Poème-France.com

Poeme : Exo C’Est Toi Que J’AttendsExo C’Est Toi Que J’Attends

J’ATTENDS… c’est toi que j’attends
J’attends
Cette jeune femme brune
Aux cheveux de jais si longs
Aux grands yeux de miel,
Dont le regard si fin, si bon, venu du ciel
Me fixe et me pénètre si profonds,
Qu’il transperce, ensorcelle mon âme
Allume tous les feux de mes passions
Elle découvre beaucoup de ses charmes
Sa crinière noire d’amazone
Me fait songer à une lionne
Son grand sourire optimiste
Laisse éclater sa beauté féline
Et de sa gentillesse naturelle si féminine
En émane une bonté magnanime ;
Son caractère doit être magnifique
Il semble bien cacher toutes ses larmes,
De tous ses secrets et de toutes ses douleurs,
Cette déesse a déjà pris toute mon âme,
Je lui donne tout entier mon cœur ;
Si ses refus me désarment
Son dédain tuera mon sourire en malheur…
Mais…

J’attends…
Le moment viendra chasser, de moi, ses peurs,
Le temps arrivera où j’accepterais tous ses chagrins,
Nous partagerons nos craintes sans peur,
Et déposerons nos larmes sur notre cœur,
Nous rirons et pleurerons sans fin des heures,
Parlerons de ses malheurs de nos bonheurs,
Terrasserons nos douleurs,
Celles, pudiques, que l’on cache
Bien au fonds de sa cache
Celle que nous noyons
Par des chants et des écrits de joie
Pour ne pas les affronter
Pour que le monde ne le sache…

J’attends…
Que tu acceptes ta vie,
Que tu acceptes tes cris,
Viennes danser et chanter même des folies,
Et déposer tes armes et tes rancœurs,
Aimer des heures sans fin,
Parler de tes joies,
Exulter tes bonheurs
Ceux que tu repousses
Ou ceux qui te bouleversent
Ou alors même, parce qu’ils te dérangent
Ou encore dépassent ta confiance
Alors tu les gâches ou tu les effaces…
J’attends…
C’est toi que j’attends… depuis tout ce temps… EXOTICA
Viens ! ! ! DEVIENS MON AMIE JE T’ATTENDS DEPUIS SI LONGTEMPS DEJA
Georges Adrien PARADIS Limoux le 24 juin 2011 à 02h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒatɑ̃… sε twa kə ʒatɑ̃
ʒatɑ̃
sεtə ʒənə famə bʁynə
o ʃəvø də ʒε si lɔ̃ɡ
o ɡʁɑ̃z- iø də mjεl,
dɔ̃ lə ʁəɡaʁ si fɛ̃, si bɔ̃, vəny dy sjεl
mə fiksə e mə penεtʁə si pʁɔfɔ̃,
kil tʁɑ̃spεʁsə, ɑ̃sɔʁsεllə mɔ̃n- amə
alymə tus lε fø də mε pasjɔ̃
εllə dekuvʁə boku də sε ʃaʁmə
sa kʁinjεʁə nwaʁə damazonə
mə fε sɔ̃ʒe a ynə ljɔnə
sɔ̃ ɡʁɑ̃ suʁiʁə ɔptimistə
lεsə eklate sa bote felinə
e də sa ʒɑ̃tijεsə natyʁεllə si femininə
ɑ̃n- emanə ynə bɔ̃te maɲanimə,
sɔ̃ kaʁaktεʁə dwa εtʁə maɲifikə
il sɑ̃blə bjɛ̃ kaʃe tutə sε laʁmə,
də tus sε sεkʁεz- e də tutə sε dulœʁ,
sεtə deεsə a deʒa pʁi tutə mɔ̃n- amə,
ʒə lɥi dɔnə tut- ɑ̃tje mɔ̃ kœʁ,
si sε ʁəfy mə dezaʁme
sɔ̃ dedɛ̃ tɥəʁa mɔ̃ suʁiʁə ɑ̃ malœʁ…
mε…

ʒatɑ̃…
lə mɔmɑ̃ vjɛ̃dʁa ʃase, də mwa, sε pœʁ,
lə tɑ̃z- aʁivəʁa u ʒaksεptəʁε tus sε ʃaɡʁɛ̃,
nu paʁtaʒəʁɔ̃ no kʁɛ̃tə sɑ̃ pœʁ,
e depozəʁɔ̃ no laʁmə- syʁ nɔtʁə kœʁ,
nu ʁiʁɔ̃z- e pləʁəʁɔ̃ sɑ̃ fɛ̃ dεz- œʁ,
paʁləʁɔ̃ də sε malœʁ də no bɔnœʁ,
teʁasəʁɔ̃ no dulœʁ,
sεllə, pydik, kə lɔ̃ kaʃə
bjɛ̃ o fɔ̃ də sa kaʃə
sεllə kə nu nwajɔ̃
paʁ dε ʃɑ̃z- e dεz- ekʁi də ʒwa
puʁ nə pa lεz- afʁɔ̃te
puʁ kə lə mɔ̃də nə lə saʃə…

ʒatɑ̃…
kə ty aksεptə ta vi,
kə ty aksεptə tε kʁi,
vjεnə dɑ̃se e ʃɑ̃te mεmə dε fɔli,
e depoze tεz- aʁməz- e tε ʁɑ̃kœʁ,
εme dεz- œʁ sɑ̃ fɛ̃,
paʁle də tε ʒwa,
εɡzylte tε bɔnœʁ
sø kə ty ʁəpusə
u sø ki tə buləvεʁse
u alɔʁ mεmə, paʁsə kil tə deʁɑ̃ʒe
u ɑ̃kɔʁə depase ta kɔ̃fjɑ̃sə
alɔʁ ty lε ɡaʃəz- u ty lεz- efasə…
ʒatɑ̃…
sε twa kə ʒatɑ̃… dəpɥi tu sə tɑ̃… εɡzɔtika
vjɛ̃ ! ! ! dəvjɛ̃ mɔ̃n- ami ʒə tatɑ̃ dəpɥi si lɔ̃tɑ̃ dəʒa
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi limu lə vɛ̃t- katʁə ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a zeʁo dø aʃ zeʁo zeʁo