Poeme-France : Lecture Écrit Absence

Poeme : Et Moi Je Vit

Poème Absence
Publié le 29/09/2004 19:15

L'écrit contient 183 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Flowerofdeath

Et Moi Je Vit

Vague à l’âme
Et beauté perdue
Sur ce tombeau de larmes
Où je finis déchue

Pâleur de mon visage
Comme une vieille femme abîmée par l’âge
Sous mes doigts, il n’y a plus ta chaire
Juste cette pierre

Une pierre glacée, sans vie
Comme pour prolonger cette douleur d’absence
Tu es la sans être ici
Ton corps inanimé, tant de réminiscence

Ces gravures représentant ce nom
Que mes lèvres ont tant effleurés
Des fleurs sur ta poitrine marbrée
Tu les aurais aimés
Elles sentent si bon…

Cette terre tout contre toi
Comme je le faisais autre fois
Je ne ressentirai plus ce contact charnel
Pourquoi ne sommes nous pas éternel ?

Ta disparition précipitée
Alors qu’à tes côtés je voulais rester
Dans ce cimetière, je resterai errante
Espérant qu’un jour je sois mourante
Je m’allongerais près de ton corps de pierre
Laissant la mort m’emporter
Tel le vent emporte la poussière

Je vénérais la mort
Toi la vie et mon sourire
C’est toi qui es parti d’abord
Et c’est moi qui voulais mourir…
 • Pieds Hyphénique: Et Moi Je Vit

  va=gue=à=lâme 4
  et=beau=té=per=due 5
  sur=ce=tom=beau=de=larmes 6
  où=je=fi=nis=dé=chue 6

  pâ=leur=de=mon=vi=sage 6
  commeu=ne=viei=lle=fem=me=a=bî=mée=par=lâge 11
  sous=mes=doigts=il=ny=a=plus=ta=chaire 9
  jus=te=cet=te=pier=re 6

  une=pier=re=gla=cée=sans=vie 7
  comme=pour=pro=lon=ger=cet=te=dou=leur=dab=sence 11
  tu=es=la=sans=être=i=ci 7
  ton=corps=i=na=ni=mé=tant=de=ré=mi=nis=cence 12

  ces=gra=vures=re=pré=sen=tant=ce=nom 9
  que=mes=lèvres=ont=tant=ef=fleu=rés 8
  des=fleurs=sur=ta=poi=trine=mar=brée 8
  tu=les=au=rais=ai=més 6
  el=les=sen=tent=si=bon 6

  cette=ter=re=tout=con=tre=toi 7
  comme=je=le=fai=sais=au=tre=fois 8
  je=ne=res=sen=ti=rai=plus=ce=con=tact=char=nel 12
  pour=quoi=ne=sommes=nous=pas=é=ter=nel 9

  ta=dis=pa=ri=tion=pré=ci=pi=tée 9
  a=lors=quà=tes=cô=tés=je=vou=lais=res=ter 11
  dans=ce=cime=tiè=re=je=res=te=rai=er=rante 11
  es=pé=rant=quun=jour=je=sois=mou=rante 9
  je=mal=longe=rais=près=de=ton=corps=de=pierre 10
  lais=sant=la=mort=mem=por=ter 7
  tel=le=vent=em=porte=la=pous=sière 8

  je=vé=né=rais=la=mort 6
  toi=la=vieet=mon=sou=rire 6
  cest=toi=qui=es=par=ti=da=bord 8
  et=cest=moi=qui=vou=lais=mou=rir 8
 • Phonétique : Et Moi Je Vit

  vaɡ a lamə
  e bote pεʁdɥ
  syʁ sə tɔ̃bo də laʁmə
  u ʒə fini deʃɥ

  palœʁ də mɔ̃ vizaʒə
  kɔmə ynə vjεjə famə abime paʁ laʒə
  su mε dwa, il ni a plys ta ʃεʁə
  ʒystə sεtə pjeʁə

  ynə pjeʁə ɡlase, sɑ̃ vi
  kɔmə puʁ pʁɔlɔ̃ʒe sεtə dulœʁ dabsɑ̃sə
  ty ε la sɑ̃z- εtʁə isi
  tɔ̃ kɔʁz- inanime, tɑ̃ də ʁeminisɑ̃sə

  sε ɡʁavyʁə ʁəpʁezɑ̃tɑ̃ sə nɔ̃
  kə mε lεvʁəz- ɔ̃ tɑ̃ efləʁe
  dε flœʁ syʁ ta pwatʁinə maʁbʁe
  ty lεz- oʁεz- εme
  εllə sɑ̃te si bɔ̃…

  sεtə teʁə tu kɔ̃tʁə twa
  kɔmə ʒə lə fəzεz- otʁə fwa
  ʒə nə ʁəsɑ̃tiʁε plys sə kɔ̃takt ʃaʁnεl
  puʁkwa nə sɔmə nu pa etεʁnεl ?

