Poeme-France : Lecture Écrit Sentiment

Poeme : Mon Cher Papa

Poème Sentiment
Publié le 17/09/2005 23:14

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Hiba

Mon Cher Papa

Mon cher papa
Avant tu n avais pas de temps pour moi
Et moi sa ne me derangait pas
Tu m’aimais tellement
Mais tu n avais j amais de moral
Au fait je trouve sa normal
Tout se que t as vecu et endurer
T as rendu tellement deguoute
Quand chaque apremidi je te reveilleai tu hurlais
Parceque tu t imaginait que je etai ton pere et que j allait encore te fraper
A chaque nuit je t entends crier
C est psychique papa c est plus fort que toi
T es un homme courageux ta su tenir la rou sans aucun travail et aucun sous
Tu es pourtant tellement intelligent
Tu pourait prendre la place d’un president
Mais tu n as aucunement pas de chance
J voudrai juste te dire que je t admire pour ta resistance
Malgrais tes probleme tu me fesait tout le temps rire et sourir
Comme dans la tristesse et comme dans la joie.
Tu ne m interdisait rien t avais ocune loies
La plage pour moi et toi etait un endroit magique un endroit fantastique
Tu me prenait par les bras et tu m encourager a faire des pas de plus en plus que je grandissait tu etait la pour moi et je te remerci entierement pour ca !
Maintenant je donnerait tout pour revivre tout sa !
Entendre tes rires et tes ronflements
Et revoir nos sourir et nos plaisir
Mais la vie est comme sa elle doit nous enlever quelque chose de chair
Pour nous faire taires !
Maintenant j ai 12 ans et je n ai qu un parent heuresement papa que au moin je ressends ta presence !
Tu es un homme et un pere merveilleu
Je suis tellement contente de t avoir j en remerci dieu !
Mon chair papa si tu savais combien j ai besoin de toi !
 • Pieds Hyphénique: Mon Cher Papa

  mon=cher=pa=pa 4
  avant=tu=n=a=vais=pas=de=temps=pour=moi 10
  et=moi=sa=ne=me=de=ran=gait=pas 9
  tu=mai=mais=tel=le=ment 6
  mais=tu=n=a=vais=j=a=mais=de=mo=ral 11
  au=fait=je=trou=ve=sa=nor=mal 8
  tout=se=que=t=as=ve=cu=et=en=du=rer 11
  t=as=ren=du=tel=le=ment=de=guou=te 10
  quand=cha=queapre=mi=di=je=te=re=veilleai=tu=hur=lais 12
  par=ce=que=tu=t=i=ma=gi=nait=que=je=e=tai=ton=pe=reet=que=j=al=lait=en=core=te=fra=per 25
  a=cha=que=nuit=je=t=en=tends=cri=er 10
  c=est=psy=chi=que=pa=pa=c=est=plus=fort=que=toi 13
  t=es=un=homme=cou=ra=geux=ta=su=te=nir=la=rou=sans=au=cun=tra=vail=et=au=cun=sous 22
  tu=es=pour=tant=tel=le=ment=in=tel=ligent 10
  tu=pou=rait=prendre=la=pla=ce=dun=pre=sident 10
  mais=tu=n=as=au=cune=ment=pas=de=chance 10
  j=vou=drai=jus=te=te=dire=que=je=t=ad=mi=re=pour=ta=re=sis=tance 18
  mal=grais=tes=proble=me=tu=me=fe=sait=tout=le=temps=ri=reet=sou=rir 16
  comme=dans=la=tris=tes=seet=com=me=dans=la=joie 11
  tu=ne=m=in=ter=di=sait=rien=t=a=vais=o=cune=loies 14
  la=plage=pour=moi=et=toi=e=tait=un=en=droit=ma=gi=queun=en=droit=fan=tas=tique 19
  tu=me=pre=nait=par=les=bras=et=tu=m=en=cou=ra=ger=a=faire=des=pas=de=plus=en=plus=que=je=gran=dis=sait=tu=e=tait=la=pour=moi=et=je=te=re=mer=ci=en=tie=re=ment=pour=ca 45
  mainte=nant=je=don=ne=rait=tout=pour=re=vi=vre=tout=sa 13
  en=ten=dre=tes=rires=et=tes=ron=fle=ments 10
  et=re=voir=nos=sou=rir=et=nos=plai=sir 10
  mais=la=vieest=comme=sa=elle=doit=nous=en=le=ver=quel=que=cho=se=de=chair 17
  pour=nous=fai=re=tai=res 6
  mainte=nant=j=ai=dou=zeans=et=je=n=ai=qu=un=pa=rent=heu=re=se=ment=pa=pa=que=au=moin=je=res=sends=ta=pre=sence 29
  tu=es=un=homme=et=un=pe=re=mer=veilleu 10
  je=suis=tel=le=ment=conten=te=de=t=a=voir=j=en=re=mer=ci=dieu 17
  mon=chair=pa=pa=si=tu=sa=vais=com=bien=j=ai=be=soin=de=toi 16
 • Phonétique : Mon Cher Papa

