Poème-France.com

Poeme : Un Bien Modeste Hommage…Un Bien Modeste Hommage…

Sur cette feuille jadis blanche quelques mots pour te rendre hommage
Toi, petit fille devenue femme, qui au monde mis trois rois mages
Exploit, qui nous conduit vers la pensée unique : tu sembles déesse
Toujours avec facilité tu as su nous sortir de notre propre détresse
Aujourd’hui nous sommes tous à l’unisson sur cette terre jadis vierge
Que toi et ton beau prince avez bâtis avec courage sans prières
D’arbres fruitiers gorgés du jus de l’amour nous sommes entourés
Là, de l’herbe grasse et verte danse une somptueuse valse avec sensualité
Quelques oiseaux accomplissant avec succès le rôle de chef d’orchestre
Un ciel des plus éclatant nous considère avec une grande attention
Un ruisseau clapotant en rythme infernal, de là notre sang nous puisons
Quelques petits animaux animant quelques arbustes par ici
Voilà le monde dans lequel nous évoluons à l’infini
Un monde d’une robustesse sans équivalence, loin d’être éphémère
Ce résultat si époustouflant, n’est que le fruit de passion d’une formidable mère
Voici de quoi jouir de notre plus belle réussite
Autour d’un feu, assis, cette liqueur sucrée nous buvons à l’unisson
En ce jour des fêtes des mères nous voulons de te dire merci
Et ce pour cette notion basique que tout le monde connaît, l’infini.
Ghostangel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

syʁ sεtə fœjə ʒadi blɑ̃ʃə kεlk mo puʁ tə ʁɑ̃dʁə ɔmaʒə
twa, pəti fijə dəvənɥ famə, ki o mɔ̃də mi tʁwa ʁwa maʒə
εksplwa, ki nu kɔ̃dɥi vεʁ la pɑ̃se ynikə : ty sɑ̃blə deεsə
tuʒuʁz- avεk fasilite ty a sy nu sɔʁtiʁ də nɔtʁə pʁɔpʁə detʁεsə
oʒuʁdɥi nu sɔmə tusz- a lynisɔ̃ syʁ sεtə teʁə ʒadi vjεʁʒə
kə twa e tɔ̃ bo pʁɛ̃sə ave batiz- avεk kuʁaʒə sɑ̃ pʁjεʁə
daʁbʁə- fʁɥitje ɡɔʁʒe dy ʒy də lamuʁ nu sɔməz- ɑ̃tuʁe
la, də lεʁbə ɡʁasə e vεʁtə dɑ̃sə ynə sɔ̃ptɥøzə valsə avεk sɑ̃sɥalite
kεlkz- wazoz- akɔ̃plisɑ̃ avεk syksε lə ʁolə də ʃεf dɔʁkεstʁə
œ̃ sjεl dε plysz- eklatɑ̃ nu kɔ̃sidεʁə avεk ynə ɡʁɑ̃də atɑ̃sjɔ̃
œ̃ ʁɥiso klapɔtɑ̃ ɑ̃ ʁitmə ɛ̃fεʁnal, də la nɔtʁə sɑ̃ nu pɥizɔ̃
kεlk pətiz- animoz- animɑ̃ kεlkz- aʁbystə paʁ isi
vwala lə mɔ̃də dɑ̃ ləkεl nuz- evɔlyɔ̃z- a lɛ̃fini
œ̃ mɔ̃də dynə ʁɔbystεsə sɑ̃z- ekivalɑ̃sə, lwɛ̃ dεtʁə efemεʁə
sə ʁezylta si epustuflɑ̃, nε kə lə fʁɥi də pasjɔ̃ dynə fɔʁmidablə mεʁə
vwasi də kwa ʒuiʁ də nɔtʁə plys bεllə ʁeysitə
otuʁ dœ̃ fø, asi, sεtə likœʁ sykʁe nu byvɔ̃z- a lynisɔ̃
ɑ̃ sə ʒuʁ dε fεtə dε mεʁə nu vulɔ̃ də tə diʁə mεʁsi
e sə puʁ sεtə nɔsjɔ̃ bazikə kə tu lə mɔ̃də kɔnε, lɛ̃fini.