Poeme-France : Lecture Écrit Anniversaire

Poeme : Les Complexes De L’Âge

Poème Anniversaire
Publié le 30/10/2020 09:04

L'écrit contient 305 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Hassan Hyjazi

Les Complexes De L’Âge

Un beau matin, en ouvrant ma maison à ce nouveau jour
Je vis le temps égrené son don sur ma personne en me souhaitant bonjour
Un bon jour spécial qui retrace ma période de vie ici-bas
Mais que je prends avec mépris et jouissance avant l’au-delà
O, que j’aimerais me remémorer tous les détails frivoles
De ces doux jours d’antan, qui de ma tête prennent vite leur envol
Des échecs difficiles qu’on rencontre jusqu’aux triomphes
Des souffrances blessantes jusqu’aux bonheurs collectifs
Chaque minute passée à côtoyer des êtres chers ou négligeables
Partageant des assiettes ou des bavardages affables
Comme il me faudrait tant me remémorer avec nostalgie
Les musiques d’époque et l’ancienne technologie
Me dire que ce passé reste toujours à mes côtés
Que ce présent ne soit pas intimement lié à un futur déprécié
Des os secs capables de se fendre sous la pression
Des muscles capables de se mettre en lambeaux en une simple contraction
Une canne pour soutenir une grande conscience
Et un tas de chair, qui pour certains, n’a plus de sens
Tel est le futur que me réserve ce temps si cruel et impartial
Alors qu’on nous répète de profiter de tout ce qui est éphémère
Ils augmentent notre envie et nos souvenirs dont certains deviendront amers
Puis au fil du temps, on deviendra philosophe pour savoir
Quel but nous avons pris ? Ou quelles erreurs nous ont données une allure dérisoire
On se rend compte de son état grâce à une armée de bougies
On change en continu mais l’on doit se regarder et gardée ce fameux sourire
Cette joie qui peut se fait davantage plisser et rare sur nos faces qu’autrefois
N’empêche pas de donner à d’autres notre expérience accompagnée de bonne foi.
 • Pieds Hyphénique: Les Complexes De L’Âge

  un=beau=ma=tin=en=ou=vrant=ma=mai=son=à=ce=nou=veau=jour 15
  je=vis=le=temps=égre=né=son=don=sur=ma=per=son=neen=me=sou=hai=tant=bon=jour 19
  un=bon=jour=s=pé=cial=qui=re=trace=ma=pé=rio=de=de=vie=i=ci=bas 18
  mais=que=je=prends=a=vec=mé=pris=et=jouis=san=ce=a=vant=lau=de=là 17
  o=que=jai=me=rais=me=re=mé=mo=rer=tous=les=dé=tails=fri=vo=les 17
  de=ces=doux=jours=dan=tan=qui=de=ma=tê=te=pren=nent=vi=te=leur=en=vol 18
  des=é=checs=dif=fi=ci=les=quon=ren=con=tre=jus=quaux=tri=om=phes 16
  des=souf=fran=ces=bles=san=tes=jus=quaux=bon=heurs=col=lec=tif=s 15
  cha=que=mi=nu=te=pas=sée=à=cô=toyer=des=ê=tres=chers=ou=né=gli=geables 18
  par=ta=geant=des=as=siet=tes=ou=des=ba=var=da=ges=af=fa=bles 16
  com=me=il=me=fau=drait=tant=me=re=mé=mo=rer=a=vec=nos=tal=gie 17
  les=mu=si=ques=dé=po=que=et=lan=ci=en=ne=tech=no=lo=gie 16
  me=di=re=que=ce=pas=sé=res=te=tou=jours=à=mes=cô=tés 15
  que=ce=présent=ne=soit=pas=in=ti=me=ment=lié=à=un=fu=tur=dé=pré=cié 18
  des=os=secs=ca=pa=bles=de=se=fen=dre=sous=la=pres=si=on 15
  des=mus=cles=ca=pables=de=se=met=treen=lam=beaux=en=une=sim=ple=con=trac=tion 18
  u=ne=can=ne=pour=sou=te=nir=u=ne=gran=de=cons=cien=ce 15
  et=un=tas=de=chair=qui=pour=cer=tains=na=plus=de=sens 13
  tel=est=le=fu=tur=que=me=ré=ser=ve=ce=temps=si=cruel=et=im=par=tial 18
  a=lors=quon=nous=ré=pète=de=pro=fi=ter=de=tout=ce=qui=est=é=phé=mère 18
  ils=aug=mentent=no=treen=vie=et=nos=souve=nirs=dont=cer=tains=de=vien=dront=a=mers 18
  puis=au=fil=du=temps=on=de=vien=dra=phi=lo=so=phe=pour=sa=voir 16
  quel=but=nous=a=vons=pris=ou=quel=les=er=reurs=nous=ont=don=nées=uneal=lure=dé=ri=soire 20
  on=se=rend=comp=te=de=son=é=tat=grâ=ce=à=une=ar=mée=de=bou=gies 18
  on=changeen=con=ti=nu=mais=lon=doit=se=re=gar=der=et=gar=dée=ce=fa=meux=sou=rire 20
  cette=joie=qui=peut=se=fait=da=van=tage=plis=ser=et=rare=sur=nos=fa=ces=quau=tre=fois 20
  nem=pêche=pas=de=don=ner=à=dautres=notre=ex=pé=rien=ceac=com=pa=gnée=de=bon=ne=foi 20
 • Phonétique : Les Complexes De L’Âge

  œ̃ bo matɛ̃, ɑ̃n- uvʁɑ̃ ma mεzɔ̃ a sə nuvo ʒuʁ
  ʒə vis lə tɑ̃z- eɡʁəne sɔ̃ dɔ̃ syʁ ma pεʁsɔnə ɑ̃ mə suεtɑ̃ bɔ̃ʒuʁ
  œ̃ bɔ̃ ʒuʁ spesjal ki ʁətʁasə ma peʁjɔdə də vi isi ba
  mε kə ʒə pʁɑ̃z- avεk mepʁiz- e ʒuisɑ̃sə avɑ̃ lo dəla
  o, kə ʒεməʁε mə ʁəmemɔʁe tus lε detaj fʁivɔlə
  də sε du ʒuʁ dɑ̃tɑ̃, ki də ma tεtə pʁεne vitə lœʁ ɑ̃vɔl
  dεz- eʃεk difisilə kɔ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁə ʒysko tʁjɔ̃fə
  dε sufʁɑ̃sə blesɑ̃tə ʒysko bɔnœʁ kɔlεktif
  ʃakə minytə pase a kotwaje dεz- εtʁə- ʃεʁz- u neɡliʒablə
  paʁtaʒɑ̃ dεz- asjεtəz- u dε bavaʁdaʒəz- afablə
  kɔmə il mə fodʁε tɑ̃ mə ʁəmemɔʁe avεk nɔstalʒi
  lε myzik depɔkə e lɑ̃sjεnə tεknɔlɔʒi
  mə diʁə kə sə pase ʁεstə tuʒuʁz- a mε kote
  kə sə pʁezɑ̃ nə swa pa ɛ̃timəmɑ̃ lje a œ̃ fytyʁ depʁesje
  dεz- os sεk kapablə də sə fɑ̃dʁə su la pʁesjɔ̃
  dε mysklə kapablə də sə mεtʁə ɑ̃ lɑ̃boz- ɑ̃n- ynə sɛ̃plə kɔ̃tʁaksjɔ̃
  ynə kanə puʁ sutəniʁ ynə ɡʁɑ̃də kɔ̃sjɑ̃sə
  e œ̃ tas də ʃεʁ, ki puʁ sεʁtɛ̃, na plys də sɑ̃s
  tεl ε lə fytyʁ kə mə ʁezεʁvə sə tɑ̃ si kʁyεl e ɛ̃paʁsjal
  alɔʁ kɔ̃ nu ʁepεtə də pʁɔfite də tu sə ki εt- efemεʁə
  ilz- oɡmɑ̃te nɔtʁə ɑ̃vi e no suvəniʁ dɔ̃ sεʁtɛ̃ dəvjɛ̃dʁɔ̃ ame
  pɥiz- o fil dy tɑ̃, ɔ̃ dəvjɛ̃dʁa filozɔfə puʁ savwaʁ
  kεl byt nuz- avɔ̃ pʁi ? u kεlləz- eʁœʁ nuz- ɔ̃ dɔnez- ynə alyʁə deʁizwaʁə
  ɔ̃ sə ʁɑ̃ kɔ̃tə də sɔ̃n- eta ɡʁasə a ynə aʁme də buʒi
  ɔ̃ ʃɑ̃ʒə ɑ̃ kɔ̃tiny mε lɔ̃ dwa sə ʁəɡaʁde e ɡaʁde sə famø suʁiʁə
  sεtə ʒwa ki pø sə fε davɑ̃taʒə plise e ʁaʁə syʁ no fasə kotʁəfwa
  nɑ̃pεʃə pa də dɔne a dotʁə- nɔtʁə εkspeʁjɑ̃sə akɔ̃paɲe də bɔnə fwa.
 • Pieds Phonétique : Les Complexes De L’Âge

