Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Merci À Cette Putain De Maladie

Poème Amour
Publié le 29/06/2005 17:01

L'écrit contient 274 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ghostangel

Merci À Cette Putain De Maladie

Emporté par une bien vilaine maladie
Jusqu’au bout de moi elle aura eu raison
Ce soir est l’heure de mon départ vers l’infini
Ne pleurez pas, un jour partir nous devons
Dix huit ans, et me voilà déjà recouvert
D’un voile mortuaire sur mon bien jeune corps
Depuis quelques temps déjà elle ma ouvert
Ouvert une porte vers l’infini décors
Ouvert une blessure sécrétant du pu à ne plus en pouvoir
Une douleur acide au début pour devenir grave
Me tendant la main elle va exécuter son devoir
De sucrerie, pour que je la suive avec sourire elle me gave
Moi trop innocent de l’amour je là suis
Douce comme un doigts amoureux
Elle me caresse, me murmure de nouvelles sensations et me supplies
Ne pleurai pas mon départ, la bas je serai heureux
Mon nom vous le prononcerez comment avant
Sans douleur, sans effroi, vous penserez à moi
Je ne veux pas de mélancolie dans votre voix maintenant
Plus j’avance vers mon destin et plus j’y crois
Je crois qu’il est l’heure de ma libération
Cette maladie m’avait condamné depuis bien longtemps déjà
Dans le couloir de la mort je n’ai qu’avancé, aujourd’hui devant la potion
On va me l’offrir au crépuscule et alors on me dévisagera
Croyez moi, cette maladie et maintenant douce
Elle m’excite de joie à l’idée que je vais atteindre ce repos
Mes amis je vous dit au revoir, je m’en vais me ranger dans cette housse
Putain de maladie qu’est le célibat, elle m’aura emporté tout en haut.
 • Pieds Hyphénique: Merci À Cette Putain De Maladie

  em=por=té=par=une=bien=vi=lai=ne=ma=la=die 12
  jus=quau=bout=de=moi=el=le=au=ra=eu=rai=son 12
  ce=soir=est=lheure=de=mon=dé=part=vers=lin=fi=ni 12
  ne=pleu=rez=pas=un=jour=par=tir=nous=de=vons 11
  dix=hu=it=ans=et=me=voi=là=dé=jà=re=cou=vert 13
  dun=voi=le=mor=tuai=re=sur=mon=bien=jeu=ne=corps 12
  de=puis=quel=ques=temps=dé=jà=el=le=ma=ou=vert 12
  ou=vert=u=ne=por=te=vers=lin=fi=ni=dé=cors 12
  ou=vert=une=bles=su=re=sé=cré=tant=du=pu=à=ne=plus=en=pou=voir 17
  une=dou=leur=a=ci=deau=dé=but=pour=de=ve=nir=grave 13
  me=ten=dant=la=main=elle=va=exé=cu=ter=son=de=voir 13
  de=sucre=rie=pour=que=je=la=sui=vea=vec=sou=ri=re=elle=me=gave 16
  moi=trop=in=no=cent=de=la=mour=je=là=suis 11
  dou=ce=com=me=un=doigts=a=mou=reux 9
  elle=me=cares=se=me=mur=mu=re=de=nou=vel=les=sen=sa=tions=et=me=sup=plies 19
  ne=pleu=rai=pas=mon=dé=part=la=bas=je=se=rai=heu=reux 14
  mon=nom=vous=le=pro=non=ce=rez=com=ment=a=vant 12
  sans=dou=leur=sans=ef=froi=vous=pen=se=rez=à=moi 12
  je=ne=veux=pas=de=mé=lan=co=lie=dans=votre=voix=main=te=nant 15
  plus=ja=van=ce=vers=mon=des=tin=et=plus=jy=crois 12
  je=crois=quil=est=l=heure=de=ma=li=bé=ra=tion 12
  cette=ma=la=die=ma=vait=con=dam=né=de=puis=bien=long=temps=dé=jà 16
  dans=le=cou=loir=de=la=mort=je=nai=qua=van=cé=au=jourdhui=de=vant=la=po=tion 19
  on=va=me=lof=frir=au=cré=pus=culeet=a=lors=on=me=dé=vi=sa=ge=ra 18
  croyez=moi=cet=te=ma=la=die=et=main=te=nant=douce 12
  elle=mex=cite=de=joieà=li=dée=que=je=vais=at=tein=dre=ce=re=pos 16
  mes=a=mis=je=vous=dit=au=re=voir=je=men=vais=me=ran=ger=dans=cette=housse 18
  pu=tain=de=ma=la=die=quest=le=cé=li=bat=el=le=mau=ra=em=por=té=tout=en=haut 21
 • Phonétique : Merci À Cette Putain De Maladie

