Poeme : Agé

Agé

Toute ma vie
J’ai attendu l’homme qui vint cette nuit
Cet homme aux regards ensorcelant
Au corps affolant
Ces gestes si sensuels
Sa voix si belle
A la fois grave et mélodique
Tel un chant soporifique
Je me souviens
De ses douces mains
Qui parcouraient mon corps
En y laissant des traînés d’or
Je me souviens de son tendre visage
Où l’on devinait son âge
Qui engloutissait les années
Sans prendre soin de les mâcher
Il me manque tant
Cet homme pénétrant
Il me manque tant
Cet homme enfant…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Agé

  tou=te=ma=vie 4
  jai=at=ten=du=lhomme=qui=vint=cet=te=nuit 10
  cet=hommeaux=re=gards=en=sor=ce=lant 8
  au=corps=af=fo=lant 5
  ces=ges=tes=si=sen=suels 6
  sa=voix=si=belle 4
  a=la=fois=grave=et=mé=lo=dique 8
  tel=un=chant=so=po=ri=fique 7
  je=me=sou=viens 4
  de=ses=dou=ces=mains 5
  qui=par=cou=raient=mon=corps 6
  en=y=lais=sant=des=traî=nés=dor 8
  je=me=sou=viens=de=son=tendre=vi=sage 9
  où=lon=de=vi=nait=son=âge 7
  qui=en=glou=tis=sait=les=an=nées 8
  sans=pren=dre=soin=de=les=mâ=cher 8
  il=me=man=que=tant 5
  cet=hom=me=pé=né=trant 6
  il=me=man=que=tant 5
  cet=hom=me=en=fant 5
 • Phonétique : Agé

  tutə ma vi
  ʒε atɑ̃dy lɔmə ki vɛ̃ sεtə nɥi
  sεt ɔmə o ʁəɡaʁdz- ɑ̃sɔʁsəlɑ̃
  o kɔʁz- afɔlɑ̃
  sε ʒεstə si sɑ̃sɥεl
  sa vwa si bεllə
  a la fwa ɡʁavə e melɔdikə
  tεl œ̃ ʃɑ̃ sɔpɔʁifikə
  ʒə mə suvjɛ̃
  də sε dusə mɛ̃
  ki paʁkuʁε mɔ̃ kɔʁ
  ɑ̃n- i lεsɑ̃ dε tʁεne dɔʁ
  ʒə mə suvjɛ̃ də sɔ̃ tɑ̃dʁə vizaʒə
  u lɔ̃ dəvinε sɔ̃n- aʒə
  ki ɑ̃ɡlutisε lεz- ane
  sɑ̃ pʁɑ̃dʁə swɛ̃ də lε maʃe
  il mə mɑ̃kə tɑ̃
  sεt ɔmə penetʁɑ̃
  il mə mɑ̃kə tɑ̃
  sεt ɔmə ɑ̃fɑ̃…
 • Syllabes Phonétique : Agé

  tu=tə=ma=vi 4
  ʒε=a=tɑ̃=dylɔmə=ki=vɛ̃=sε=tə=nɥi 9
  sεt=ɔməo=ʁə=ɡaʁ=dzɑ̃=sɔʁ=sə=lɑ̃ 8
  o=kɔʁ=za=fɔ=lɑ̃ 5
  sε=ʒεs=tə=si=sɑ̃s=ɥεl 6
  sa=vwa=si=bεl=lə 5
  a=la=fwa=ɡʁavə=e=me=lɔ=dikə 8
  tεl=œ̃=ʃɑ̃=sɔ=pɔ=ʁi=fi=kə 8
  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃ 5
  də=sε=du=sə=mɛ̃ 5
  ki=paʁ=ku=ʁε=mɔ̃=kɔʁ 6
  ɑ̃=ni=lε=sɑ̃=dε=tʁε=ne=dɔʁ 8
  ʒə=mə=su=vjɛ̃də=sɔ̃=tɑ̃=dʁə=vizaʒə 8
  u=lɔ̃=də=vi=nε=sɔ̃=na=ʒə 8
  ki=ɑ̃=ɡlu=ti=sε=lε=za=ne 8
  sɑ̃=pʁɑ̃=dʁə=swɛ̃=də=lε=ma=ʃe 8
  il=mə=mɑ̃=kə=tɑ̃ 5
  sεt=ɔ=mə=pe=ne=tʁɑ̃ 6
  il=mə=mɑ̃=kə=tɑ̃ 5
  sεt=ɔ=mə=ɑ̃=fɑ̃ 5

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/05/2005 03:32Kokinne

bien joli ton poeme jadore (F)