  ta dispaʁisjɔ̃ pʁesipite
  alɔʁ ka tε kote ʒə vulε ʁεste
  dɑ̃ sə simətjεʁə, ʒə ʁεstəʁε eʁɑ̃tə
  εspeʁɑ̃ kœ̃ ʒuʁ ʒə swa muʁɑ̃tə
  ʒə malɔ̃ʒəʁε pʁε də tɔ̃ kɔʁ də pjeʁə
  lεsɑ̃ la mɔʁ mɑ̃pɔʁte
  tεl lə vɑ̃ ɑ̃pɔʁtə la pusjεʁə

  ʒə veneʁε la mɔʁ
  twa la vi e mɔ̃ suʁiʁə
  sε twa ki ε paʁti dabɔʁ
  e sε mwa ki vulε muʁiʁ…
 • Pieds Phonétique : Et Moi Je Vit

  va=ɡə=a=la=mə 5
  e=bo=te=pεʁdɥ 4
  syʁ=sə=tɔ̃=bo=də=laʁ=mə 7
  u=ʒə=fi=ni=deʃɥ 5

  pa=lœ=ʁə=də=mɔ̃=vi=za=ʒə 8
  kɔməy=nə=vjεjə=fa=mə=a=bi=me=paʁ=laʒə 10
  su=mε=dwa=il=ni=a=plys=ta=ʃεʁə 9
  ʒys=tə=sε=tə=pj=e=ʁə 7

  y=nə=pje=ʁə=ɡla=se=sɑ̃=vi 8
  kɔmə=puʁ=pʁɔ=lɔ̃=ʒe=sε=tə=du=lœʁ=dab=sɑ̃sə 11
  ty=ε=la=sɑ̃=zε=tʁə=i=si 8
  tɔ̃=kɔʁ=zi=na=ni=me=tɑ̃də=ʁe=mi=nisɑ̃sə 10

  sε=ɡʁa=vyʁəʁə=pʁe=zɑ̃=tɑ̃=sə=nɔ̃ 8
  kə=mε=lεvʁə=zɔ̃=tɑ̃=e=flə=ʁe 8
  dε=flœʁ=syʁ=ta=pwa=tʁinə=maʁ=bʁe 8
  ty=lε=zo=ʁε=zε=me 6
  εl=lə=sɑ̃=te=si=bɔ̃ 6

  sε=tə=te=ʁə=tu=kɔ̃=tʁə=twa 8
  kɔmə=ʒə=lə=fə=zε=zo=tʁə=fwa 8
  ʒə=nə=ʁə=sɑ̃=ti=ʁε=plys=sə=kɔ̃=takt=ʃaʁ=nεl 12
  puʁ=kwanə=sɔ=mə=nu=pa=e=tεʁ=nεl 9

  ta=dis=pa=ʁi=sjɔ̃=pʁe=si=pi=te 9
  a=lɔʁ=ka=tε=ko=te=ʒə=vu=lε=ʁεs=te 11
  dɑ̃sə=si=mə=tjε=ʁə=ʒə=ʁεs=tə=ʁε=e=ʁɑ̃tə 11
  εs=pe=ʁɑ̃=kœ̃=ʒuʁʒə=swa=mu=ʁɑ̃tə 8
  ʒə=ma=lɔ̃ʒə=ʁε=pʁε=də=tɔ̃=kɔʁ=də=pje=ʁə 11
  lε=sɑ̃=la=mɔʁ=mɑ̃=pɔʁ=te 7
  tεl=lə=vɑ̃=ɑ̃=pɔʁtə=la=pu=sjεʁə 8

  ʒə=ve=ne=ʁε=la=mɔʁ 6
  twa=la=vi=e=mɔ̃=su=ʁi=ʁə 8
  sε=twa=ki=ε=paʁ=ti=da=bɔʁ 8
  e=sε=mwa=ki=vu=lε=mu=ʁiʁ 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/10/2004 00:00Lili_Boom_17477

Bravo, c tout simplement exellent.
Continu, et courage !!
Bisess. lili_boom