Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : Ô Désespoir…

Poème Espoir
Publié le 21/06/2005 13:18

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Infernus_Power

Ô Désespoir…

Trop de sentiments
Perte de controle
Je t’aime c’est dément
Pourquoi dois-je suivre ce rôle

Pourquoi dois-je te mentir
C’est délirant je vire fou
Je veux arrêter de souffrir
Mais je te demande de faire ta pare c’est tout

Je t’aime tu ne sais pas comment
J’ai tout fais pour toi
Toi tu ne ressent même pas seulement
Un sentiment de compréension envers moi

Vraiment je désespere
De voir mes espoirs s’envoler
Et mes rêves brisés
On dirai que je suis déjas en terre

Je t’aime tu ne t’en rend pas compte
Je rêve à toi toute les nuits
J’ai même fais le décompte
Des jours que j’ai perdu dans ma vie

En pensant à toi
Juste à toi
Je perd presque mon temps
Je n’obtien absolument rien, je ne peux etre plus clément

Je t’aime fais quelque chose
Dit moi au moin que tu me comprend
Fais repartir cette pause
Je n’en peux plus, il faut que tu m’entend

Mon cœur te désire
Et mon âme est attirer
Je ne vois pas pourquoi tu me méprise
Je n’ai rien fait de mal pour me faire détester

Je t’aime accepte-le
Je ne peux le nier
Accepte au moin mon amitiée
Je ne veux plus perdre mon amour
Car je me perd avec elle
Et je devien de plus en plus sourd
 • Pieds Hyphénique: Ô Désespoir…

  trop=de=sen=ti=ments 5
  per=te=de=con=tro=le 6
  je=tai=me=cest=dé=ment 6
  pour=quoi=dois=je=sui=vre=ce=rôle 8

  pour=quoi=dois=je=te=men=tir 7
  cest=dé=li=rant=je=vi=re=fou 8
  je=veux=ar=rê=ter=de=souf=frir 8
  mais=je=te=de=mande=de=fai=re=ta=pa=re=cest=tout 13

  je=tai=me=tu=ne=sais=pas=comment 8
  jai=tout=fais=pour=toi 5
  toi=tu=ne=res=sent=même=pas=seule=ment 9
  un=sen=timent=de=com=préen=sion=en=vers=moi 10

  vrai=ment=je=dé=ses=pere 6
  de=voir=mes=es=poirs=sen=vo=ler 8
  et=mes=rê=ves=bri=sés 6
  on=di=rai=que=je=suis=dé=jas=en=terre 10

  je=taime=tu=ne=ten=rend=pas=compte 8
  je=rêve=à=toi=tou=te=les=nuits 8
  jai=mê=me=fais=le=dé=com=pte 8
  des=jours=que=jai=per=du=dans=ma=vie 9

  en=pen=sant=à=toi 5
  jus=te=à=toi 4
  je=perd=pres=que=mon=temps 6
  je=nob=tien=ab=so=lument=rien=je=ne=peux=e=tre=plus=clément 14

  je=tai=me=fais=quel=que=cho=se 8
  dit=moi=au=moin=que=tu=me=com=prend 9
  fais=re=par=tir=cet=te=pau=se 8
  je=nen=peux=plus=il=faut=que=tu=men=tend 10

  mon=cœur=te=dé=si=re 6
  et=mon=â=me=est=at=ti=rer 8
  je=ne=vois=pas=pour=quoi=tu=me=mé=prise 10
  je=nai=rien=fait=de=mal=pour=me=faire=dé=tes=ter 12

  je=tai=me=ac=cep=te=le 7
  je=ne=peux=le=ni=er 6
  ac=cep=teau=moin=mon=a=mi=ti=ée 9
  je=ne=veux=plus=perdre=mon=a=mour 8
  car=je=me=perd=a=vec=elle 7
  et=je=de=vien=de=plus=en=plus=sourd 9
 • Phonétique : Ô Désespoir…

  tʁo də sɑ̃timɑ̃
  pεʁtə də kɔ̃tʁɔlə
  ʒə tεmə sε demɑ̃
  puʁkwa dwa ʒə sɥivʁə sə ʁolə

  puʁkwa dwa ʒə tə mɑ̃tiʁ
  sε deliʁɑ̃ ʒə viʁə fu
  ʒə vøz- aʁεte də sufʁiʁ
  mε ʒə tə dəmɑ̃də də fεʁə ta paʁə sε tu

  ʒə tεmə ty nə sε pa kɔmɑ̃
  ʒε tu fε puʁ twa
  twa ty nə ʁəse mεmə pa sələmɑ̃
  œ̃ sɑ̃timɑ̃ də kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃ ɑ̃vεʁ mwa

  vʁεmɑ̃ ʒə dezεspəʁə
  də vwaʁ mεz- εspwaʁ sɑ̃vɔle
  e mε ʁεvə bʁize
  ɔ̃ diʁε kə ʒə sɥi deʒaz- ɑ̃ teʁə

