Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Hors De La Ville…

Poème - Sans Thème -
Publié le 14/01/2010 20:41

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Inspi Naissante

Hors De La Ville…

Hors de la ville, se trouvait un endroit secret
Un endroit dont seul moi connaissait
La fragile existence, et l’éphémère paix
Qui régnait dans cet endroit qui me ressourçait
Dans un bois sombre et profond
Se trouvait un oasis pensées perdues
Celles que je laissais là-bas, que je ne reprenais plus
Car ces pensées sont trop sombres pour mon être mormon
Après avoir traversés les piliers naturel de la foret
Les arbres immenses, et robustes
Grands gardiens de la foret depuis des lustres
Protecteurs des êtres insouciants de ce bosquet
Après avoir traversé un cours d’eau noire
Qui semble happer tout espoir
En son tourbillon inépuisable
Mais ceci n’est qu’une fable
J’arrive enfin à la cascade d’eau pure
Rien que la regarder me donne des visions
Des formes qui se dessinent dans cette solution
Mais je dois quitter cet endroit, je ne suis pas encore à l’azur
Et après avoir marché quelques heures
Je suis arrivé à l’endroit souhaité
La ou coule un ruisseau d’eau au reflets argentés
La ou le ciel est toujours bleu rosé
La ou la terre semble être vivante
La ou je suis enfin libéré des soucis qui me hantent
Je me pose ici, prêt d’un chêne qui parait respirer
Je somnole au rythme du battement silencieux
Qui fait vivre ce petit monde retiré
De tout ce que les hommes veulent détruire, orgueilleux

 • Pieds Hyphénique: Hors De La Ville…

  hors=de=la=vil=le=se=trou=vait=un=en=droit=se=cret 13
  un=en=droit=dont=seul=moi=con=nais=sait 9
  la=fra=gi=le=exis=tence=et=lé=phé=mè=re=paix 12
  qui=ré=gnait=dans=cet=en=droit=qui=me=res=sour=çait 12
  dans=un=bois=som=bre=et=pro=fond 8
  se=trou=vait=un=oa=sis=pen=sées=per=dues 10
  cel=les=que=je=lais=sais=là=bas=que=je=ne=re=pre=nais=plus 15
  car=ces=pen=sées=sont=trop=sombres=pour=mon=ê=tre=mor=mon 13
  après=a=voir=tra=ver=sés=les=pi=liers=na=tu=rel=de=la=foret 15
  les=ar=bres=im=men=ses=et=ro=bu=stes 10
  grands=gar=diens=de=la=fo=ret=de=puis=des=lu=stres 12
  pro=tec=teurs=des=êtres=in=sou=ciants=de=ce=bos=quet 12
  après=a=voir=tra=ver=sé=un=cours=deau=noi=re 11
  qui=sem=ble=hap=per=tout=es=poir 8
  en=son=tour=bil=lon=i=né=pui=sa=ble 10
  mais=ce=ci=nest=quu=ne=fa=ble 8
  jar=ri=ve=en=fin=à=la=cas=ca=de=deau=pure 12
  rien=que=la=re=gar=der=me=don=ne=des=vi=sions 12
  des=formes=qui=se=des=si=nent=dans=cet=te=so=lu=tion 13
  mais=je=dois=quit=ter=cet=en=droit=je=ne=suis=pas=en=coreà=la=zur 16
  et=a=près=a=voir=mar=ché=quel=ques=heu=res 11
  je=suis=ar=ri=vé=à=len=droit=sou=hai=té 11
  la=ou=couleun=ruis=seau=deau=au=re=flets=ar=gen=tés 12
  la=ou=le=ciel=est=tou=jours=bleu=ro=sé 10
  la=ou=la=ter=re=sem=ble=ê=tre=vi=van=te 12
  la=ou=je=suis=en=fin=li=bé=ré=des=sou=cis=qui=me=hantent 15
  je=me=pose=i=ci=prêt=dun=chê=ne=qui=pa=rait=res=pi=rer 15
  je=som=noleau=ryth=me=du=bat=te=ment=si=len=cieux 12
  qui=fait=vi=vre=ce=pe=tit=mon=de=re=ti=ré 12
  de=tout=ce=que=les=hommes=veu=lent=dé=trui=re=or=gueilleux 13
   1
 • Phonétique : Hors De La Ville…

