Poeme : Ma Philosophie

Ma Philosophie

Toujours à penser à ce qu’on dit
Ménager le chèvre et le chou
Positiver et montrer l’exemple
Être mature sans contestation
C’est usant… déprimant… révoltant

Je ne suis pas une sainte,
Je n’en ai pas la prétention
Ne veux ou voudrais l’être
Pour rien au monde… c’est ennuyant !

Toujours régler les conflits internes
Avec doigté et fermeté
Penser aux autres et s’oublier
Et dépenser pour eux sans compter
C’est tuant… énervant… éprouvant !

Je ne suis pas leur héroïne
Je n’en ai pas la prétention
Ne veux ou voudrais l’être
Pour rien au monde… c’est épuisant !

Toujours prendre sur soi
Sans rien laisser passer
Avoir le contrôle de la situation
Et planifier des projets
C’est triste… fade… inodore !

Je ne suis pas leur modèle
Je n’en ai pas la prétention
Ne veux ou voudrais l’être
Pour rien au monde… c’est trop conventionnel !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Philosophie

  tou=jours=à=pen=ser=à=ce=quon=dit 9
  mé=na=ger=le=chèvre=et=le=chou 8
  po=si=ti=ver=et=mon=trer=lexemple 8
  être=ma=ture=sans=con=tes=ta=tion 8
  cest=u=sant=dé=pri=mant=ré=vol=tant 9

  je=ne=suis=pas=u=ne=sain=te 8
  je=nen=ai=pas=la=pré=ten=tion 8
  ne=veux=ou=vou=drais=lê=tre 7
  pour=rien=au=monde=cest=en=nuy=ant 8

  tou=jours=ré=gler=les=con=flits=in=ternes 9
  a=vec=doig=té=et=fer=me=té 8
  pen=ser=aux=au=tres=et=sou=blier 8
  et=dépen=ser=pour=eux=sans=comp=ter 8
  cest=tuant=é=ner=vant=é=prou=vant 8

  je=ne=suis=pas=leur=hé=roïne 7
  je=nen=ai=pas=la=pré=ten=tion 8
  ne=veux=ou=vou=drais=lê=tre 7
  pour=rien=au=monde=cest=é=pui=sant 8

  tou=jours=pren=dre=sur=soi 6
  sans=rien=lais=ser=pas=ser 6
  avoir=le=con=trôle=de=la=si=tua=tion 9
  et=pla=ni=fi=er=des=pro=jets 8
  cest=tris=te=fa=de=i=no=dore 8

  je=ne=suis=pas=leur=mo=dè=le 8
  je=nen=ai=pas=la=pré=ten=tion 8
  ne=veux=ou=vou=drais=lê=tre 7
  pour=rien=au=monde=cest=trop=con=ven=tion=nel 10
 • Phonétique : Ma Philosophie

  tuʒuʁz- a pɑ̃se a sə kɔ̃ di
  menaʒe lə ʃεvʁə e lə ʃu
  pozitive e mɔ̃tʁe lεɡzɑ̃plə
  εtʁə matyʁə sɑ̃ kɔ̃tεstasjɔ̃
  sεt- yzɑ̃… depʁimɑ̃… ʁevɔltɑ̃

  ʒə nə sɥi pa ynə sɛ̃tə,
  ʒə nɑ̃n- ε pa la pʁetɑ̃sjɔ̃
  nə vøz- u vudʁε lεtʁə
  puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də… sεt- ɑ̃nyiɑ̃ !

  tuʒuʁ ʁeɡle lε kɔ̃fliz- ɛ̃tεʁnə
  avεk dwate e fεʁməte
  pɑ̃se oz- otʁəz- e sublje
  e depɑ̃se puʁ ø sɑ̃ kɔ̃te
  sε tɥɑ̃… enεʁvɑ̃… epʁuvɑ̃ !

  ʒə nə sɥi pa lœʁ eʁɔinə
  ʒə nɑ̃n- ε pa la pʁetɑ̃sjɔ̃
  nə vøz- u vudʁε lεtʁə
  puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də… sεt- epɥizɑ̃ !

  tuʒuʁ pʁɑ̃dʁə syʁ swa
  sɑ̃ ʁjɛ̃ lεse pase
  avwaʁ lə kɔ̃tʁolə də la sitɥasjɔ̃
  e planifje dε pʁɔʒε
  sε tʁistə… fadə… inɔdɔʁə !

  ʒə nə sɥi pa lœʁ mɔdεlə
  ʒə nɑ̃n- ε pa la pʁetɑ̃sjɔ̃
  nə vøz- u vudʁε lεtʁə
  puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də… sε tʁo kɔ̃vɑ̃sjɔnεl !
 • Syllabes Phonétique : Ma Philosophie

  tu=ʒuʁ=za=pɑ̃se=a=sə=kɔ̃=di 8
  me=na=ʒe=lə=ʃεvʁə=e=lə=ʃu 8
  po=zi=ti=ve=e=mɔ̃=tʁe=lεɡ=zɑ̃plə 9
  εtʁə=ma=ty=ʁə=sɑ̃=kɔ̃=tεs=ta=sjɔ̃ 9
  sε=ty=zɑ̃=de=pʁi=mɑ̃=ʁe=vɔl=tɑ̃ 9

  ʒə=nə=sɥi=pa=y=nə=sɛ̃=tə 8
  ʒə=nɑ̃=nε=pa=la=pʁe=tɑ̃=sjɔ̃ 8
  nə=vø=zu=vu=dʁε=lε=tʁə 7
  puʁ=ʁjɛ̃=o=mɔ̃də=sε=tɑ̃=ny=i=ɑ̃ 9

  tu=ʒuʁ=ʁe=ɡle=lε=kɔ̃=fli=zɛ̃=tεʁnə 9
  a=vεk=dwa=te=e=fεʁ=mə=te 8
  pɑ̃=se=o=zo=tʁə=ze=su=blje 8
  e=de=pɑ̃se=puʁ=ø=sɑ̃=kɔ̃=te 8
  sε=tɥɑ̃=e=nεʁ=vɑ̃=e=pʁu=vɑ̃ 8

  ʒə=nə=sɥi=pa=lœʁ=e=ʁɔ=inə 8
  ʒə=nɑ̃=nε=pa=la=pʁe=tɑ̃=sjɔ̃ 8
  nə=vø=zu=vu=dʁε=lε=tʁə 7
  puʁ=ʁjɛ̃=o=mɔ̃də=sε=tep=ɥi=zɑ̃ 8

  tu=ʒuʁ=pʁɑ̃=dʁə=syʁ=swa 6
  sɑ̃=ʁj=ɛ̃=lε=se=pa=se 7
  a=vwaʁlə=kɔ̃=tʁolə=də=la=sit=ɥa=sjɔ̃ 9
  e=pla=ni=fj=e=dε=pʁɔ=ʒε 8
  sε=tʁis=tə=fa=də=i=nɔ=dɔʁə 8

  ʒə=nə=sɥi=pa=lœʁ=mɔ=dε=lə 8
  ʒə=nɑ̃=nε=pa=la=pʁe=tɑ̃=sjɔ̃ 8
  nə=vø=zu=vu=dʁε=lε=tʁə 7
  puʁ=ʁjɛ̃=omɔ̃də=sε=tʁo=kɔ̃=vɑ̃=sjɔ=nεl 9

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/08/2011 10:10Lueur D'espoir

Trés bien écrit 🙂

Auteur de Poésie
19/08/2011 17:52Lunedemiel

Merci, c’est sympa