Poeme : Vivre Avec Toi…

Vivre Avec Toi…

La douceur de ta peau veloutée
Tes minuscules doigts recroquevillés
Ton regard apeuré par tant de lumière
La fierté gonfla la poitrine de ton père
L’immense bonheur
Qui a tout a coup submergé mon cœur
Puis tes cris qui me déchirent les entrailles
Te voilà soudain calme goûtant à la douceur de mon sein
Tes lèvres m’effleurent et tu t’agites en vain
Une fois repu tu t’endors, je ne te quitte plus
Je t’admire lorsque tu es endormi
Ton père n’es pas revenu
Quelle triste tragédie
Nous sommes tous deux dans une bulle qui ne tardera pas à éclater
Je te serre contre mon cœur pour que ta chaleur le réchauffe
Mes forces m’abandonnent mais je refuse de lâcher prise :
Tant d’innocence émane de toi
Je pars et ne me retourne pas.
Dans ton regard on peut lire tant d’incompréhension
Face à ces deux nouveaux êtres qui se disent tes parents

On a brisé ta naissance, ton innocence, ma renaissance…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vivre Avec Toi…

  la=dou=ceur=de=ta=peau=ve=lou=tée 9
  tes=mi=nus=cu=les=doigts=re=cro=que=villés 10
  ton=re=gard=a=peu=ré=par=tant=de=lu=mière 11
  la=fier=té=gon=fla=la=poi=trine=de=ton=père 11
  lim=men=se=bon=heur 5
  qui=a=tout=a=coup=sub=mer=gé=mon=cœur 10
  puis=tes=cris=qui=me=dé=chirent=les=en=trailles 10
  te=voi=là=sou=dain=cal=me=goû=tant=à=la=dou=ceur=de=mon=sein 16
  tes=lèvres=mef=fleu=rent=et=tu=ta=gi=tes=en=vain 12
  une=fois=re=pu=tu=ten=dors=je=ne=te=quit=te=plus 13
  je=tad=mire=lors=que=tu=es=en=dor=mi 10
  ton=pè=re=nes=pas=re=ve=nu 8
  quel=le=tris=te=tra=gé=die 7
  nous=sommes=tous=deux=dans=u=ne=bul=le=qui=ne=tar=de=ra=pas=à=é=cla=ter 19
  je=te=serre=con=tre=mon=cœur=pour=que=ta=cha=leur=le=ré=chauffe 15
  mes=forces=ma=ban=don=nent=mais=je=re=fu=se=de=lâ=cher=prise 15
  tant=din=no=cen=ce=é=ma=ne=de=toi 10
  je=pars=et=ne=me=re=tour=ne=pas 9
  dans=ton=re=gard=on=peut=lire=tant=din=com=pré=hen=sion 13
  faceà=ces=deux=nou=veaux=ê=tres=qui=se=di=sent=tes=parents 13

  on=a=bri=sé=ta=nais=sance=ton=in=no=cen=ce=ma=re=nais=sance 16
 • Phonétique : Vivre Avec Toi…

