Univers de poésie d'un auteur

Poème:Travail Et Conscience.

Le Poème

Le travail fait en bonne conscience,
Dit-on est ferment de bonheur et d’espérance,
Mais les jours passent, l’inquiétude sonne l’heure,
Les problèmes demeurent et l’espoir se meurt.

Le travail plutôt que d’être une activité de délivrance,
Fait du travailleur un esclave, privé de toute jouissance,
La rigidité du patronat et les difficultés à dialoguer,
Garantissent au travailleur un futur aussi incertain que son passé.

Comble de misère, comble de souffrance, voilà la triste réalité,
A laquelle chaque jour, le travailleur est confronté et tiraillé,
Les énormes quantités de forces et de conscience,
Font aujourd’hui du travailleur un démuni en puissance.

Le monde du travail au noir est un domaine de méchants,
Où bon nombre de patrons scrupuleux, grisés par l’argent,
Exploitent et s’enrichissent abusivement sur le dos des employés,
Ô travail sans loi ! Ô monde sans humanité.

Ma conscience devient sœur de ma souffrance,
Pour avoir trop donné et reçu peu en récompense.
Mon inconscience donc s’active,
A la seule pensée que la conscience n’est pas collective.

L’avenir se présente comme un sombre portrait vêtu de noir,
Que j’aperçois dans le miroir,
Est-ce une ombre de passage ?
Est-ce ma propre image ?

S’il faut travailler pour ne pas avoir le profil bas,
Je ne sais cependant de quel côté vont mes pas.
Je souffre, le cœur gros de tous ces maux
En voyant mon espérance partir en lambeaux.

Ô vertu ! Mot dont je me suis nourri,
Ô conscience ! Arbitre libre des actes de la vie,
Dont le nom du poids sur la pensée est responsabilité,
Voilà de par votre faute le mal de mon cœur dévoré,

Je veux m’en aller sous d’autres cieux, faire quelque chose de mieux,
Partout où je vivrai des jours heureux, partout où je pourrai être joyeux.

Ô conscience, ô responsabilité emportez votre mal satisfait,
Pendant que moi je médite le choc que vous m’avez fait.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 260 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Travail Et Conscience.le=tra=vail=fait=en=bon=ne=cons=cien=ce 10
dit=ton=est=fer=ment=de=bon=heur=et=des=pé=ran=ce 13
mais=les=jours=pas=sent=lin=qui=é=tu=de=son=ne=l=heu=re 15
les=pro=blè=mes=de=meu=rent=et=les=poir=se=meurt 12

le=tra=vail=plu=tôt=que=dêtreu=ne=ac=ti=vi=té=de=dé=li=vrance 16
fait=du=tra=vail=leur=un=es=cla=ve=pri=vé=de=tou=te=jouis=sance 16
la=ri=gi=di=té=du=pa=tro=nat=et=les=dif=fi=cul=tés=à=dia=lo=guer 19
ga=ran=tissent=au=tra=vailleur=un=fu=tur=aus=si=in=cer=tain=que=son=pas=sé 18

comble=de=mi=sère=comble=de=souf=fran=ce=voi=là=la=tris=te=ré=a=li=té 18
a=la=quel=le=cha=que=jour=le=tra=vailleur=est=con=fron=té=et=ti=raillé 17
les=é=nor=mes=quan=ti=tés=de=for=ces=et=de=cons=cien=ce 15
font=au=jourd=hui=du=tra=vail=leur=un=dé=mu=ni=en=puis=san=ce 16

le=mon=de=du=tra=vail=au=noir=est=un=do=mai=ne=de=mé=chants 16
où=bon=nom=bre=de=pa=trons=s=cru=pu=leux=gri=sés=par=lar=gent 16
ex=ploitent=et=sen=ri=chissent=a=bu=sive=ment=sur=le=dos=des=em=ployés 16
ô=tra=vail=sans=loi=ô=mon=de=sans=hu=ma=ni=té 13

