Univers de poésie d'un auteur

Poème:L’arbre Du Savoir

Le Poème

Sous l’ombre d’un arbre millénaire, je m’assois en silence,
Son feuillage dense danse avec la brise, une danse d’expérience,
C’est l’arbre du savoir, gardien de la sagesse et de la science,
Il me parle en murmures, révélant son essence.

Ses racines profondes, ancrées dans la terre ancienne,
Captent les secrets du monde, chaque énigme, chaque scène,
Les saisons passent, mais lui, reste une sentinelle sereine,
Dépositaire des connaissances, gardien de la vérité pleine.

Ses feuilles sont des pages, où l’histoire s’écrit en encre verte,
Les mots de la nature, les leçons de la vie, rien n’est offert,
Sous cet arbre du savoir, l’esprit s’ouvre, se découvre, s’offre,
Comme un livre ouvert, une éternelle offre.

Les oiseaux y nichent, les érudits viennent méditer,
Là, sous ses branches, ils trouvent la clarté,
Les mystères de l’univers, à travers lui, dévoilés,
L’arbre du savoir, en son ombre, une école sacrée.

Oh, arbre vénérable, gardien des secrets de la terre,
Je m’incline devant toi, humblement, sincère,
Que ton enseignement soit une lumière éclairant ma sphère,
Sous l’arbre du savoir, je m’épanouis, sincère.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 260 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: L’arbre Du Savoirsous=lom=bre=dun=ar=bre=mil=lé=nai=re=je=mas=sois=en=si=len=ce 17
son=feuil=lage=den=se=dan=sea=vec=la=bri=se=u=ne=dan=se=dex=pé=rience 18
cest=lar=bre=du=sa=voir=gar=dien=de=la=sa=ges=se=et=de=la=s=cience 18
il=me=par=le=en=mur=mu=res=ré=vé=lant=son=es=sen=ce 15

ses=ra=ci=nes=pro=fon=des=an=crées=dans=la=ter=re=an=ci=en=ne 17
cap=tent=les=se=crets=du=mon=de=cha=que=é=nig=me=cha=que=s=cè=ne 18
les=sai=sons=pas=sent=mais=lui=res=te=u=ne=sen=ti=nel=le=se=rei=ne 18
dé=po=si=tai=re=des=con=nais=san=ces=gar=dien=de=la=vé=ri=té=pleine 18

ses=feu=illes=sont=des=pa=ges=où=l=his=toi=re=sé=crit=en=en=cre=verte 18
les=mots=de=la=na=tu=re=les=le=çons=de=la=vie=rien=nest=of=fert 17
sous=cet=ar=bre=du=sa=voir=les=prit=sou=vre=se=dé=cou=vre=sof=fre 17
com=me=un=li=vre=ou=vert=u=ne=é=ter=nel=le=o=ffre 15

les=oi=seaux=y=ni=chent=les=é=ru=dits=vien=nent=mé=di=ter 15
là=sous=ses=bran=ches=ils=trou=vent=la=clar=té 11
les=mys=tè=res=de=lu=ni=vers=à=tra=vers=lui=dé=voi=lés 15
lar=bre=du=sa=voir=en=son=om=bre=u=ne=é=co=le=sa=crée 16

oh=ar=bre=vé=né=ra=ble=gar=dien=des=se=crets=de=la=ter=re 16
je=min=cli=ne=de=vant=toi=hum=ble=ment=sin=cè=re 13
que=ton=en=sei=gne=ment=soit=u=ne=lu=miè=re=é=clai=rant=ma=sphè=re 18
sous=lar=bre=du=sa=voir=je=mé=pa=nouis=sin=cè=re 13
Phonétique : L’arbre Du Savoirsu lɔ̃bʁə dœ̃n- aʁbʁə milenεʁə, ʒə maswaz- ɑ̃ silɑ̃sə,
sɔ̃ fœjaʒə dɑ̃sə dɑ̃sə avεk la bʁizə, ynə dɑ̃sə dεkspeʁjɑ̃sə,
sε laʁbʁə dy savwaʁ, ɡaʁdjɛ̃ də la saʒεsə e də la sjɑ̃sə,
il mə paʁlə ɑ̃ myʁmyʁə, ʁevelɑ̃ sɔ̃n- esɑ̃sə.

sε ʁasinə pʁɔfɔ̃də, ɑ̃kʁe dɑ̃ la teʁə ɑ̃sjεnə,
kapte lε sεkʁε dy mɔ̃də, ʃakə eniɡmə, ʃakə sεnə,
lε sεzɔ̃ pase, mε lɥi, ʁεstə ynə sɑ̃tinεllə səʁεnə,
depozitεʁə dε kɔnεsɑ̃sə, ɡaʁdjɛ̃ də la veʁite plεnə.

