Poème-France.com

Poeme : Pour Ne Pas MourirPour Ne Pas Mourir

POUR NE PAS MOURIR
Dormir pour rêver
Rêver pour ne pas mourir,
Survivre pour se souvenir
De ton regard de ton sourire,
Imaginé tes cheveux de jais,
Rêver pour ne pas mourir…

Chercher d’autres visages,
Fuir tout ce qui n’est pas ton visage,
Découvrir un autre regard, avec tes sourires
Charmants, pour ne pas mourir
De ton absence qui me ravage,
Pleurer pour ne pas mourir…

Écrire pour que tu survives
Dans mon âme et dans mon cœur à la dérive,
Tu es ancrée toute en moi, ça me ravive
De te l’écrire pour ne pas mourir,
Je frissonne de chagrin de te souffrir,
Ton dédain doit te faire rire…

Respirer ton parfum d’opium dans l’air,
Sentir ta peau pour ne pas mourir,
Humer toutes tes odeurs dans l’atmosphère
Frôler tes cheveux sur mes doigts, ils adhèrent
Sur mes lèvres, ils s’accrochent sur ma bouche, prisonnière
En dévotion pour ne pas mourir…

Tous mes pas avancent sur ton chemin,
Tu ne me vois plus ; de moi ton oubli est déjà loin,
T’attendre depuis des années pour la vie, ne sert à rien ;
Je survis à t’attendre pour ne pas mourir ;
Tu ne réponds plus à mes appels, mon enfer est sans fin,
Je t’écris, je peins aussi pour tenter de ne pas mourir…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 11 juin 2011 à 00h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ nə pa muʁiʁ
dɔʁmiʁ puʁ ʁεve
ʁεve puʁ nə pa muʁiʁ,
syʁvivʁə puʁ sə suvəniʁ
də tɔ̃ ʁəɡaʁ də tɔ̃ suʁiʁə,
imaʒine tε ʃəvø də ʒε,
ʁεve puʁ nə pa muʁiʁ…

ʃεʁʃe dotʁə- vizaʒə,
fɥiʁ tu sə ki nε pa tɔ̃ vizaʒə,
dekuvʁiʁ œ̃n- otʁə ʁəɡaʁ, avεk tε suʁiʁə
ʃaʁmɑ̃, puʁ nə pa muʁiʁ
də tɔ̃n- absɑ̃sə ki mə ʁavaʒə,
pləʁe puʁ nə pa muʁiʁ…

ekʁiʁə puʁ kə ty syʁvivə
dɑ̃ mɔ̃n- amə e dɑ̃ mɔ̃ kœʁ a la deʁivə,
ty ε ɑ̃kʁe tutə ɑ̃ mwa, sa mə ʁavivə
də tə lekʁiʁə puʁ nə pa muʁiʁ,
ʒə fʁisɔnə də ʃaɡʁɛ̃ də tə sufʁiʁ,
tɔ̃ dedɛ̃ dwa tə fεʁə ʁiʁə…

ʁεspiʁe tɔ̃ paʁfœ̃ dɔpjɔm dɑ̃ lεʁ,
sɑ̃tiʁ ta po puʁ nə pa muʁiʁ,
yme tutə tεz- ɔdœʁ dɑ̃ latmɔsfεʁə
fʁole tε ʃəvø syʁ mε dwa, ilz- adεʁe
syʁ mε lεvʁə, il sakʁoʃe syʁ ma buʃə, pʁizɔnjεʁə
ɑ̃ devɔsjɔ̃ puʁ nə pa muʁiʁ…

tus mε pa avɑ̃se syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃,
ty nə mə vwa plys, də mwa tɔ̃n- ubli ε deʒa lwɛ̃,
tatɑ̃dʁə dəpɥi dεz- ane puʁ la vi, nə sεʁ a ʁjɛ̃,
ʒə syʁviz- a tatɑ̃dʁə puʁ nə pa muʁiʁ,
ty nə ʁepɔ̃ plysz- a mεz- apεl, mɔ̃n- ɑ̃fe ε sɑ̃ fɛ̃,
ʒə tekʁi, ʒə pɛ̃z- osi puʁ tɑ̃te də nə pa muʁiʁ…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə ɔ̃zə ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a zeʁo zeʁo aʃ zeʁo zeʁo