Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Slam : Un Manque

Slam Amour
Publié le 17/06/2017 02:28

L'écrit contient 380 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Kurosaki-Kun

Un Manque

Voilà longtemps que ne vous ai pas revu. Ressentez-vous ma gêne de vous parler d’amour ?
Pouvez-vous comprendre comme ces révélations sont bouleversantes pour moi ?
L’amour est comme un fil
Mais parfois, lorsque nos yeux fatiguent,
Nous n’arrivons pas à y enfiler l’aiguille,
Par manque de connaissance
Ou par une naïveté excessive
Je n’aurai jamais pu imaginer cela possible
Mais je n’aurai pas pu non plus croire que la pensée était vérité.
Je ne croyais en rien, ni en moi, ni en autrui, ni même en Dieu.
Mon univers était blessé par des années de desespoir que,
En quelques mots,
Vous avez su amoindrir,
En quelques pensées,
Vous m’avez permis de croire en l’importance de mon âme
Peut-être vous reconnaitrez-vous,
Peut-être pas mais je crois en vous, je suis sûre que vous saurez que ces mots so t vôtre
J’ai senti cet amour naissant il y a déjà si longtemps
Un amour que j’ai abandonné
Au nom d’une amitié
Je ne l’abandonnerai plus car sans cela mon coeur se fletrira et risquerait de s’éteindre
Et en mon coeur existe une partie pure et une autre impure.
La partie pure me dit : « laisse le te fuir » alors que la partie impure me dit « retiens le afin d’être souvent près de lui » impur car c’est un désir egoiste alors je ne l’ai pas suivi. J’ai choisi de rester le plus pur possible. J’ai choisi de favoriser vos intérêts afin de vous savoir heureux même si votre bonheur faisait mon malheur. Finalement, je n’ai pas peur de vous écrire ceci car il y a peu de chance que vous me reconnaissiez, donc peu de chance que vous vous reconnaissiez vous-même. Mais vous, étiez-vous aussi jaloux que je l’etais ? Je ne le saurai peut-être jamais. Mais vous savez d’ores et déjà que vous ne m’etiez pas indifférente. Je regrette cette distance que vous avez installé entre nous et je ne cesse de me demander si cette distance sera éternelle. C’est un rêve utopique mais mon seul désir à présent est d’avoir à nouveau la chance de partager de bons moments à vos côtés.
 • Pieds Hyphénique: Un Manque

