Univers de poésie d'un auteur

Prose:Femme De Mon Cœur.

A Propos de cette Prose

Femme de mon cœur, tu es enfouie dans mon cœur,
Et chaque jour qui passe, je ressens plus profondément la chance de t’avoir à mes côtés. .

La Prose

Femme de mon cœur, tu es enfouie dans mon cœur,
Et chaque jour qui passe, je ressens plus profondément la chance de t’avoir à mes côtés.
Depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a pris une couleur différente.
Tu es le rayon de soleil qui illumine mes journées, la douce mélodie qui apaise mes nuits.

Ton sourire a le pouvoir de dissiper tous mes soucis et ta voix est une douce mélodie qui berce mes pensées.
Quand je regarde dans tes yeux, je vois un avenir rempli de promesses et de bonheur.
Ta présence est une bénédiction, et chaque moment passé avec toi est un trésor que je garde précieusement.

Tu es ma muse, mon inspiration.
À travers tes gestes tendres et tes mots doux, tu as su conquérir mon cœur d’une manière que je n’aurais jamais cru possible.
Ta gentillesse, ta sagesse et ta beauté intérieure me rappellent chaque jour combien je suis chanceux de t’avoir trouvée.

Je veux que tu saches que mon amour pour toi est incommensurable.
Je suis prêt à traverser montagnes et vallées, à affronter toutes les tempêtes, juste pour voir ton sourire et entendre ton rire.
Tu es l’étoile qui guide mon chemin, la lumière qui éclaire mes jours les plus sombres.

Femme de mon cœur, mon amour pour toi est éternel.
Je promets de te chérir, de te protéger et de t’aimer avec toute la force de mon être.
Parce que sans toi, mon monde serait incomplet.
Tu es et seras toujours la reine de mon cœur.
Partage de cette Prose avec vos contacts

PostScriptum

Tu es ma muse, mon inspiration.
À travers tes gestes tendres et tes mots doux, tu as su conquérir mon cœur d’une manière que je n’aurais jamais cru possible.

Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 275 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Femme De Mon Cœur.fem=me=de=mon=cœur=tu=es=en=fouie=dans=mon=cœur 12
et=cha=que=jour=qui=pas=se=je=res=sens=plus=pro=fon=dé=ment=la=chan=ce=de=ta=voir=à=mes=cô=tés 25
de=puis=que=tu=es=en=trée=dans=ma=vie=tout=a=pris=une=cou=leur=dif=fé=rente 19
tu=es=le=rayon=de=so=leil=qui=illu=mine=mes=jour=nées=la=douce=mé=lo=die=qui=a=pai=se=mes=nuits 24

ton=sou=ri=re=a=le=pou=voir=de=dis=si=per=tous=mes=sou=cis=et=ta=voix=est=u=ne=dou=ce=mé=lo=die=qui=ber=ce=mes=pen=sées 33
quand=je=re=gar=de=dans=tes=y=eux=je=vois=un=a=ve=nir=rem=pli=de=pro=mes=ses=et=de=bon=heur 25
ta=présen=ceest=une=bé=né=dic=tion=et=cha=que=mo=ment=pas=sé=a=vec=toi=est=un=tré=sor=que=je=gar=de=pré=cieu=se=ment 30

tu=es=ma=mu=se=mon=ins=pi=ra=ti=on 11
à=tra=vers=tes=ges=tes=ten=dres=et=tes=mots=doux=tu=as=su=con=qué=rir=mon=cœur=du=ne=ma=niè=re=que=je=nau=rais=ja=mais=cru=pos=sible 34
ta=gen=tilles=se=ta=sa=ges=se=et=ta=beau=té=in=té=rieu=re=me=rap=pel=lent=cha=que=jour=com=bien=je=suis=chan=ceux=de=ta=voir=trou=vée 34

