Poème-France.com

Poeme : HabitudeHabitude

Malgré tant de temps, ainsi libre et détacher
Me revoilà à nouveau, aux ténèbres et à la solitude, enchaîner.
J’ai l’air accablé ? Déçu ? Perdu ? Attristé ? Anéanti ?
Mais point du tout, je suis juste habitué, je vous le confie.

Sa perfidie, sous ses airs de passion, je m’y attendais.
Alors pourquoi avoir persisté, perdurer, si tout cela je savais ?
Eh bien parce que j’ai voulu croire en ce que l’on nomme : L’espoir
Alors qu’en réalité, je savais que, ne m’attendais que le noir.

Donc en fait, j’ai l’air de n’en avoir absolument rien à faire ?
Ce n’est point, mais je dois, des souvenirs de cette bassesse m’en défaire
Si je veux avancer dans la vie, survivre… je dois me battre
Et en aucun cas malgré l’indicible envie, me laisser abattre.

Quoiqu’il en soit, ne croyez point que je lui en veux,
Loin de là, je ne suis guère rancunier, malgré le feu.
Ce feu qui brûle en moi et réclame vengeance de cette trahison
Mais pour lui point de chance, je ne réagirais qu’avec modération.

Prenant le verbe et n’en voulant rien à son cerveau aussi stupide, qu’insipide
Je suis maudit et pourtant reste fou, ivre, imprévisible et livide
A moi le Juste, droiture, calme, conscience et raison sereines
Qu’en elle ils n’existent et je lui répond sans qu’une goutte ne traine

Certains diront qu’elle devrait laver son pêcher et me le payer
Pour ma part j’ai tout simplement décider, à présent, de l’ignorer.
Et tant pis si les ténèbres m’emportent à ce jour
Car je sais au fond de moi, qu’elles seront miennes pour toujours.

« Les ténèbres du temps qui te glacent et te sombrent,
Tu en meurs, et pourtant, j’insinuerais ton ombre
Contemple et garde-moi, Ange Noir et Obscur
La lumière tu vois, elle expulse l’impur. »

Telle est ma vie à présent en ces jours de repentance
Car je vis d’autres souvenirs, avec manque et déchéance…
Car de Douce lumière je n’ai plus pour faire mon bonheur
Ma Déesse à tout jamais tu seras dans mon cœur…
Ian Nottingham

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

malɡʁe tɑ̃ də tɑ̃, ɛ̃si libʁə e detaʃe
mə ʁəvwala a nuvo, o tenεbʁəz- e a la sɔlitydə, ɑ̃ʃεne.
ʒε lεʁ akable ? desy ? pεʁdy ? atʁiste ? aneɑ̃ti ?
mε pwɛ̃ dy tu, ʒə sɥi ʒystə-abitye, ʒə vu lə kɔ̃fi.

sa pεʁfidi, su sεz- εʁ də pasjɔ̃, ʒə mi atɑ̃dε.
alɔʁ puʁkwa avwaʁ pεʁsiste, pεʁdyʁe, si tu səla ʒə savε ?
ε bjɛ̃ paʁsə kə ʒε vuly kʁwaʁə ɑ̃ sə kə lɔ̃ nɔmə : lεspwaʁ
alɔʁ kɑ̃ ʁealite, ʒə savε kə, nə matɑ̃dε kə lə nwaʁ.

dɔ̃k ɑ̃ fε, ʒε lεʁ də nɑ̃n- avwaʁ absɔlymɑ̃ ʁjɛ̃ a fεʁə ?
sə nε pwɛ̃, mε ʒə dwa, dε suvəniʁ də sεtə basεsə mɑ̃ defεʁə
si ʒə vøz- avɑ̃se dɑ̃ la vi, syʁvivʁə… ʒə dwa mə batʁə
e ɑ̃n- okœ̃ ka malɡʁe lɛ̃disiblə ɑ̃vi, mə lεse abatʁə.

kwakil ɑ̃ swa, nə kʁwaje pwɛ̃ kə ʒə lɥi ɑ̃ vø,
lwɛ̃ də la, ʒə nə sɥi ɡεʁə ʁɑ̃kynje, malɡʁe lə fø.
sə fø ki bʁylə ɑ̃ mwa e ʁeklamə vɑ̃ʒɑ̃sə də sεtə tʁaizɔ̃
mε puʁ lɥi pwɛ̃ də ʃɑ̃sə, ʒə nə ʁeaʒiʁε kavεk mɔdeʁasjɔ̃.

pʁənɑ̃ lə vεʁbə e nɑ̃ vulɑ̃ ʁjɛ̃ a sɔ̃ sεʁvo osi stypidə, kɛ̃sipidə
ʒə sɥi modi e puʁtɑ̃ ʁεstə fu, ivʁə, ɛ̃pʁeviziblə e lividə
a mwa lə ʒystə, dʁwatyʁə, kalmə, kɔ̃sjɑ̃sə e ʁεzɔ̃ səʁεnə
kɑ̃n- εllə il nεɡziste e ʒə lɥi ʁepɔ̃ sɑ̃ kynə ɡutə nə tʁεnə

sεʁtɛ̃ diʁɔ̃ kεllə dəvʁε lave sɔ̃ pεʃe e mə lə pεje
puʁ ma paʁ ʒε tu sɛ̃pləmɑ̃ deside, a pʁezɑ̃, də liɲɔʁe.
e tɑ̃ pi si lε tenεbʁə- mɑ̃pɔʁte a sə ʒuʁ
kaʁ ʒə sεz- o fɔ̃ də mwa, kεllə səʁɔ̃ mjεnə puʁ tuʒuʁ.

« ləs tenεbʁə- dy tɑ̃ ki tə ɡlase e tə sɔ̃bʁe,
ty ɑ̃ mœʁ, e puʁtɑ̃, ʒɛ̃sinɥəʁε tɔ̃n- ɔ̃bʁə
kɔ̃tɑ̃plə e ɡaʁdə mwa, ɑ̃ʒə nwaʁ e ɔpskyʁ
la lymjεʁə ty vwa, εllə εkspylsə lɛ̃pyʁ. »

tεllə ε ma vi a pʁezɑ̃ ɑ̃ sε ʒuʁ də ʁəpɑ̃tɑ̃sə
kaʁ ʒə vis dotʁə- suvəniʁ, avεk mɑ̃kə e deʃeɑ̃sə…
kaʁ də dusə lymjεʁə ʒə nε plys puʁ fεʁə mɔ̃ bɔnœʁ
ma deεsə a tu ʒamε ty səʁa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ…