Poeme : Salut

Salut

SALUT MARIE
De jolis yeux noisette,
Avec, dedans plantées,
D’innombrables paillettes
D’or, ensoleillées
Aux milles lueurs
De lumières du bonheur…

Tes cheveux châtains
En chignon, aux reflets dorés
Ou mi longs et ondulés
Te donnent cet air badin,
Malicieuse et charmante
D’une femme épanouie, attirante…

Comme un amant solitaire,
Je t’imagine dans l’air,
Transparente et grande,
Si élégante et élancée,
Si longue et distinguée
En parfum d’amour et de lavande…

Tu voles dans ma tête,
Moi, un peu triste et bête
Devant ma femme, là,
Je transpose ton visage
Que je ne connais pas :
Tu es belle et mon cœur n’est plus sage…
Georges Adrien Paradis à Limoux le 06 Mai 2012 à 10h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Salut

  sa=lut=ma=rie 4
  de=jo=lis=yeux=noi=sette 6
  a=vec=de=dans=plan=tées 6
  din=nom=bra=bles=pail=lettes 6
  dor=en=so=leil=lées 5
  aux=mil=les=lueurs 4
  de=lu=mières=du=bon=heur 6

  tes=che=veux=châ=tains 5
  en=chi=gnon=aux=re=flets=do=rés 8
  ou=mi=longs=et=on=du=lés 7
  te=donnent=cet=air=ba=din 6
  ma=li=cieuse=et=char=mante 6
  dune=fem=meé=pa=nouie=at=ti=rante 8

  commeun=a=mant=so=li=taire 6
  je=ti=ma=gine=dans=lair 6
  trans=pa=ren=te=et=grande 6
  si=é=lé=ganteet=é=lan=cée 7
  si=lon=gueet=dis=tin=guée 6
  en=par=fum=da=mour=et=de=la=vande 9

  tu=vo=les=dans=ma=tête 6
  moi=un=peu=triste=et=bête 6
  de=vant=ma=fem=me=là 6
  je=trans=pose=ton=vi=sage 6
  que=je=ne=con=nais=pas 6
  tu=es=bel=leet=mon=cœur=nest=plus=sage 9
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=zé=ro=six=mai=deux=mille=dou=zeà=dix=h=zé=ro=zé=ro 24
 • Phonétique : Salut

  saly maʁi
  də ʒɔliz- iø nwazεtə,
  avεk, dədɑ̃ plɑ̃te,
  dinɔ̃bʁablə pajεtə
  dɔʁ, ɑ̃sɔlεje
  o milə lɥœʁ
  də lymjεʁə dy bɔnœʁ…

  tε ʃəvø ʃatɛ̃
  ɑ̃ ʃiɲɔ̃, o ʁəflε dɔʁe
  u mi lɔ̃ɡz- e ɔ̃dyle
  tə dɔne sεt εʁ badɛ̃,
  malisjøzə e ʃaʁmɑ̃tə
  dynə famə epanui, atiʁɑ̃tə…

  kɔmə œ̃n- amɑ̃ sɔlitεʁə,
  ʒə timaʒinə dɑ̃ lεʁ,
  tʁɑ̃spaʁɑ̃tə e ɡʁɑ̃də,
  si eleɡɑ̃tə e elɑ̃se,
  si lɔ̃ɡ e distɛ̃ɡe
  ɑ̃ paʁfœ̃ damuʁ e də lavɑ̃də…

  ty vɔlə dɑ̃ ma tεtə,
  mwa, œ̃ pø tʁistə e bεtə
  dəvɑ̃ ma famə, la,
  ʒə tʁɑ̃spozə tɔ̃ vizaʒə
  kə ʒə nə kɔnε pa :
  ty ε bεllə e mɔ̃ kœʁ nε plys saʒə…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo si- mε dø milə duzə a diz- aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Salut

  sa=ly=ma=ʁi 4
  də=ʒɔ=li=zi=ø=nwa=zε=tə 8
  a=vεk=də=dɑ̃=plɑ̃=te 6
  di=nɔ̃=bʁa=blə=pa=j=ε=tə 8
  dɔʁ=ɑ̃=sɔ=lε=j=e 6
  o=mi=lə=lɥœ=ʁə 5
  də=ly=mj=ε=ʁə=dy=bɔ=nœʁ 8

  tε=ʃə=vø=ʃa=tɛ̃ 5
  ɑ̃=ʃi=ɲɔ̃=o=ʁə=flε=dɔ=ʁe 8
  u=mi=lɔ̃ɡ=ze=ɔ̃=dy=le 7
  tə=dɔ=ne=sεt=εʁ=ba=dɛ̃ 7
  ma=li=sjø=zə=e=ʃaʁ=mɑ̃=tə 8
  dynə=fa=məe=pa=nui=a=ti=ʁɑ̃tə 8

  kɔ=mə=œ̃=na=mɑ̃=sɔ=li=tεʁə 8
  ʒə=ti=ma=ʒi=nə=dɑ̃=lεʁ 7
  tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃=tə=e=ɡʁɑ̃=də 7
  si=e=le=ɡɑ̃tə=e=e=lɑ̃=se 8
  si=lɔ̃ɡ=e=dis=tɛ̃=ɡe 6
  ɑ̃=paʁ=fœ̃=da=muʁ=e=də=lavɑ̃də 8

  ty=vɔ=lə=dɑ̃=ma=tε=tə 7
  mwa=œ̃=pø=tʁis=tə=e=bε=tə 8
  də=vɑ̃=ma=fa=mə=la 6
  ʒə=tʁɑ̃s=po=zə=tɔ̃=vi=za=ʒə 8
  kə=ʒə=nə=kɔ=nε=pa 6
  ty=ε=bεlləe=mɔ̃=kœʁ=nε=plys=saʒə 8
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ze=ʁo=si=mε=dø=mi=lə=du=zəa=di=zaʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 25

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/08/2014 17:59Melly-Mellow

Sensuel & charmant.. Une admiration secrète, un peu infidèle, mais si belle..
Amicalement, j’ai aimé ma lecture..