Univers de poésie d'un auteur

Poème:Métamorphose

Le Poème

Le concept du bonheur
Est devenu pour mon être
Qu’un leurre
Une vulgaire chimère
Ce mot dénoué de sens
Enterrer dans mon cimetière
N’est pour moi que malchance
Je l’ai envoyé paître
En pensant le retrouver
Grandi de mes années noires
Mais vite rendu compte
Que je l’ai envoyé à l’abattoir
Engrener dans le cercle vicieux
Du travail et de l’argent
Ce mélange capricieux
Accrédité de ce nirvana ruiné
Ne se trouve pas très partageant
Mon esprit a tremblé
Sur moi règne la honte
Moi censé être ingénieux
Intelligent et astucieux
N’avoir pas compris d’emblée
Que ces années noires ne sont que les préfaces
Des futures années d’acharnement
Tous cela m’agace
Abandonner ma personne
Dire adieu à moi-même
Pour servir ce monde
Ceci en moi résonne
Comme étant l’aveuglement
De mon désir de connaissance
Chaque année fut la meilleur
Jusqu’à mon ultime erreur
Où j’abandonna le bonheur
Pour trouver ici mon malheur
Désormais, il est trop tard
Trop profondément est planté-le dard
Laissant infiltré l’essence de ma métamorphose
Car désormais
Jamais plus jamais
Je ne pourrai redevenir l’enfant que j’ai rayé
J’aimerais tellement reprendre une pause
Pour juste un instant irradier
Le reflet du bonheur passé
Cette essence, cet élixir, cette substance
Tant rechercher par le reste des hommes
Reste en somme
L’engrais de mon errance
La guillotine de ma vie
Pourquoi suis-je né sous cette comète
Désigner porteuse d’enfant génie
Pourquoi précoce, je n’attendis pas les 9 mois
Pourquoi, dans une poche pour jumeau n’y avait-il que moi
Signe de deux fois supérieur
Pourquoi tous ses paramètres
Fit de moi cette personne destiné au labeur
Tant de monde, tant de masse
Rêve d’être un jour à ma place
Il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves
Moi, je vis mes rêves d’antan
Mais pourquoi la concession règne seul dans ce monde
Pourquoi ce rêves ne peut-il sans trêves
S’allier au véritable bonheur
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Le bonheur, c’est un choix. Un choix que je ne sû prendre.
Les heures de bonheur, on les gardes pour la vie, mais les heures perdues ne se rattraperons jamais.
Ce qui fait le bonheur des hommes c’est d’aimer à faire ce qu’ils ont à faire. C’est un p

