Poème-France.com

Poeme : Juste SimpleJuste Simple

JUSTE SIMPLE
Juste
Te caresser tendrement les cheveux
Juste
Te regarder droit dans les yeux
Juste
Poser tes doigts dans ma main
Juste
Te dire bonsoir à demain…

Simple
Comme ce gentil poème
Pour se dire… je t’aime…

Juste
Te dire bonjour ma chérie
Juste
Te dire as-tu bien dormie
Juste
Blottir mon corps dans le tien
Juste
Echanger mon souffle au tien…

Simple
Comme ce gentil poème
Pour se dire… je t’aime…

Juste
Ouvrir mes yeux dans tes yeux
Juste
Sentir ma peau sur ta peau
Juste
Avoir ton odeur sur ma peau
Juste
Trembler de désirs nuptiaux…

Simple
Comme ce gentil poème
Pour se dire… je t’aime…

Juste
Vivre ensemble tous les deux
Juste
S’aimer simplement tous les deux
Juste
Etres toi et moi heureux d’êtres tous les deux
Juste
Avoir notre monde à nous deux…

Simple
Comme ce gentil poème
Et se dire tous les deux… je t’aime…
Georges Adrien PARADIS le 25 décembre 2007 à 9h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒystə sɛ̃plə
ʒystə
tə kaʁese tɑ̃dʁəmɑ̃ lε ʃəvø
ʒystə
tə ʁəɡaʁde dʁwa dɑ̃ lεz- iø
ʒystə
poze tε dwa dɑ̃ ma mɛ̃
ʒystə
tə diʁə bɔ̃swaʁ a dəmɛ̃…

sɛ̃plə
kɔmə sə ʒɑ̃til pɔεmə
puʁ sə diʁə… ʒə tεmə…

ʒystə
tə diʁə bɔ̃ʒuʁ ma ʃeʁi
ʒystə
tə diʁə a ty bjɛ̃ dɔʁmi
ʒystə
blɔtiʁ mɔ̃ kɔʁ dɑ̃ lə tjɛ̃
ʒystə
εʃɑ̃ʒe mɔ̃ suflə o tjɛ̃…

sɛ̃plə
kɔmə sə ʒɑ̃til pɔεmə
puʁ sə diʁə… ʒə tεmə…

ʒystə
uvʁiʁ mεz- iø dɑ̃ tεz- iø
ʒystə
sɑ̃tiʁ ma po syʁ ta po
ʒystə
avwaʁ tɔ̃n- ɔdœʁ syʁ ma po
ʒystə
tʁɑ̃ble də deziʁ nypsjo…

sɛ̃plə
kɔmə sə ʒɑ̃til pɔεmə
puʁ sə diʁə… ʒə tεmə…

ʒystə
vivʁə ɑ̃sɑ̃blə tus lε dø
ʒystə
sεme sɛ̃pləmɑ̃ tus lε dø
ʒystə
εtʁə- twa e mwa œʁø dεtʁə- tus lε dø
ʒystə
avwaʁ nɔtʁə mɔ̃də a nu dø…

sɛ̃plə
kɔmə sə ʒɑ̃til pɔεmə
e sə diʁə tus lε dø… ʒə tεmə…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə vɛ̃t- sɛ̃k desɑ̃bʁə dø milə sεt a nəf aʃ zeʁo zeʁo