Poème-France.com

Poeme : Mes Démons, Mes Blessures…Mes Démons, Mes Blessures…

Quand je ferme les yeux, je les vois,
Mes démons. . ils me parlent chaque jour,
Depuis bien longtemps maintenant
Ils me chuchotent à l’oreille
Que je ne suis plus la même, plus pareille,
Que je souhaite goûter à leurs feux…
Et je me demande moi-même, s’ils n’ont tord…

Je me sens déjà inexistante,
Je disparais peu à peu des yeux de ceux que j’aime,
Je brûle au fond de ne pouvoir leurs dire tout les mots qui comptent,
De ne plus pouvoir tenir mes larmes
Mais de n’arriver pour autant à pleurer
De n’arriver pour autant…
A mettre des mots à mes blessures…

Le temps m’a apprise que je ne peux prendre soin de moi-même,
Je ne peux aller de l’avant sans vouloir revenir en arrière,
Et je ne peux ne pas m’arrêter au passé sans laisser le temps passer…
Figée sur une innocence, un sourire et des mots qui ont tellement changé ma vie.
Des mots que j’aurais aimé entendre de nouveaux,
Des moments que j’aurais voulu ne jamais vivre…
Pour ne vouloir à chaque fois m’y arrêter à oublier que j’ai une vie au présent…

Vide à l’intérieur. . continuer de sourire, je ne peux.
Mes espoirs se sont éteints et je suis la suivante.
J’ai perdu le souhait de vouloir être heureuse
Parce que le bonheur ne m’a rien apporté de bon,
Et même si je parviens à obtenir mon utopie,
Mon sourire sonnera toujours faux
Après avoir perdu ses vrais couleurs vers ce chemin…

Mes démons ne sont que les blessures
Dont je n’ai jamais pu guérir.
Ayant perdu espoir en moi,
Elles me promettent de pouvoir noyer ma peine,
Elles me garantient que je n’ai pas à m’inquiéter
Parce que je n’aurais plus à ressentir. .
Et je crois en mes démons, je crois en mes blessures…
(F)Fleurlune Mimi(F)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə fεʁmə lεz- iø, ʒə lε vwa,
mε demɔ̃. il mə paʁle ʃakə ʒuʁ,
dəpɥi bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃ mɛ̃tənɑ̃
il mə ʃyʃɔte a lɔʁεjə
kə ʒə nə sɥi plys la mεmə, plys paʁεjə,
kə ʒə suεtə ɡute a lœʁ fø…
e ʒə mə dəmɑ̃də mwa mεmə, sil nɔ̃ tɔʁ…

ʒə mə sɑ̃s deʒa inεksistɑ̃tə,
ʒə dispaʁε pø a pø dεz- iø də sø kə ʒεmə,
ʒə bʁylə o fɔ̃ də nə puvwaʁ lœʁ diʁə tu lε mo ki kɔ̃te,
də nə plys puvwaʁ təniʁ mε laʁmə
mε də naʁive puʁ otɑ̃ a pləʁe
də naʁive puʁ otɑ̃…
a mεtʁə dε moz- a mε blesyʁə…

lə tɑ̃ ma apʁizə kə ʒə nə pø pʁɑ̃dʁə swɛ̃ də mwa mεmə,
ʒə nə pøz- ale də lavɑ̃ sɑ̃ vulwaʁ ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə,
e ʒə nə pø nə pa maʁεte o pase sɑ̃ lεse lə tɑ̃ pase…
fiʒe syʁ ynə inɔsɑ̃sə, œ̃ suʁiʁə e dε mo ki ɔ̃ tεllmɑ̃ ʃɑ̃ʒe ma vi.
dε mo kə ʒoʁεz- εme ɑ̃tɑ̃dʁə də nuvo,
dε mɔmɑ̃ kə ʒoʁε vuly nə ʒamε vivʁə…
puʁ nə vulwaʁ a ʃakə fwa mi aʁεte a ublje kə ʒε ynə vi o pʁezɑ̃…

vidə a lɛ̃teʁjœʁ. kɔ̃tinɥe də suʁiʁə, ʒə nə pø.
mεz- εspwaʁ sə sɔ̃t- etɛ̃z- e ʒə sɥi la sɥivɑ̃tə.
ʒε pεʁdy lə suε də vulwaʁ εtʁə œʁøzə
paʁsə kə lə bɔnœʁ nə ma ʁjɛ̃ apɔʁte də bɔ̃,
e mεmə si ʒə paʁvjɛ̃z- a ɔptəniʁ mɔ̃n- ytɔpi,
mɔ̃ suʁiʁə sɔnəʁa tuʒuʁ fo
apʁεz- avwaʁ pεʁdy sε vʁε kulœʁ vεʁ sə ʃəmɛ̃…

mε demɔ̃ nə sɔ̃ kə lε blesyʁə
dɔ̃ ʒə nε ʒamε py ɡeʁiʁ.
εjɑ̃ pεʁdy εspwaʁ ɑ̃ mwa,
εllə mə pʁɔmεte də puvwaʁ nwaje ma pεnə,
εllə mə ɡaʁɑ̃tjɛ̃ kə ʒə nε pa a mɛ̃kjete
paʁsə kə ʒə noʁε plysz- a ʁəsɑ̃tiʁ.
e ʒə kʁwaz- ɑ̃ mε demɔ̃, ʒə kʁwaz- ɑ̃ mε blesyʁə…