ma=cons=cien=ce=de=vient=sœur=de=ma=souf=fran=ce 12
pour=a=voir=trop=don=né=et=re=çu=peu=en=ré=com=pen=se 15
mon=in=cons=cien=ce=donc=sac=ti=ve 9
a=la=seu=le=pen=sée=que=la=cons=cien=ce=nest=pas=col=lec=tive 16

lave=nir=se=pré=sen=te=com=meun=som=bre=por=trait=vê=tu=de=noir 16
que=ja=per=çois=dans=le=mi=roir 8
est=ce=u=ne=om=bre=de=pas=sa=ge 10
est=ce=ma=pro=pre=i=ma=ge 8

sil=faut=tra=vail=ler=pour=ne=pas=a=voir=le=pro=fil=bas 14
je=ne=sais=ce=pen=dant=de=quel=cô=té=vont=mes=pas 13
je=souf=fre=le=cœur=gros=de=tous=ces=maux 10
en=voy=ant=mon=es=pé=ran=ce=par=tir=en=lam=beaux 13

ô=ver=tu=mot=dont=je=me=suis=nour=ri 10
ô=cons=cien=ce=ar=bi=tre=li=bre=des=ac=tes=de=la=vie 15
dont=le=nom=du=poids=sur=la=pen=sée=est=res=pon=sa=bi=li=té 16
voi=là=de=par=vo=tre=fau=te=le=mal=de=mon=cœur=dé=vo=ré 16

je=veux=men=al=ler=sous=dautres=cieux=fai=re=quel=que=cho=se=de=mieux 16
par=tout=où=je=vi=vrai=des=jours=heu=reux=par=tout=où=je=pour=rai=être=joy=eux 19

ô=cons=cience=ô=res=pon=sa=bi=li=té=em=por=tez=votre=mal=sa=tis=fait 18
pen=dant=que=moi=je=mé=di=te=le=choc=que=vous=ma=vez=fait 15
Phonétique : Travail Et Conscience.lə tʁavaj fε ɑ̃ bɔnə kɔ̃sjɑ̃sə,
di tɔ̃n- ε fεʁme də bɔnœʁ e dεspeʁɑ̃sə,
mε lε ʒuʁ pase, lɛ̃kjetydə sɔnə lœʁ,
lε pʁɔblεmə dəməʁe e lεspwaʁ sə məʁ.

lə tʁavaj plyto kə dεtʁə ynə aktivite də delivʁɑ̃sə,
fε dy tʁavajœʁ œ̃n- εsklavə, pʁive də tutə ʒuisɑ̃sə,
la ʁiʒidite dy patʁɔna e lε difikyltez- a djalɔɡe,
ɡaʁɑ̃tise o tʁavajœʁ œ̃ fytyʁ osi ɛ̃sεʁtɛ̃ kə sɔ̃ pase.

kɔ̃blə də mizεʁə, kɔ̃blə də sufʁɑ̃sə, vwala la tʁistə ʁealite,
a lakεllə ʃakə ʒuʁ, lə tʁavajœʁ ε kɔ̃fʁɔ̃te e tiʁaje,
lεz- enɔʁmə- kɑ̃tite də fɔʁsəz- e də kɔ̃sjɑ̃sə,
fɔ̃ oʒuʁdɥi dy tʁavajœʁ œ̃ demyni ɑ̃ pɥisɑ̃sə.

lə mɔ̃də dy tʁavaj o nwaʁ εt- œ̃ dɔmεnə də meʃɑ̃,
u bɔ̃ nɔ̃bʁə də patʁɔ̃ skʁypylø, ɡʁize paʁ laʁʒe,
εksplwate e sɑ̃ʁiʃise abyzivəmɑ̃ syʁ lə do dεz- ɑ̃plwaje,
o tʁavaj sɑ̃ lwa ! o mɔ̃də sɑ̃z- ymanite.

