Univers de poésie d'un auteur

Poème:À La Nonne De Mon Coeur

Le Poème

«… Je t’emmène au dessus des gens,
Et je voudrais que tu te rappelles,
Notre amour est éternel
Et pas artificiel… »

Tu t’en souviens Namour ? Si je pars (se qui n’est pas encore sûre) , je fairais tout pour pas qu’on se perde ! Tu est tout pour mwa, ma vie ne ressemble à rien sans twa, tu peux pas t’en rendre compte. Hier soir, je me suis endormie en pleurant, en pensant à se que tu m’as dit, que j’étais une sans-cœur, juste par’que je pars PEUT-ÊTRE à Avignon. S’est pas mwa qui est décidé, tu le sais sa ? Si j’aurais pû choisir, j’aurais choisit Puidoux, pas Avignon, ou plutôt Mazan. J’ai jamais réussi à te dire combien tu comptes pour mwa mais ici, en Suisse, pour ma famille et mwa s’est la merde. J’en ai marre de sortir dans Pully, cette ville de bourge, et me faire traîté de fille des rues juste par’que je vis dans un HLM, juste par’que mes parents on pas de thune pour nous payé une maison. Marre que des gens me sortent qu’Hawaï s’est pourris et que moi j’ai jamais quitté l’Europe. J’en ai marre de ses gens en mal de vivre qui te retombes dessus. Jeutémeuh, oui. Je veux te laissé en Suisse, non.

JeuteunémeuplufoOoreuketoueuuuh…

«… Que tu sois là de temps en temps
Et je voudrais que tu te rappelles
Notre amour est éternel… »
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Fuckingidea

Poète Fuckingidea

Fuckingidea a publié sur le site 2 écrits. Fuckingidea est membre du site depuis l'année 2006.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: À La Nonne De Mon Coeurje=tem=mè=ne=au=des=sus=des=gens 10
et=je=vou=drais=que=tu=te=rap=pel=les 10
no=tre=a=mour=est=é=ter=nel 8
et=pas=ar=ti=fi=ciel 6

tu=ten=sou=viens=na=mour=si=je=pars=se=qui=nest=pas=en=core=sû=re=je=fai=rais=tout=pour=pas=quon=se=per=de=tu=est=tout=pour=m=wa=ma=vie=ne=res=sem=bleà=rien=sans=t=wa=tu=peux=pas=ten=ren=dre=compte=hier=soir=je=me=suis=en=dor=mie=en=pleu=rant=en=pen=sant=à=se=que=tu=mas=dit=que=jé=tais=u=ne=sans=cœur=jus=te=par=que=je=pars=peut=tê=tre=à=a=vi=gnon=sest=pas=m=wa=qui=est=dé=ci=dé=tu=le=sais=sa=si=jau=rais=pû=choi=sir=jau=rais=choi=sit=pui=doux=pas=a=vi=gnon=ou=plu=tôt=ma=zan=jai=ja=mais=réus=si=à=te=di=re=com=bien=tu=comp=tes=pour=m=wa=mais=i=ci=en=suis=se=pour=ma=fa=mille=et=m=wa=sest=la=merde=jen=ai=mar=re=de=sor=tir=dans=pul=ly=cet=te=vil=le=de=bour=ge=et=me=fai=re=traî=té=de=fille=des=rues=jus=te=par=que=je=vis=dans=un=h=l=m=jus=te=par=que=mes=pa=rents=on=pas=de=thu=ne=pour=nous=payé=u=ne=mai=son=mar=re=que=des=gens=me=sor=tent=qu=ha=waï=sest=pour=ris=et=que=moi=jai=ja=mais=quit=té=leu=rope=jen=ai=mar=re=de=ses=gens=en=mal=de=vi=vre=qui=te=re=tom=bes=des=sus=jeu=té=meuh=oui=je=veux=te=lais=sé=en=suis=se=non 270

jeu=teu=né=meu=plu=fooo=reu=ke=toueuuuh 9

que=tu=sois=là=de=temps=en=temps 9
et=je=vou=drais=que=tu=te=rap=pelles 9
no=tre=a=mour=est=é=ter=nel 8
Phonétique : À La Nonne De Mon Coeur«… ʒə tɑ̃mεnə o dəsy dε ʒɑ̃,
e ʒə vudʁε kə ty tə ʁapεllə,
nɔtʁə amuʁ εt- etεʁnεl
e pa aʁtifisjεl… »