  ɔʁ də la vilə, sə tʁuvε œ̃n- ɑ̃dʁwa sεkʁε
  œ̃n- ɑ̃dʁwa dɔ̃ səl mwa kɔnεsε
  la fʁaʒilə εɡzistɑ̃sə, e lefemεʁə pε
  ki ʁeɲε dɑ̃ sεt ɑ̃dʁwa ki mə ʁəsuʁsε
  dɑ̃z- œ̃ bwa sɔ̃bʁə e pʁɔfɔ̃
  sə tʁuvε œ̃n- ɔazi pɑ̃se pεʁdɥ
  sεllə kə ʒə lεsε la ba, kə ʒə nə ʁəpʁənε plys
  kaʁ sε pɑ̃se sɔ̃ tʁo sɔ̃bʁə- puʁ mɔ̃n- εtʁə mɔʁmɔ̃
  apʁεz- avwaʁ tʁavεʁse lε pilje natyʁεl də la fɔʁε
  lεz- aʁbʁəz- imɑ̃sə, e ʁɔbystə
  ɡʁɑ̃ ɡaʁdjɛ̃ də la fɔʁε dəpɥi dε lystʁə
  pʁɔtεktœʁ dεz- εtʁəz- ɛ̃susjɑ̃ də sə bɔskε
  apʁεz- avwaʁ tʁavεʁse œ̃ kuʁ do nwaʁə
  ki sɑ̃blə-ape tut- εspwaʁ
  ɑ̃ sɔ̃ tuʁbijɔ̃ inepɥizablə
  mε səsi nε kynə fablə
  ʒaʁivə ɑ̃fɛ̃ a la kaskadə do pyʁə
  ʁjɛ̃ kə la ʁəɡaʁde mə dɔnə dε vizjɔ̃
  dε fɔʁmə- ki sə desine dɑ̃ sεtə sɔlysjɔ̃
  mε ʒə dwa kite sεt ɑ̃dʁwa, ʒə nə sɥi pa ɑ̃kɔʁə a lazyʁ
  e apʁεz- avwaʁ maʁʃe kεlkz- œʁ
  ʒə sɥiz- aʁive a lɑ̃dʁwa suεte
  la u kulə œ̃ ʁɥiso do o ʁəflεz- aʁʒɑ̃te
  la u lə sjεl ε tuʒuʁ blø ʁoze
  la u la teʁə sɑ̃blə εtʁə vivɑ̃tə
  la u ʒə sɥiz- ɑ̃fɛ̃ libeʁe dε susi ki mə-ɑ̃te
  ʒə mə pozə isi, pʁε dœ̃ ʃεnə ki paʁε ʁεspiʁe
  ʒə sɔmnɔlə o ʁitmə dy batəmɑ̃ silɑ̃sjø
  ki fε vivʁə sə pəti mɔ̃də ʁətiʁe
  də tu sə kə lεz- ɔmə vəle detʁɥiʁə, ɔʁɡœjø
 • Pieds Phonétique : Hors De La Ville…

  ɔʁ=də=la=vi=lə=sə=tʁu=vε=œ̃=nɑ̃=dʁwa=sε=kʁε 13
  œ̃=nɑ̃=dʁwa=dɔ̃=səl=mwa=kɔ=nε=sε 9
  la=fʁa=ʒi=lə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=e=le=fe=mε=ʁə=pε 14
  ki=ʁe=ɲε=dɑ̃=sεt=ɑ̃=dʁwa=ki=mə=ʁə=suʁ=sε 12
  dɑ̃=zœ̃=bwa=sɔ̃=bʁə=e=pʁɔ=fɔ̃ 8
  sə=tʁu=vε=œ̃=nɔ=a=zi=pɑ̃=se=pεʁdɥ 10
  sεl=lə=kə=ʒə=lε=sε=la=ba=kə=ʒə=nəʁə=pʁə=nε=plys 14
  kaʁ=sε=pɑ̃=se=sɔ̃=tʁo=sɔ̃=bʁə=puʁ=mɔ̃=nε=tʁə=mɔʁ=mɔ̃ 14
  a=pʁε=za=vwaʁ=tʁa=vεʁse=lε=pi=lje=na=ty=ʁεl=də=la=fɔ=ʁε 16
  lε=zaʁ=bʁə=zi=mɑ̃=sə=e=ʁɔ=bys=tə 10
  ɡʁɑ̃=ɡaʁ=dj=ɛ̃=də=la=fɔ=ʁε=dəp=ɥi=dε=lys=tʁə 13
  pʁɔ=tεk=tœʁ=dε=zε=tʁə=zɛ̃=su=sj=ɑ̃=də=sə=bɔs=kε 14
  a=pʁε=za=vwaʁ=tʁa=vεʁ=se=œ̃=kuʁ=do=nwa=ʁə 12
  ki=sɑ̃=blə-a=pe=tu=tεs=pwaʁ 8
  ɑ̃=sɔ̃=tuʁ=bi=j=ɔ̃=i=nep=ɥi=za=blə 11
  mε=sə=si=nε=ky=nə=fa=blə 8
  ʒa=ʁi=və=ɑ̃=fɛ̃=a=la=kas=ka=də=do=py=ʁə 13
  ʁj=ɛ̃=kə=la=ʁə=ɡaʁ=de=mə=dɔ=nə=dε=vi=zj=ɔ̃ 14
  dε=fɔʁ=mə=ki=sə=de=si=ne=dɑ̃=sε=tə=sɔ=ly=sjɔ̃ 14
  mεʒə=dwa=ki=te=sεt=ɑ̃=dʁwa=ʒə=nə=sɥi=pa=ɑ̃=kɔ=ʁəa=la=zyʁ 16
  e=a=pʁε=za=vwaʁ=maʁ=ʃe=kεl=kzœ=ʁə 10
  ʒə=sɥi=za=ʁi=ve=a=lɑ̃=dʁwa=su=ε=te 11
  la=u=ku=lə=œ̃=ʁɥi=so=do=o=ʁə=flε=zaʁ=ʒɑ̃=te 14
  la=u=lə=sjεl=ε=tu=ʒuʁ=blø=ʁo=ze 10
  la=u=la=te=ʁə=sɑ̃=blə=ε=tʁə=vi=vɑ̃=tə 12
  la=uʒə=sɥi=zɑ̃=fɛ̃=li=be=ʁe=dε=su=si=ki=mə-ɑ̃=te 15
  ʒə=mə=pozə=i=si=pʁε=dœ̃=ʃε=nə=ki=pa=ʁε=ʁεs=pi=ʁe 15
  ʒə=sɔm=nɔ=lə=o=ʁit=mə=dy=ba=tə=mɑ̃=si=lɑ̃=sjø 14
  ki=fε=vi=vʁə=sə=pə=ti=mɔ̃=də=ʁə=ti=ʁe 12
  də=tu=sə=kə=lε=zɔ=mə=və=le=det=ʁɥi=ʁə=ɔʁ=ɡœjø 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/04/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.