Poeme-France : Lecture Écrit Vérité

Poeme : Crépuscule De Feu…

Poème Vérité
Publié le 17/04/2005 14:14

L'écrit contient 122 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Hercé

Crépuscule De Feu…

De tes yeux argentés, tu fais passer le message,
Et pour eux, dans ce corp, mon ame brule…
De tes mains luisantes, tu tournes les pages,
Devant ton auréole, quand vient le crépuscule…

Cette lueur orangée jaillit de nulle - part,
Et va s’engouffrer au fin fond de ton cœur,
En fuyant, elle laisse apparaitre un ciel noir,
Éclairé, tres peu, par des étoiles de bohneur…

Pour décrire ce phénomene, j’ai des milliers de mots,
Et quand tout est fini, en silence, tu soupires,
Moi, de cela, je fais de petits poemes d’eau,
Mais toi, tu contemples les cieux avec plaisir…

Et t’attends, tu attends une seconde merveille de Dieu,
Demain, a nouveau, tu vivras ce crépuscule de feu…
 • Pieds Hyphénique: Crépuscule De Feu…

  de=tes=y=eux=ar=gen=tés=tu=fais=pas=ser=le=mes=sage 14
  et=pour=eux=dans=ce=corp=mon=a=me=bru=le 11
  de=tes=mains=lui=san=tes=tu=tour=nes=les=pa=ges 12
  de=vant=ton=au=réo=le=quand=vient=le=cré=pus=cule 12

  cet=te=lueur=o=ran=gée=jail=lit=de=nul=le=part 12
  et=va=sen=gouf=frer=au=fin=fond=de=ton=cœur 11
  en=fu=y=ant=el=le=laisseap=pa=rai=tre=un=ciel=noir 13
  é=clai=ré=tres=peu=par=des=é=toiles=de=boh=neur 12

  pour=dé=crire=ce=phé=no=me=ne=jai=des=milliers=de=mots 13
  et=quand=tout=est=fi=ni=en=silen=ce=tu=sou=pires 12
  moi=de=ce=la=je=fais=de=pe=tits=poe=mes=deau 12
  mais=toi=tu=con=tem=ples=les=cieux=a=vec=plai=sir 12

  et=tat=tends=tu=at=tends=une=se=con=de=mer=vei=lle=de=dieu 15
  de=main=a=nou=veau=tu=vi=vras=ce=cré=pus=cule=de=feu 14
 • Phonétique : Crépuscule De Feu…

  də tεz- iøz- aʁʒɑ̃te, ty fε pase lə mesaʒə,
  e puʁ ø, dɑ̃ sə kɔʁp, mɔ̃n- amə bʁylə…
  də tε mɛ̃ lɥizɑ̃tə, ty tuʁnə- lε paʒə,
  dəvɑ̃ tɔ̃n- oʁeɔlə, kɑ̃ vjɛ̃ lə kʁepyskylə…

  sεtə lɥœʁ ɔʁɑ̃ʒe ʒaji də nylə paʁ,
  e va sɑ̃ɡufʁe o fɛ̃ fɔ̃ də tɔ̃ kœʁ,
  ɑ̃ fyiɑ̃, εllə lεsə apaʁεtʁə œ̃ sjεl nwaʁ,
  eklεʁe, tʁə- pø, paʁ dεz- etwalə də bɔnœʁ…

  puʁ dekʁiʁə sə fenɔmənə, ʒε dε milje də mo,
  e kɑ̃ tut- ε fini, ɑ̃ silɑ̃sə, ty supiʁə,
  mwa, də səla, ʒə fε də pəti poəmə do,
  mε twa, ty kɔ̃tɑ̃plə lε sjøz- avεk plεziʁ…

  e tatɑ̃, ty atɑ̃z- ynə səɡɔ̃də mεʁvεjə də djø,
  dəmɛ̃, a nuvo, ty vivʁa sə kʁepyskylə də fø…
 • Pieds Phonétique : Crépuscule De Feu…

  də=tε=zi=ø=zaʁ=ʒɑ̃=te=ty=fε=pa=se=lə=me=saʒə 14
  e=puʁ=ø=dɑ̃=sə=kɔʁp=mɔ̃=na=mə=bʁy=lə 11
  də=tε=mɛ̃=lɥi=zɑ̃=tə=ty=tuʁ=nə=lε=pa=ʒə 12
  də=vɑ̃=tɔ̃=no=ʁe=ɔlə=kɑ̃=vjɛ̃=lə=kʁe=pys=kylə 12

  sε=tə=lɥœʁ=ɔ=ʁɑ̃=ʒe=ʒa=ji=də=ny=lə=paʁ 12
  e=va=sɑ̃=ɡu=fʁe=o=fɛ̃=fɔ̃=də=tɔ̃=kœ=ʁə 12
  ɑ̃=fy=i=ɑ̃=εl=lə=lεsəa=pa=ʁεtʁə=œ̃=sjεl=nwaʁ 12
  e=klε=ʁe=tʁə=pø=paʁ=dε=ze=twalə=də=bɔ=nœʁ 12

  puʁ=de=kʁiʁə=sə=fe=nɔmə=nə=ʒε=dε=mi=lje=də=mo 13
  e=kɑ̃=tu=tε=fi=ni=ɑ̃=si=lɑ̃sə=ty=su=piʁə 12
  mwa=də=sə=la=ʒə=fεdə=pə=ti=po=ə=mə=do 12
  mε=twa=ty=kɔ̃=tɑ̃=plə=lε=sjø=za=vεk=plε=ziʁ 12

  e=ta=tɑ̃=ty=a=tɑ̃=zynə=sə=ɡɔ̃=də=mεʁ=vεjə=də=djø 14
  də=mɛ̃=a=nu=vo=ty=vi=vʁasə=kʁe=pys=ky=lə=də=fø 14

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/04/2005 18:26Hercé

c super

Auteur de Poésie
17/04/2005 20:37Coolpoy

c vraiment sincere et tres bien fait, vraiment...