je=veux=que=tu=saches=que=mon=a=mour=pour=toi=est=in=commen=su=rable 16
je=suis=prêt=à=tra=ver=ser=mon=tagnes=et=val=lées=à=af=fron=ter=toutes=les=tem=pêtes=jus=te=pour=voir=ton=sou=ri=reet=en=ten=dre=ton=rire 33
tu=es=lé=toile=qui=guide=mon=che=min=la=lu=mi=è=re=qui=é=clai=re=mes=jours=les=plus=sombres 23

fem=me=de=mon=cœur=mon=a=mour=pour=toi=est=é=ter=nel 14
je=pro=mets=de=te=ché=rir=de=te=pro=té=ger=et=de=tai=mer=a=vec=tou=te=la=for=ce=de=mon=ê=tre 27
par=ce=que=sans=toi=mon=monde=se=rait=in=com=plet 12
tu=es=et=se=ras=tou=jours=la=reine=de=mon=cœur 12
Phonétique : Femme De Mon Cœur.famə də mɔ̃ kœʁ, ty ε ɑ̃fui dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
e ʃakə ʒuʁ ki pasə, ʒə ʁəsɛ̃ plys pʁɔfɔ̃demɑ̃ la ʃɑ̃sə də tavwaʁ a mε kote.
dəpɥi kə ty ε ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi, tut- a pʁiz- ynə kulœʁ difeʁɑ̃tə.
ty ε lə ʁεjɔ̃ də sɔlεj ki ilyminə mε ʒuʁne, la dusə melɔdi ki apεzə mε nɥi.

tɔ̃ suʁiʁə a lə puvwaʁ də disipe tus mε susiz- e ta vwa εt- ynə dusə melɔdi ki bεʁsə mε pɑ̃se.
kɑ̃ ʒə ʁəɡaʁdə dɑ̃ tεz- iø, ʒə vwaz- œ̃n- avəniʁ ʁɑ̃pli də pʁɔmesəz- e də bɔnœʁ.
ta pʁezɑ̃sə εt- ynə benediksjɔ̃, e ʃakə mɔmɑ̃ pase avεk twa εt- œ̃ tʁezɔʁ kə ʒə ɡaʁdə pʁesjøzəmɑ̃.

ty ε ma myzə, mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃.
a tʁavεʁ tε ʒεstə tɑ̃dʁəz- e tε mo du, ty a sy kɔ̃keʁiʁ mɔ̃ kœʁ dynə manjεʁə kə ʒə noʁε ʒamε kʁy pɔsiblə.
ta ʒɑ̃tijεsə, ta saʒεsə e ta bote ɛ̃teʁjəʁə mə ʁapεlle ʃakə ʒuʁ kɔ̃bjɛ̃ ʒə sɥi ʃɑ̃sø də tavwaʁ tʁuve.

ʒə vø kə ty saʃə kə mɔ̃n- amuʁ puʁ twa εt- ɛ̃kɔmɑ̃syʁablə.
ʒə sɥi pʁε a tʁavεʁse mɔ̃taɲəz- e vale, a afʁɔ̃te tutə lε tɑ̃pεtə, ʒystə puʁ vwaʁ tɔ̃ suʁiʁə e ɑ̃tɑ̃dʁə tɔ̃ ʁiʁə.
ty ε letwalə ki ɡidə mɔ̃ ʃəmɛ̃, la lymjεʁə ki eklεʁə mε ʒuʁ lε plys sɔ̃bʁə.

