Univers de poésie d'un auteur

Poème:Temps D’en Finir. .

Le Poème

Des années que je me fais écraser
Subissant une sorte de maltraitance
Et dans ma folie sadomasochiste à t’aimer
Je ne remarqua rien,
Ou du moins. .
J’acceptait sans broncher
Ce que tu me faisais endurer
Ce soir, toi et ton ’’pseudo’’ putain d’sms
J’en ai ras le cul, tu m’as fait comprendre
Que tu n’etais qu’une personne à pendre
Toi et tes putains d’amis hypocrites
Crevés, crevés dans un monde damné ! ! !
Je te retends la main une dernière fois
Cette fois pour te tourner droit
Vers ma haine,
Vers celle
Qui te remercie
De l’avoir nourri
De jours comme de nuits
A pleurer des larmes, ce soir je pleure du sang
Me menant encore plus à un mouvant tournant

A présent va juste te faire FOUTRE ! !
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Jackkk

Poète Jackkk

Jackkk a publié sur le site 1 écrit. Jackkk est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Temps D’en Finir. .des=an=nées=que=je=me=fais=é=cra=ser 10
su=bis=sant=une=sor=te=de=mal=trai=tance 10
et=dans=ma=fo=lie=sa=do=ma=so=chisteà=tai=mer 12
je=ne=re=mar=qua=rien 6
ou=du=moins 3
jac=cep=tait=sans=bron=cher 6
ce=que=tu=me=fai=sais=en=du=rer 9
ce=soir=toi=et=tonp=seu=do=pu=tain=ds=m=s 12
jen=ai=ras=le=cul=tu=mas=fait=com=prendre 10
que=tu=ne=tais=quune=per=son=ne=à=pendre 10
toi=et=tes=pu=tains=da=mis=hy=po=crites 10
cre=vés=cre=vés=dans=un=mon=de=dam=né 10
je=te=re=tends=la=main=une=der=niè=re=fois 11
cet=te=fois=pour=te=tour=ner=droit 8
vers=ma=hai=ne 4
vers=celle 2
qui=te=re=mer=cie 5
de=la=voir=nour=ri 5
de=jours=com=me=de=nuits 6
a=pleu=rer=des=lar=mes=ce=soir=je=pleure=du=sang 12
me=me=nant=en=core=plus=à=un=mou=vant=tour=nant 12

a=pré=sent=va=jus=te=te=faire=fou=tre 10
Phonétique : Temps D’en Finir. .dεz- ane kə ʒə mə fεz- ekʁaze
sybisɑ̃ ynə sɔʁtə də maltʁεtɑ̃sə
e dɑ̃ ma fɔli sadɔmazoʃistə a tεme
ʒə nə ʁəmaʁka ʁjɛ̃,
u dy mwɛ̃.
ʒaksεptε sɑ̃ bʁɔ̃ʃe
sə kə ty mə fəzεz- ɑ̃dyʁe
sə swaʁ, twa e tɔnpsødɔpytɛ̃ dεs εm εs
ʒɑ̃n- ε ʁa lə kyl, ty ma fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə ty nətε kynə pεʁsɔnə a pɑ̃dʁə
twa e tε pytɛ̃ damiz- ipɔkʁitə
kʁəve, kʁəve dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də damne ! ! !
ʒə tə ʁətɑ̃ la mɛ̃ ynə dεʁnjεʁə fwa
sεtə fwa puʁ tə tuʁne dʁwa
vεʁ ma-εnə,
vεʁ sεllə
ki tə ʁəmεʁsi
də lavwaʁ nuʁʁi
də ʒuʁ kɔmə də nɥi
a pləʁe dε laʁmə, sə swaʁ ʒə plœʁə dy sɑ̃
mə mənɑ̃ ɑ̃kɔʁə plysz- a œ̃ muvɑ̃ tuʁnɑ̃

a pʁezɑ̃ va ʒystə tə fεʁə futʁə ! !
Syllabes Phonétique : Temps D’en Finir. .dε=za=ne=kə=ʒə=mə=fε=ze=kʁa=ze 10
sy=bi=sɑ̃=y=nə=sɔʁ=tə=də=mal=tʁε=tɑ̃=sə 12
e=dɑ̃=ma=fɔ=li=sa=dɔ=ma=zo=ʃistəa=tε=me 12
ʒə=nə=ʁə=maʁ=ka=ʁj=ɛ̃ 7
u=dy=mwɛ̃ 3
ʒak=sεp=tε=sɑ̃=bʁɔ̃=ʃe 6
sə=kə=ty=mə=fə=zε=zɑ̃=dy=ʁe 9
sə=swaʁ=twa=e=tɔnə=psø=dɔ=py=tɛ̃=dε=səεm=εsə 12
ʒɑ̃=nε=ʁa=lə=kyl=ty=ma=fε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 11
kə=ty=nə=tε=kynə=pεʁ=sɔ=nə=a=pɑ̃dʁə 10
twa=e=tε=py=tɛ̃=da=mi=zi=pɔ=kʁitə 10
kʁə=ve=kʁə=ve=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=dam=ne 10
ʒə=təʁə=tɑ̃=la=mɛ̃=ynə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 10
sε=tə=fwa=puʁ=tə=tuʁ=ne=dʁwa 8
vεʁ=ma-ε=nə 4
vεʁ=sεl=lə 3
ki=tə=ʁə=mεʁ=si 5
də=la=vwaʁ=nuʁ=ʁi 5
də=ʒuʁ=kɔ=mə=də=nɥi 6
aplə=ʁe=dε=laʁ=mə=sə=swaʁ=ʒə=plœ=ʁə=dy=sɑ̃ 12
mə=mə=nɑ̃=ɑ̃=kɔʁə=plys=za=œ̃=mu=vɑ̃=tuʁ=nɑ̃ 12

a=pʁe=zɑ̃=va=ʒys=tə=tə=fεʁə=fu=tʁə 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
09/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Haine
Du 26/07/2011 00:55

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 2 strophes.