Poème-France.com

Poeme : ShakiraShakira

SHAKIRA
Les étoiles sous la voûte,
Illuminent toute ta route,
Tes longs cheveux blonds,
Ensoleillent tes yeux marron,
Ta sublime beauté angélique,
Te rend si irréelle et féerique…

Comme une petite chatte
Magicienne, dans ton scenarii,
Toute en magie, tu ronronnes
Et miaule sur la foule en folie ;
Moi, je rythme et chantonne…

Tout ton corps ondoie
Si long, si fin et si sensuel
Dans ta grande robe bleue
Mes yeux bleus se noient
Dans le miel de tes yeux
Je ne vois plus que toi si belle…

Ta voix devient un murmure
Quand, très douce tu chantes ;
« Je l’aime à mourir »
Tout mon être entier chavire ;
Ton aura m’envahit, c’est sûr
S’empare de mon âme, l’enchante…

Comme une petite chatte
Magicienne, dans ton scenarii,
Toute en magie, tu ronronnes
Et miaule sur la foule en folie ;
Moi, je rythme et chantonne…

J’observe le ciel de la nuit,
Les étoiles ont disparues,
Je vois juste ton visage d’ange
Qui doucement me sourit,
Toute mon âme est aux nues ;
Shakira ; c’est si étrange…
« Je t’aime à mourir »
Georges Adrien Paradis à Limoux (France) le 07 Mai 2012 à 11h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃakiʁa
lεz- etwalə su la vutə,
ilymine tutə ta ʁutə,
tε lɔ̃ɡ ʃəvø blɔ̃,
ɑ̃sɔlεje tεz- iø maʁɔ̃,
ta syblimə bote ɑ̃ʒelikə,
tə ʁɑ̃ si iʁeεllə e feəʁikə…

kɔmə ynə pətitə ʃatə
maʒisjεnə, dɑ̃ tɔ̃ sənaʁji,
tutə ɑ̃ maʒi, ty ʁɔ̃ʁɔnə
e mjolə syʁ la fulə ɑ̃ fɔli,
mwa, ʒə ʁitmə e ʃɑ̃tɔnə…

tu tɔ̃ kɔʁz- ɔ̃dwa
si lɔ̃, si fɛ̃ e si sɑ̃sɥεl
dɑ̃ ta ɡʁɑ̃də ʁɔbə blø
mεz- iø bløs sə nwae
dɑ̃ lə mjεl də tεz- iø
ʒə nə vwa plys kə twa si bεllə…

ta vwa dəvjɛ̃ œ̃ myʁmyʁə
kɑ̃, tʁε dusə ty ʃɑ̃tə,
« ʒə lεmə a muʁiʁ »
tu mɔ̃n- εtʁə ɑ̃tje ʃaviʁə,
tɔ̃n- oʁa mɑ̃vai, sε syʁ
sɑ̃paʁə də mɔ̃n- amə, lɑ̃ʃɑ̃tə…

kɔmə ynə pətitə ʃatə
maʒisjεnə, dɑ̃ tɔ̃ sənaʁji,
tutə ɑ̃ maʒi, ty ʁɔ̃ʁɔnə
e mjolə syʁ la fulə ɑ̃ fɔli,
mwa, ʒə ʁitmə e ʃɑ̃tɔnə…

ʒɔpsεʁvə lə sjεl də la nɥi,
lεz- etwaləz- ɔ̃ dispaʁy,
ʒə vwa ʒystə tɔ̃ vizaʒə dɑ̃ʒə
ki dusəmɑ̃ mə suʁi,
tutə mɔ̃n- amə εt- o nɥ,
ʃakiʁa, sε si etʁɑ̃ʒə…
« ʒə tεmə a muʁiʁ »
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limuks (fʁɑ̃sə) lə zeʁo sεt mε dø milə duzə a ɔ̃zə aʃ zeʁo zeʁo