Poème-France.com

Poeme : Un Homme M’A DitUn Homme M’A Dit

UN HOMME M’A DIT
Un matin de mai
Je m’suis réveillé
Gonflé de sérénité
Dans un lit ouaté ;
De ses yeux bleus étoilés,
Un homme me regardait…

Entre mon lit tout blanc,
Les murs aussi blancs,
Ses cheveux gris blancs
Et son regard troublant,
Je le fixai comme un enfant,
Cet homme est-il dieu ou Satan… ?

Je voulu ouvrir la bouche,
Son doigt s’est posé comme une mouche,
Sur mes lèvres, refermant ma bouche,
Sa voix douce sortie de sa bouche
Quelques mots simples, clairs, pas louches ;
Une phrase qui me perturba et encore me touche…

Ecoute bien tout ceci, mon petit ;
Si, ce matin je suis venu prés de toi, ici,
C’est ton destin qui te l’écrit,
Moi, son messager je suis,
Juste l’homme qui te le dit,
Ta mission sur terre n’est pas finie…

Vois-tu si nous t’avons rendu la vie,
C’est du don de toi à l’autre qu’il s’agit,
Homme ou femme ils seront tes amis
Pour eux tu iras jusqu’à donner ta vie,
Tu chasseras la violence l’infamie et l’envie
Tu courtiseras la gentillesse la douceur la droiture l’altruisme aussi…

Tu seras un ange ou un chevalier blanc,
Jamais plus tu n’oublieras tes promesses ; si tu ments,
Tu vivras les feux de l’enfer comme un mécréant
Pauvre, sale, impie, pervers rejeté de tous ; un mendiant,
Tu auras la main tendue de bonté et de tendresse,
Le cœur ouvert à l’inconnu pour atténuer toutes nos faiblesses…

Tu renieras ton passé, ta première vie,
Tu souffriras ; le dédain, le mépris et la raillerie,
Dans ta prison dorée, tu subiras l’oubli
De tes amis, tu rencontreras la femme de ta vie,
Tu l’attendras, elle te bannira, jusqu’à la fin de cette vie,
Ton cœur chagriné sera rempli de larmes, comme un maudit…

Un matin de mai
Je m’suis réveillé,
Comme un joli bébé,
Dans un lit ouaté ;
Un camion m’a rencontré
En mars, il m’a percuté…

A présent j’ai, un lourd tribu à solder et à cultiver ;
Dieu ou le Diable m’a donné une mission pour l’éternité :
Protéger, aider, respecter, aimer d’amour et d’amitié…
Georges Adrien PARADIS Limoux le 09 juin 2011 à 11h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃n- ɔmə ma di
œ̃ matɛ̃ də mε
ʒə msɥi ʁevεje
ɡɔ̃fle də seʁenite
dɑ̃z- œ̃ li uate,
də sεz- iø bløsz- etwale,
œ̃n- ɔmə mə ʁəɡaʁdε…

ɑ̃tʁə mɔ̃ li tu blɑ̃,
lε myʁz- osi blɑ̃,
sε ʃəvø ɡʁi blɑ̃
e sɔ̃ ʁəɡaʁ tʁublɑ̃,
ʒə lə fiksε kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃,
sεt ɔmə εt- il djø u satɑ̃… ?

ʒə vuly uvʁiʁ la buʃə,
sɔ̃ dwa sε poze kɔmə ynə muʃə,
syʁ mε lεvʁə, ʁəfεʁmɑ̃ ma buʃə,
sa vwa dusə sɔʁti də sa buʃə
kεlk mo sɛ̃plə, klεʁ, pa luʃə,
ynə fʁazə ki mə pεʁtyʁba e ɑ̃kɔʁə mə tuʃə…

əkutə bjɛ̃ tu səsi, mɔ̃ pəti,
si, sə matɛ̃ ʒə sɥi vəny pʁe də twa, isi,
sε tɔ̃ dεstɛ̃ ki tə lekʁi,
mwa, sɔ̃ mesaʒe ʒə sɥi,
ʒystə lɔmə ki tə lə di,
ta misjɔ̃ syʁ teʁə nε pa fini…

vwa ty si nu tavɔ̃ ʁɑ̃dy la vi,
sε dy dɔ̃ də twa a lotʁə kil saʒi,
ɔmə u famə il səʁɔ̃ tεz- ami
puʁ ø ty iʁa ʒyska dɔne ta vi,
ty ʃasəʁa la vjɔlɑ̃sə lɛ̃fami e lɑ̃vi
ty kuʁtizəʁa la ʒɑ̃tijεsə la dusœʁ la dʁwatyʁə laltʁɥismə osi…

ty səʁaz- œ̃n- ɑ̃ʒə u œ̃ ʃəvalje blɑ̃,
ʒamε plys ty nubljəʁa tε pʁɔmesə, si ty mɑ̃,
ty vivʁa lε fø də lɑ̃fe kɔmə œ̃ mekʁeɑ̃
povʁə, salə, ɛ̃pi, pεʁve ʁəʒəte də tus, œ̃ mɑ̃djɑ̃,
ty oʁa la mɛ̃ tɑ̃dɥ də bɔ̃te e də tɑ̃dʁεsə,
lə kœʁ uvεʁ a lɛ̃kɔny puʁ atenɥe tutə no fεblesə…

ty ʁənjəʁa tɔ̃ pase, ta pʁəmjεʁə vi,
ty sufʁiʁa, lə dedɛ̃, lə mepʁiz- e la ʁajʁi,
dɑ̃ ta pʁizɔ̃ dɔʁe, ty sybiʁa lubli
də tεz- ami, ty ʁɑ̃kɔ̃tʁəʁa la famə də ta vi,
ty latɑ̃dʁa, εllə tə baniʁa, ʒyska la fɛ̃ də sεtə vi,
tɔ̃ kœʁ ʃaɡʁine səʁa ʁɑ̃pli də laʁmə, kɔmə œ̃ modi…

œ̃ matɛ̃ də mε
ʒə msɥi ʁevεje,
kɔmə œ̃ ʒɔli bebe,
dɑ̃z- œ̃ li uate,
œ̃ kamjɔ̃ ma ʁɑ̃kɔ̃tʁe
ɑ̃ maʁs, il ma pεʁkyte…

a pʁezɑ̃ ʒε, œ̃ luʁ tʁiby a sɔlde e a kyltive,
djø u lə djablə ma dɔne ynə misjɔ̃ puʁ letεʁnite :
pʁɔteʒe, εde, ʁεspεkte, εme damuʁ e damitje…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi limu lə zeʁo nəf ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a ɔ̃zə aʃ zeʁo zeʁo