  ʒə tεmə ty nə tɑ̃ ʁɑ̃ pa kɔ̃tə
  ʒə ʁεvə a twa tutə lε nɥi
  ʒε mεmə fε lə dekɔ̃tə
  dε ʒuʁ kə ʒε pεʁdy dɑ̃ ma vi

  ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa
  ʒystə a twa
  ʒə pεʁ pʁεskə mɔ̃ tɑ̃
  ʒə nɔptjɛ̃ absɔlymɑ̃ ʁjɛ̃, ʒə nə pøz- εtʁə plys klemɑ̃

  ʒə tεmə fε kεlkə ʃozə
  di mwa o mwɛ̃ kə ty mə kɔ̃pʁɑ̃
  fε ʁəpaʁtiʁ sεtə pozə
  ʒə nɑ̃ pø plys, il fo kə ty mɑ̃tɑ̃

  mɔ̃ kœʁ tə deziʁə
  e mɔ̃n- amə εt- atiʁe
  ʒə nə vwa pa puʁkwa ty mə mepʁizə
  ʒə nε ʁjɛ̃ fε də mal puʁ mə fεʁə detεste

  ʒə tεmə aksεptə lə
  ʒə nə pø lə nje
  aksεptə o mwɛ̃ mɔ̃n- amitje
  ʒə nə vø plys pεʁdʁə mɔ̃n- amuʁ
  kaʁ ʒə mə pεʁ avεk εllə
  e ʒə dəvjɛ̃ də plysz- ɑ̃ plys suʁ
 • Pieds Phonétique : Ô Désespoir…

  tʁo=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 5
  pεʁ=tə=də=kɔ̃=tʁɔ=lə 6
  ʒə=tε=mə=sε=de=mɑ̃ 6
  puʁ=kwa=dwa=ʒə=sɥi=vʁə=sə=ʁolə 8

  puʁ=kwa=dwa=ʒə=tə=mɑ̃=tiʁ 7
  sε=de=li=ʁɑ̃=ʒə=vi=ʁə=fu 8
  ʒə=vø=za=ʁε=te=də=su=fʁiʁ 8
  mεʒə=tə=də=mɑ̃=də=də=fε=ʁə=ta=pa=ʁə=sε=tu 13

  ʒə=tε=mə=tynə=sε=pa=kɔ=mɑ̃ 8
  ʒε=tu=fε=puʁ=twa 5
  twa=tynəʁə=se=mεmə=pa=sə=lə=mɑ̃ 8
  œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃də=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃=ɑ̃=vεʁ=mwa 11

  vʁε=mɑ̃=ʒə=de=zεs=pə=ʁə 7
  də=vwaʁ=mε=zεs=pwaʁ=sɑ̃=vɔ=le 8
  e=mε=ʁε=və=bʁi=ze 6
  ɔ̃=di=ʁεkə=ʒə=sɥi=de=ʒa=zɑ̃=te=ʁə 10

  ʒə=tε=mə=tynə=tɑ̃=ʁɑ̃=pa=kɔ̃tə 8
  ʒə=ʁεvə=a=twa=tu=tə=lε=nɥi 8
  ʒε=mε=mə=fε=lə=de=kɔ̃=tə 8
  dε=ʒuʁkə=ʒε=pεʁ=dy=dɑ̃=ma=vi 8

  ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=twa 5
  ʒys=tə=a=twa 4
  ʒə=pεʁ=pʁεs=kə=mɔ̃=tɑ̃ 6
  ʒə=nɔp=tjɛ̃=ab=sɔ=ly=mɑ̃=ʁjɛ̃=ʒə=nə=pø=zεtʁə=plys=kle=mɑ̃ 15

  ʒə=tε=mə=fε=kεl=kə=ʃo=zə 8
  di=mwa=o=mwɛ̃kə=ty=mə=kɔ̃=pʁɑ̃ 8
  fε=ʁə=paʁ=tiʁ=sε=tə=po=zə 8
  ʒə=nɑ̃=pø=plys=il=fokə=ty=mɑ̃=tɑ̃ 9

  mɔ̃=kœ=ʁə=tə=de=zi=ʁə 7
  e=mɔ̃=na=mə=ε=ta=ti=ʁe 8
  ʒə=nə=vwa=pa=puʁ=kwa=tymə=me=pʁizə 9
  ʒə=nε=ʁjɛ̃=fεdə=mal=puʁ=mə=fε=ʁə=de=tεs=te 12

  ʒə=tε=mə=ak=sεp=tə=lə 7
  ʒə=nə=pø=lə=nj=e 6
  ak=sεp=təo=mwɛ̃=mɔ̃=na=mi=tje 8
  ʒə=nə=vø=plys=pεʁdʁə=mɔ̃=na=muʁ 8
  kaʁ=ʒə=mə=pεʁ=a=vεk=εl=lə 8
  e=ʒə=də=vjɛ̃də=plys=zɑ̃=plys=suʁ 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/06/2005 03:40Mam'zelle

wow! vrm trop beau!!!!!! j’espere qu,elle comprendra!
xox Rebelle?...