ma kɔ̃sjɑ̃sə dəvjɛ̃ sœʁ də ma sufʁɑ̃sə,
puʁ avwaʁ tʁo dɔne e ʁəsy pø ɑ̃ ʁekɔ̃pɑ̃sə.
mɔ̃n- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃sə dɔ̃k saktivə,
a la sələ pɑ̃se kə la kɔ̃sjɑ̃sə nε pa kɔlεktivə.

lavəniʁ sə pʁezɑ̃tə kɔmə œ̃ sɔ̃bʁə pɔʁtʁε vεty də nwaʁ,
kə ʒapεʁswa dɑ̃ lə miʁwaʁ,
ε sə ynə ɔ̃bʁə də pasaʒə ?
ε sə ma pʁɔpʁə imaʒə ?

sil fo tʁavaje puʁ nə pa avwaʁ lə pʁɔfil ba,
ʒə nə sε səpɑ̃dɑ̃ də kεl kote vɔ̃ mε pa.
ʒə sufʁə, lə kœʁ ɡʁo də tus sε mo
ɑ̃ vwajɑ̃ mɔ̃n- εspeʁɑ̃sə paʁtiʁ ɑ̃ lɑ̃bo.

o vεʁty ! mo dɔ̃ ʒə mə sɥi nuʁʁi,
o kɔ̃sjɑ̃sə ! aʁbitʁə libʁə dεz- aktə də la vi,
dɔ̃ lə nɔ̃ dy pwa syʁ la pɑ̃se ε ʁεspɔ̃sabilite,
vwala də paʁ vɔtʁə fotə lə mal də mɔ̃ kœʁ devɔʁe,

ʒə vø mɑ̃n- ale su dotʁə- sjø, fεʁə kεlkə ʃozə də mjø,
paʁtu u ʒə vivʁε dε ʒuʁz- œʁø, paʁtu u ʒə puʁʁε εtʁə ʒwajø.

o kɔ̃sjɑ̃sə, o ʁεspɔ̃sabilite ɑ̃pɔʁte vɔtʁə mal satisfε,
pɑ̃dɑ̃ kə mwa ʒə meditə lə ʃɔk kə vu mave fε.
Syllabes Phonétique : Travail Et Conscience.lə=tʁa=vaj=fε=ɑ̃=bɔ=nə=kɔ̃=sjɑ̃=sə 10
di=tɔ̃=nε=fεʁ=me=də=bɔ=nœʁ=e=dεs=pe=ʁɑ̃sə 12
mε=lε=ʒuʁ=pa=se=lɛ̃=kje=ty=də=sɔ=nə=lœʁ 12
lε=pʁɔ=blε=mə=də=mə=ʁe=e=lεs=pwaʁ=sə=məʁ 12

lə=tʁa=vaj=ply=tokə=dε=tʁəy=nə=ak=ti=vi=te=də=de=li=vʁɑ̃sə 16
fε=dy=tʁa=va=jœʁ=œ̃=nεs=kla=və=pʁi=ve=də=tu=tə=ʒui=sɑ̃sə 16
la=ʁi=ʒi=di=te=dy=pa=tʁɔ=na=e=lε=di=fi=kyl=te=za=dja=lɔ=ɡe 19
ɡa=ʁɑ̃=tisəo=tʁa=va=jœʁ=œ̃=fy=tyʁ=o=si=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃kə=sɔ̃=pase 16

kɔ̃blə=də=mizεʁə=kɔ̃=blə=də=su=fʁɑ̃=sə=vwa=la=la=tʁis=tə=ʁe=a=li=te 18
a=la=kεllə=ʃakə=ʒuʁ=lə=tʁa=va=jœʁ=ε=kɔ̃=fʁɔ̃=te=e=ti=ʁaje 16
lε=ze=nɔʁ=mə=kɑ̃=ti=te=də=fɔʁ=sə=ze=də=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 16
fɔ̃=o=ʒuʁ=dɥi=dy=tʁa=va=jœʁ=œ̃=de=my=ni=ɑ̃=pɥi=sɑ̃=sə 16

