Univers de poésie d'un auteur

Poème:~°~ Illusion, Confusion ~°~

Le Poème

Ils disent que le soleil brille pour tous
Mais dans le monde de certaines personnes il ne brille jamais
Le soleil ne brillera pas aujourd’hui
La nuit sera sans lune ce soir
L’obscurité s’est emparée de ma vie
Et a changé mon jour en nuit
Reste-t-il de l’amour quelque part ?
Il n’y a pas de chaînes autour de mon pied
Mais je ne suis pas libre

Laisse-moi te dire ce que je sais
Je voudrais partager
Ce que la vie ma enseigné
Avec ceux qui veulent apprendre :
Le pêcheur rame pour récupérer sa pêche
Tu continues à frapper à la porte mais tu ne peux pas rentrer
Tu viens de comprendre se que tu vivais ici
Grace à la stratégie politique
Ils nous laissent affamés
Et lorsque l’on veut manger
Ton frère devient ton ennemi
Les choses ne sont pas ce qu’elles devraient être

Nous refusons d’être ce que vous voulez que nous soyons
Nous sommes ce que nous sommes
Le plus grand homme que tu n’aies jamais vu
N’était en fait qu’un bébé
Ils ont rendu le monde si dur
Chaque jour nous devons lutter sans cesse

Ils continuent de tuer les gens
Et ils ont prennent beaucoup de plaisir
Tuer les gens les amuse
Ils veulent juste être les chefs

Quand à chaque fois je regarde autour de moi
Les gens ne cessent de souffrir de cette loi

Certaines personnes ont tout
Certaines personnes n’ont rien du tout

Si vous êtes le gros arbre
Nous sommes la petite hache
Prête à vous abattre
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Jah Libérté

Poète Jah Libérté

Jah Libérté a publié sur le site 4 écrits. Jah Libérté est membre du site depuis l'année 2006.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: ~°~ Illusion, Confusion ~°~ils=di=sent=que=le=so=leil=brille=pour=tous 10
mais=dans=le=monde=de=cer=tai=nes=per=son=nes=il=ne=brille=ja=mais 16
le=so=leil=ne=brille=ra=pas=au=jourd=hui 10
la=nuit=se=ra=sans=lu=ne=ce=soir 9
lobs=cu=ri=té=sest=em=pa=rée=de=ma=vie 11
et=a=chan=gé=mon=jour=en=nuit 8
res=te=til=de=la=mour=quel=que=part 9
il=ny=a=pas=de=chaînes=au=tour=de=mon=pied 11
mais=je=ne=suis=pas=li=bre 7

lais=se=moi=te=di=re=ce=que=je=sais 10
je=vou=drais=par=ta=ger 6
ce=que=la=vie=ma=en=sei=gné 8
a=vec=ceux=qui=veu=lent=ap=pren=dre 9
le=pê=cheur=rame=pour=ré=cu=pé=rer=sa=pêche 11
tu=con=ti=nues=à=frap=per=à=la=porte=mais=tu=ne=peux=pas=ren=trer 17
tu=viens=de=compren=dre=se=que=tu=vi=vais=i=ci 12
gra=ce=à=la=stra=té=gie=po=li=tique 10
ils=nous=lais=sent=af=fa=més 7
et=lors=que=lon=veut=man=ger 7
ton=frè=re=de=vient=ton=en=ne=mi 9
les=choses=ne=sont=pas=ce=quel=les=de=vraient=être 11

nous=re=fu=sons=dêtre=ce=que=vous=vou=lez=que=nous=soyons 13
nous=som=mes=ce=que=nous=som=mes 8
le=plus=grand=homme=que=tu=naies=ja=mais=vu 10
né=tait=en=fait=quun=bé=bé 7
ils=ont=ren=du=le=mon=de=si=dur 9
cha=que=jour=nous=de=vons=lut=ter=sans=cesse 10

ils=con=ti=nuent=de=tuer=les=gens 8
et=ils=ont=pren=nent=beau=coup=de=plai=sir 10
tuer=les=gens=les=a=mu=se 7
ils=veu=lent=jus=te=ê=tre=les=chef=s 10

quand=à=cha=que=fois=je=re=gar=deau=tour=de=moi 12
les=gens=ne=ces=sent=de=souf=frir=de=cette=loi 11

cer=tai=nes=per=son=nes=ont=tout 8
cer=tai=nes=per=son=nes=nont=rien=du=tout 10

si=vous=ê=tes=le=gros=a=rbre 8
nous=som=mes=la=pe=ti=te=ha=che 9
prê=te=à=vous=a=ba=ttre 7
Phonétique : ~°~ Illusion, Confusion ~°~il dize kə lə sɔlεj bʁijə puʁ tus
mε dɑ̃ lə mɔ̃də də sεʁtεnə pεʁsɔnəz- il nə bʁijə ʒamε
lə sɔlεj nə bʁijʁa pa oʒuʁdɥi
la nɥi səʁa sɑ̃ lynə sə swaʁ
lɔpskyʁite sεt- ɑ̃paʁe də ma vi
e a ʃɑ̃ʒe mɔ̃ ʒuʁ ɑ̃ nɥi
ʁεstə til də lamuʁ kεlkə paʁ ?
il ni a pa də ʃεnəz- otuʁ də mɔ̃ pje
mε ʒə nə sɥi pa libʁə

