Poeme : Temps D’en Finir. .

Temps D’en Finir. .

Des années que je me fais écraser
Subissant une sorte de maltraitance
Et dans ma folie sadomasochiste à t’aimer
Je ne remarqua rien,
Ou du moins. .
J’acceptait sans broncher
Ce que tu me faisais endurer
Ce soir, toi et ton ’’pseudo’’ putain d’sms
J’en ai ras le cul, tu m’as fait comprendre
Que tu n’etais qu’une personne à pendre
Toi et tes putains d’amis hypocrites
Crevés, crevés dans un monde damné ! ! !
Je te retends la main une dernière fois
Cette fois pour te tourner droit
Vers ma haine,
Vers celle
Qui te remercie
De l’avoir nourri
De jours comme de nuits
A pleurer des larmes, ce soir je pleure du sang
Me menant encore plus à un mouvant tournant

A présent va juste te faire FOUTRE ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Temps D’en Finir. .

  des=an=nées=que=je=me=fais=é=cra=ser 10
  su=bis=sant=une=sor=te=de=mal=trai=tance 10
  et=dans=ma=fo=lie=sa=do=ma=so=chisteà=tai=mer 12
  je=ne=re=mar=qua=rien 6
  ou=du=moins 3
  jac=cep=tait=sans=bron=cher 6
  ce=que=tu=me=fai=sais=en=du=rer 9
  ce=soir=toi=et=tonp=seu=do=pu=tain=ds=m=s 12
  jen=ai=ras=le=cul=tu=mas=fait=com=prendre 10
  que=tu=ne=tais=quune=per=son=ne=à=pendre 10
  toi=et=tes=pu=tains=da=mis=hy=po=crites 10
  cre=vés=cre=vés=dans=un=mon=de=dam=né 10
  je=te=re=tends=la=main=une=der=niè=re=fois 11
  cet=te=fois=pour=te=tour=ner=droit 8
  vers=ma=hai=ne 4
  vers=celle 2
  qui=te=re=mer=cie 5
  de=la=voir=nour=ri 5
  de=jours=com=me=de=nuits 6
  a=pleu=rer=des=lar=mes=ce=soir=je=pleure=du=sang 12
  me=me=nant=en=core=plus=à=un=mou=vant=tour=nant 12

  a=pré=sent=va=jus=te=te=faire=fou=tre 10
 • Phonétique : Temps D’en Finir. .

  dεz- ane kə ʒə mə fεz- ekʁaze
  sybisɑ̃ ynə sɔʁtə də maltʁεtɑ̃sə
  e dɑ̃ ma fɔli sadɔmazoʃistə a tεme
  ʒə nə ʁəmaʁka ʁjɛ̃,
  u dy mwɛ̃.
  ʒaksεptε sɑ̃ bʁɔ̃ʃe
  sə kə ty mə fəzεz- ɑ̃dyʁe
  sə swaʁ, twa e tɔnpsødɔpytɛ̃ dεs εm εs
  ʒɑ̃n- ε ʁa lə kyl, ty ma fε kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  kə ty nətε kynə pεʁsɔnə a pɑ̃dʁə
  twa e tε pytɛ̃ damiz- ipɔkʁitə
  kʁəve, kʁəve dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də damne ! ! !
  ʒə tə ʁətɑ̃ la mɛ̃ ynə dεʁnjεʁə fwa
  sεtə fwa puʁ tə tuʁne dʁwa
  vεʁ ma-εnə,
  vεʁ sεllə
  ki tə ʁəmεʁsi
  də lavwaʁ nuʁʁi
  də ʒuʁ kɔmə də nɥi
  a pləʁe dε laʁmə, sə swaʁ ʒə plœʁə dy sɑ̃
  mə mənɑ̃ ɑ̃kɔʁə plysz- a œ̃ muvɑ̃ tuʁnɑ̃

  a pʁezɑ̃ va ʒystə tə fεʁə futʁə ! !
 • Syllabes Phonétique : Temps D’en Finir. .

  dε=za=ne=kə=ʒə=mə=fε=ze=kʁa=ze 10
  sy=bi=sɑ̃=y=nə=sɔʁ=tə=də=mal=tʁε=tɑ̃=sə 12
  e=dɑ̃=ma=fɔ=li=sa=dɔ=ma=zo=ʃistəa=tε=me 12
  ʒə=nə=ʁə=maʁ=ka=ʁj=ɛ̃ 7
  u=dy=mwɛ̃ 3
  ʒak=sεp=tε=sɑ̃=bʁɔ̃=ʃe 6
  sə=kə=ty=mə=fə=zε=zɑ̃=dy=ʁe 9
  sə=swaʁ=twa=e=tɔnə=psø=dɔ=py=tɛ̃=dε=səεm=εsə 12
  ʒɑ̃=nε=ʁa=lə=kyl=ty=ma=fε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 11
  kə=ty=nə=tε=kynə=pεʁ=sɔ=nə=a=pɑ̃dʁə 10
  twa=e=tε=py=tɛ̃=da=mi=zi=pɔ=kʁitə 10
  kʁə=ve=kʁə=ve=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=dam=ne 10
  ʒə=təʁə=tɑ̃=la=mɛ̃=ynə=dεʁ=njε=ʁə=fwa 10
  sε=tə=fwa=puʁ=tə=tuʁ=ne=dʁwa 8
  vεʁ=ma-ε=nə 4
  vεʁ=sεl=lə 3
  ki=tə=ʁə=mεʁ=si 5
  də=la=vwaʁ=nuʁ=ʁi 5
  də=ʒuʁ=kɔ=mə=də=nɥi 6
  aplə=ʁe=dε=laʁ=mə=sə=swaʁ=ʒə=plœ=ʁə=dy=sɑ̃ 12
  mə=mə=nɑ̃=ɑ̃=kɔʁə=plys=za=œ̃=mu=vɑ̃=tuʁ=nɑ̃ 12

  a=pʁe=zɑ̃=va=ʒys=tə=tə=fεʁə=fu=tʁə 10

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Haine
Publié le 26/07/2011 00:55

L'écrit contient 135 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Jackkk

Récompense

0
0
0