Poème-France.com

Poeme : Destinée De L’Adieu…Destinée De L’Adieu…

Je reste là, malade, à regarder la vie défiler,
Je reste là, sans verser la moindre larmes,
Je reste là, à te haïr autant qu’à t’aimer,
Je reste là, à chercher encore notre flamme.

Pendant que toi tu lui dis « je t’aime »,
Pendant que toi tu la serres dans tes bras,
Pendant que toi tu restes toujours la même,
Pendant qu’elle fait de toi sa propre joie.

Seule je garde notre rose dans mes mains,
A penser ce qu’elle devrait être aujourd’hui,
Je rêve de te voir à mes côtés demain matin,
Pour te l’offrir à nouveau tel que tu la vit.

Folie et mensonge sont en moi et m’attirent,
Il est trop tard je suis condamnée et bannie,
Je dis aux autres ce que j’aimerais tellement te dire,
Et je tente chaque soir l’adieu qui refuse de prendre vie…
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə ʁεstə la, maladə, a ʁəɡaʁde la vi defile,
ʒə ʁεstə la, sɑ̃ vεʁse la mwɛ̃dʁə laʁmə,
ʒə ʁεstə la, a tə-ajʁ otɑ̃ ka tεme,
ʒə ʁεstə la, a ʃεʁʃe ɑ̃kɔʁə nɔtʁə flamə.

pɑ̃dɑ̃ kə twa ty lɥi dis « ʒə tεmə »,
pɑ̃dɑ̃ kə twa ty la seʁə- dɑ̃ tε bʁa,
pɑ̃dɑ̃ kə twa ty ʁεstə tuʒuʁ la mεmə,
pɑ̃dɑ̃ kεllə fε də twa sa pʁɔpʁə ʒwa.

sələ ʒə ɡaʁdə nɔtʁə ʁozə dɑ̃ mε mɛ̃,
a pɑ̃se sə kεllə dəvʁε εtʁə oʒuʁdɥi,
ʒə ʁεvə də tə vwaʁ a mε kote dəmɛ̃ matɛ̃,
puʁ tə lɔfʁiʁ a nuvo tεl kə ty la vit.

fɔli e mɑ̃sɔ̃ʒə sɔ̃t- ɑ̃ mwa e matiʁe,
il ε tʁo taʁ ʒə sɥi kɔ̃damne e bani,
ʒə di oz- otʁə- sə kə ʒεməʁε tεllmɑ̃ tə diʁə,
e ʒə tɑ̃tə ʃakə swaʁ ladjø ki ʁəfyzə də pʁɑ̃dʁə vi…