Poeme : Un Bien Modeste Hommage…

Un Bien Modeste Hommage…

Sur cette feuille jadis blanche quelques mots pour te rendre hommage
Toi, petit fille devenue femme, qui au monde mis trois rois mages
Exploit, qui nous conduit vers la pensée unique : tu sembles déesse
Toujours avec facilité tu as su nous sortir de notre propre détresse
Aujourd’hui nous sommes tous à l’unisson sur cette terre jadis vierge
Que toi et ton beau prince avez bâtis avec courage sans prières
D’arbres fruitiers gorgés du jus de l’amour nous sommes entourés
Là, de l’herbe grasse et verte danse une somptueuse valse avec sensualité
Quelques oiseaux accomplissant avec succès le rôle de chef d’orchestre
Un ciel des plus éclatant nous considère avec une grande attention
Un ruisseau clapotant en rythme infernal, de là notre sang nous puisons
Quelques petits animaux animant quelques arbustes par ici
Voilà le monde dans lequel nous évoluons à l’infini
Un monde d’une robustesse sans équivalence, loin d’être éphémère
Ce résultat si époustouflant, n’est que le fruit de passion d’une formidable mère
Voici de quoi jouir de notre plus belle réussite
Autour d’un feu, assis, cette liqueur sucrée nous buvons à l’unisson
En ce jour des fêtes des mères nous voulons de te dire merci
Et ce pour cette notion basique que tout le monde connaît, l’infini.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Bien Modeste Hommage…

  sur=cet=te=feu=ille=ja=dis=blan=che=quel=ques=mots=pour=te=ren=dre=hom=mage 18
  toi=pe=tit=fille=de=ve=nue=fem=me=qui=au=mon=de=mis=trois=rois=ma=ges 18
  ex=ploit=qui=nous=con=duit=vers=la=pen=sée=u=ni=que=tu=sem=bles=déesse 17
  tou=jours=a=vec=fa=ci=li=té=tu=as=su=nous=sor=tir=de=notre=pro=pre=dé=tresse 20
  au=jourd=hui=nous=sommes=tous=à=lu=nis=son=sur=cet=te=ter=re=ja=dis=vierge 18
  que=toi=et=ton=beau=prince=a=vez=bâ=tis=a=vec=cou=ra=ge=sans=pri=ères 18
  dar=bres=frui=ti=ers=gor=gés=du=jus=de=la=mour=nous=som=mes=en=tou=rés 18
  là=de=lherbe=gras=seet=ver=te=dan=se=u=ne=somp=tueu=se=val=se=a=vec=sen=sua=li=té 22
  quel=ques=oi=seaux=ac=com=plis=sant=a=vec=suc=cès=le=rôle=de=chef=dor=ches=tre 19
  un=ciel=des=plus=é=cla=tant=nous=con=si=dèrea=vec=u=ne=gran=de=at=ten=tion 19
  un=ruis=seau=cla=po=tant=en=ryth=mein=fer=nal=de=là=notre=sang=nous=pui=sons 18
  quel=ques=pe=tits=a=ni=maux=a=ni=mant=quel=ques=ar=bus=tes=par=i=ci 18
  voi=là=le=mon=de=dans=le=quel=nous=é=vo=luons=à=lin=fi=ni 16
  un=monde=du=ne=ro=bus=tes=se=sans=é=qui=va=len=ce=loin=dê=treé=phé=mère 19
  ce=ré=sul=tat=si=é=pous=tou=flant=nest=que=le=fruit=de=pas=sion=dune=for=mi=da=ble=mère 22
  voi=ci=de=quoi=jouir=de=no=tre=plus=bel=le=réus=si=te 14
  au=tour=dun=feu=as=sis=cette=li=queur=su=crée=nous=bu=vons=à=lu=nis=son 18
  en=ce=jour=des=fê=tes=des=mè=res=nous=vou=lons=de=te=di=re=mer=ci 18
  et=ce=pour=cette=no=tion=ba=si=que=que=tout=le=mon=de=con=naît=lin=fi=ni 19
 • Phonétique : Un Bien Modeste Hommage…