  ɑ̃pɔʁte paʁ ynə bjɛ̃ vilεnə maladi
  ʒysko bu də mwa εllə oʁa y ʁεzɔ̃
  sə swaʁ ε lœʁ də mɔ̃ depaʁ vεʁ lɛ̃fini
  nə pləʁe pa, œ̃ ʒuʁ paʁtiʁ nu dəvɔ̃
  diz- ɥit ɑ̃, e mə vwala deʒa ʁəkuvεʁ
  dœ̃ vwalə mɔʁtɥεʁə syʁ mɔ̃ bjɛ̃ ʒənə kɔʁ
  dəpɥi kεlk tɑ̃ deʒa εllə ma uvεʁ
  uvεʁ ynə pɔʁtə vεʁ lɛ̃fini dekɔʁ
  uvεʁ ynə blesyʁə sekʁetɑ̃ dy py a nə plysz- ɑ̃ puvwaʁ
  ynə dulœʁ asidə o deby puʁ dəvəniʁ ɡʁavə
  mə tɑ̃dɑ̃ la mɛ̃ εllə va εɡzekyte sɔ̃ dəvwaʁ
  də sykʁəʁi, puʁ kə ʒə la sɥivə avεk suʁiʁə εllə mə ɡavə
  mwa tʁo inɔse də lamuʁ ʒə la sɥi
  dusə kɔmə œ̃ dwaz- amuʁø
  εllə mə kaʁεsə, mə myʁmyʁə də nuvεllə sɑ̃sasjɔ̃z- e mə sypli
  nə pləʁε pa mɔ̃ depaʁ, la ba ʒə səʁε œʁø
  mɔ̃ nɔ̃ vu lə pʁonɔ̃səʁe kɔmɑ̃ avɑ̃
  sɑ̃ dulœʁ, sɑ̃z- efʁwa, vu pɑ̃səʁez- a mwa
  ʒə nə vø pa də melɑ̃kɔli dɑ̃ vɔtʁə vwa mɛ̃tənɑ̃
  plys ʒavɑ̃sə vεʁ mɔ̃ dεstɛ̃ e plys ʒi kʁwa
  ʒə kʁwa kil ε lœʁ də ma libeʁasjɔ̃
  sεtə maladi mavε kɔ̃damne dəpɥi bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃ deʒa
  dɑ̃ lə kulwaʁ də la mɔʁ ʒə nε kavɑ̃se, oʒuʁdɥi dəvɑ̃ la pɔsjɔ̃
  ɔ̃ va mə lɔfʁiʁ o kʁepyskylə e alɔʁz- ɔ̃ mə devizaʒəʁa
  kʁwaje mwa, sεtə maladi e mɛ̃tənɑ̃ dusə
  εllə mεksitə də ʒwa a lide kə ʒə vεz- atɛ̃dʁə sə ʁəpo
  mεz- ami ʒə vu di o ʁəvwaʁ, ʒə mɑ̃ vε mə ʁɑ̃ʒe dɑ̃ sεtə usə
  pytɛ̃ də maladi kε lə seliba, εllə moʁa ɑ̃pɔʁte tut- ɑ̃-o.
 • Pieds Phonétique : Merci À Cette Putain De Maladie

  ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=ynə=bjɛ̃=vi=lε=nə=ma=la=di 12
  ʒys=ko=bu=də=mwa=εl=lə=o=ʁa=y=ʁε=zɔ̃ 12
  sə=swaʁ=ε=lœʁ=də=mɔ̃=de=paʁ=vεʁ=lɛ̃=fi=ni 12
  nə=plə=ʁe=pa=œ̃=ʒuʁ=paʁ=tiʁ=nu=də=vɔ̃ 11
  diz=ɥ=it=ɑ̃=e=mə=vwa=la=de=ʒaʁə=ku=vεʁ 12
  dœ̃=vwa=lə=mɔʁ=tɥε=ʁə=syʁ=mɔ̃=bjɛ̃=ʒə=nə=kɔʁ 12
  dəp=ɥi=kεl=kə=tɑ̃=de=ʒa=εl=lə=ma=u=vεʁ 12
  u=vεʁ=y=nə=pɔʁ=tə=vεʁ=lɛ̃=fi=ni=de=kɔʁ 12
  u=vεʁ=ynə=ble=sy=ʁə=se=kʁe=tɑ̃=dy=py=a=nə=plys=zɑ̃=pu=vwaʁ 17
  ynə=du=lœʁ=a=si=dəo=de=by=puʁ=də=və=niʁ=ɡʁavə 13
  mə=tɑ̃=dɑ̃=la=mɛ̃=εllə=va=εɡ=ze=ky=te=sɔ̃də=vwaʁ 13
  də=sykʁə=ʁi=puʁ=kə=ʒə=la=sɥi=vəa=vεk=su=ʁi=ʁə=εllə=mə=ɡavə 16
  mwa=tʁo=i=nɔ=se=də=la=muʁ=ʒə=la=sɥi 11
  du=sə=kɔ=mə=œ̃=dwa=za=mu=ʁø 9
  εllə=mə=ka=ʁεsə=mə=myʁ=my=ʁə=də=nu=vεl=lə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=ze=mə=sy=pli 19
  nə=plə=ʁε=pa=mɔ̃=de=paʁ=la=baʒə=sə=ʁε=œ=ʁø 13
  mɔ̃=nɔ̃=vu=lə=pʁo=nɔ̃=sə=ʁe=kɔ=mɑ̃=a=vɑ̃ 12
  sɑ̃=du=lœʁ=sɑ̃=ze=fʁwa=vu=pɑ̃=sə=ʁe=za=mwa 12
  ʒə=nə=vø=padə=me=lɑ̃=kɔ=li=dɑ̃=vɔ=tʁə=vwa=mɛ̃=tə=nɑ̃ 15
  plys=ʒa=vɑ̃=sə=vεʁ=mɔ̃=dεs=tɛ̃=e=plys=ʒi=kʁwa 12
  ʒə=kʁwa=kil=ε=lœʁ=də=ma=li=be=ʁa=s=jɔ̃ 12
  sεtə=ma=la=di=ma=vε=kɔ̃=dan=dəp=ɥi=bjɛ̃=lɔ̃=tɑ̃=de=ʒa 15
  dɑ̃lə=ku=lwaʁ=də=la=mɔʁ=ʒə=nε=ka=vɑ̃=se=o=ʒuʁ=dɥi=də=vɑ̃=la=pɔ=sjɔ̃ 19
  ɔ̃=vamə=lɔ=fʁiʁ=o=kʁe=pys=ky=ləe=a=lɔʁ=zɔ̃=mə=de=vi=za=ʒə=ʁa 18
  kʁwa=je=mwa=sεtə=ma=la=di=e=mɛ̃=tə=nɑ̃=dusə 12
  εllə=mεk=sitə=də=ʒwa=a=li=de=kə=ʒə=vε=za=tɛ̃=dʁə=sə=ʁə=po 17
  mε=za=miʒə=vu=di=o=ʁə=vwaʁ=ʒə=mɑ̃=vε=mə=ʁɑ̃=ʒe=dɑ̃=sε=təusə 17
  py=tɛ̃də=ma=la=di=kε=lə=se=li=ba=εl=lə=mo=ʁa=ɑ̃=pɔʁ=te=tu=tɑ̃-o 20

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/10/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.