lə=mɔ̃=də=dy=tʁa=vaj=o=nwaʁ=ε=tœ̃=dɔ=mε=nə=də=me=ʃɑ̃ 16
u=bɔ̃=nɔ̃=bʁə=də=pa=tʁɔ̃=skʁy=py=lø=ɡʁi=ze=paʁ=laʁ=ʒe 15
εks=plw=te=e=sɑ̃=ʁi=ʃise=a=byzivə=mɑ̃=syʁ=lə=do=dε=zɑ̃=plwa=je 17
o=tʁa=vaj=sɑ̃=lwa=o=mɔ̃=də=sɑ̃=zy=ma=ni=te 13

ma=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə=də=vj=ɛ̃=sœ=ʁə=də=ma=su=fʁɑ̃=sə 15
puʁ=a=vwaʁ=tʁo=dɔ=ne=e=ʁə=sy=pø=ɑ̃=ʁe=kɔ̃=pɑ̃=sə 15
mɔ̃=nɛ̃=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə=dɔ̃k=sak=ti=və 10
a=la=sə=lə=pɑ̃=se=kə=la=kɔ̃=sjɑ̃=sə=nε=pa=kɔ=lεk=tivə 16

lavə=niʁ=sə=pʁe=zɑ̃=tə=kɔ=məœ̃=sɔ̃=bʁə=pɔʁ=tʁε=vε=ty=də=nwaʁ 16
kə=ʒa=pεʁ=swa=dɑ̃=lə=mi=ʁwaʁ 8
ε=sə=y=nə=ɔ̃=bʁə=də=pa=sa=ʒə 10
ε=sə=ma=pʁɔ=pʁə=i=ma=ʒə 8

sil=fo=tʁa=va=j=e=puʁ=nə=pa=a=vwaʁ=lə=pʁɔ=fil=ba 15
ʒə=nə=sε=sə=pɑ̃=dɑ̃=də=kεl=ko=te=vɔ̃=mε=pa 13
ʒə=su=fʁə=lə=kœ=ʁə=ɡʁo=də=tus=sε=mo 11
ɑ̃=vwa=j=ɑ̃=mɔ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=sə=paʁ=tiʁ=ɑ̃=lɑ̃=bo 14

o=vεʁ=ty=mo=dɔ̃=ʒə=mə=sɥi=nuʁ=ʁi 10
o=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə=aʁ=bi=tʁə=li=bʁə=dε=zak=tə=də=la=vi 16
dɔ̃=lə=nɔ̃=dy=pwa=syʁ=la=pɑ̃=se=ε=ʁεs=pɔ̃=sa=bi=li=te 16
vwa=la=də=paʁ=vɔ=tʁə=fo=tə=lə=mal=də=mɔ̃=kœʁ=de=vɔ=ʁe 16

ʒə=vø=mɑ̃=na=le=su=dotʁə=sjø=fε=ʁə=kεl=kə=ʃo=zə=də=mjø 16
paʁtuuʒə=vi=vʁε=dε=ʒuʁ=zœ=ʁø=paʁ=tu=u=ʒə=puʁ=ʁε=ε=tʁə=ʒwa=jø 17

o=kɔ̃=sjɑ̃sə=o=ʁεs=pɔ̃=sa=bi=li=te=ɑ̃=pɔʁ=te=vɔtʁə=mal=sa=tis=fε 18
pɑ̃=dɑ̃=kə=mwa=ʒə=me=di=tə=lə=ʃɔk=kə=vu=ma=ve=fε 15

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
27/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Travail
Du 05/06/2023 09:59

L'écrit contient 328 mots qui sont répartis dans 10 strophes.