Poeme-France : Lecture Écrit Cité

Poeme : Adieu L’Agayon

Poème Cité
Publié le 19/07/2019 00:33

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Gramo

Adieu L’Agayon

Adieu l’Agayon

Cela fait des années qu’il poireaute dans mon voisinage
Il est comme une pierre dans un soulier toujours présent.
Dès potron-minet sa verve envahit les maisons
Voix de basse, pénétrante, malgré ses abat-sons
Il ne jouait qu’une seule partition toute monotone,
Bien moins gaie qu’une ronde des Gilles de Binche
Réveillant même ceux créchant dans les péniches.
« Aucune gène de l’importunité de sa partition brouillonne ».
L’Agayon ne cherchait sélection au concours Reine Elisabeth !
Pourtant son refrain est connu des dormeurs hors matelas,
Comme la neuvième symphonie de Beethoven ou Macbeth
Néanmoins personne, ne sifflote cette symphonie là
L’agayon ne cherche pas la popularité mais la fonctionnalité !
Mais tous pestent de subir ces trop matinaux réveils décapités ?
Vivement que l’Agayon, termine sa tâche et aille puer ailleurs
« Quelle pollution atmosphérique, ces fumées de blocs moteurs »
Durant tout ce temps que de volutes de mazout allergisants
Ont noirci les poumons des habitants du coin et des passants
Nous saluons avec joie ton proche départ au revoir compresseur,
L’agayon de mes deux, part avec ton fichu clan de bâtisseurs
Au revoir et ne revient plus « groupe electro », agayon babeleur
"Il y a comme cela des choses que l’on désire voir ailleurs.

GRAMO
28 janvier 2019
1) Agayon : bidule, machin, truc, engin…

PS.
J’habite dans cette localité… Depuis cinq ans ce groupe électrogène que par moquerie et dérision j’appelle l’AGAYON
(Mot vieilli mais qui est encore fort bien utilisé en langue wallonne) .
Imaginez-vous 6 jours sur 7 de 7 à 17 hrs, le bruit, les fumées polluantes que des dizaines de personnes se sont vues obligées de respirer.
L’engin a servi à la construction de plusieurs buildings. . Architecture type cages à poules, entourés de parkings et du chemin de fer… Bonjour le bruit des moteurs, du rail et les fumées d’échappement.
Pauvres enfants obligés d’y vivre.
 • Pieds Hyphénique: Adieu L’Agayon

  adieu=la=gay=on 4

  ce=la=fait=des=an=nées=quil=poi=reau=te=dans=mon=voi=si=na=ge 16
  il=est=com=me=u=ne=pier=re=dans=un=sou=lier=tou=jours=pré=sent 16
  dès=po=tron=mi=net=sa=ver=ve=en=va=hit=les=mai=sons 14
  voix=de=bas=se=pé=né=tran=te=mal=gré=ses=a=bat=sons 14
  il=ne=jou=ait=quune=seu=le=par=ti=ti=on=tou=te=mo=no=tone 16
  bien=moins=gaie=quu=ne=ron=de=des=gil=les=de=bin=che 13
  ré=veillant=mê=me=ceux=cré=chant=dans=les=pé=ni=ches 12
  au=cune=gène=de=lim=por=tu=ni=té=de=sa=par=ti=tion=brouillonne 16
  la=gayon=ne=cher=chait=sé=lec=tion=au=con=cours=reine=e=li=sabe=th 16
  pour=tant=son=re=frain=est=con=nu=des=dor=meurs=hors=ma=te=las 15
  com=me=la=neu=viè=me=sym=pho=nie=de=bee=tho=ven=ou=mac=beth 16
  né=an=moins=per=son=ne=ne=sif=flo=te=cet=te=sym=pho=nie=là 16
  la=gayon=ne=cherche=pas=la=po=pu=la=ri=té=mais=la=fonc=tion=na=li=té 18
  mais=tous=pes=tent=de=su=bir=ces=trop=ma=ti=naux=ré=veils=dé=ca=pi=tés 18
  vive=ment=que=la=gayon=ter=mi=ne=sa=tâ=cheet=ail=le=puer=ail=leurs 16
  quel=le=pol=lu=tion=at=mo=sphé=ri=que=ces=fu=mées=de=blocs=mo=teurs 18
  du=rant=tout=ce=temps=que=de=vo=lutes=de=ma=zout=al=ler=gi=sants 16
  ont=noir=ci=les=pou=mons=des=ha=bi=tants=du=coin=et=des=pas=sants 16
  nous=sa=luons=a=vec=joie=ton=proche=dé=part=au=re=voir=com=pres=seur 16
  la=gayon=de=mes=deux=part=a=vec=ton=fi=chu=clan=de=bâ=tis=seurs 16
  au=re=voir=et=ne=re=vient=plus=groupe=e=lec=tro=a=gayon=babe=leur 16
  il=y=a=comme=ce=la=des=choses=que=lon=dé=si=re=voir=ailleurs 16