  voi=là=long=temps=que=ne=vous=ai=pas=re=vu=res=sen=tez=vous=ma=gêne=de=vous=par=ler=da=mour 23
  pou=vez=vous=compren=dre=com=me=ces=ré=vé=la=tions=sont=bou=le=ver=san=tes=pour=moi 20
  la=mour=est=com=me=un=fil 7
  mais=par=fois=lors=que=nos=y=eux=fa=ti=guent 11
  nous=nar=ri=vons=pas=à=y=en=fi=ler=lai=gui=lle 13
  par=man=que=de=con=nais=san=ce 8
  ou=par=u=ne=naï=ve=té=ex=ces=si=ve 11
  je=nau=rai=ja=mais=pu=i=ma=gi=ner=ce=la=pos=si=ble 15
  mais=je=nau=rai=pas=pu=non=plus=croi=re=que=la=pen=sée=é=tait=vé=ri=té 19
  je=ne=cro=yais=en=rien=ni=en=moi=ni=en=au=trui=ni=mê=me=en=dieu 18
  mon=u=ni=vers=é=tait=bles=sé=par=des=an=nées=de=de=ses=poir=que 17
  en=quel=ques=mots 4
  vous=a=vez=su=a=moin=drir 7
  en=quel=ques=pen=sées 5
  vous=ma=vez=per=mis=de=croi=re=en=lim=por=tan=ce=de=mon=âme 16
  peut=tê=tre=vous=re=con=nai=trez=vous 9
  peut=têtre=pas=mais=je=crois=en=vous=je=suis=sû=re=que=vous=sau=rez=que=ces=mots=so=t=vôtre 22
  jai=sen=ti=cet=a=mour=nais=sant=il=y=a=dé=jà=si=long=temps 16
  un=a=mour=que=jai=a=ban=don=né 9
  au=nom=du=ne=a=mi=ti=é 8
  je=ne=la=ban=donne=rai=plus=car=sans=ce=la=mon=coeur=se=fle=tri=ra=et=ris=que=rait=de=sé=teindre 24
  et=en=mon=coeur=exis=te=u=ne=par=tie=pu=re=et=u=ne=au=tre=im=pu=re 20
  la=par=tie=pure=me=dit=lais=se=le=te=fu=ir=a=lors=que=la=par=tieim=pu=re=me=dit=re=tiens=le=a=fin=dê=tre=sou=vent=près=de=lui=im=pur=car=cest=un=dé=sir=e=gois=te=a=lors=je=ne=lai=pas=sui=vi=jai=choi=si=de=res=ter=le=plus=pur=pos=sible=jai=choi=si=de=fa=vo=ri=ser=vos=in=té=rêts=a=fin=de=vous=sa=voir=heu=reux=mê=me=si=vo=tre=bon=heur=fai=sait=mon=malheur=fi=na=le=ment=je=nai=pas=peur=de=vous=é=cri=re=ce=ci=car=il=y=a=peu=de=chan=ce=que=vous=me=re=con=nais=siez=donc=peu=de=chan=ce=que=vous=vous=re=con=nais=siez=vous=mê=me=mais=vous=é=tiez=vous=aus=si=ja=loux=que=je=le=tais=je=ne=le=sau=rai=peut=tê=tre=ja=mais=mais=vous=sa=vez=do=res=et=dé=jà=que=vous=ne=me=tiez=pas=in=dif=fé=rente=je=re=gret=te=cet=te=dis=tan=ce=que=vous=a=vez=ins=tal=lé=en=tre=nous=et=je=ne=ces=se=de=me=de=man=der=si=cet=te=dis=tan=ce=se=ra=é=ter=nelle=cest=un=rê=ve=u=to=pi=que=mais=mon=seul=dé=sir=à=pré=sent=est=da=voir=à=nou=veau=la=chan=ce=de=par=ta=ger=de=bons=mo=ments=à=vos=cô=tés 258
 • Phonétique : Un Manque

