Poème-France.com

Poeme : Ne Jamais Rien Laisser ParaîtreNe Jamais Rien Laisser Paraître

Penser à toi et ne pas devenir fou,
Rêver de toi à en brûler toutes mes nuits,
Être parfois près de toi, avec pour obligation de jouer la comédie.
Toujours ainsi, ne pouvoir te donner une simple tendresse, et ne pas à la vie perdre goût.

Ne jamais rien laisser paraître…

Chaque jour que je passe, en plus loin de toi, s’apparente à l’enfer,
Car je ne puis guère faire autre chose que de subir.
Pourtant je ne suis pas du genre à vouloir me laisser faire,
Mais lutter ou tenter, ne me fera que souffrir… ou pire.

Ne jamais rien laisser paraître…

Alors je continu à me noyer dans mes illusions perdues,
A partir de toutes ces heures où le jour se meurt.
Je laisse enfin mes envies et rêves, reprendre le dessus,
Afin de me libérer, m’apaiser, de cette douleur.

Ne jamais rien laisser paraître…

Je peux enfin me permettre de fantasmer,
Je peux enfin me libérer de mon armure,
Mais surtout je peux enfin t’aimer en toute liberté,
Malgré que je sache qu’au réveil, tout ne sera plus que murmures.

Ne jamais rien laisser paraître…

Dorénavant, même si tout ne sera qu’issue de mon imagination,
Je puis être sûr que je vais enfin, ne serait-ce qu’un peu, pouvoir te plaire,
Que tu auras du désir ou de l’envie pour moi et non juste de la compassion,
Et pendant ces quelques heures, je ne serais plus « L’éternel solitaire ».

Ne jamais rien laisser paraître…

Je ne demande pourtant pas grand chose,
Une personne à aimer, à pouvoir serrer dans mes bras,
A qui je pourrais donner mon amour… ça serait l’apothéose.
Mais Dame Chance semble vouloir me laisser bien plus qu’au débarras.

Ne jamais rien laisser paraître…

Quand je rêve, je peux t’admirer à ma guise et toute entière,
De même que tu couleras vers moi ton envoûtant regard de braise.
Je n’ai plus à me cacher derrière un masque de « Je me sens d’enfer ».
Ou, je peux te faire l’amour sans que de telles idées puissent crée un malaise.

Ne jamais rien laisser paraître…

Rêver, c’est pouvoir avoir des gestes de douceur envers toi, sans que tu « fuis ».
Dans mes rêves, je puis voir ton sourire et ne plus sentir mon âme en déséquilibre.
Rêver, c’est sentir ta tendresse envers moi coulant sur ma peau comme la pluie.
Dans mes rêves, tu m’aime vraiment et d’un amour puissant et libre.

Ne jamais rien laisser paraître…

Dans mes rêves, sans craindre ta réaction, je peux te dire combien tu es belle.
Dans mes rêves, je suis libre de laisser que, pour toi, mon cœur vibre.
Dans mes rêves, je peux sans crainte te dire combien tu es douce et sensuelle.
Dans mes rêves, je suis libre de… Je suis libre…

Ne jamais rien laisser paraître… C’est le prix à payer.
Ian Nottingham

PostScriptum

A défaut de n’avoir le droit de « l’aimer en vrai ». . . . . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pɑ̃se a twa e nə pa dəvəniʁ fu,
ʁεve də twa a ɑ̃ bʁyle tutə mε nɥi,
εtʁə paʁfwa pʁε də twa, avεk puʁ ɔbliɡasjɔ̃ də ʒue la kɔmedi.
tuʒuʁz- ɛ̃si, nə puvwaʁ tə dɔne ynə sɛ̃plə tɑ̃dʁεsə, e nə pa a la vi pεʁdʁə ɡu.

nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

ʃakə ʒuʁ kə ʒə pasə, ɑ̃ plys lwɛ̃ də twa, sapaʁɑ̃tə a lɑ̃fe,
kaʁ ʒə nə pɥi ɡεʁə fεʁə otʁə ʃozə kə də sybiʁ.
puʁtɑ̃ ʒə nə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə a vulwaʁ mə lεse fεʁə,
mε lyte u tɑ̃te, nə mə fəʁa kə sufʁiʁ… u piʁə.

nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

alɔʁ ʒə kɔ̃tiny a mə nwaje dɑ̃ mεz- ilyzjɔ̃ pεʁdɥ,
a paʁtiʁ də tutə sεz- œʁz- u lə ʒuʁ sə məʁ.
ʒə lεsə ɑ̃fɛ̃ mεz- ɑ̃viz- e ʁεvə, ʁəpʁɑ̃dʁə lə dəsy,
afɛ̃ də mə libeʁe, mapεze, də sεtə dulœʁ.

nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

ʒə pøz- ɑ̃fɛ̃ mə pεʁmεtʁə də fɑ̃tasme,
ʒə pøz- ɑ̃fɛ̃ mə libeʁe də mɔ̃n- aʁmyʁə,
mε syʁtu ʒə pøz- ɑ̃fɛ̃ tεme ɑ̃ tutə libεʁte,
malɡʁe kə ʒə saʃə ko ʁevεj, tu nə səʁa plys kə myʁmyʁə.

nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

dɔʁenavɑ̃, mεmə si tu nə səʁa kisɥ də mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃,
ʒə pɥiz- εtʁə syʁ kə ʒə vεz- ɑ̃fɛ̃, nə səʁε sə kœ̃ pø, puvwaʁ tə plεʁə,
kə ty oʁa dy deziʁ u də lɑ̃vi puʁ mwa e nɔ̃ ʒystə də la kɔ̃pasjɔ̃,
e pɑ̃dɑ̃ sε kεlkz- œʁ, ʒə nə səʁε plys « letεʁnεl sɔlitεʁə ».

nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

ʒə nə dəmɑ̃də puʁtɑ̃ pa ɡʁɑ̃ ʃozə,
ynə pεʁsɔnə a εme, a puvwaʁ seʁe dɑ̃ mε bʁa,
a ki ʒə puʁʁε dɔne mɔ̃n- amuʁ… sa səʁε lapɔteozə.
mε damə ʃɑ̃sə sɑ̃blə vulwaʁ mə lεse bjɛ̃ plys ko debaʁa.

nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

kɑ̃ ʒə ʁεvə, ʒə pø tadmiʁe a ma ɡizə e tutə ɑ̃tjεʁə,
də mεmə kə ty kuləʁa vεʁ mwa tɔ̃n- ɑ̃vutɑ̃ ʁəɡaʁ də bʁεzə.
ʒə nε plysz- a mə kaʃe dəʁjεʁə œ̃ maskə də « ʒə mə sɑ̃s dɑ̃fəʁ ».
u, ʒə pø tə fεʁə lamuʁ sɑ̃ kə də tεlləz- ide pɥise kʁe œ̃ malεzə.

nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

ʁεve, sε puvwaʁ avwaʁ dε ʒεstə də dusœʁ ɑ̃vεʁ twa, sɑ̃ kə ty « fɥis ».
dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə pɥi vwaʁ tɔ̃ suʁiʁə e nə plys sɑ̃tiʁ mɔ̃n- amə ɑ̃ dezekilibʁə.
ʁεve, sε sɑ̃tiʁ ta tɑ̃dʁεsə ɑ̃vεʁ mwa kulɑ̃ syʁ ma po kɔmə la plɥi.
dɑ̃ mε ʁεvə, ty mεmə vʁεmɑ̃ e dœ̃n- amuʁ pɥisɑ̃ e libʁə.

nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə…

dɑ̃ mε ʁεvə, sɑ̃ kʁɛ̃dʁə ta ʁeaksjɔ̃, ʒə pø tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ty ε bεllə.
dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə sɥi libʁə də lεse kə, puʁ twa, mɔ̃ kœʁ vibʁə.
dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə pø sɑ̃ kʁɛ̃tə tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ty ε dusə e sɑ̃sɥεllə.
dɑ̃ mε ʁεvə, ʒə sɥi libʁə də… ʒə sɥi libʁə…

nə ʒamε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə… sε lə pʁi a pεje.