  syʁ sεtə fœjə ʒadi blɑ̃ʃə kεlk mo puʁ tə ʁɑ̃dʁə ɔmaʒə
  twa, pəti fijə dəvənɥ famə, ki o mɔ̃də mi tʁwa ʁwa maʒə
  εksplwa, ki nu kɔ̃dɥi vεʁ la pɑ̃se ynikə : ty sɑ̃blə deεsə
  tuʒuʁz- avεk fasilite ty a sy nu sɔʁtiʁ də nɔtʁə pʁɔpʁə detʁεsə
  oʒuʁdɥi nu sɔmə tusz- a lynisɔ̃ syʁ sεtə teʁə ʒadi vjεʁʒə
  kə twa e tɔ̃ bo pʁɛ̃sə ave batiz- avεk kuʁaʒə sɑ̃ pʁjεʁə
  daʁbʁə- fʁɥitje ɡɔʁʒe dy ʒy də lamuʁ nu sɔməz- ɑ̃tuʁe
  la, də lεʁbə ɡʁasə e vεʁtə dɑ̃sə ynə sɔ̃ptɥøzə valsə avεk sɑ̃sɥalite
  kεlkz- wazoz- akɔ̃plisɑ̃ avεk syksε lə ʁolə də ʃεf dɔʁkεstʁə
  œ̃ sjεl dε plysz- eklatɑ̃ nu kɔ̃sidεʁə avεk ynə ɡʁɑ̃də atɑ̃sjɔ̃
  œ̃ ʁɥiso klapɔtɑ̃ ɑ̃ ʁitmə ɛ̃fεʁnal, də la nɔtʁə sɑ̃ nu pɥizɔ̃
  kεlk pətiz- animoz- animɑ̃ kεlkz- aʁbystə paʁ isi
  vwala lə mɔ̃də dɑ̃ ləkεl nuz- evɔlyɔ̃z- a lɛ̃fini
  œ̃ mɔ̃də dynə ʁɔbystεsə sɑ̃z- ekivalɑ̃sə, lwɛ̃ dεtʁə efemεʁə
  sə ʁezylta si epustuflɑ̃, nε kə lə fʁɥi də pasjɔ̃ dynə fɔʁmidablə mεʁə
  vwasi də kwa ʒuiʁ də nɔtʁə plys bεllə ʁeysitə
  otuʁ dœ̃ fø, asi, sεtə likœʁ sykʁe nu byvɔ̃z- a lynisɔ̃
  ɑ̃ sə ʒuʁ dε fεtə dε mεʁə nu vulɔ̃ də tə diʁə mεʁsi
  e sə puʁ sεtə nɔsjɔ̃ bazikə kə tu lə mɔ̃də kɔnε, lɛ̃fini.
 • Syllabes Phonétique : Un Bien Modeste Hommage…

  syʁ=sε=tə=fœ=jə=ʒa=di=blɑ̃=ʃə=kεl=kə=mo=puʁ=tə=ʁɑ̃=dʁə=ɔ=ma=ʒə 19
  twa=pə=ti=fi=jə=də=vənɥ=fa=mə=ki=o=mɔ̃=də=mi=tʁwa=ʁwa=ma=ʒə 18
  εks=plwa=ki=nu=kɔ̃d=ɥi=vεʁ=la=pɑ̃=se=y=ni=kə=ty=sɑ̃=blə=de=ε=sə 19
  tu=ʒuʁ=za=vεk=fa=si=li=te=ty=a=sy=nu=sɔʁ=tiʁ=də=nɔtʁə=pʁɔ=pʁə=de=tʁεsə 20
  o=ʒuʁ=dɥi=nu=sɔ=mə=tus=za=ly=ni=sɔ̃=syʁ=sε=tə=te=ʁə=ʒa=di=vjεʁ=ʒə 20
  kə=twa=e=tɔ̃=bo=pʁɛ̃=sə=a=ve=ba=ti=za=vεk=ku=ʁa=ʒə=sɑ̃=pʁi=jεʁ 19
  daʁ=bʁəf=ʁɥi=tj=e=ɡɔʁ=ʒe=dy=ʒy=də=la=muʁ=nu=sɔ=mə=zɑ̃=tu=ʁe 18
  la=də=lεʁbə=ɡʁa=səe=vεʁ=tə=dɑ̃=sə=y=nə=sɔ̃p=tɥø=zə=val=sə=a=vεk=sɑ̃s=ɥa=li=te 22
  kεl=kzwa=zo=za=kɔ̃=pli=sɑ̃=a=vεk=syk=sε=lə=ʁo=lə=də=ʃεf=dɔʁ=kεs=tʁə 19
  œ̃=sjεl=dε=plys=ze=kla=tɑ̃=nu=kɔ̃=si=dεʁə=a=vεk=y=nə=ɡʁɑ̃=də=a=tɑ̃=sjɔ̃ 20
  œ̃=ʁɥi=so=kla=pɔ=tɑ̃=ɑ̃=ʁit=mə=ɛ̃=fεʁ=nal=də=la=nɔ=tʁə=sɑ̃=nu=pɥi=zɔ̃ 20
  kεl=kə=pə=ti=za=ni=mo=za=ni=mɑ̃=kεl=kzaʁ=bys=tə=paʁ=i=si 17
  vwa=la=lə=mɔ̃=də=dɑ̃=lə=kεl=nu=ze=vɔ=ly=ɔ̃=za=lɛ̃=fi=ni 17
  œ̃=mɔ̃də=dy=nə=ʁɔ=bys=tε=sə=sɑ̃=ze=ki=va=lɑ̃=sə=lwɛ̃=dε=tʁə=e=fe=mεʁə 20
  sə=ʁe=zyl=ta=si=e=pus=tu=flɑ̃=nεkə=lə=fʁɥi=də=pa=sjɔ̃=dy=nə=fɔʁ=mi=da=blə=mεʁə 22
  vwa=si=də=kwa=ʒu=iʁ=də=nɔ=tʁə=plys=bεl=lə=ʁe=y=si=tə 16
  o=tuʁ=dœ̃=fø=a=si=sε=tə=li=kœ=ʁə=sy=kʁe=nu=by=vɔ̃=za=ly=ni=sɔ̃ 20
  ɑ̃=sə=ʒuʁ=dε=fε=tə=dε=mε=ʁə=nu=vu=lɔ̃=də=tə=di=ʁə=mεʁ=si 18
  e=sə=puʁ=sε=tə=nɔ=sjɔ̃=ba=zi=kə=kə=tu=lə=mɔ̃=də=kɔ=nε=lɛ̃=fi=ni 20

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Vie
Publié le 31/07/2005 22:14

L'écrit contient 222 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ghostangel

Récompense

0
0
0