  mɔ̃ ʃεʁ papa
  avɑ̃ ty εn avε pa də tɑ̃ puʁ mwa
  e mwa sa nə mə dəʁɑ̃ɡε pa
  ty mεmε tεllmɑ̃
  mε ty εn avε ʒi amε də mɔʁal
  o fε ʒə tʁuvə sa nɔʁmal
  tu sə kə te a vəky e ɑ̃dyʁe
  te a ʁɑ̃dy tεllmɑ̃ dəɡutə
  kɑ̃ ʃakə apʁəmidi ʒə tə ʁəvεjəε ty yʁlε
  paʁsəkə ty te imaʒinε kə ʒə ətε tɔ̃ pəʁə e kə ʒi alε ɑ̃kɔʁə tə fʁape
  a ʃakə nɥi ʒə te ɑ̃tɑ̃ kʁje
  se ε psiʃikə papa se ε plys fɔʁ kə twa
  te ε œ̃n- ɔmə kuʁaʒø ta sy təniʁ la ʁu sɑ̃z- okœ̃ tʁavaj e okœ̃ su
  ty ε puʁtɑ̃ tεllmɑ̃ ɛ̃tεlliʒe
  ty puʁε pʁɑ̃dʁə la plasə dœ̃ pʁəzide
  mε ty εn a okynəmɑ̃ pa də ʃɑ̃sə
  ʒi vudʁε ʒystə tə diʁə kə ʒə te admiʁə puʁ ta ʁəsistɑ̃sə
  malɡʁε tε pʁɔbləmə ty mə fəzε tu lə tɑ̃ ʁiʁə e suʁiʁ
  kɔmə dɑ̃ la tʁistεsə e kɔmə dɑ̃ la ʒwa.
  ty nə εm ɛ̃tεʁdizε ʁjɛ̃ te avεz- ɔkynə lwa
  la plaʒə puʁ mwa e twa ətε œ̃n- ɑ̃dʁwa maʒikə œ̃n- ɑ̃dʁwa fɑ̃tastikə
  ty mə pʁənε paʁ lε bʁaz- e ty εm ɑ̃kuʁaʒe a fεʁə dε pa də plysz- ɑ̃ plys kə ʒə ɡʁɑ̃disε ty ətε la puʁ mwa e ʒə tə ʁəmεʁsi ɑ̃tjəʁəmɑ̃ puʁ ka !
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə dɔnəʁε tu puʁ ʁəvivʁə tu sa !
  ɑ̃tɑ̃dʁə tε ʁiʁəz- e tε ʁɔ̃fləmɑ̃
  e ʁəvwaʁ no suʁiʁ e no plεziʁ
  mε la vi ε kɔmə sa εllə dwa nuz- ɑ̃ləve kεlkə ʃozə də ʃεʁ
  puʁ nu fεʁə tεʁə !
  mɛ̃tənɑ̃ ʒi ε duzə ɑ̃ e ʒə εn ε k œ̃ paʁɑ̃ œʁəzəmɑ̃ papa kə o mwɛ̃ ʒə ʁəsɑ̃ ta pʁəzɑ̃sə !
  ty ε œ̃n- ɔmə e œ̃ pəʁə mεʁvεjø
  ʒə sɥi tεllmɑ̃ kɔ̃tɑ̃tə də te avwaʁ ʒi ɑ̃ ʁəmεʁsi djø !
  mɔ̃ ʃεʁ papa si ty savε kɔ̃bjɛ̃ ʒi ε bəzwɛ̃ də twa !
 • Pieds Phonétique : Mon Cher Papa