ty tɑ̃ suvjɛ̃ namuʁ ? si ʒə paʁs (sə ki nε pa ɑ̃kɔʁə syʁə) , ʒə fεʁε tu puʁ pa kɔ̃ sə pεʁdə ! ty ε tu puʁ mwa, ma vi nə ʁəsɑ̃blə a ʁjɛ̃ sɑ̃ twa, ty pø pa tɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə. jεʁ swaʁ, ʒə mə sɥiz- ɑ̃dɔʁmi ɑ̃ pləʁɑ̃, ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a sə kə ty ma di, kə ʒetεz- ynə sɑ̃ kœʁ, ʒystə paʁkə ʒə paʁ pø tεtʁə a aviɲɔ̃. sε pa mwa ki ε deside, ty lə sε sa ? si ʒoʁε py ʃwaziʁ, ʒoʁε ʃwazi pɥidu, pa aviɲɔ̃, u plyto mazɑ̃. ʒε ʒamε ʁeysi a tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ty kɔ̃tə puʁ mwa mεz- isi, ɑ̃ sɥisə, puʁ ma famijə e mwa sε la mεʁdə. ʒɑ̃n- ε maʁə də sɔʁtiʁ dɑ̃ pyli, sεtə vilə də buʁʒə, e mə fεʁə tʁεte də fijə dε ʁy ʒystə paʁkə ʒə vis dɑ̃z- œ̃ aʃ εl εm, ʒystə paʁkə mε paʁɑ̃z- ɔ̃ pa də tynə puʁ nu pεje ynə mεzɔ̃. maʁə kə dε ʒɑ̃ mə sɔʁte kawaj sε puʁʁiz- e kə mwa ʒε ʒamε kite ləʁɔpə. ʒɑ̃n- ε maʁə də sε ʒɑ̃z- ɑ̃ mal də vivʁə ki tə ʁətɔ̃bə dəsy. ʒøtemø, ui. ʒə vø tə lεse ɑ̃ sɥisə, nɔ̃.

ʒøtəneməplyfuɔʁøkətuøyy…

«… kə ty swa la də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃
e ʒə vudʁε kə ty tə ʁapεllə
nɔtʁə amuʁ εt- etεʁnεl… »
Syllabes Phonétique : À La Nonne De Mon Coeurʒə=tɑ̃=mε=nə=o=də=sy=dε=ʒɑ̃ 10
e=ʒə=vu=dʁε=kə=ty=tə=ʁa=pεl=lə 10
nɔ=tʁə=a=muʁ=ε=te=tεʁ=nεl 8
e=pa=aʁ=ti=fi=sjεl 6

ty=tɑ̃=su=vjɛ̃=na=muʁ=siʒə=paʁs=sə=ki=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=sy=ʁə=ʒə=fε=ʁε=tu=puʁ=pa=kɔ̃=sə=pεʁ=də=ty=ε=tu=puʁ=mwa=ma=vi=nə=ʁə=sɑ̃=bləa=ʁjɛ̃=sɑ̃=twa=ty=pø=pa=tɑ̃=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=tə=jεʁ=swaʁ=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=dɔʁ=mi=ɑ̃=plə=ʁɑ̃=ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=sə=kə=ty=ma=di=kə=ʒe=tε=zy=nə=sɑ̃=kœʁ=ʒys=tə=paʁ=kə=ʒə=paʁ=pø=tε=tʁə=a=a=vi=ɲɔ̃=sε=pa=mwa=ki=ε=de=si=de=ty=lə=sε=sa=si=ʒo=ʁε=py=ʃwa=ziʁ=ʒo=ʁε=ʃwa=zi=pɥi=du=pa=a=vi=ɲɔ̃=u=ply=to=ma=zɑ̃=ʒε=ʒa=mε=ʁe=y=si=a=tə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ty=kɔ̃=tə=puʁ=mwa=mε=zi=si=ɑ̃=sɥi=sə=puʁ=ma=fa=mi=jə=e=mwa=sε=la=mεʁ=də=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə=də=sɔʁ=tiʁ=dɑ̃=py=li=sε=tə=vi=lə=də=buʁ=ʒə=e=mə=fε=ʁə=tʁε=te=də=fi=jə=dε=ʁy=ʒys=tə=paʁ=kə=ʒə=vis=dɑ̃=zœ̃=aʃ=εl=εm=ʒys=tə=paʁ=kə=mε=pa=ʁɑ̃=zɔ̃=pa=də=ty=nə=puʁ=nu=pε=je=y=nə=mε=zɔ̃=ma=ʁə=kə=dε=ʒɑ̃=mə=sɔʁ=te=ka=waj=sε=puʁ=ʁi=ze=kə=mwa=ʒε=ʒa=mε=ki=te=lə=ʁɔ=pə=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə=də=sε=ʒɑ̃=zɑ̃=mal=də=vi=vʁə=ki=tə=ʁə=tɔ̃=bə=də=sy=ʒø=te=mø=ui=ʒə=vø=tə=lε=se=ɑ̃=sɥi=sə=nɔ̃ 271

ʒøtə=ne=mə=ply=fu=ɔ=ʁø=kə=tu=ø=y=y 12

kə=ty=swa=la=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 9
e=ʒə=vu=dʁε=kə=ty=tə=ʁa=pεl=lə 10
nɔ=tʁə=a=muʁ=ε=te=tεʁ=nεl 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/06/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Déclaration
Du 18/09/2006 12:37

L'écrit contient 253 mots qui sont répartis dans 4 strophes.