Univers de poésie d'un auteur

Poème:Voyage En Égypte.

Le Poème

Au pays des pharaons, nous voilà partis,
Mon épouse et moi, pour un voyage exquis.

Les pyramides majestueuses nous attendent,
De leurs secrets, elles vont nous émerveiller.

Le Nil, fleuve sacré, nous mènera en bateau,
À travers les paysages désertiques et beaux.

Les temples d’Abou Simbel et de Karnak,
Nous transportent dans un autre temps, un autre état.

Les marchés colorés, les souks animés,
Nous invitent à découvrir l’artisanat égyptien.

Nous y trouvons des écharpes en soie,
Des bijoux, des poteries et des épices pour notre foyer.

Le soir venu, nous nous reposons dans un hôtel,
En admirant les étoiles dans le ciel.

Nous évoquons les merveilles de la journée,
Et nous nous préparons pour la suite de notre périple.

L’Égypte, terre de pharaons et de mystères,
Nous enchante et nous laisse des souvenirs intemporels.

Nous sommes heureux de cette aventure à deux,
Et nous rêvons déjà de revenir bientôt.

Sous le soleil brûlant, nous parcourons le désert,
À dos de chameau, une expérience à jamais gravée dans nos mémoires.

Le sable doré s’étend à perte de vue,
Et la chaleur nous enveloppe de sa douceur.

Nous découvrons les oasis, havres de fraîcheur,
Où l’on se repose et se désaltère de saveurs.

Les dattiers et les palmiers nous offrent leurs fruits,
Et l’on s’imprègne de la quiétude de ces lieux.

Les étoiles dans le ciel scintillent de mille feux,
Et nous contemplons la magie de cet univers merveilleux.

Nous sommes fascinés par les légendes égyptiennes,
Et les dieux qui ont marqué cette terre ancestrale.

Nous visitons Louxor, joyau du pays,
Et ses temples grandioses, témoins de l’histoire des pharaons.

Les hiéroglyphes gravés dans la pierre,
Nous racontent les exploits et les croyances des anciens.

Nous repartons de ce voyage, le cœur léger,
Des souvenirs impérissables plein la tête.

L’Égypte restera à jamais dans notre esprit,
Un voyage exceptionnel, une aventure inoubliable.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 126 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Voyage En Égypte.au=pa=ys=des=pha=raons=nous=voi=là=par=tis 11
mon=é=pou=se=et=moi=pour=un=voy=a=ge=ex=quis 13

les=py=ra=mi=des=ma=jes=tu=eu=ses=nous=at=ten=dent 14
de=leurs=se=crets=el=les=vont=nous=é=mer=veil=ler 12

le=nil=fleu=ve=sa=cré=nous=mè=ne=ra=en=ba=teau 13
à=tra=vers=les=pa=y=sa=ges=dé=ser=ti=ques=et=beaux 14

les=tem=ples=da=bou=sim=bel=et=de=kar=nak 11
nous=trans=por=tent=dans=un=au=tre=temps=un=au=tre=é=tat 14

les=mar=chés=co=lo=rés=les=souks=a=ni=més 11
nous=in=vitent=à=dé=cou=vrir=lar=ti=sa=nat=é=gyp=tien 14

nous=y=trou=vons=des=é=char=pes=en=soie 10
des=bi=joux=des=pote=ries=et=des=é=pices=pour=no=tre=foyer 14

le=soir=ve=nu=nous=nous=re=po=sons=dans=un=hô=tel 13
en=ad=mi=rant=les=é=toi=les=dans=le=ciel 11

nous=é=vo=quons=les=mer=vei=lles=de=la=jour=née 12
et=nous=nous=pré=pa=rons=pour=la=suite=de=no=tre=pé=riple 14

lé=gyp=te=ter=re=de=pha=raons=et=de=mys=tè=res 13
nous=en=chanteet=nous=lais=se=des=sou=ve=nirs=in=tem=po=rels 14

nous=som=mes=heu=reux=de=cet=te=a=ven=tu=re=à=deux 14
et=nous=rê=vons=dé=jà=de=re=ve=nir=bien=tôt 12