sε fœjə sɔ̃ dε paʒə, u listwaʁə sekʁi ɑ̃n- ɑ̃kʁə vεʁtə,
lε mo də la natyʁə, lε ləsɔ̃ də la vi, ʁjɛ̃ nεt- ɔfεʁ,
su sεt aʁbʁə dy savwaʁ, lεspʁi suvʁə, sə dekuvʁə, sɔfʁə,
kɔmə œ̃ livʁə uvεʁ, ynə etεʁnεllə ɔfʁə.

lεz- wazoz- i niʃe, lεz- eʁydi vjεne medite,
la, su sε bʁɑ̃ʃə, il tʁuve la klaʁte,
lε mistεʁə də lynive, a tʁavεʁ lɥi, devwale,
laʁbʁə dy savwaʁ, ɑ̃ sɔ̃n- ɔ̃bʁə, ynə ekɔlə sakʁe.

ɔ, aʁbʁə veneʁablə, ɡaʁdjɛ̃ dε sεkʁε də la teʁə,
ʒə mɛ̃klinə dəvɑ̃ twa, œ̃bləmɑ̃, sɛ̃sεʁə,
kə tɔ̃n- ɑ̃sεɲəmɑ̃ swa ynə lymjεʁə eklεʁɑ̃ ma sfεʁə,
su laʁbʁə dy savwaʁ, ʒə mepanui, sɛ̃sεʁə.
Syllabes Phonétique : L’arbre Du Savoirsu=lɔ̃=bʁə=dœ̃=naʁ=bʁə=mi=le=nε=ʁə=ʒə=ma=swa=zɑ̃=si=lɑ̃=sə 17
sɔ̃=fœ=jaʒə=dɑ̃=sə=dɑ̃=səa=vεk=la=bʁi=zə=y=nə=dɑ̃=sə=dεk=spe=ʁjɑ̃sə 18
sε=laʁ=bʁə=dy=sa=vwaʁ=ɡaʁ=djɛ̃=də=la=sa=ʒε=sə=e=də=la=sjɑ̃=sə 18
il=mə=paʁ=lə=ɑ̃=myʁ=my=ʁə=ʁe=ve=lɑ̃=sɔ̃=ne=sɑ̃=sə 15

sε=ʁa=si=nə=pʁɔ=fɔ̃=də=ɑ̃=kʁe=dɑ̃=la=te=ʁə=ɑ̃=sj=ε=nə 17
kap=te=lε=sε=kʁε=dy=mɔ̃=də=ʃa=kə=e=niɡ=mə=ʃa=kə=sε=nə 17
lε=sε=zɔ̃=pa=se=mε=lɥi=ʁεs=tə=y=nə=sɑ̃=ti=nεl=lə=sə=ʁε=nə 18
de=po=zi=tε=ʁə=dε=kɔ=nε=sɑ̃=sə=ɡaʁ=djɛ̃=də=la=ve=ʁi=te=plεnə 18

sε=fœ=jə=sɔ̃=dε=pa=ʒə=u=lis=twa=ʁə=se=kʁi=ɑ̃=nɑ̃=kʁə=vεʁ=tə 18
lε=mo=də=la=na=ty=ʁə=lε=lə=sɔ̃=də=la=vi=ʁj=ɛ̃=nε=tɔ=fεʁ 18
su=sεt=aʁ=bʁə=dy=sa=vwaʁ=lεs=pʁi=su=vʁə=sə=de=ku=vʁə=sɔ=fʁə 17
kɔ=mə=œ̃=li=vʁə=u=vεʁ=y=nə=e=tεʁ=nεl=lə=ɔ=fʁə 15

lε=zwa=zo=zi=ni=ʃe=lε=ze=ʁy=di=vj=ε=ne=me=di=te 16
la=su=sε=bʁɑ̃=ʃə=il=tʁu=ve=la=klaʁ=te 11
lε=mis=tε=ʁə=də=ly=ni=veʁ=a=tʁa=vεʁ=lɥi=de=vwa=le 15
laʁ=bʁə=dy=sa=vwaʁ=ɑ̃=sɔ̃=nɔ̃=bʁə=y=nə=e=kɔ=lə=sa=kʁe 16

ɔ=aʁ=bʁə=ve=ne=ʁa=blə=ɡaʁ=dj=ɛ̃=dε=sε=kʁε=də=la=te=ʁə 17
ʒə=mɛ̃=kli=nə=də=vɑ̃=twa=œ̃=blə=mɑ̃=sɛ̃=sεʁ=ə 13
kə=tɔ̃=nɑ̃=sε=ɲə=mɑ̃=swa=y=nə=ly=mjε=ʁə=e=klε=ʁɑ̃=ma=sfε=ʁə 18
su=laʁ=bʁə=dy=sa=vwa=ʁʒə=me=pa=nu=i=sɛ̃=sεʁ=ə 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
27/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Vertu
Du 17/10/2023 07:52

Le poème en image: L’arbre Du Savoir
L'écrit contient 195 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.