Poeme de Grossteub

Poète Grossteub

Grossteub a publié sur le site 2 écrits. Grossteub est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Métamorphosele=con=cept=du=bon=heur 6
est=de=ve=nu=pour=mon=ê=tre 8
quun=leu=rre 3
u=ne=vul=gai=re=chi=mè=re 8
ce=mot=dé=nou=é=de=sens 7
en=ter=rer=dans=mon=ci=me=tière 8
nest=pour=moi=que=mal=chan=ce 7
je=lai=en=voy=é=paî=tre 7
en=pen=sant=le=re=trou=ver 7
gran=di=de=mes=an=nées=noi=res 8
mais=vi=te=ren=du=com=pte 7
que=je=lai=en=voyé=à=la=bat=toir 9
engre=ner=dans=le=cer=cle=vi=cieux 8
du=tra=vail=et=de=largent 6
ce=mé=lan=ge=ca=pri=cieux 7
ac=cré=di=té=de=ce=nir=va=na=rui=né 11
ne=se=trouve=pas=très=par=ta=geant 8
mon=es=prit=a=trem=blé 6
sur=moi=rè=gne=la=hon=te 7
moi=cen=sé=ê=tre=in=gé=nieux 8
in=tel=li=gent=et=as=tu=cieux 8
na=voir=pas=com=pris=dem=blée 7
que=ces=an=nées=noires=ne=sont=que=les=pré=faces 11
des=fu=tures=an=nées=da=char=ne=ment 9
tous=ce=la=ma=ga=ce 6
aban=don=ner=ma=per=son=ne 7
di=re=a=dieu=à=moi=mê=me 8
pour=ser=vir=ce=mon=de 6
ce=ci=en=moi=ré=son=ne 7
com=me=é=tant=la=veu=gle=ment 8
de=mon=dé=sir=de=con=nais=sance 8
cha=que=an=née=fut=la=meil=leur 8
jus=quà=mon=ul=ti=me=er=reur 8
où=ja=ban=don=na=le=bon=heur 8
pour=trou=ver=i=ci=mon=mal=heur 8
dé=sor=mais=il=est=trop=tard 7
trop=pro=fon=dément=est=plan=té=le=dard 9
lais=sant=in=fil=tré=les=sence=de=ma=mé=ta=mor=phose 13
car=dé=sor=mais 4
ja=mais=plus=ja=mais 5
je=ne=pour=rai=re=de=ve=nir=len=fant=que=jai=rayé 13
jaime=rais=tel=le=ment=re=pren=dreu=ne=pause 10
pour=jus=teun=ins=tant=ir=ra=dier 8
le=re=flet=du=bon=heur=pas=sé 8
cettees=sen=ce=cet=é=li=xir=cet=te=sub=stance 11
tant=re=cher=cher=par=le=res=te=des=hommes 10
res=te=en=som=me 5
len=grais=de=mon=er=ran=ce 7
la=guil=lo=ti=ne=de=ma=vie 8
pour=quoi=suis=je=né=sous=cette=co=mète 9
dé=si=gner=por=teuse=den=fant=gé=nie 9
pour=quoi=pré=coce=je=nat=ten=dis=pas=les=neuf=mois 12
pour=quoi=dans=une=po=che=pour=ju=meau=ny=a=vait=til=que=moi 15
si=gne=de=deux=fois=su=pé=rieur 8
pour=quoi=tous=ses=pa=ra=mè=tres 8
fit=de=moi=cette=per=son=ne=des=ti=né=au=la=beur 13
tant=de=mon=de=tant=de=mas=se 8
rêve=dê=tre=un=jour=à=ma=place 8
il=ne=faut=pas=rê=ver=sa=vie=mais=vivre=ses=rêves 12