  mɔ̃=ʃεʁ=pa=pa 4
  a=vɑ̃=ty=εn=a=vε=pa=də=tɑ̃=puʁ=mwa 11
  e=mwa=sa=nə=mə=də=ʁɑ̃=ɡε=pa 9
  ty=mε=mε=tεl=lmɑ̃ 5
  mε=ty=εn=a=vε=ʒi=a=mε=də=mɔ=ʁal 11
  o=fε=ʒə=tʁu=və=sa=nɔʁ=mal 8
  tu=sə=kə=te=avə=ky=e=ɑ̃=dy=ʁe 10
  te=a=ʁɑ̃=dy=tεl=lmɑ̃=də=ɡu=tə 9
  kɑ̃=ʃakəa=pʁə=mi=di=ʒə=tə=ʁə=vεjə=ε=ty=yʁ=lε 13
  paʁsə=kə=ty=te=i=ma=ʒi=nε=kə=ʒə=ə=tε=tɔ̃=pə=ʁəe=kə=ʒi=a=lε=ɑ̃=kɔ=ʁə=tə=fʁa=pe 25
  a=ʃa=kə=nɥi=ʒə=te=ɑ̃=tɑ̃=kʁj=e 10
  se=ε=psi=ʃikə=pa=pa=se=ε=plys=fɔʁ=kə=twa 12
  te=ε=œ̃=nɔmə=ku=ʁa=ʒø=ta=sy=tə=niʁ=la=ʁu=sɑ̃=zo=kœ̃=tʁa=vaj=e=o=kœ̃=su 22
  ty=ε=puʁ=tɑ̃=tεl=lmɑ̃=ɛ̃=tεl=li=ʒe 10
  ty=pu=ʁε=pʁɑ̃dʁə=la=pla=sə=dœ̃=pʁə=zi=de 11
  mε=ty=εn=a=o=kynə=mɑ̃=pa=də=ʃɑ̃sə 10
  ʒi=vu=dʁε=ʒys=tə=tə=diʁə=kə=ʒə=te=ad=mi=ʁə=puʁ=ta=ʁə=sis=tɑ̃sə 18
  mal=ɡʁε=tε=pʁɔblə=mə=ty=mə=fə=zε=tu=lə=tɑ̃=ʁi=ʁəe=su=ʁiʁ 16
  kɔmə=dɑ̃=la=tʁis=tεsəe=kɔ=mə=dɑ̃=la=ʒwa 10
  tynəεm=ɛ̃=tεʁ=di=zε=ʁjɛ̃=te=a=vε=zɔ=ky=nə=lwa 13
  la=plaʒə=puʁ=mwa=e=twa=ə=tε=œ̃=nɑ̃=dʁwa=ma=ʒi=kəœ̃=nɑ̃=dʁwa=fɑ̃=tas=tikə 19
  tymə=pʁə=nε=paʁ=lε=bʁa=ze=ty=εm=ɑ̃=ku=ʁa=ʒe=a=fε=ʁə=dε=pa=də=plys=zɑ̃=plys=kə=ʒə=ɡʁɑ̃=di=sε=ty=ə=tε=la=puʁ=mwa=e=ʒə=tə=ʁə=mεʁ=si=ɑ̃=tjə=ʁə=mɑ̃=puʁ=ka 45
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=dɔ=nə=ʁε=tu=puʁ=ʁə=vi=vʁə=tu=sa 13
  ɑ̃=tɑ̃=dʁə=tε=ʁiʁə=ze=tε=ʁɔ̃=flə=mɑ̃ 10
  e=ʁə=vwaʁ=no=su=ʁiʁ=e=no=plε=ziʁ 10
  mε=la=vi=ε=kɔmə=sa=εllə=dwa=nu=zɑ̃=lə=ve=kεl=kə=ʃo=zə=də=ʃεʁ 18
  puʁ=nu=fε=ʁə=tε=ʁə 6
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒi=ε=du=zəɑ̃=e=ʒə=εn=ε=k=œ̃=pa=ʁɑ̃=œ=ʁə=zə=mɑ̃=pa=pa=kə=o=mwɛ̃=ʒə=ʁə=sɑ̃=ta=pʁə=zɑ̃sə 29
  ty=ε=œ̃=nɔmə=e=œ̃=pəʁə=mεʁ=vε=jø 10
  ʒə=sɥi=tεl=lmɑ̃=kɔ̃=tɑ̃tə=də=te=a=vwaʁ=ʒi=ɑ̃=ʁə=mεʁ=si=djø 16
  mɔ̃=ʃεʁ=pa=pa=si=ty=sa=vε=kɔ̃=bjɛ̃=ʒi=εbə=zwɛ̃=də=twa 15

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2005 02:29Ewilan

Emouvant et plutot joli ! j’aime bien... 🙂
amitié...ewi