ʒə=vε=mal=sε=si=dyʁ=də=kɔ̃=tin=ɥe=lə=ʃə=mɛ̃ 13
sə=lə=sɑ̃=pεʁ=sɔ=nə=puʁ=mə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 12
ʒə=vu=dʁεʁə=po=ze=ʃe=kεl=kœ̃=œ̃=pø=də=mεpεnə 12

ʒε=dε=pje=puʁ=a=vɑ̃se=dε=mɛ̃=puʁ=ma=kʁo=ʃe 12
mε=la=vɔ=lɔ̃=te=puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=ma=e=ʃa=pe 13
εl=lə=sε=tɑ̃f=ɥi=lwɛ̃də=sə=ki=la=ʁɑ̃=dε=mwɛ̃fɔʁtə 12
mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te=mɔ̃=na=mə=fʁak=ty=ʁe 12

ʒa=tɑ̃=tu=ʒuʁ=kə=kεl=kœ̃=mə=de=li=vʁə 11
kil=vjεnə=bʁi=ze=lε=ʃε=nə=zo=tuʁ=də=mɔ̃=namə 12
kil=ma=mə=nə=o=si=lwɛ̃=də=mɔ̃=kœ=ʁə 11
a=bi=ta=dε=ble=syʁə=kə=ʒa=vε=lɔ̃=tɑ̃=kɔ=lεk=sjɔ=ne 15

ʒə=sɥi=la=e=puʁ=tɑ̃=a=jœ=ʁə 9
a=si=zə=a=fœj=te=la=me=mwaʁ=də=mɔ̃=kœʁ 12
ka=te=il=ʁe=kɔl=te=də=bɔ̃=sε=tə=a=ne 12
ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃sə=ble=sy=ʁə=ze=laʁ=mə=də=sɑ̃ 12

ʒys=ka=kɑ̃=kɔ̃=ti=ny=ʁεʒəa=ak=sεp=te=tu=səs=ka=do=dy=dεs=tin 17
lə=tɑ̃=dεs=ki=se=lε=ku=sε=li=mi=te 11
ʒəʁə=sɛ̃də=plys=zɑ̃=plys=la=du=lœʁ=də=sɔ̃=ku=to 12
ʒə=sɥi=zep=ɥi=ze=tʁo=fa=ti=ɡe=e=mɔʁtə=də=bu 13

ʒε=bomə=ka=ʃe=də=ʁjε=ʁə=kεl=kə=mo=za=pε=zɑ̃ 13
il=mə=dɔ=nε=pɑ̃=dɑ̃=œ̃=pə=ti=tɑ̃ 10
lɑ̃=vi=də=kɔ̃=tin=ɥe=e=dak=sεp=te=ma=vi 12
mε=zil=də=vjε=ne=a=pʁe=si=i=djodə=vɑ̃=lab=sy=dʁi=te=dy=pʁə=ze 18

ʒə=mə=sɑ̃s=də=plys=zɑ̃=plys=mal 8
də=plys=zɑ̃=plys=sə=lə=dɑ̃=mɔ̃=pə=ti=kwɛ̃ 11
ulə=si=lɑ̃=səe=lə=ʁə=fy=də=mə=kɔ̃=fje=sɔp=stinə 13
mε=pεʁ=sɔ=nə=nə=vjɛ̃=ʃεʁ=ʃe=kɔ=mɑ̃=ʒə=vε 12

e=sε=sə=ki=mə=ʁɑ̃=də=plys=zɑ̃=plys=dis=tɑ̃tə 12
də=plys=zɑ̃=plys=fʁa=ʒilə=o=pə=ti=tə=ʁə=maʁk 12
œ̃=lɔ̃=e=ɛ̃=tεʁ=mi=nablə=fa=səa=fa=sə=a=mwa=mεmə 14
ʒə=mə=sɑ̃s=mal=tʁe=mal=mal=mal 8

ʒε=bə=zwɛ̃=kə=kεl=kœ̃=mə=ʁa=pεl=lə 10
kε=sə=kɔ̃=ʁə=se=lɔʁ=skɔ̃=nε=tε=me 10
kɔ=mɑ̃=lə=kœ=ʁə=ba=lɔʁ=dœ̃=vʁε=bɔ=nœʁ 11
sɑ̃=tiʁ=kə=mɔ̃=naməa=vʁε=mɑ̃=ɑ̃=vi=də=ʁεs=te=ɑ̃=vi 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 4
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
03/06/2006 18:27Tiphaine15

joli écrit
tu t’en remettra
bon courage

Poème Souffrance
Du 02/06/2006 23:15

L'écrit contient 325 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.