Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Fleur Qui Devint Une Étoile.

A Propos du Poeme

Vivait une fleur qui refusait de s’épanouir,
Elle se cachait dans l’ombre, rejetant la lumière.

Le Poème

Dans un jardin enchanté, au milieu des pétales colorés,
Vivait une fleur qui refusait de s’épanouir,
Elle se cachait dans l’ombre, rejetant la lumière,
Son cœur était enveloppé d’une tristesse familière.
Le soleil tentait de la réchauffer de ses rayons,
Les gouttes de pluie lui offraient leur doux frisson,
Mais la fleur restait figée, prisonnière de ses peurs,
Elle refusait de grandir, de montrer sa splendeur.
Les autres fleurs du jardin l’encourageaient sans relâche,
Elles lui chuchotaient des mots doux, lui faisaient des cachettes,
Mais rien ne pouvait la convaincre de s’épanouir,
Elle préférait rester à l’abri, se fondre dans le décor.
Les saisons passèrent, les années s’écoulèrent,
La fleur persistait dans sa volonté de ne pas fleurir,
Jusqu’à ce qu’un jour, un petit enfant s’approche,
Il s’agenouilla près d’elle, la regarda avec émoi.
« Pourquoi ne veux-tu pas éclore et montrer ta beauté ?
Le monde a besoin de toi, de ta fragrance sucrée,
Ne laisse pas tes peurs te priver de ton destin,
Tu es née pour briller, laisse-toi porter par le vent. »
Les mots de l’enfant touchèrent profondément la fleur,
Ils résonnaient en elle comme une mélodie envoûtante,
Elle sentit son cœur s’ouvrir, une lueur d’espoir naître,
Et doucement, timidement, elle commença à paraître.
Les pétales délicats s’ouvrirent lentement,
Laissant entrevoir une beauté éblouissante,
Les autres fleurs du jardin l’acclamèrent avec joie,
Et la fleur qui ne voulait pas pousser devint une étoile.
Depuis ce jour, elle rayonne de sa splendeur,
Offrant ses couleurs chatoyantes au monde en fleur,
Elle a compris que la vie est un voyage à embrasser,
Et que parfois, il faut se risquer pour mieux s’épanouir.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Elle a compris que la vie est un voyage à embrasser.

Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 253 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Fleur Qui Devint Une Étoile.dans=un=jar=din=en=chan=té=au=mi=lieu=des=pé=tales=co=lo=rés 16
vi=vait=u=ne=fleur=qui=re=fu=sait=de=sé=pa=nouir 13
el=le=se=ca=chait=dans=lombre=re=je=tant=la=lu=miè=re 14
son=cœur=é=tait=enve=lop=pé=dune=tris=tes=se=fa=mi=lière 14
le=so=leil=ten=tait=de=la=ré=chauf=fer=de=ses=ray=ons 14
les=gout=tes=de=pluie=lui=of=fraient=leur=doux=fris=son 12
mais=la=fleur=res=tait=fi=gée=pri=son=niè=re=de=ses=peurs 14
el=le=re=fu=sait=de=gran=dir=de=mon=trer=sa=splen=deur 14
les=autres=fleurs=du=jar=din=len=cou=ra=geaient=sans=re=lâ=che 14
elles=lui=chu=cho=taient=des=mots=doux=lui=fai=saient=des=ca=chettes 14
mais=rien=ne=pou=vait=la=con=vain=cre=de=sé=pa=nouir 13
elle=pré=fé=rait=res=ter=à=la=bri=se=fondre=dans=le=dé=cor 15
les=sai=sons=pas=sè=rent=les=an=nées=sé=cou=lè=rent 13
la=fleur=per=sis=tait=dans=sa=vo=lon=té=de=ne=pas=fleu=rir 15
jus=quà=ce=quun=jour=un=pe=tit=en=fant=sap=pro=che 13
il=sage=nouilla=près=del=le=la=re=gar=da=a=vec=é=moi 14
pour=quoi=ne=veux=tu=pas=é=cloreet=mon=trer=ta=beau=té 14
le=monde=a=be=soin=de=toi=de=ta=fra=gran=ce=su=crée 14
ne=lais=se=pas=tes=peurs=te=pri=ver=de=ton=des=tin 13
tu=es=née=pour=bril=ler=lais=se=toi=por=ter=par=le=vent 14
les=mots=de=len=fant=tou=chè=rent=pro=fon=dé=ment=la=fleur 14
ils=ré=son=naient=en=elle=commeu=ne=mé=lo=die=en=voû=tante 14
el=le=sen=tit=son=cœur=sou=vrir=u=ne=lueur=des=poir=naître 14
et=douce=ment=ti=mide=ment=el=le=com=men=ça=à=pa=raître 14
les=pé=ta=les=dé=li=cats=sou=vri=rent=len=te=ment 13
lais=sant=en=tre=voir=u=ne=beau=té=é=blou=is=san=te 14
les=au=tres=fleurs=du=jar=din=lac=cla=mè=rent=a=vec=joie 14
et=la=fleur=qui=ne=vou=lait=pas=pous=ser=de=vint=uneé=toile 14
de=puis=ce=jour=el=le=ray=on=ne=de=sa=splen=deur 13
of=frant=ses=cou=leurs=cha=toy=an=tes=au=mon=de=en=fleur 14
ellea=com=pris=que=la=vie=est=un=voy=age=à=em=bras=ser 14
et=que=par=fois=il=faut=se=ris=quer=pour=mieux=sé=pa=nouir 14
Phonétique : La Fleur Qui Devint Une Étoile.dɑ̃z- œ̃ ʒaʁdɛ̃ ɑ̃ʃɑ̃te, o miljø dε petalə kɔlɔʁe,
vivε ynə flœʁ ki ʁəfyzε də sepanuiʁ,
εllə sə kaʃε dɑ̃ lɔ̃bʁə, ʁəʒətɑ̃ la lymjεʁə,
sɔ̃ kœʁ etε ɑ̃vəlɔpe dynə tʁistεsə familjεʁə.
lə sɔlεj tɑ̃tε də la ʁeʃofe də sε ʁεjɔ̃,
lε ɡutə də plɥi lɥi ɔfʁε lœʁ du fʁisɔ̃,
mε la flœʁ ʁεstε fiʒe, pʁizɔnjεʁə də sε pœʁ,
εllə ʁəfyzε də ɡʁɑ̃diʁ, də mɔ̃tʁe sa splɑ̃dœʁ.
lεz- otʁə- flœʁ dy ʒaʁdɛ̃ lɑ̃kuʁaʒε sɑ̃ ʁəlaʃə,
εllə lɥi ʃyʃɔtε dε mo du, lɥi fəzε dε kaʃεtə,
mε ʁjɛ̃ nə puvε la kɔ̃vɛ̃kʁə də sepanuiʁ,
εllə pʁefeʁε ʁεste a labʁi, sə fɔ̃dʁə dɑ̃ lə dekɔʁ.
lε sεzɔ̃ pasεʁe, lεz- ane sekulεʁe,
la flœʁ pεʁsistε dɑ̃ sa vɔlɔ̃te də nə pa fləʁiʁ,
ʒyska sə kœ̃ ʒuʁ, œ̃ pəti ɑ̃fɑ̃ sapʁoʃə,