famə də mɔ̃ kœʁ, mɔ̃n- amuʁ puʁ twa εt- etεʁnεl.
ʒə pʁɔmε də tə ʃeʁiʁ, də tə pʁɔteʒe e də tεme avεk tutə la fɔʁsə də mɔ̃n- εtʁə.
paʁsə kə sɑ̃ twa, mɔ̃ mɔ̃də səʁε ɛ̃kɔ̃plε.
ty ε e səʁa tuʒuʁ la ʁεnə də mɔ̃ kœʁ.
Syllabes Phonétique : Femme De Mon Cœur.fa=mə=də=mɔ̃=kœ=ʁə=ty=ε=ɑ̃=fu=i=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 15
e=ʃakə=ʒuʁ=ki=pa=sə=ʒə=ʁə=sɛ̃=plys=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃=la=ʃɑ̃=sə=də=ta=vwaʁ=a=mε=ko=te 24
dəp=ɥi=kə=ty=ε=ɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi=tu=ta=pʁi=zy=nə=ku=lœ=ʁə=di=fe=ʁɑ̃=tə 22
tyεlə=ʁε=jɔ̃də=sɔ=lεj=ki=i=ly=mi=nə=mε=ʒuʁ=ne=la=du=sə=me=lɔ=di=ki=a=pε=zə=mε=nɥi 25

tɔ̃=suʁiʁəalə=pu=vwaʁ=də=di=si=pe=tus=mε=su=si=ze=ta=vwa=ε=ty=nə=du=sə=me=lɔ=di=ki=bεʁ=sə=mε=pɑ̃se 28
kɑ̃ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=dɑ̃=tε=zi=ø=ʒə=vwa=zœ̃=na=və=niʁ=ʁɑ̃=pli=də=pʁɔ=me=sə=ze=də=bɔ=nœʁ 24
ta=pʁe=zɑ̃səεtynə=be=ne=dik=sjɔ̃=e=ʃa=kə=mɔ=mɑ̃=pa=se=a=vεk=twa=ε=tœ̃=tʁe=zɔʁ=kə=ʒə=ɡaʁ=də=pʁe=sjø=zə=mɑ̃ 29

ty=ε=ma=my=zə=mɔ̃=nɛ̃s=pi=ʁa=sj=ɔ̃ 11
a=tʁa=vεʁtεʒεstə=tɑ̃=dʁə=ze=tε=mo=du=ty=a=sy=kɔ̃=ke=ʁiʁ=mɔ̃=kœʁ=dy=nə=ma=njε=ʁə=kə=ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=kʁypɔsiblə 29
ta=ʒɑ̃=ti=jεsə=ta=sa=ʒε=səe=ta=bo=te=ɛ̃=te=ʁjə=ʁə=mə=ʁa=pεl=le=ʃakə=ʒuʁ=kɔ̃=bjɛ̃ʒə=sɥi=ʃɑ̃=sø=də=ta=vwaʁ=tʁu=ve 31

ʒə=vø=kə=ty=sa=ʃə=kə=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=ε=tɛ̃=kɔ=mɑ̃=sy=ʁa=blə 19
ʒə=sɥi=pʁε=a=tʁa=vεʁse=mɔ̃taɲə=ze=va=le=a=a=fʁɔ̃=te=tu=tə=lε=tɑ̃=pε=tə=ʒys=tə=puʁ=vwaʁ=tɔ̃=su=ʁi=ʁəe=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=tɔ̃ʁiʁə 32
ty=ε=le=twa=lə=ki=ɡi=də=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=la=ly=mjε=ʁə=ki=e=klε=ʁə=mε=ʒuʁ=lε=plys=sɔ̃bʁə 24

fa=mə=də=mɔ̃=kœ=ʁə=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=ε=te=tεʁ=nεl 15
ʒə=pʁɔ=mεdə=tə=ʃe=ʁiʁ=də=tə=pʁɔ=te=ʒe=e=də=tε=me=a=vεk=tu=tə=la=fɔʁ=sə=də=mɔ̃nεtʁə 24
paʁ=sə=kə=sɑ̃=twa=mɔ̃=mɔ̃=də=sə=ʁε=ɛ̃=kɔ̃=plε 13
ty=ε=e=sə=ʁa=tu=ʒuʁ=la=ʁε=nə=də=mɔ̃=kœ=ʁə 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
02/06/2024 08:21Corbeaublanc90

jolie !

👍

Prose Amour
Du 31/05/2024 10:30

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 5 strophes.