sous=le=so=leil=brû=lant=nous=par=cou=rons=le=dé=sert 13
à=dos=de=cha=meau=une=ex=pé=rien=ceà=ja=mais=gra=vée=dans=nos=mé=moires 18

le=sa=ble=do=ré=sé=tend=à=per=te=de=vue 12
et=la=cha=leur=nous=en=ve=lop=pe=de=sa=dou=ceur 13

nous=dé=cou=vrons=les=oa=sis=ha=vres=de=fraî=cheur 12
où=lon=se=re=pose=et=se=dé=sal=tè=re=de=sa=veurs 14

les=dat=ti=ers=et=les=pal=mi=ers=nous=of=frent=leurs=fruits 14
et=lon=sim=prè=gne=de=la=qui=é=tu=de=de=ces=lieux 14

les=é=toi=les=dans=le=ciel=s=cin=tillent=de=mil=le=feux 14
et=nous=con=tem=plons=la=ma=gie=de=cet=u=ni=vers=mer=veilleux 15

nous=som=mes=fas=ci=nés=par=les=lé=gen=des=é=gyp=tiennes 14
et=les=dieux=qui=ont=mar=qué=cet=te=ter=re=an=ces=trale 14

nous=vi=si=tons=louxor=joyau=du=pa=ys 9
et=ses=tem=ples=gran=dioses=té=moins=de=lhis=toire=des=pha=raons 14

les=hi=é=ro=gly=phes=gra=vés=dans=la=pi=er=re 13
nous=ra=content=les=ex=ploits=et=les=croyan=ces=des=an=ci=ens 14

nous=re=par=tons=de=ce=voy=a=ge=le=cœur=lé=ger 13
des=sou=ve=nirs=im=pé=ris=sa=bles=plein=la=tê=te 13

lé=gyp=te=res=te=ra=à=ja=mais=dans=no=tre=es=prit 14
un=voy=age=ex=cep=tion=nel=u=neaven=tu=re=i=nou=bliable 14
Phonétique : Voyage En Égypte.o pεi dε faʁaɔ̃, nu vwala paʁti,
mɔ̃n- epuzə e mwa, puʁ œ̃ vwajaʒə εkski.

lε piʁamidə maʒεstɥøzə nuz- atɑ̃de,
də lœʁ sεkʁε, εllə vɔ̃ nuz- emεʁvεje.

lə nil, fləvə sakʁe, nu mεnəʁa ɑ̃ bato,
a tʁavεʁ lε pεizaʒə dezεʁtikz- e bo.

lε tɑ̃plə dabu sɛ̃bεl e də kaʁnak,
nu tʁɑ̃spɔʁte dɑ̃z- œ̃n- otʁə tɑ̃, œ̃n- otʁə eta.

lε maʁʃe kɔlɔʁe, lε sukz- anime,
nuz- ɛ̃vite a dekuvʁiʁ laʁtizana eʒiptjɛ̃.

nuz- i tʁuvɔ̃ dεz- eʃaʁpəz- ɑ̃ swa,
dε biʒu, dε pɔtəʁiz- e dεz- episə puʁ nɔtʁə fwaje.

lə swaʁ vəny, nu nu ʁəpozɔ̃ dɑ̃z- œ̃n- otεl,
ɑ̃n- admiʁɑ̃ lεz- etwalə dɑ̃ lə sjεl.

nuz- evɔkɔ̃ lε mεʁvεjə də la ʒuʁne,
e nu nu pʁepaʁɔ̃ puʁ la sɥitə də nɔtʁə peʁiplə.

leʒiptə, teʁə də faʁaɔ̃z- e də mistεʁə,
nuz- ɑ̃ʃɑ̃tə e nu lεsə dε suvəniʁz- ɛ̃tɑ̃pɔʁεl.

nu sɔməz- œʁø də sεtə avɑ̃tyʁə a dø,
e nu ʁεvɔ̃ deʒa də ʁəvəniʁ bjɛ̃to.