  gra=mo 2
  vingt=hu=it=jan=vi=er=deux=mil=le=dix=neuf 11
  un=a=gay=on=bi=du=le=ma=chin=truc=en=gin 12

  p=s 2
  jha=bite=dans=cette=lo=ca=li=té=de=puis=cinq=ans=ce=grou=peélec=tro=gène=que=par=mo=que=rieet=dé=ri=sion=jap=pel=le=la=gayon 30
  mot=vieilli=mais=qui=est=en=core=fort=bien=u=ti=li=sé=en=lan=gue=wal=lonne 19
  ima=gi=nez=vous=six=jours=sur=sept=de=sept=à=dix=sept=h=r=s=le=bruit=les=fu=mées=pol=luantes=que=des=di=zaines=de=per=sonnes=se=sont=vues=o=bli=gées=de=res=pi=rer 40
  len=gin=a=ser=vi=à=la=cons=truc=tion=de=plu=sieurs=buil=ding=s=ar=chi=tec=ture=ty=pe=cages=à=poules=en=tou=rés=de=par=kings=et=du=che=min=de=fer=bon=jour=le=bruit=des=mo=teurs=du=rail=et=les=fu=mées=dé=chap=pe=ment 54
  pau=vres=en=fants=o=bli=gés=dy=vi=vre 10
 • Phonétique : Adieu L’Agayon

  adjø laɡεjɔ̃

  səla fε dεz- ane kil pwaʁotə dɑ̃ mɔ̃ vwazinaʒə
  il ε kɔmə ynə pjeʁə dɑ̃z- œ̃ sulje tuʒuʁ pʁezɑ̃.
  dε pɔtʁɔ̃ minε sa vεʁvə ɑ̃vai lε mεzɔ̃
  vwa də basə, penetʁɑ̃tə, malɡʁe sεz- aba sɔ̃
  il nə ʒuε kynə sələ paʁtisjɔ̃ tutə monotɔnə,
  bjɛ̃ mwɛ̃ ɡε kynə ʁɔ̃də dε ʒijə də bɛ̃ʃə
  ʁevεjɑ̃ mεmə sø kʁeʃɑ̃ dɑ̃ lε peniʃə.
  « okynə ʒεnə də lɛ̃pɔʁtynite də sa paʁtisjɔ̃ bʁujɔnə ».
  laɡεjɔ̃ nə ʃεʁʃε selεksjɔ̃ o kɔ̃kuʁ ʁεnə əlizabεt !
  puʁtɑ̃ sɔ̃ ʁəfʁɛ̃ ε kɔny dε dɔʁmœʁz- ɔʁ matəla,
  kɔmə la nəvjεmə sɛ̃fɔni də bitɔvɛ̃ u makbεt
  neɑ̃mwɛ̃ pεʁsɔnə, nə siflɔtə sεtə sɛ̃fɔni la
  laɡεjɔ̃ nə ʃεʁʃə pa la pɔpylaʁite mε la fɔ̃ksjɔnalite !
  mε tus pεste də sybiʁ sε tʁo matino ʁevεj dekapite ?
  vivəmɑ̃ kə laɡεjɔ̃, tεʁminə sa taʃə e ajə pɥe ajœʁ
  « kεllə pɔlysjɔ̃ atmɔsfeʁikə, sε fyme də blɔk mɔtəʁs »
  dyʁɑ̃ tu sə tɑ̃ kə də vɔlytə də mazu alεʁʒizɑ̃
  ɔ̃ nwaʁsi lε pumɔ̃ dεz- abitɑ̃ dy kwɛ̃ e dε pasɑ̃
  nu salyɔ̃z- avεk ʒwa tɔ̃ pʁoʃə depaʁ o ʁəvwaʁ kɔ̃pʁesœʁ,
  laɡεjɔ̃ də mε dø, paʁ avεk tɔ̃ fiʃy klɑ̃ də batisœʁ
  o ʁəvwaʁ e nə ʁəvjɛ̃ plys « ɡʁupə əlεktʁɔ », aɡεjɔ̃ babəlœʁ
  "il i a kɔmə səla dε ʃozə kə lɔ̃ deziʁə vwaʁ ajœʁ.