  la dusœʁ də ta po vəlute
  tε minyskylə dwa ʁəkʁɔkəvile
  tɔ̃ ʁəɡaʁ apəʁe paʁ tɑ̃ də lymjεʁə
  la fjεʁte ɡɔ̃fla la pwatʁinə də tɔ̃ pεʁə
  limɑ̃sə bɔnœʁ
  ki a tut- a ku sybmεʁʒe mɔ̃ kœʁ
  pɥi tε kʁi ki mə deʃiʁe lεz- ɑ̃tʁajə
  tə vwala sudɛ̃ kalmə ɡutɑ̃ a la dusœʁ də mɔ̃ sɛ̃
  tε lεvʁə- mefləʁe e ty taʒitəz- ɑ̃ vɛ̃
  ynə fwa ʁəpy ty tɑ̃dɔʁ, ʒə nə tə kitə plys
  ʒə tadmiʁə lɔʁskə ty ε ɑ̃dɔʁmi
  tɔ̃ pεʁə nε pa ʁəvəny
  kεllə tʁistə tʁaʒedi
  nu sɔmə tus dø dɑ̃z- ynə bylə ki nə taʁdəʁa pa a eklate
  ʒə tə seʁə kɔ̃tʁə mɔ̃ kœʁ puʁ kə ta ʃalœʁ lə ʁeʃofə
  mε fɔʁsə- mabɑ̃dɔne mε ʒə ʁəfyzə də laʃe pʁizə :
  tɑ̃ dinɔsɑ̃sə emanə də twa
  ʒə paʁz- e nə mə ʁətuʁnə pa.
  dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ ɔ̃ pø liʁə tɑ̃ dɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃
  fasə a sε dø nuvoz- εtʁə- ki sə dize tε paʁɑ̃

  ɔ̃n- a bʁize ta nεsɑ̃sə, tɔ̃n- inɔsɑ̃sə, ma ʁənεsɑ̃sə…
 • Syllabes Phonétique : Vivre Avec Toi…

  la=du=sœ=ʁə=də=ta=po=və=lu=te 10
  tε=mi=nys=kylə=dwa=ʁə=kʁɔ=kə=vi=le 10
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=a=pə=ʁe=paʁ=tɑ̃=də=ly=mjεʁə 10
  la=fjεʁ=te=ɡɔ̃=fla=la=pwa=tʁinə=də=tɔ̃pεʁə 10
  li=mɑ̃=sə=bɔ=nœ=ʁə 6
  ki=a=tu=ta=ku=syb=mεʁ=ʒe=mɔ̃=kœʁ 10
  pɥi=tε=kʁi=kimə=de=ʃi=ʁe=lε=zɑ̃=tʁajə 10
  tə=vwa=la=su=dɛ̃=kal=mə=ɡu=tɑ̃=a=la=du=sœʁ=də=mɔ̃=sɛ̃ 16
  tε=lεvʁə=me=flə=ʁe=e=ty=ta=ʒi=tə=zɑ̃=vɛ̃ 12
  ynə=fwa=ʁə=py=ty=tɑ̃=dɔʁ=ʒə=nə=tə=ki=tə=plys 13
  ʒə=tad=mi=ʁə=lɔʁskə=ty=ε=ɑ̃=dɔʁ=mi 10
  tɔ̃=pε=ʁə=nε=pa=ʁə=və=ny 8
  kεl=lə=tʁis=tə=tʁa=ʒe=di 7
  nu=sɔmə=tus=dø=dɑ̃=zy=nə=by=lə=ki=nə=taʁ=də=ʁa=pa=a=e=kla=te 19
  ʒə=tə=se=ʁə=kɔ̃tʁə=mɔ̃=kœʁ=puʁ=kə=ta=ʃa=lœʁ=lə=ʁe=ʃofə 15
  mε=fɔʁsə=ma=bɑ̃=dɔ=ne=mε=ʒə=ʁə=fy=zə=də=la=ʃe=pʁizə 15
  tɑ̃=di=nɔ=sɑ̃=sə=e=ma=nə=də=twa 10
  ʒə=paʁ=ze=nə=mə=ʁə=tuʁ=nə=pa 9
  dɑ̃=tɔ̃ʁə=ɡaʁ=ɔ̃=pø=li=ʁə=tɑ̃=dɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃ 13
  fasəa=sε=dø=nu=vo=zε=tʁə=ki=sə=di=ze=tε=pa=ʁɑ̃ 14

  ɔ̃=na=bʁi=ze=ta=nε=sɑ̃sə=tɔ̃=ni=nɔ=sɑ̃=sə=ma=ʁə=nε=sɑ̃sə 16

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/10/2005 10:27

L'écrit contient 169 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Freelancer

Récompense

0
0
0