su lə sɔlεj bʁylɑ̃, nu paʁkuʁɔ̃ lə dezεʁ,
a do də ʃamo, ynə εkspeʁjɑ̃sə a ʒamε ɡʁave dɑ̃ no memwaʁə.

lə sablə dɔʁe setɑ̃t- a pεʁtə də vɥ,
e la ʃalœʁ nuz- ɑ̃vəlɔpə də sa dusœʁ.

nu dekuvʁɔ̃ lεz- ɔazi, avʁə- də fʁεʃœʁ,
u lɔ̃ sə ʁəpozə e sə dezaltεʁə də savœʁ.

lε datjez- e lε palmje nuz- ɔfʁe lœʁ fʁɥi,
e lɔ̃ sɛ̃pʁεɲə də la kjetydə də sε ljø.

lεz- etwalə dɑ̃ lə sjεl sɛ̃tije də milə fø,
e nu kɔ̃tɑ̃plɔ̃ la maʒi də sεt ynive mεʁvεjø.

nu sɔmə fasine paʁ lε leʒɑ̃dəz- eʒiptjεnə,
e lε djø ki ɔ̃ maʁke sεtə teʁə ɑ̃sεstʁalə.

nu vizitɔ̃ luksɔʁ, ʒwajo dy pεi,
e sε tɑ̃plə ɡʁɑ̃djozə, temwɛ̃ də listwaʁə dε faʁaɔ̃.

lεz- jeʁɔɡlifə ɡʁave dɑ̃ la pjeʁə,
nu ʁakɔ̃te lεz- εksplwaz- e lε kʁwajɑ̃sə dεz- ɑ̃sjɛ̃.

nu ʁəpaʁtɔ̃ də sə vwajaʒə, lə kœʁ leʒe,
dε suvəniʁz- ɛ̃peʁisablə plɛ̃ la tεtə.

leʒiptə ʁεstəʁa a ʒamε dɑ̃ nɔtʁə εspʁi,
œ̃ vwajaʒə εksεpsjɔnεl, ynə avɑ̃tyʁə inubljablə.
Syllabes Phonétique : Voyage En Égypte.o=pε=i=dε=fa=ʁa=ɔ̃=nu=vwa=la=paʁ=ti 12
mɔ̃=ne=puzə=e=mwa=puʁ=œ̃=vwa=ja=ʒə=εk=ski 12

lε=pi=ʁa=midə=ma=ʒεs=tɥø=zə=nu=za=tɑ̃=de 12
də=lœʁ=sε=kʁε=εl=lə=vɔ̃=nu=ze=mεʁ=vε=je 12

lə=nil=flə=və=sa=kʁe=nu=mεnə=ʁa=ɑ̃=ba=to 12
a=tʁa=vεʁ=lε=pε=i=zaʒə=de=zεʁ=tik=ze=bo 12

lε=tɑ̃=plə=da=bu=sɛ̃=bεl=e=də=kaʁ=nak 11
nu=tʁɑ̃s=pɔʁ=te=dɑ̃=zœ̃=notʁə=tɑ̃=œ̃=no=tʁəe=ta 12

lε=maʁ=ʃe=kɔ=lɔ=ʁe=lε=suk=za=ni=me 11
nu=zɛ̃=vi=te=a=de=ku=vʁiʁ=laʁ=ti=za=na=e=ʒip=tjɛ̃ 15

nu=zi=tʁu=vɔ̃=dε=ze=ʃaʁ=pə=zɑ̃=swa 10
dε=bi=ʒu=dεpɔtə=ʁi=ze=dε=ze=pisə=puʁ=nɔ=tʁə=fwa=je 14

lə=swaʁ=və=ny=nu=nuʁə=po=zɔ̃=dɑ̃=zœ̃=no=tεl 12
ɑ̃=nad=mi=ʁɑ̃=lε=ze=twa=lə=dɑ̃=lə=sjεl 11

nu=ze=vɔ=kɔ̃=lε=mεʁ=vε=jə=də=la=ʒuʁ=ne 12
e=nu=nu=pʁe=pa=ʁɔ̃=puʁ=la=sɥitə=də=nɔtʁə=pe=ʁiplə 13