  ɡʁamo
  vɛ̃t- ɥi ʒɑ̃vje dø milə diz- nəf
  yn) aɡεjɔ̃ : bidylə, maʃɛ̃, tʁyk, ɑ̃ʒɛ̃…

  pe εs.
  ʒabitə dɑ̃ sεtə lɔkalite… dəpɥi sɛ̃k ɑ̃ sə ɡʁupə elεktʁɔʒεnə kə paʁ mɔkəʁi e deʁizjɔ̃ ʒapεllə laɡεjɔ̃
  (mo vjεji mε ki εt- ɑ̃kɔʁə fɔʁ bjɛ̃ ytilize ɑ̃ lɑ̃ɡ walɔnə) .
  imaʒine vu si- ʒuʁ syʁ sεt də sεt a di- sεt aʃ εʁ εs, lə bʁɥi, lε fyme pɔlɥɑ̃tə kə dε dizεnə də pεʁsɔnə sə sɔ̃ vɥz- ɔbliʒe də ʁεspiʁe.
  lɑ̃ʒɛ̃ a sεʁvi a la kɔ̃stʁyksjɔ̃ də plyzjœʁ bɥildiŋ. aʁʃitεktyʁə tipə kaʒəz- a pulə, ɑ̃tuʁe də paʁkiŋz- e dy ʃəmɛ̃ də fεʁ… bɔ̃ʒuʁ lə bʁɥi dε mɔtœʁ, dy ʁaj e lε fyme deʃapəmɑ̃.
  povʁəz- ɑ̃fɑ̃z- ɔbliʒe di vivʁə.
 • Pieds Phonétique : Adieu L’Agayon