  vwala lɔ̃tɑ̃ kə nə vuz- ε pa ʁəvy. ʁəsɑ̃te vu ma ʒεnə də vu paʁle damuʁ ?
  puve vu kɔ̃pʁɑ̃dʁə kɔmə sε ʁevelasjɔ̃ sɔ̃ buləvεʁsɑ̃tə puʁ mwa ?
  lamuʁ ε kɔmə œ̃ fil
  mε paʁfwa, lɔʁskə noz- iø fatiɡe,
  nu naʁivɔ̃ pa a i ɑ̃file lεɡɥjə,
  paʁ mɑ̃kə də kɔnεsɑ̃sə
  u paʁ ynə najvəte εksesivə
  ʒə noʁε ʒamε py imaʒine səla pɔsiblə
  mε ʒə noʁε pa py nɔ̃ plys kʁwaʁə kə la pɑ̃se etε veʁite.
  ʒə nə kʁwajεz- ɑ̃ ʁjɛ̃, ni ɑ̃ mwa, ni ɑ̃n- otʁɥi, ni mεmə ɑ̃ djø.
  mɔ̃n- ynivez- etε blese paʁ dεz- ane də dəzεspwaʁ kə,
  ɑ̃ kεlk mo,
  vuz- ave sy amwɛ̃dʁiʁ,
  ɑ̃ kεlk pɑ̃se,
  vu mave pεʁmi də kʁwaʁə ɑ̃ lɛ̃pɔʁtɑ̃sə də mɔ̃n- amə
  pø tεtʁə vu ʁəkɔnεtʁe vu,
  pø tεtʁə pa mε ʒə kʁwaz- ɑ̃ vu, ʒə sɥi syʁə kə vu soʁe kə sε mo so te votʁə
  ʒε sɑ̃ti sεt amuʁ nεsɑ̃ il i a deʒa si lɔ̃tɑ̃
  œ̃n- amuʁ kə ʒε abɑ̃dɔne
  o nɔ̃ dynə amitje
  ʒə nə labɑ̃dɔnəʁε plys kaʁ sɑ̃ səla mɔ̃ kœʁ sə flεtʁiʁa e ʁiskəʁε də setɛ̃dʁə
  e ɑ̃ mɔ̃ kœʁ εɡzistə ynə paʁti pyʁə e ynə otʁə ɛ̃pyʁə.
  la paʁti pyʁə mə di : « lεsə lə tə fɥiʁ » alɔʁ kə la paʁti ɛ̃pyʁə mə dit « ʁətjɛ̃ lə afɛ̃ dεtʁə suvɑ̃ pʁε də lɥi » ɛ̃pyʁ kaʁ sεt- œ̃ deziʁ əɡwastə alɔʁ ʒə nə lε pa sɥivi. ʒε ʃwazi də ʁεste lə plys pyʁ pɔsiblə. ʒε ʃwazi də favɔʁize voz- ɛ̃teʁεz- afɛ̃ də vu savwaʁ œʁø mεmə si vɔtʁə bɔnœʁ fəzε mɔ̃ malœʁ. finaləmɑ̃, ʒə nε pa pœʁ də vuz- ekʁiʁə səsi kaʁ il i a pø də ʃɑ̃sə kə vu mə ʁəkɔnεsje, dɔ̃k pø də ʃɑ̃sə kə vu vu ʁəkɔnεsje vu mεmə. mε vu, etje vuz- osi ʒalu kə ʒə lətε ? ʒə nə lə soʁε pø tεtʁə ʒamε. mε vu save dɔʁəz- e deʒa kə vu nə mətje pa ɛ̃difeʁɑ̃tə. ʒə ʁəɡʁεtə sεtə distɑ̃sə kə vuz- avez- ɛ̃stale ɑ̃tʁə nuz- e ʒə nə sεsə də mə dəmɑ̃de si sεtə distɑ̃sə səʁa etεʁnεllə. sεt- œ̃ ʁεvə ytɔpikə mε mɔ̃ səl deziʁ a pʁezɑ̃ ε davwaʁ a nuvo la ʃɑ̃sə də paʁtaʒe də bɔ̃ mɔmɑ̃z- a vo kote.
 • Pieds Phonétique : Un Manque

