Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : Seul Face A Son Destin

Poème Suicide
Publié le 16/10/2005 15:27

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Hatelife

Seul Face A Son Destin

Voilà plusieurs années
Que j’ai toujours la même pensée
Tous les obstacles de ma vie
N’ont fait qu’augmenter mon envie.

Mutilation, Mutilation
Voilà des années que ces ma seule passion
Vais-je enfin trouver le courage
De tourner cette putain de page

Je me demande toujours qu’es qui m’retient
Seul dans ma chambre avec mon chagrin.
Seule dans cette vie depuis si longtemps
Je hurle mais personne m’entend

La seule pensées des autres,
C’est de pensées que je suis folle
Leur seule façon de m’aider
Est de fuir la vérité.

Celle d’admettre que si j’en suis la
C’est aussi car ils n’ont jamais était là
La solution de fermer les yeux
Est seulement bonne pour eux.

La seule phrase qu’il se dise
Revienne à chaque reprise :
Elle n’aura jamais le courage
De laisser son entourage.

Mais qu’en savent-ils ?

Qu’es qui connaisse
De notre tristesse,
De ce que l’on ressent
Lorsqu’on souffre et que personne n’entend

On crit au secours de plusieurs façon
Mais le silence nous ramène à la même raison

C’est une fois que je serai partie
Qu’il pleureront en se disant qu’il n’avaient rien comprit
Mais il sera trop tard.
Je ne serai plus là.
Je l’ai regarderai d’en haut
En me disant que c’est bien la seule chose que j’aurai fais de beau.

Quitter ce monde cruelle
Pour rejoindre la Mort qui m’appelle
 • Pieds Hyphénique: Seul Face A Son Destin

  voi=là=plu=si=eurs=an=nées 7
  que=jai=tou=jours=la=même=pen=sée 8
  tous=les=obs=ta=cles=de=ma=vie 8
  nont=fait=quaug=men=ter=mon=en=vie 8

  mu=ti=la=tion=mu=ti=la=tion 8
  voi=là=des=an=nées=que=ces=ma=seule=pas=sion 11
  vais=jeen=fin=trou=ver=le=cou=rage 8
  de=tour=ner=cette=pu=tain=de=page 8

  je=me=de=mande=tou=jours=ques=qui=m=re=ti=ent 12
  seul=dans=ma=chambrea=vec=mon=cha=grin 8
  seule=dans=cette=vie=de=puis=si=long=temps 9
  je=hur=le=mais=per=sonne=men=tend 8

  la=seu=le=pen=sées=des=au=tres 8
  cest=de=pen=sées=que=je=suis=folle 8
  leur=seu=le=fa=çon=de=mai=der 8
  est=de=fu=ir=la=vé=ri=té 8

  cel=le=dad=mettre=que=si=jen=suis=la 9
  cest=aus=si=car=ils=nont=ja=mais=é=tait=là 11
  la=so=lu=tion=de=fer=mer=les=yeux 9
  est=seu=le=ment=bon=ne=pour=eux 8

  la=seu=le=phra=se=quil=se=dise 8
  re=vien=ne=à=cha=que=re=prise 8
  elle=nau=ra=ja=mais=le=cou=rage 8
  de=lais=ser=son=en=tou=ra=ge 8

  mais=quen=sa=vent=tils 5

  ques=qui=con=nai=sse 5
  de=no=tre=tris=tes=se 6
  de=ce=que=lon=ressent 5
  lors=quon=souf=freet=que=per=sonne=nen=tend 9

  on=crit=au=se=cours=de=plu=sieurs=fa=çon 10
  mais=le=silen=ce=nous=ra=mè=neà=la=mê=me=rai=son 13

  cest=une=fois=que=je=se=rai=par=tie 9
  quil=pleure=ront=en=se=di=sant=quil=na=vaient=rien=com=prit 13
  mais=il=se=ra=trop=tard 6
  je=ne=se=rai=plus=là 6
  je=lai=re=gar=de=rai=den=haut 8
  en=me=di=sant=que=cest=bien=la=seule=cho=se=que=jau=rai=fais=de=beau 17

  quit=ter=ce=mon=de=cruelle 6
  pour=re=joindre=la=mort=qui=map=pelle 8
 • Phonétique : Seul Face A Son Destin

  vwala plyzjœʁz- ane
  kə ʒε tuʒuʁ la mεmə pɑ̃se
  tus lεz- ɔpstaklə də ma vi
  nɔ̃ fε koɡmɑ̃te mɔ̃n- ɑ̃vi.

  mytilasjɔ̃, mytilasjɔ̃
  vwala dεz- ane kə sε ma sələ pasjɔ̃
  vε ʒə ɑ̃fɛ̃ tʁuve lə kuʁaʒə
  də tuʁne sεtə pytɛ̃ də paʒə

  ʒə mə dəmɑ̃də tuʒuʁ kε ki mʁətjɛ̃
  səl dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə avεk mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃.
  sələ dɑ̃ sεtə vi dəpɥi si lɔ̃tɑ̃
  ʒə yʁlə mε pεʁsɔnə mɑ̃tɑ̃

  la sələ pɑ̃se dεz- otʁə,
  sε də pɑ̃se kə ʒə sɥi fɔlə
  lœʁ sələ fasɔ̃ də mεde
  ε də fɥiʁ la veʁite.

  sεllə dadmεtʁə kə si ʒɑ̃ sɥi la
  sεt- osi kaʁ il nɔ̃ ʒamεz- etε la
  la sɔlysjɔ̃ də fεʁme lεz- iø
  ε sələmɑ̃ bɔnə puʁ ø.

  la sələ fʁazə kil sə dizə
  ʁəvjεnə a ʃakə ʁəpʁizə :
  εllə noʁa ʒamε lə kuʁaʒə
  də lεse sɔ̃n- ɑ̃tuʁaʒə.

  mε kɑ̃ save til ?

  kε ki kɔnεsə
  də nɔtʁə tʁistεsə,
  də sə kə lɔ̃ ʁəse
  lɔʁskɔ̃ sufʁə e kə pεʁsɔnə nɑ̃tɑ̃

  ɔ̃ kʁi o səkuʁ də plyzjœʁ fasɔ̃
  mε lə silɑ̃sə nu ʁamεnə a la mεmə ʁεzɔ̃

  sεt- ynə fwa kə ʒə səʁε paʁti
  kil pləʁəʁɔ̃ ɑ̃ sə dizɑ̃ kil navε ʁjɛ̃ kɔ̃pʁi
  mεz- il səʁa tʁo taʁ.
  ʒə nə səʁε plys la.
  ʒə lε ʁəɡaʁdəʁε dɑ̃-o
  ɑ̃ mə dizɑ̃ kə sε bjɛ̃ la sələ ʃozə kə ʒoʁε fε də bo.

  kite sə mɔ̃də kʁyεllə
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə la mɔʁ ki mapεllə
 • Pieds Phonétique : Seul Face A Son Destin

  vwa=la=ply=zjœ=ʁə=za=ne 7
  kə=ʒε=tu=ʒuʁ=la=mε=mə=pɑ̃se 8
  tus=lε=zɔp=sta=klə=də=ma=vi 8
  nɔ̃=fε=koɡ=mɑ̃=te=mɔ̃=nɑ̃=vi 8

  my=ti=la=sjɔ̃=my=ti=la=sjɔ̃ 8
  vwa=la=dε=za=ne=kə=sε=masə=lə=pa=sjɔ̃ 11
  vεʒə=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve=lə=ku=ʁaʒə 8
  də=tuʁ=ne=sεtə=py=tɛ̃=də=paʒə 8

  ʒə=mə=də=mɑ̃də=tu=ʒuʁ=kε=kimʁə=tjɛ̃ 9
  səl=dɑ̃=ma=ʃɑ̃bʁəa=vεk=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 8
  sə=lə=dɑ̃sεtə=vi=dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃ 9
  ʒə=yʁ=lə=mε=pεʁ=sɔnə=mɑ̃=tɑ̃ 8

  la=sə=lə=pɑ̃=se=dε=zo=tʁə 8
  sε=də=pɑ̃=se=kə=ʒə=sɥi=fɔlə 8
  lœʁ=sə=lə=fa=sɔ̃=də=mε=de 8
  ε=də=fɥ=iʁ=la=ve=ʁi=te 8

  sεllə=dad=mεtʁə=kə=si=ʒɑ̃=sɥi=la 8
  sε=to=si=kaʁ=il=nɔ̃=ʒa=mε=ze=tε=la 11
  la=sɔ=ly=sjɔ̃də=fεʁ=me=lε=ziø 8
  ε=sə=lə=mɑ̃=bɔ=nə=puʁ=ø 8

  la=sə=lə=fʁa=zə=kil=sə=dizə 8
  ʁə=vjε=nə=a=ʃa=kə=ʁə=pʁizə 8
  εl=lə=no=ʁa=ʒa=mεlə=ku=ʁaʒə 8
  də=lε=se=sɔ̃=nɑ̃=tu=ʁa=ʒə 8

  mε=kɑ̃=sa=ve=til 5

  kε=ki=kɔ=nε=sə 5
  də=nɔ=tʁə=tʁis=tε=sə 6
  də=sə=kə=lɔ̃=ʁə=se 6
  lɔʁ=skɔ̃=sufʁəe=kə=pεʁ=sɔ=nə=nɑ̃=tɑ̃ 9

  ɔ̃=kʁi=osə=kuʁ=də=ply=zjœʁ=fa=sɔ̃ 9
  mεlə=si=lɑ̃=sə=nu=ʁa=mε=nəa=la=mε=mə=ʁε=zɔ̃ 13

  sε=tynə=fwa=kə=ʒə=sə=ʁε=paʁ=ti 9
  kil=plœ=ʁə=ʁɔ̃=ɑ̃sə=di=zɑ̃=kil=na=vε=ʁjɛ̃=kɔ̃=pʁi 13
  mε=zil=sə=ʁa=tʁo=taʁ 6
  ʒə=nə=sə=ʁε=plys=la 6
  ʒə=lε=ʁə=ɡaʁ=də=ʁε=dɑ̃-o 8
  ɑ̃mə=di=zɑ̃=kə=sε=bjɛ̃=la=sə=lə=ʃo=zə=kə=ʒo=ʁε=fε=də=bo 17

  ki=te=sə=mɔ̃=də=kʁy=εl=lə 8
  puʁʁə=ʒwɛ̃=dʁə=la=mɔʁ=ki=ma=pεllə 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.