Poeme : Oh ! ! !

Oh ! ! !

Étrangement il sortait de ’l eau
Elle ira te sauver si il le faut
De ses légendes en baviere
Quand les sirènes, sombre rivière

Elle t’attendra au bord de la rive
Telle une sirène en rêve de plein jour
Tu couvrirais ses ailes de givre
Comme un roi défiant sa cour

Ton cœur à l’envers saigne perdu
D’un léger voile étrangement vêtu
Tu pensais à la fille du brouillard
Danse le lit en cru du vieillard
Tu attendras qu’ elle revienne posée
Mes douces levres rouge mouillées
Elle déposera des pétales rose tendre
Vas tu cajoler le feu de mes prendre

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Oh ! ! !

  étran=ge=ment=il=sor=tait=del=eau 8
  elle=i=ra=te=sau=ver=si=il=le=faut 10
  de=ses=lé=gen=des=en=ba=viere 8
  quand=les=si=rènes=som=bre=ri=vière 8

  elle=tat=ten=dra=au=bord=de=la=rive 9
  tel=leune=si=rène=en=rê=ve=de=plein=jour 10
  tu=cou=vri=rais=ses=ailes=de=givre 8
  com=me=un=roi=dé=fiant=sa=cour 8

  ton=cœur=à=len=vers=saigne=per=du 8
  dun=lé=ger=voileé=trange=ment=vê=tu 8
  tu=pen=sais=à=la=fille=du=brouil=lard 9
  danse=le=lit=en=cru=du=vieil=lard 8
  tu=at=ten=dras=quel=le=re=vienne=po=sée 10
  mes=dou=ces=le=vres=rou=ge=mouillées 8
  elle=dé=pose=ra=des=pé=ta=les=ro=se=tendre 11
  vas=tu=ca=jo=ler=le=feu=de=mes=prendre 10
 • Phonétique : Oh ! ! !

  etʁɑ̃ʒəmɑ̃ il sɔʁtε dəεl o
  εllə iʁa tə sove si il lə fo
  də sε leʒɑ̃dəz- ɑ̃ bavjəʁə
  kɑ̃ lε siʁεnə, sɔ̃bʁə ʁivjεʁə

  εllə tatɑ̃dʁa o bɔʁ də la ʁivə
  tεllə ynə siʁεnə ɑ̃ ʁεvə də plɛ̃ ʒuʁ
  ty kuvʁiʁε sεz- εlə də ʒivʁə
  kɔmə œ̃ ʁwa defjɑ̃ sa kuʁ

  tɔ̃ kœʁ a lɑ̃vεʁ sεɲə pεʁdy
  dœ̃ leʒe vwalə etʁɑ̃ʒəmɑ̃ vεty
  ty pɑ̃sεz- a la fijə dy bʁujaʁ
  dɑ̃sə lə li ɑ̃ kʁy dy vjεjaʁ
  ty atɑ̃dʁa kεllə ʁəvjεnə poze
  mε dusə ləvʁə- ʁuʒə muje
  εllə depozəʁa dε petalə ʁozə tɑ̃dʁə
  va ty kaʒɔle lə fø də mε pʁɑ̃dʁə
 • Syllabes Phonétique : Oh ! ! !

  e=tʁɑ̃=ʒə=mɑ̃=il=sɔʁ=tε=də=εl=o 10
  εl=lə=i=ʁatə=so=ve=si=il=lə=fo 10
  də=sε=le=ʒɑ̃=də=zɑ̃=ba=vj=ə=ʁə 10
  kɑ̃=lε=si=ʁε=nə=sɔ̃=bʁə=ʁi=vjεʁ=ə 10

  εl=lə=ta=tɑ̃=dʁa=o=bɔʁ=də=la=ʁivə 10
  tεllə=ynə=si=ʁεnə=ɑ̃=ʁε=və=də=plɛ̃=ʒuʁ 10
  ty=ku=vʁi=ʁε=sε=zε=lə=də=ʒi=vʁə 10
  kɔ=mə=œ̃=ʁwa=de=fj=ɑ̃=sa=kuʁ 9

  tɔ̃=kœ=ʁə=a=lɑ̃=vεʁ=sε=ɲə=pεʁ=dy 10
  dœ̃=le=ʒe=vwalə=e=tʁɑ̃=ʒə=mɑ̃=vε=ty 10
  ty=pɑ̃=sε=za=la=fi=jə=dy=bʁu=jaʁ 10
  dɑ̃=sə=lə=li=ɑ̃=kʁy=dy=vj=ε=jaʁ 10
  ty=a=tɑ̃=dʁa=kεl=lə=ʁə=vjεnə=po=ze 10
  mε=du=sə=lə=vʁə=ʁu=ʒə=mu=j=e 10
  εllə=de=pozə=ʁa=dε=pe=ta=lə=ʁo=zə=tɑ̃dʁə 11
  va=ty=ka=ʒɔ=le=lə=fø=də=mε=pʁɑ̃dʁə 10

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/07/2012 18:52Loup Gris

J’aime les sirènes, et ton poème.

Auteur de Poésie
03/07/2012 19:15Daniel

Personnellement,j’aime les sirènes comme cet écrit.
Amitié......Daniel......

Auteur de Poésie
04/07/2012 13:28Nouga

oh , j’en suis sans voix
bravo