  vwa=la=lɔ̃=tɑ̃=kə=nə=vu=zε=pa=ʁə=vy=ʁə=sɑ̃=te=vu=ma=ʒε=nə=də=vu=paʁ=le=da=muʁ 24
  pu=ve=vu=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kɔ=mə=sε=ʁe=ve=la=sj=ɔ̃=sɔ̃=bu=lə=vεʁ=sɑ̃=tə=puʁ=mwa 22
  la=muʁ=ε=kɔ=mə=œ̃=fil 7
  mε=paʁ=fwa=lɔʁ=skə=no=zi=ø=fa=ti=ɡe 11
  nu=na=ʁi=vɔ̃=pa=a=i=ɑ̃=fi=le=lεɡ=ɥj=ə 13
  paʁ=mɑ̃=kə=də=kɔ=nε=sɑ̃=sə 8
  u=paʁ=y=nə=naj=və=te=εk=se=si=və 11
  ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=py=i=ma=ʒi=ne=sə=la=pɔ=si=blə 15
  mε=ʒə=no=ʁε=pa=py=nɔ̃=plys=kʁwa=ʁə=kə=la=pɑ̃=se=e=tε=ve=ʁi=te 19
  ʒə=nə=kʁwa=j=ε=zɑ̃=ʁj=ɛ̃=ni=ɑ̃=mwa=ni=ɑ̃=not=ʁɥi=ni=mε=mə=ɑ̃=dj=ø 21
  mɔ̃=ny=ni=ve=ze=tε=ble=se=paʁ=dε=za=ne=də=də=zεs=pwaʁ=kə 17
  ɑ̃=kεl=kə=mo 4
  vu=za=ve=sy=a=mwɛ̃=dʁiʁ 7
  ɑ̃=kεl=kə=pɑ̃=se 5
  vu=ma=ve=pεʁ=mi=də=kʁwa=ʁə=ɑ̃=lɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=də=mɔ̃=na=mə 17
  pø=tε=tʁə=vuʁə=kɔ=nε=tʁe=vu 8
  pø=tεtʁə=pa=mε=ʒə=kʁwa=zɑ̃=vu=ʒə=sɥi=sy=ʁə=kə=vu=so=ʁe=kə=sε=mo=so=te=votʁə 22
  ʒε=sɑ̃=ti=sεt=a=muʁ=nε=sɑ̃=il=i=a=de=ʒa=si=lɔ̃=tɑ̃ 16
  œ̃=na=muʁkə=ʒε=a=bɑ̃=dɔ=ne 8
  o=nɔ̃=dy=nə=a=mi=tj=e 8
  ʒə=nə=la=bɑ̃=dɔnə=ʁε=plys=kaʁ=sɑ̃=sə=la=mɔ̃=kœʁ=sə=flε=tʁi=ʁa=e=ʁis=kə=ʁε=də=se=tɛ̃dʁə 24
  e=ɑ̃=mɔ̃=kœʁ=εɡ=zistəy=nə=paʁ=ti=py=ʁə=e=y=nə=o=tʁə=ɛ̃=pyʁə 18
  la=paʁ=ti=pyʁə=mə=di=lε=sə=lə=tə=fɥ=iʁ=a=lɔʁ=kə=la=paʁ=ti=ɛ̃=py=ʁə=mə=dit=ʁə=tjɛ̃=ləa=fɛ̃=dε=tʁə=su=vɑ̃=pʁε=də=lɥi=ɛ̃=pyʁ=kaʁ=sε=tœ̃=de=ziʁ=ə=ɡwas=tə=a=lɔʁ=ʒə=nə=lε=pa=sɥi=vi=ʒε=ʃwa=zi=də=ʁεs=te=lə=plys=pyʁ=pɔ=si=blə=ʒε=ʃwa=zi=də=fa=vɔ=ʁi=ze=vo=zɛ̃=te=ʁε=za=fɛ̃=də=vu=sa=vwaʁ=œ=ʁø=mε=mə=si=vɔ=tʁə=bɔ=nœʁ=fə=zε=mɔ̃=ma=lœʁ=fi=na=lə=mɑ̃=ʒə=nε=pa=pœʁ=də=vu=ze=kʁi=ʁə=sə=si=kaʁ=il=i=a=pø=də=ʃɑ̃=sə=kə=vu=mə=ʁə=kɔ=nε=sje=dɔ̃k=pø=də=ʃɑ̃=sə=kə=vu=vu=ʁə=kɔ=nε=sje=vu=mε=mə=mε=vu=e=tje=vu=zo=si=ʒa=lu=kə=ʒə=lə=tε=ʒə=nə=lə=so=ʁε=pø=tε=tʁə=ʒa=mε=mε=vu=sa=ve=dɔ=ʁə=ze=de=ʒa=kə=vu=nə=mə=tje=pa=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=tə=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=sε=tə=dis=tɑ̃=sə=kə=vu=za=ve=zɛ̃s=ta=le=ɑ̃=tʁə=nu=ze=ʒə=nə=sε=sə=də=mə=də=mɑ̃=de=si=sε=tə=dis=tɑ̃=sə=sə=ʁa=e=tεʁ=nεllə=sε=tœ̃=ʁε=və=y=tɔ=pi=kə=mε=mɔ̃=səl=de=ziʁ=a=pʁe=zɑ̃=ε=da=vwaʁ=a=nu=vo=la=ʃɑ̃=sə=də=paʁ=ta=ʒe=də=bɔ̃=mɔ=mɑ̃=za=vo=ko=te 261

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/11/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.