Poème-France.com

Poeme : Lovely Path…Lovely Path…

Sweet pain, sweet path…
Lovely anger, lovely death…
I’m looking for you since a long time,
Why didn’t you call me early ?

Sweet tears, sweet hill…
Lovely hell, lovely poison…
Let me taste you tonight,
Why are you staying invisible ?

I wish I had gone my self…
I just want to be free now…
Dear death, I know now,
That you are the one here,

Who I could love more than her…
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

swi pɛ̃, swi pat…
lɔvəli ɑ̃ʒe, lɔvəli dəat…
iεm lukiŋ fɔʁ iu sɛ̃sə a lɔ̃ timə,
wi didnte iu kal mə əaʁli ?

swi təaʁ, swi ij…
lɔvəli εll, lɔvəli pwazɔ̃…
lεt mə tastə iu tɔniɡt,
wi aʁə iu stεjiŋ ɛ̃viziblə ?

i wiʃ i-ad ɡɔnə mi sεlf…
i ʒyst wɑ̃ to bə fʁi nɔw…
dəaʁ dəat, i knɔw nɔw,
ta iu aʁə tə ɔnə əʁə,

wo i kuld lɔvə mɔʁə tɑ̃ εʁ…