le=ʒip=tə=te=ʁə=də=fa=ʁa=ɔ̃=ze=də=mistεʁə 12
nu=zɑ̃=ʃɑ̃təe=nulεsə=dε=su=və=niʁ=zɛ̃=tɑ̃=pɔ=ʁεl 12

nu=sɔmə=zœ=ʁø=də=sε=təa=vɑ̃=ty=ʁə=a=dø 12
e=nu=ʁε=vɔ̃=de=ʒa=də=ʁə=və=niʁ=bjɛ̃=to 12

sulə=sɔ=lεj=bʁy=lɑ̃=nu=paʁ=ku=ʁɔ̃=lə=de=zεʁ 12
adodə=ʃa=mo=y=nəεk=spe=ʁjɑ̃=səa=ʒa=mε=ɡʁa=ve=dɑ̃=no=me=mwaʁə 16

lə=sa=blə=dɔ=ʁe=se=tɑ̃=ta=pεʁ=tə=də=vɥ 12
e=la=ʃa=lœʁ=nu=zɑ̃və=lɔ=pə=də=sa=du=sœʁ 12

nu=de=ku=vʁɔ̃=lε=zɔ=a=zi=avʁə=də=fʁε=ʃœʁ 12
ulɔ̃sə=ʁə=po=zəe=sə=de=zal=tε=ʁə=də=sa=vœʁ 12

lε=da=tje=ze=lε=pal=mje=nu=zɔ=fʁe=lœʁ=fʁɥi 12
e=lɔ̃=sɛ̃=pʁεɲə=də=la=kje=ty=də=də=sε=ljø 12

lε=ze=twalə=dɑ̃lə=sjεl=sɛ̃=ti=je=də=mi=lə=fø 12
e=nu=kɔ̃=tɑ̃=plɔ̃=lamaʒidə=sεt=y=ni=veʁ=mεʁ=vε=jø 13

nusɔmə=fa=si=ne=paʁ=lε=le=ʒɑ̃=də=ze=ʒip=tjεnə 12
e=lε=djø=ki=ɔ̃=maʁ=ke=sεtə=te=ʁə=ɑ̃=sεstʁalə 12

nu=vi=zi=tɔ̃=luk=sɔʁ=ʒwa=jo=dy=pε=i 11
e=sεtɑ̃plə=ɡʁɑ̃=djozə=te=mwɛ̃=də=lis=twa=ʁə=dε=fa=ʁa=ɔ̃ 14

lε=zj=e=ʁɔ=ɡli=fə=ɡʁa=ve=dɑ̃=la=pje=ʁə 12
nu=ʁa=kɔ̃=te=lε=zεks=plw=ze=lε=kʁwa=jɑ̃sə=dε=zɑ̃=sjɛ̃ 14

nuʁə=paʁ=tɔ̃=də=sə=vwa=ja=ʒə=lə=kœʁ=le=ʒe 12
dε=su=və=niʁ=zɛ̃=pe=ʁi=sa=blə=plɛ̃=la=tεtə 12

le=ʒip=tə=ʁεstə=ʁa=a=ʒa=mε=dɑ̃=nɔ=tʁəεs=pʁi 12
œ̃=vwa=jaʒəεk=sεp=sjɔ=nεl=ynəa=vɑ̃=tyʁə=i=nu=bljablə 12

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
09/07/2023 06:56Marco

Une très belle carte postale

Auteur de Poésie
21/07/2023 10:27Lamarque

J’ ai mois mème fait quelques poèmes sur cette terre aux mille beautés et en particulier Alexandrie ou de nombreux vestiges du passé restent encore ensevelis. Beau poème qui nous amène à la découverte de nombreuses beautés de ce pays aux moult richesses. Merci et au plaisir de nouveaux partages. Avec mon coup de cœur poétique

Poème Voyage
Du 09/06/2023 10:40

L'écrit contient 320 mots qui sont répartis dans 20 strophes. Toutes les strophes sont composés de 2 vers.