  a=dj=ø=la=ɡε=j=ɔ̃ 7

  sə=la=fε=dε=za=ne=kil=pwa=ʁo=tə=dɑ̃=mɔ̃=vwa=zi=na=ʒə 16
  il=ε=kɔ=mə=y=nə=pje=ʁə=dɑ̃=zœ̃=su=lje=tu=ʒuʁ=pʁe=zɑ̃ 16
  dε=pɔ=tʁɔ̃=mi=nε=sa=vεʁ=və=ɑ̃=va=i=lε=mε=zɔ̃ 14
  vwa=də=ba=sə=pe=ne=tʁɑ̃=tə=mal=ɡʁe=sε=za=ba=sɔ̃ 14
  il=nə=ʒu=ε=ky=nə=sə=lə=paʁ=ti=sjɔ̃=tu=tə=mo=no=tɔnə 16
  bj=ɛ̃=mwɛ̃=ɡε=ky=nə=ʁɔ̃=də=dε=ʒi=jə=də=bɛ̃=ʃə 14
  ʁe=vε=j=ɑ̃=mε=mə=sø=kʁe=ʃɑ̃=dɑ̃=lε=pe=ni=ʃə 14
  okynə=ʒεnə=də=lɛ̃=pɔʁ=ty=ni=te=də=sa=paʁ=ti=sjɔ̃=bʁu=jɔ=nə 17
  la=ɡε=jɔ̃nə=ʃεʁ=ʃεse=lεk=sjɔ̃=o=kɔ̃=kuʁ=ʁε=nə=ə=li=za=bεt 16
  puʁ=tɑ̃=sɔ̃=ʁə=fʁɛ̃=ε=kɔ=ny=dε=dɔʁ=mœ=ʁə=zɔʁ=ma=tə=la 16
  kɔ=mə=la=nə=vjε=mə=sɛ̃=fɔ=ni=də=bi=tɔ=vɛ̃=u=mak=bεt 16
  ne=ɑ̃=mwɛ̃=pεʁ=sɔ=nə=nə=si=flɔ=tə=sε=tə=sɛ̃=fɔ=ni=la 16
  la=ɡε=jɔ̃nə=ʃεʁʃə=pa=la=pɔ=py=la=ʁi=te=mε=la=fɔ̃k=sjɔ=na=li=te 18
  mε=tus=pεs=te=də=sy=biʁ=sε=tʁo=ma=ti=no=ʁe=vεj=de=ka=pi=te 18
  vivə=mɑ̃=kə=la=ɡε=jɔ̃=tεʁ=mi=nə=sa=ta=ʃəe=ajə=pɥe=a=jœʁ 16
  kεl=lə=pɔ=ly=sjɔ̃=at=mɔs=fe=ʁikə=sε=fy=me=də=blɔk=mɔ=təʁs 17
  dy=ʁɑ̃=tusə=tɑ̃=kə=də=vɔ=ly=tə=də=ma=zu=a=lεʁ=ʒi=zɑ̃ 16
  ɔ̃=nwaʁ=si=lε=pu=mɔ̃=dε=za=bi=tɑ̃=dy=kwɛ̃=e=dε=pa=sɑ̃ 16
  nu=sa=ly=ɔ̃=za=vεk=ʒwa=tɔ̃pʁoʃə=de=paʁ=o=ʁə=vwaʁ=kɔ̃=pʁe=sœʁ 16
  la=ɡε=jɔ̃də=mε=dø=paʁ=a=vεk=tɔ̃=fi=ʃy=klɑ̃=də=ba=ti=sœʁ 16
  oʁə=vwaʁ=e=nəʁə=vjɛ̃=plys=ɡʁupə=ə=lεk=tʁɔ=a=ɡε=jɔ̃=ba=bə=lœʁ 16
  il=iakɔmə=sə=la=dε=ʃo=zə=kə=lɔ̃=de=zi=ʁə=vwaʁ=a=jœʁ 16

  ɡʁa=mo 2
  vɛ̃t=ɥi=ʒɑ̃=vj=e=dø=mi=lə=diz=nəf 10
  yn=a=ɡε=j=ɔ̃=bi=dy=lə=ma=ʃɛ̃=tʁyk=ɑ̃=ʒɛ̃ 13

  pe=εs 2
  ʒabitə=dɑ̃=sεtə=lɔ=ka=li=te=dəp=ɥi=sɛ̃k=ɑ̃=sə=ɡʁu=pəe=lεk=tʁɔ=ʒε=nə=kə=paʁ=mɔ=kə=ʁi=e=de=ʁi=zjɔ̃=ʒa=pεllə=la=ɡε=jɔ̃ 32
  mo=vjε=ji=mε=ki=εtɑ̃kɔʁə=fɔʁ=bjɛ̃=y=ti=li=ze=ɑ̃=lɑ̃ɡ=wa=lɔ=nə 18
  i=ma=ʒi=ne=vu=si=ʒuʁ=syʁ=sεt=də=sεt=a=di=sεt=aʃ=εʁ=εs=lə=bʁɥi=lε=fy=me=pɔl=ɥɑ̃tə=kə=dε=dizεnə=də=pεʁ=sɔ=nə=sə=sɔ̃=vɥzɔ=bli=ʒe=də=ʁεs=pi=ʁe 40
  lɑ̃=ʒɛ̃=a=sεʁ=vi=a=la=kɔ̃s=tʁyk=sjɔ̃də=ply=zjœʁ=bɥil=diŋ=aʁ=ʃi=tεk=tyʁə=tipə=ka=ʒə=za=pu=lə=ɑ̃=tu=ʁe=də=paʁ=kiŋ=ze=dy=ʃə=mɛ̃=də=fεʁ=bɔ̃=ʒuʁ=lə=bʁɥi=dε=mɔ=tœʁ=dy=ʁaj=e=lε=fy=me=de=ʃa=pə=mɑ̃ 53
  po=vʁə=zɑ̃=fɑ̃=zɔ=bli=ʒe=di=vi=vʁə 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/02/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.