moi=je=vis=mes=rê=ves=dan=tan 8
mais=pour=quoi=la=conces=sion=rè=gne=seul=dans=ce=monde 12
pour=quoi=ce=rêves=ne=peut=til=sans=trêves 9
sal=lier=au=vé=ri=table=bon=heur 8
Phonétique : Métamorphoselə kɔ̃sεpt dy bɔnœʁ
ε dəvəny puʁ mɔ̃n- εtʁə
kœ̃ ləʁə
ynə vylɡεʁə ʃimεʁə
sə mo denue də sɑ̃s
ɑ̃teʁe dɑ̃ mɔ̃ simətjεʁə
nε puʁ mwa kə malʃɑ̃sə
ʒə lε ɑ̃vwaje pεtʁə
ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ lə ʁətʁuve
ɡʁɑ̃di də mεz- ane nwaʁə
mε vitə ʁɑ̃dy kɔ̃tə
kə ʒə lε ɑ̃vwaje a labatwaʁ
ɑ̃ɡʁəne dɑ̃ lə sεʁklə visjø
dy tʁavaj e də laʁʒe
sə melɑ̃ʒə kapʁisjø
akʁedite də sə niʁvana ʁɥine
nə sə tʁuvə pa tʁε paʁtaʒɑ̃
mɔ̃n- εspʁi a tʁɑ̃ble
syʁ mwa ʁεɲə la ɔ̃tə
mwa sɑ̃se εtʁə ɛ̃ʒenjø
ɛ̃tεlliʒe e astysjø
navwaʁ pa kɔ̃pʁi dɑ̃ble
kə sεz- ane nwaʁə nə sɔ̃ kə lε pʁefasə
dε fytyʁəz- ane daʃaʁnəmɑ̃
tus səla maɡasə
abɑ̃dɔne ma pεʁsɔnə
diʁə adjø a mwa mεmə
puʁ sεʁviʁ sə mɔ̃də
səsi ɑ̃ mwa ʁezɔnə
kɔmə etɑ̃ lavøɡləmɑ̃
də mɔ̃ deziʁ də kɔnεsɑ̃sə
ʃakə ane fy la mεjœʁ
ʒyska mɔ̃n- yltimə eʁœʁ
u ʒabɑ̃dɔna lə bɔnœʁ
puʁ tʁuve isi mɔ̃ malœʁ
dezɔʁmε, il ε tʁo taʁ
tʁo pʁɔfɔ̃demɑ̃ ε plɑ̃te lə daʁ
lεsɑ̃ ɛ̃filtʁe lesɑ̃sə də ma metamɔʁfozə
kaʁ dezɔʁmε
ʒamε plys ʒamε
ʒə nə puʁʁε ʁədəvəniʁ lɑ̃fɑ̃ kə ʒε ʁεje
ʒεməʁε tεllmɑ̃ ʁəpʁɑ̃dʁə ynə pozə
puʁ ʒystə œ̃n- ɛ̃stɑ̃ iʁadje
lə ʁəflε dy bɔnœʁ pase
sεtə esɑ̃sə, sεt eliksiʁ, sεtə sybstɑ̃sə
tɑ̃ ʁəʃεʁʃe paʁ lə ʁεstə dεz- ɔmə
ʁεstə ɑ̃ sɔmə
lɑ̃ɡʁε də mɔ̃n- eʁɑ̃sə
la ɡjɔtinə də ma vi
puʁkwa sɥi ʒə ne su sεtə kɔmεtə
deziɲe pɔʁtøzə dɑ̃fɑ̃ ʒeni
puʁkwa pʁekɔsə, ʒə natɑ̃di pa lε nəf mwa
puʁkwa, dɑ̃z- ynə poʃə puʁ ʒymo ni avε til kə mwa
siɲə də dø fwa sypeʁjœʁ
puʁkwa tus sε paʁamεtʁə
fi də mwa sεtə pεʁsɔnə dεstine o labœʁ
tɑ̃ də mɔ̃də, tɑ̃ də masə
ʁεvə dεtʁə œ̃ ʒuʁ a ma plasə
il nə fo pa ʁεve sa vi, mε vivʁə sε ʁεvə
mwa, ʒə vis mε ʁεvə dɑ̃tɑ̃
mε puʁkwa la kɔ̃sesjɔ̃ ʁεɲə səl dɑ̃ sə mɔ̃də
puʁkwa sə ʁεvə nə pø til sɑ̃ tʁεvə
salje o veʁitablə bɔnœʁ
Syllabes Phonétique : Métamorphoselə=kɔ̃=sεpt=dy=bɔ=nœ=ʁə 7
ε=də=və=ny=puʁ=mɔ̃=nε=tʁə 8
kœ̃=lə=ʁə 3
y=nə=vyl=ɡε=ʁə=ʃi=mε=ʁə 8
sə=mo=de=nu=e=də=sɑ̃s 7
ɑ̃=te=ʁe=dɑ̃=mɔ̃=si=mə=tjεʁə 8
nε=puʁ=mwa=kə=mal=ʃɑ̃=sə 7
ʒə=lε=ɑ̃=vwa=j=e=pε=tʁə 8
ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=lə=ʁə=tʁu=ve 7
ɡʁɑ̃=di=də=mε=za=ne=nwa=ʁə 8
mε=vi=tə=ʁɑ̃=dy=kɔ̃=tə 7
kə=ʒə=lε=ɑ̃=vwa=je=a=la=ba=twaʁ 10
ɑ̃=ɡʁə=ne=dɑ̃lə=sεʁ=klə=vi=sjø 8
dy=tʁa=vaj=e=də=laʁ=ʒe 7
sə=me=lɑ̃=ʒə=ka=pʁi=sj=ø 8
a=kʁe=di=te=də=sə=niʁ=va=na=ʁɥi=ne 11
nə=sə=tʁuvə=pa=tʁε=paʁ=ta=ʒɑ̃ 8
mɔ̃=nεs=pʁi=a=tʁɑ̃=ble 6
syʁ=mwa=ʁε=ɲə=la=ɔ̃=tə 7
mwa=sɑ̃=se=ε=tʁə=ɛ̃=ʒe=njø 8
ɛ̃=tεl=li=ʒe=e=as=ty=sjø 8
na=vwaʁ=pa=kɔ̃=pʁi=dɑ̃=ble 7
kə=sε=za=ne=nwaʁə=nə=sɔ̃=kə=lε=pʁe=fasə 11
dε=fy=tyʁə=za=ne=da=ʃaʁ=nə=mɑ̃ 9
tus=sə=la=ma=ɡa=sə 6
a=bɑ̃=dɔ=ne=ma=pεʁ=sɔ=nə 8
di=ʁə=a=djø=a=mwa=mε=mə 8
puʁ=sεʁ=viʁ=sə=mɔ̃=də 6
sə=si=ɑ̃=mwa=ʁe=zɔ=nə 7
kɔ=mə=e=tɑ̃=la=vø=ɡlə=mɑ̃ 8
də=mɔ̃=de=ziʁ=də=kɔ=nε=sɑ̃sə 8
ʃa=kə=a=ne=fy=la=mε=jœʁ 8
ʒys=ka=mɔ̃=nyl=ti=mə=e=ʁœʁ 8
u=ʒa=bɑ̃=dɔ=na=lə=bɔ=nœʁ 8
puʁ=tʁu=ve=i=si=mɔ̃=ma=lœʁ 8
de=zɔʁ=mε=il=ε=tʁo=taʁ 7
tʁo=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃=ε=plɑ̃=te=lə=daʁ 10
lε=sɑ̃=ɛ̃=fil=tʁe=le=sɑ̃sə=də=ma=me=ta=mɔʁfozə 12
kaʁ=de=zɔʁ=mε 4
ʒa=mε=plys=ʒa=mε 5
ʒə=nə=puʁ=ʁεʁə=də=və=niʁ=lɑ̃=fɑ̃=kə=ʒε=ʁε=je 13
ʒεmə=ʁε=tεl=lmɑ̃ʁə=pʁɑ̃=dʁəy=nə=pozə 8
puʁ=ʒys=təœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=i=ʁa=dje 8
lə=ʁə=flε=dy=bɔ=nœʁ=pa=se 8
sεtəe=sɑ̃=sə=sεt=e=lik=siʁ=sε=tə=syb=stɑ̃sə 11
tɑ̃ʁə=ʃεʁ=ʃe=paʁ=lə=ʁεs=tə=dεzɔmə 8
ʁεs=tə=ɑ̃=sɔ=mə 5
lɑ̃=ɡʁε=də=mɔ̃=ne=ʁɑ̃=sə 7
la=ɡj=ɔ=ti=nə=də=ma=vi 8
puʁ=kwa=sɥiʒə=ne=su=sε=tə=kɔmεtə 8
de=zi=ɲe=pɔʁ=tøzə=dɑ̃=fɑ̃=ʒe=ni 9
puʁ=kwa=pʁe=kɔsə=ʒə=na=tɑ̃=di=pa=lε=nəf=mwa 12
puʁ=kwa=dɑ̃=zynə=po=ʃə=puʁ=ʒy=mo=ni=a=vε=til=kə=mwa 15
si=ɲə=də=dø=fwa=sy=pe=ʁjœʁ 8
puʁ=kwa=tus=sε=pa=ʁa=mε=tʁə 8
fidə=mwa=sε=tə=pεʁ=sɔ=nə=dεs=ti=ne=o=la=bœʁ 13
tɑ̃=də=mɔ̃=də=tɑ̃=də=ma=sə 8
ʁεvə=dε=tʁə=œ̃=ʒuʁ=a=ma=plasə 8
il=nə=fo=pa=ʁε=ve=sa=vi=mε=vivʁə=sε=ʁεvə 12
mwa=ʒə=vis=mε=ʁε=və=dɑ̃=tɑ̃ 8
mε=puʁ=kwa=la=kɔ̃se=sjɔ̃=ʁε=ɲə=səl=dɑ̃=sə=mɔ̃də 12
puʁ=kwasə=ʁε=və=nə=pø=til=sɑ̃tʁεvə 8
sa=lje=o=ve=ʁi=tablə=bɔ=nœʁ 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
05/03/2005 00:00Rose_Noire

tout a fait d’accord avec toi et j,adore ton poème!
-xx-

Auteur de Poésie
07/03/2005 00:00D.m.

Très beau poème je l’adore.
amitié

Poème - Sans Thème -
Du 05/03/2005 13:57

L'écrit contient 345 mots qui sont répartis dans 1 strophes.