Poème-France.com

Poeme : Espoir De L’Eternel Retour…Espoir De L’Eternel Retour…

Je priverai l’océan de son sel pour nager les yeux ouverts,
Alors je pourrai enfin te retrouver dans les profondeurs,
J’ouvrirai la mer en deux pour te montrer le bon chemin,
Et ainsi tu recevras mon baiser qui t’appelais de jadis.

Une rose déposée par terre se ramasse toujours…
Le sable fini toujours par devenir un rocher…
Une étoile fini toujours par briller puis mourir…
Et je finirai toujours par te prendre la main…

Comme tu dis, ici ou peut être même ailleurs,
Un jour ou peut être une nuit, on se retrouvera,
Belle et tendre rose, tu ne restes qu’un souvenir,
Et pourtant bien encombrant en ces nuits et jours.

Il ne reste que nos propres ruines ensevelies…
Il ne reste que quelques pétales aujourd’hui…
Mais il ne reste sûrement pas rien chère rose,
Et tout se rebâtit pour reprendre vit un jour…

Ce sont les choses perdues qui se retrouvent…
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə pʁivəʁε lɔseɑ̃ də sɔ̃ sεl puʁ naʒe lεz- iøz- uvεʁ,
alɔʁ ʒə puʁʁε ɑ̃fɛ̃ tə ʁətʁuve dɑ̃ lε pʁɔfɔ̃dœʁ,
ʒuvʁiʁε la mεʁ ɑ̃ dø puʁ tə mɔ̃tʁe lə bɔ̃ ʃəmɛ̃,
e ɛ̃si ty ʁəsεvʁa mɔ̃ bεze ki tapəlε də ʒadi.

ynə ʁozə depoze paʁ teʁə sə ʁamasə tuʒuʁ…
lə sablə fini tuʒuʁ paʁ dəvəniʁ œ̃ ʁoʃe…
ynə etwalə fini tuʒuʁ paʁ bʁije pɥi muʁiʁ…
e ʒə finiʁε tuʒuʁ paʁ tə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃…

kɔmə ty di, isi u pø εtʁə mεmə ajœʁ,
œ̃ ʒuʁ u pø εtʁə ynə nɥi, ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa,
bεllə e tɑ̃dʁə ʁozə, ty nə ʁεstə kœ̃ suvəniʁ,
e puʁtɑ̃ bjɛ̃ ɑ̃kɔ̃bʁɑ̃ ɑ̃ sε nɥiz- e ʒuʁ.

il nə ʁεstə kə no pʁɔpʁə- ʁɥinəz- ɑ̃səvəli…
il nə ʁεstə kə kεlk petaləz- oʒuʁdɥi…
mεz- il nə ʁεstə syʁəmɑ̃ pa ʁjɛ̃ ʃεʁə ʁozə,
e tu sə ʁəbati puʁ ʁəpʁɑ̃dʁə vit œ̃ ʒuʁ…

sə sɔ̃ lε ʃozə pεʁdɥ ki sə ʁətʁuve…