lεsə mwa tə diʁə sə kə ʒə sε
ʒə vudʁε paʁtaʒe
sə kə la vi ma ɑ̃sεɲe
avεk sø ki vəle apʁɑ̃dʁə :
lə pεʃœʁ ʁamə puʁ ʁekypeʁe sa pεʃə
ty kɔ̃tinɥz- a fʁape a la pɔʁtə mε ty nə pø pa ʁɑ̃tʁe
ty vjɛ̃ də kɔ̃pʁɑ̃dʁə sə kə ty vivεz- isi
ɡʁasə a la stʁateʒi pɔlitikə
il nu lεse afame
e lɔʁskə lɔ̃ vø mɑ̃ʒe
tɔ̃ fʁεʁə dəvjɛ̃ tɔ̃n- εnəmi
lε ʃozə nə sɔ̃ pa sə kεllə dəvʁε εtʁə

nu ʁəfyzɔ̃ dεtʁə sə kə vu vule kə nu swajɔ̃
nu sɔmə sə kə nu sɔmə
lə plys ɡʁɑ̃t- ɔmə kə ty nε ʒamε vy
netε ɑ̃ fε kœ̃ bebe
ilz- ɔ̃ ʁɑ̃dy lə mɔ̃də si dyʁ
ʃakə ʒuʁ nu dəvɔ̃ lyte sɑ̃ sεsə

il kɔ̃tinɥe də tɥe lε ʒɑ̃
e ilz- ɔ̃ pʁεne boku də plεziʁ
tɥe lε ʒɑ̃ lεz- amyzə
il vəle ʒystə εtʁə lε ʃεf

kɑ̃t- a ʃakə fwa ʒə ʁəɡaʁdə otuʁ də mwa
lε ʒɑ̃ nə sese də sufʁiʁ də sεtə lwa

sεʁtεnə pεʁsɔnəz- ɔ̃ tu
sεʁtεnə pεʁsɔnə nɔ̃ ʁjɛ̃ dy tu

si vuz- εtə lə ɡʁoz- aʁbʁə
nu sɔmə la pətitə-aʃə
pʁεtə a vuz- abatʁə
Syllabes Phonétique : ~°~ Illusion, Confusion ~°~il=di=ze=kə=lə=sɔ=lεj=bʁi=jə=puʁ=tus 11
mε=dɑ̃lə=mɔ̃=də=də=sεʁ=tε=nə=pεʁ=sɔ=nə=zil=nə=bʁi=jə=ʒa=mε 17
lə=sɔ=lεj=nə=bʁij=ʁa=pa=o=ʒuʁ=dɥi 10
la=nɥisə=ʁa=sɑ̃=ly=nə=sə=swaʁ 8
lɔp=sky=ʁi=te=sε=tɑ̃=pa=ʁe=də=ma=vi 11
e=a=ʃɑ̃=ʒe=mɔ̃=ʒuʁ=ɑ̃=nɥi 8
ʁεstə=til=də=la=muʁ=kεl=kə=paʁ 8
il=ni=a=padə=ʃε=nə=zo=tuʁ=də=mɔ̃=pje 11
mε=ʒə=nə=sɥi=pa=li=bʁə 7

lεsə=mwa=tə=di=ʁə=sə=kə=ʒə=sε 9
ʒə=vu=dʁε=paʁ=ta=ʒe 6
sə=kə=la=vi=ma=ɑ̃=sε=ɲe 8
a=vεk=sø=ki=və=le=a=pʁɑ̃dʁə 8
lə=pε=ʃœʁ=ʁamə=puʁ=ʁe=ky=pe=ʁe=sapεʃə 10
ty=kɔ̃=tin=ɥza=fʁa=pe=a=la=pɔʁtə=mε=ty=nə=pø=pa=ʁɑ̃=tʁe 16
ty=vjɛ̃də=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=sə=kə=ty=vi=vε=zi=si 12
ɡʁasə=a=la=stʁa=te=ʒi=pɔ=litikə 8
il=nu=lε=se=a=fa=me 7
e=lɔʁ=skə=lɔ̃=vø=mɑ̃=ʒe 7
tɔ̃=fʁεʁə=də=vjɛ̃=tɔ̃=nε=nə=mi 8
lε=ʃozə=nə=sɔ̃=pa=sə=kεllə=də=vʁεεtʁə 9

nuʁə=fy=zɔ̃=dε=tʁə=sə=kə=vu=vu=le=kə=nu=swa=jɔ̃ 14
nu=sɔ=mə=sə=kə=nu=sɔ=mə 8
lə=plys=ɡʁɑ̃tɔmə=kə=ty=nε=ʒa=mε=vy 9
ne=tε=ɑ̃=fε=kœ̃=be=be 7
il=zɔ̃=ʁɑ̃=dylə=mɔ̃=də=si=dyʁ 8
ʃakə=ʒuʁ=nu=də=vɔ̃=ly=te=sɑ̃sεsə 8

il=kɔ̃=tin=ɥe=də=tɥe=lε=ʒɑ̃ 8
e=il=zɔ̃=pʁε=ne=bo=kudə=plε=ziʁ 9
tɥe=lε=ʒɑ̃=lε=za=my=zə 7
il=və=le=ʒys=tə=εtʁə=lε=ʃεf 8

kɑ̃=ta=ʃakə=fwa=ʒə=ʁə=ɡaʁ=dəo=tuʁ=də=mwa 11
lε=ʒɑ̃nə=se=se=də=su=fʁiʁ=də=sε=tə=lwa 11

sεʁ=tε=nə=pεʁ=sɔ=nə=zɔ̃=tu 8
sεʁ=tεnə=pεʁ=sɔ=nə=nɔ̃=ʁjɛ̃=dy=tu 9

si=vu=zε=tə=lə=ɡʁo=zaʁ=bʁə 8
nu=sɔ=mə=la=pə=ti=tə-aʃə 8
pʁε=tə=a=vu=za=ba=tʁə 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
20/07/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 21/01/2006 02:40

L'écrit contient 270 mots qui sont répartis dans 7 strophes.