il saʒənuja pʁε dεllə, la ʁəɡaʁda avεk emwa.
« puʁkwa nə vø ty pa eklɔʁə e mɔ̃tʁe ta bote ?
lə mɔ̃də a bəzwɛ̃ də twa, də ta fʁaɡʁɑ̃sə sykʁe,
nə lεsə pa tε pœʁ tə pʁive də tɔ̃ dεstɛ̃,
ty ε ne puʁ bʁije, lεsə twa pɔʁte paʁ lə vɑ̃. »
lε mo də lɑ̃fɑ̃ tuʃεʁe pʁɔfɔ̃demɑ̃ la flœʁ,
il ʁezɔnε ɑ̃n- εllə kɔmə ynə melɔdi ɑ̃vutɑ̃tə,
εllə sɑ̃ti sɔ̃ kœʁ suvʁiʁ, ynə lɥœʁ dεspwaʁ nεtʁə,
e dusəmɑ̃, timidəmɑ̃, εllə kɔmɑ̃sa a paʁεtʁə.
lε petalə delika suvʁiʁe lɑ̃təmɑ̃,
lεsɑ̃ ɑ̃tʁəvwaʁ ynə bote ebluisɑ̃tə,
lεz- otʁə- flœʁ dy ʒaʁdɛ̃ laklamεʁe avεk ʒwa,
e la flœʁ ki nə vulε pa puse dəvɛ̃ ynə etwalə.
dəpɥi sə ʒuʁ, εllə ʁεjɔnə də sa splɑ̃dœʁ,
ɔfʁɑ̃ sε kulœʁ ʃatwajɑ̃təz- o mɔ̃də ɑ̃ flœʁ,
εllə a kɔ̃pʁi kə la vi εt- œ̃ vwajaʒə a ɑ̃bʁase,
e kə paʁfwa, il fo sə ʁiske puʁ mjø sepanuiʁ.
Syllabes Phonétique : La Fleur Qui Devint Une Étoile.dɑ̃=zœ̃=ʒaʁ=dɛ̃=ɑ̃=ʃɑ̃=te=o=mi=ljø=dε=pe=talə=kɔ=lɔ=ʁe 16
vi=vε=y=nə=flœʁ=ki=ʁə=fy=zε=də=se=pa=nu=iʁ 14
εl=lə=sə=ka=ʃε=dɑ̃=lɔ̃bʁə=ʁə=ʒə=tɑ̃=la=ly=mjεʁ=ə 14
sɔ̃=kœʁ=e=tεɑ̃və=lɔ=pe=dy=nə=tʁis=tε=sə=fa=mi=ljεʁə 14
lə=sɔ=lεj=tɑ̃=tε=də=la=ʁe=ʃo=fe=də=sε=ʁε=jɔ̃ 14
lε=ɡu=tə=də=plɥi=lɥi=ɔ=fʁε=lœ=ʁə=du=fʁi=sɔ̃ 13
mε=la=flœʁ=ʁεs=tε=fi=ʒe=pʁi=zɔ=njε=ʁə=də=sε=pœʁ 14
εl=lə=ʁə=fy=zε=də=ɡʁɑ̃=diʁ=də=mɔ̃=tʁe=sa=splɑ̃=dœʁ 14
lε=zo=tʁə=flœʁ=dy=ʒaʁ=dɛ̃=lɑ̃=ku=ʁa=ʒε=sɑ̃=ʁə=laʃə 14
εl=lə=lɥi=ʃy=ʃɔ=tε=dε=mo=du=lɥifə=zε=dε=ka=ʃεtə 14
mε=ʁjɛ̃=nə=pu=vε=la=kɔ̃=vɛ̃=kʁə=də=se=pa=nu=iʁ 14
εllə=pʁe=fe=ʁε=ʁεs=te=a=la=bʁi=sə=fɔ̃dʁə=dɑ̃lə=de=kɔʁ 14
lε=sε=zɔ̃=pa=sε=ʁe=lε=za=ne=se=ku=lε=ʁe 13
la=flœʁ=pεʁ=sis=tε=dɑ̃=sa=vɔ=lɔ̃=te=də=nə=paflə=ʁiʁ 14
ʒys=ka=sə=kœ̃=ʒuʁ=œ̃=pə=ti=ɑ̃=fɑ̃=sa=pʁo=ʃə 13
il=saʒə=nu=ja=pʁε=dεllə=la=ʁə=ɡaʁ=da=a=vεk=e=mwa 14
puʁ=kwanə=vø=ty=pa=e=klɔ=ʁəe=mɔ̃=tʁe=ta=bo=te 14
lə=mɔ̃də=a=bə=zwɛ̃=də=twa=də=ta=fʁa=ɡʁɑ̃=sə=sy=kʁe 14
nə=lε=sə=pa=tε=pœ=ʁə=tə=pʁi=ve=də=tɔ̃=dεs=tɛ̃ 14
ty=ε=ne=puʁ=bʁi=je=lε=sə=twa=pɔʁ=te=paʁ=lə=vɑ̃ 14
lε=mo=də=lɑ̃=fɑ̃=tu=ʃε=ʁe=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃=la=flœʁ 14
il=ʁe=zɔ=nε=ɑ̃=nεllə=kɔməy=nə=me=lɔ=di=ɑ̃=vu=tɑ̃tə 14
εl=lə=sɑ̃=ti=sɔ̃=kœʁ=su=vʁiʁ=y=nə=lɥœʁ=dεs=pwaʁ=nεtʁə 14
e=dusə=mɑ̃=ti=mi=də=mɑ̃=εl=lə=kɔ=mɑ̃=sa=a=paʁεtʁə 14
lε=pe=ta=lə=de=li=ka=su=vʁi=ʁe=lɑ̃=tə=mɑ̃ 13
lε=sɑ̃=ɑ̃=tʁə=vwaʁ=y=nə=bo=te=e=blu=i=sɑ̃=tə 14
lε=zo=tʁə=flœʁ=dy=ʒaʁ=dɛ̃=la=kla=mε=ʁe=a=vεk=ʒwa 14
e=la=flœʁ=kinə=vu=lε=pa=pu=se=də=vɛ̃=y=nəe=twalə 14
dəp=ɥi=sə=ʒuʁ=εl=lə=ʁε=jɔ=nə=də=sa=splɑ̃=dœ=ʁə 14
ɔ=fʁɑ̃=sε=ku=lœʁ=ʃa=twa=jɑ̃=tə=zo=mɔ̃=də=ɑ̃=flœʁ 14
εllə=a=kɔ̃=pʁikə=la=vi=ε=tœ̃=vwa=ja=ʒə=a=ɑ̃=bʁase 14
e=kə=paʁ=fwa=il=fosə=ʁis=ke=puʁ=mjø=se=pa=nu=iʁ 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
18/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Nature
Du 15/06/2023 21:36

L'écrit contient 291 mots qui sont répartis dans 1 strophes.