  œ̃=bo=ma=tɛ̃=ɑ̃=nu=vʁɑ̃=ma=mε=zɔ̃=asə=nu=vo=ʒuʁ 14
  ʒə=vislə=tɑ̃=ze=ɡʁə=ne=sɔ̃=dɔ̃=syʁ=ma=pεʁ=sɔnəɑ̃mə=su=ε=tɑ̃=bɔ̃=ʒuʁ 17
  œ̃=bɔ̃=ʒuʁ=spe=sjal=kiʁə=tʁasə=ma=pe=ʁjɔdə=də=vi=i=si=ba 15
  mεkə=ʒə=pʁɑ̃=za=vεk=me=pʁi=ze=ʒui=sɑ̃=səa=vɑ̃=lodə=la 14
  o=kə=ʒεmə=ʁε=məʁə=me=mɔ=ʁe=tus=lε=de=taj=fʁi=vɔlə 14
  də=sε=du=ʒuʁ=dɑ̃=tɑ̃=kidə=matεtə=pʁε=ne=vi=tə=lœʁ=ɑ̃=vɔl 15
  dε=ze=ʃεk=di=fi=si=lə=kɔ̃=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=ʒys=ko=tʁjɔ̃fə 14
  dε=su=fʁɑ̃=sə=ble=sɑ̃=tə=ʒys=ko=bɔ=nœʁ=kɔ=lεk=tif 14
  ʃakə=minytə=pa=se=a=ko=twa=je=dε=zε=tʁə=ʃεʁ=zu=ne=ɡliʒablə 15
  paʁ=ta=ʒɑ̃=dε=za=sjεtə=zu=dε=ba=vaʁ=da=ʒə=za=fablə 14
  kɔmə=il=mə=fo=dʁε=tɑ̃məʁə=me=mɔ=ʁe=a=vεk=nɔs=tal=ʒi 14
  lε=my=zik=de=pɔ=kə=e=lɑ̃=sjε=nə=tεk=nɔ=lɔ=ʒi 14
  mə=diʁə=kə=sə=pa=se=ʁεs=tə=tu=ʒuʁ=za=mε=ko=te 14
  kə=sə=pʁe=zɑ̃nə=swa=pa=ɛ̃timə=mɑ̃=lje=a=œ̃=fy=tyʁ=de=pʁe=sje 16
  dε=zos=sεk=ka=pa=blə=də=sə=fɑ̃=dʁə=su=la=pʁe=sjɔ̃ 14
  dε=mys=klə=kapablə=də=sə=mε=tʁəɑ̃=lɑ̃=bo=zɑ̃=nynə=sɛ̃=plə=kɔ̃=tʁak=sjɔ̃ 17
  y=nə=ka=nə=puʁ=su=tə=niʁ=y=nə=ɡʁɑ̃=də=kɔ̃=sjɑ̃sə 14
  e=œ̃=tas=də=ʃεʁ=ki=puʁ=sεʁ=tɛ̃=na=plys=də=sɑ̃s 13
  tεl=εlə=fy=tyʁ=kə=mə=ʁe=zεʁvə=sə=tɑ̃=si=kʁy=εl=e=ɛ̃=paʁ=sjal 17
  a=lɔʁ=kɔ̃=nu=ʁe=pεtə=də=pʁɔ=fi=te=də=tusə=ki=ε=te=fe=mεʁə 17
  il=zoɡ=mɑ̃=te=nɔtʁəɑ̃=vi=e=nosuvə=niʁ=dɔ̃=sεʁ=tɛ̃=də=vjɛ̃=dʁɔ̃=a=meʁ 17
  pɥi=zo=fil=dy=tɑ̃=ɔ̃də=vjɛ̃=dʁa=fi=lo=zɔfə=puʁ=sa=vwaʁ 14
  kεl=byt=nu=za=vɔ̃pʁi=ukεllə=ze=ʁœʁ=nu=zɔ̃=dɔ=ne=zynəa=ly=ʁə=de=ʁi=zwaʁə 18
  ɔ̃sə=ʁɑ̃kɔ̃tə=də=sɔ̃=ne=ta=ɡʁa=səa=y=nəaʁ=me=də=bu=ʒi 14
  ɔ̃=ʃɑ̃ʒəɑ̃=kɔ̃=ti=ny=mε=lɔ̃=dwasə=ʁə=ɡaʁ=de=e=ɡaʁ=de=sə=fa=møsuʁiʁə 17
  sεtə=ʒwa=kipøsə=fε=da=vɑ̃=ta=ʒə=pli=se=e=ʁa=ʁə=syʁ=no=fa=sə=ko=tʁə=fwa 20
  nɑ̃pεʃə=padə=dɔ=ne=a=do=tʁə=nɔ=tʁəεk=spe=ʁjɑ̃=səa=kɔ̃=pa=ɲe=də=bɔ=nə=fwa 19

Historique des Modifications

02/11/2020 19:10
31/10/2020 07:17

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/10/2020 19:22Anya

Un an de plus ne veut pas dire que l on est moins jeune, et tant qu il n y a que 2 chiffres..Je prends au 2 ème degré votre description apocalyptique de la vieillesse, très bien décrite mais si déprimante, les os qui se fendent,les muscles qui tombent en lambeaux heureusement au 21 ème siècle,on a qd même des armes,et les rides ont du charme. Sans compter que pouvoir transmettre l expérience et les souvenirs du passé aux nouvelles générations est un devoir mais avant tout un plaisir.Merci du partage.

👍